D1 LEYDSE A°. 176} Vrydagfe Courant. v-' N° «kê-S s.aïüi'tjl 4. .40 .r o •si o S-J *.•£2 rz O CL» (5 A? .2? Derde VERVOLG der MEMORIE van 't Hof van WARSCHAU wegens COUR LA ND. E Koning aan aangefpoord door deVerpligtiogen omtrent zyne Kroon en de itapubük, en plaats geevende aan de Inftantien van eerie ed-rimiedige Geallieerde Vorllin alsmede getroffen door de billyke Smeekingen van de Courlanders beriep den Sennateven als Dezelve in 't Jaar 1737 had gedaan om die groote Zaak nogmaals in zyne tegenwoor digheid te onderzoenen en te voltoojen: Alle de Stemmen,be- halven tivee of kuWerzogten den Koning eenpaarig om Courland en SemigaHitm voor vacant te verklaaren en den Prins KAREL zynen Zoon daarmede te belecncn 'tgcen dan ook den 8 Janua ry 1759 plegtiglyk gef'chiedde en zulks wel op de voorige Con ditie om die Hertogdommen van Schuldèn tebevryden&c. Kort daarna begaf /Ag zyne Kon. Hoögh. na Petersburg om van «leszelfs Doorl Wcldoendereife te verwerven dat de Sequeftra- tie vernieiigd mogt worden, en men van alle Pretenften op Courland w.id: afzienDe Keyzerin vervulde haare Beloftcns en voltooide haar Werk door een eigenhandiggeteekende en be regelde ACTE in dato 27 July 1759 N. St.waarin Haare Keyz. Majt. zoo veer rig als voor haare tÜakomeiingan ten VOOl'deele van den KoningendeRepublikPoolena'smede van dèn Hertog KAR.FL van alle Haare RcgtEn up de Domainen van Courland aflland doende het volle bezit daar van aan zyne Kon. Hoogh. en des zelfs Erfgenaamen overlietDeze ontfiag dan den 5 November 1759 tc Mi ti au de hu} de van den Adel, en wiet dop het llee.lsduu- rend aanhouden van de Stenden niet alleen by zyne Onderdaa. nen, maar onk by alle de Mogeutheedendie niet met zyn Huis. in Oorlog waren, voor Hertog erkend Maar de Erfgenaam van de Keyzerin Elifabeth had al langen tydzyti doelwit op Courland gerigt om daar van een Etabliffemcnt te maaken voor zynen Oom den Prins Georgvm HOLSTEHÏ Naaüwlyks had Pieterill. den Ruflfffchen Throon beklommen of hy ?.c»d in den tyd dat de Hertog KAREL niet in Courland was, eenige Trouppes derwaards, en deed de Domain-Goederen verzegelen roepende teftèns dc Biron'suit hunne Ballingfcbap terwyl Hyook den Vader noop-e om afftand van Courland «n Se tnigUHiên ten voordcele van den Prins Ge org van HOLS TE IN te doeu. Ejen zoodaanige handeling buiten toeftemming van den Opper-Leenheer was zonder twyffel van geener waarde, en diende maar al'eenlyk om den Graaf van Biron zoo deze nog eenig Regt op het Leengoed behouden had, ganifchclyk daar van te bero iven Ln een Vafall is het baiten tegenfpraak een daad van VelTadery, «Is hy afftand doet van een Leengoed, waar tee hvzonder zig met zynen Opper-Hecr dieswegens te bersa- den, in't mind niet bevoegd is, en zulks wel met betrekking tot een buitenlands Vorft,Oom vaneen magtigen Nabuur, die zeer gereed is om zya oogmerk door Overmagtvan Wapenen te be reiken. Het Vervolg biorna.~) T U R K Y E N. KONSTANTINOPOLEN den 16 Maart. Gifterhebben de Turken hunnen Ramafan ofgroote Vaften-Tvdbegonnen en de Sultan heef: den Groot-Vizirdewelke zedert eenige dagen is onpaffelyk geweeft, met een Bezoek vereerd. Op be vel van dePorte is niet alleen de Prins Coaflsntinus van Wallachyen afgezet, maar ook metzynen Agent by dit Hof in* Arveft genoomen zynde daarenboven in het Huis van den laatft- gem. alles verzegeld; Men zegt, dat de Klagten weike de On- derdnanen in Wallachyen over hunneKneveiaryen by dePorte gedaan hebben ,de oorzaak hiervan zyn. Men verneemt dat de Chan derTamaren het Land van Bef farabien eindclyk heeft verlaaten en met zyne Armée naar huis gekeerd is. DUITSLAND en asngrenzr-nde Rvxrw. WEENENden9 April. Eergifterheeft de Aartshertog Leopold in tegenwoordigheid van den Keyzer, de Keyr.erinden Aarts hertog Jofepbns en de ierzynde Veidmaarfciialken een militair Examen ondergaan. Oifter hebben zig de Maazelen aan de Aarts hertogin Maria A'.na ook geopenbaard. De Prins Albertus van Saxen is van hier na Dresden venrok ken om den Koning zynen Ik-er Vaderdie is 't kort van War- fchau aldaar terug verwagt word, te begroeten. VRANKRYK. PARYSdcn 15 April. De Herto t van Orleans heeft zig den 2 dezer na Verfaillcs begeeven en den Kojjing verzogt te willen gedoogen dat de OPERA-ZAAL in het Paleis van zyne Mrjc. al hier Herbouwd werde,hebbende teffens deze aanbieding gedaan, dat by voor alles 't geen tot vërnnak en zekerheid van dezelve ftrekkenkan.Z'il zorgdraagen DeKoningheeftdit Verzoektcn eerften ingewilligd. Men zegt dat alle de Muizen in de Straat van .4 CJ 55 Zn «O CS «0 e 5 5 5 <3 UJ 8 2 fel - - 5? «C P r> ^5 4-1 f- b-. V. Cg P> P O rbC, a"» P.'g cp,f o g o r?-f2'P S o 2 c so 5 tf; WÊÊ HVÜPHIH ftaan over het uitvoereu van de Vonniifen nopens de prys- ge- g'Jg 'g c C - DliflktC rli» ol/ï'iflr nn?pn in r?r>n t\rrl H u Vto Eroon weezen zalëenigeZwaarigheeden zouden kunnen out- jj; „Marfeillogebïigi wordenen dat men dt Papieren cn Stukken, *ho.g "g'tg daartoe betrekkelyk,zelfs die,welke in de Gfiffiëvan de Adini- cs^ Sf .S S ralitcit teMabon leggen, na Mdrfe.He zalbrè 3gen ter Gr;ffu van ^'"1 jj q 4 ae Admiraliteit al-Jaar, aan dewelke zyne Majt. de kennis-nee - 50-| mingderZaakea die inveilchtlzyn ovvilast; bchalven d.-t «- -4 ~';2 „ook de Koning alle de Apptllen, dewelke dien aangaande voor g.& 5ó5."^1 S den Oppcrfl en Raad vg n Ron ff Ilea grbra;.-1 zyn, tot zig en zyn er -3 b >•-. Raad beroeptwyzende verders da Pényen tot den Admiraal -o -S 'rt 5 van Vrankryk enz .g —hg "- Alzoouit het verkenen van de ITivalegien in het ftukran den o -ï y fe Koophandel eenige Misbruik, n ontdaan zyn, heeft de Koning by een DECLARATIE daar tecen voorzien, cn verklaard. dat al §2 jn.» z s c.' "S le de Voorregten die t oor een bcpaah.eu tyda..n Partieulie g" g;*cd j ren zyn ofte nog mogten worden veiguu.l, voigens hunne For- '-1 y, p S-1 me en Inhoud zullen worden uitgevoerdmaar dat zulke Pri- 2 &aw „vilegien, die zonder een vaftgeftelderiterniynn-cedszyn of zul S "5 „len worden verieend, moeten zyn eu bi; ven bepaald voor den c^f1 - I „tyd tan vyftien] aaien, doch zoo. dathetzslvryftaande Vër- J?W.' E-0 Q O Y "^1 ion. u .5 -5 S «sv o js: lengisg van die Voorregten te verzoeken: Wat nu aangaat die c"J -BW geene, welke reeds vyftien Jaaren het genot hunner Pri vile oen o 7: g-c .5 w c O gehad heblvin ofte zig in het veertiende of vsfiteudt Jaar daar "z vain bevinden zullen dexe Voorregten tiog drie J.iaien ter-^'nf B lengd worden te reekenen van den ?4Dec. laatiileedtnaf, na 3 „wecken tyd men een Prolongatie zal kunnen bekomen. H"S «p De Academie des Infcriptions bellet Lettres h, eft den 12 dezer ^-3 gé ik .J4 sderom haare Vergadering begonnen en onder anderen tot de g g g 6 i 3 PRYS vuor het aanltaande Jaar bepaald het Onderzoek (i) Vsn-sh =^'U S,"2 de verfrheide. ClaiTen der Effvotifclie Priellere.o. ^2^ Van de -d éo "Tj*. - w r~ "S V 3. 1 S. 0 5 g.W s n O;: ♦O mOC wederom haare Vergadering begonnen en onder anderen tot de j. ammmgk mmm ias^C r y 72 O* V bO de verfcheide Claffen der Egyptifclrë Priefteren.. (2) Van de "5 uiterlyke Tekenen waar door zy van de andere Ègyptenaars on- o 3 derfebeiden waren, en die hen op dc Gedenk Stukken doen .ken- 3 5 .5 - nen. (3) Van hetwaamecmcn hunner 'edieuingên cn (45 Van a~ f- ji "5 Q den aart der Offerhanden d:e zy aan de Gouen doen moeilen. g'ba b 3 tv <1 a «3, 5fg. Ti 'A -g 0,r> (2 y >4 L, ?-*i fo si- -TT o O c<-7 van Modena in Negotiatie overeen Corps Hulp-ïrouppestegeu e S. S Volgens Brieven van GENUAisdie Rcpublik met Jen Iler.og de Corfen N E Vo. .tio -te DERLANDEN. .den aoApril. Eergifter kwamin.Teftelbin- llip DE IMAGQ.yüA Kapt. Jtn o 5 gu le Kamer Er-khtSzc,- Dit Schil) is-^a Jg q STERD nen bet Oul'MlMUcd KTCtouric. van Boom van Batat iavoor de tsamcr bakhuizen uit scinj den aoOelober 1763 van Batavia, en den 14 ja uiary van de Kaap S S de GteitMotp venrokken, en brengt tyding dat voor tie .-en re Be- -5 S S 2ending van Batavia in dit Jaar behalven h. t voornSchjpVt welk t! S.g de Voor-Zeilder is, nog te verwagten 2yn de •cche;*en OÜü-cAk- S gg SPEL, Kapt. Willem van Braam, als Commandeur van de Vioot, 2, S DE LIEFDE, Kapt. Hendr. Andr. Tieding leiec VO'.r dczeKa- toer, VOSMAR, Kipt. Laur. Hontepcn, en WALCHEREN, Kopt. 3 Hans Cornelia, beide voorZeelandDE HOOP, Kapt. Anthony yr' £-E"ëS E3j Ë3-3 <o:> Leertouwervoor DelftDE VROVtVELISABETH Kapt. Ary s vanderDeure,voorït«rt«<-^»«Li'COGTON, Kapt. Klaas Stuiver, 2 3"o i5 2 voor Haerr. &c. £i°-s11 Wyders Koto,,;* yparrivpcrrl het Chinafehe Schip A-G-e'^ ^'S-o 0 O «5 - ■«- c sj U g U l, <y S .ü.a f -o SJ O r- i-« L jü Aai V -3 QJ c/ - ei o- O L j=^ O c O -ttïSg bJö aS i« -c o r,Gif AT. Kant.fjp.Tpel s Na't!i.|ii°s vour de:.e Kamer, zynde aarfg gTgS "de KAAP niet aangeweeft. g C'ommande^reiide hét Óorlogfehip LEEÜWEN horst., Xetrmne it'll twi^lfar^f^Tv yjj Bü'JIV vders liébhcn de voorn. ,g t> 70 J> "g .5 drie Kcüepcn Brieven van St. Eullachius in dato06Fcbr. mode- A re'a 2"3O 2 sa OJ m so 313 r-, eJ gebTagt,volgenswelkealdaarfMtr/o»«t4zyn JacobBreemer vanS o o m Cork, ca Adr. Larnois, laatft van Surmamcn. <%F- 2Ïj"g.c''§ E Volgens Brieven van LISBON in dato 1 a Bfaart over Engeland i: Tg is den 9 aldaar aangekomen het Hollands Óorlogfehip 't IloF TÉ [5 >212 ga J< S a ST. JANSKF.RKE, Kapt. Andries de Bruyn van KadiX Stc. g g 'sGRAVENHAGEdenai April. De.Veldmaarfchalk Hertog ff, 'TStfc O. S-. kg 4, -si •2 ie van Ërunswyk-Woiffenbuttel heeK met den Prefilcut van de isj S 2 u 9 S S- ,-_j y.,^ c, ei N o .2 "^5 v i Staatea Generaal gebefogneerden de Siciliaanfche Gezant y Graaf de Cantate met Leden van Staat geconfereerd. u I S T c "5 De Heer van Hoytemi, Zitting hebbende ter Vergaderinge "2 5 f, vau Haar Hoog-Mog. wegens de Provincie Gelderland, is alhier g*""" - - - - C3 -a O g js x o brengen 'vVyders verneemt men nu datde Brand in de Opera- i Io JiÖn Verflag gedaan, taal b ontdaan door eenige Werklieden diebefchonken zynde Van Lenden word gemeld «y X a - .X CJ a *♦-».:>• 'V v S 2 5"'SLÏÏ r- TT rr G 2 -*=*> <U 7] £2 tc rug gekomen en in hooggem. Vergadering verfeneenen. Gifk^r hebben de Heeren Bevvindhebberen van de Nederland- o *-■£ S X o r-Q I J3j "3 r- 'i' X f. 0 2; u ai. «J P W! m r O (-j dat de Colonsl Draper,- Commau- '3| c s te/-. o u G eo denkende dat zy de Vlam zonden kunnen bluffen de Deuren 1 dant »n ebef van de Êngelfe Trouppes ia Orft-Iudiënaldaar is <£,c 3 2 2 4- 'V t de gem. Trpuppes deo-§ot»iR>-:-SKI>oti«J' Teet-eninir der oVelimi-' S?Ö,lS 4f*S S - - - j - -- - - wnui cv rj vj run uk u uguijw k vnpj'wv aw van dezelve v:n 's ngtents ten a^t totlialftwaalfuur-.n toïgefloo- 1 aanseWamen metde gewigtigc tydiag, dat 4hn ikHa* L w L, T\ a >1 j-y.v\ ,1, n 1 Iffli, *t, i ,1A 71 a m .a, n II a TL/T aI, /-\ rv t1 - 3 i r% ten gekoude* hebbenop weiken tyd dè Vlam tot alle de Mach 3>l Oélober, en dus drie dagen voor de Teckenin'g der pieiimj-p g .ivo T»a^ .in A.^ftl* aIam Lof Tf 1' lnH kif A-TVTI1 I A nlc m laHo t'UJrtA .5 l j*n £-/ éi p-C J ca üJ P o' w 0* >V Xb ei X rra ■—r' n <n Si" 5 ^-n J "5 ^fcj-do—o. I' W - hetrcgu'eertn van eenige Zaakenhem in 'tbvzonder betreffen- worden, bemagtigd hebben de. van hier na Londen gekeerd, en word derhal ven in *t kortte LEYDÈNden »i April. Meden is by dcF.'d. Crone-Agtb. Hoe-, rug verw .gt. Tren van de Vrocdfcha'p dezer Stad tot VEERTIG in Raade ver-K o PARYS den 15 April. Ten aanzien dit, als het Eiland MIN' kcyorende Heer en Mr. JAN VAN R.OYENA.Z.in plaats van S tw 6A wederom ten vollen iu het bezit van de Groot-BrittaDnifehjf-i ut{len den W «1-Ed. Gefbr, Heef en Irfr. fttrnt AummIi O. fi> fitd. vx J; C - r«S 5 ":Tö S

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1