LEYDSE A*. 1763 Maandagfe Courant. DUITSLAND en aangrenzende Rvxxit. A N D E N, N E D R L VRANKRYK. N* 5 Jx**^ 5 ^£j v V- y W *c .j 22 52 CN ci - _i *- r- £L-r; IS 5 Js 3 l- i, -o u s> a ,H O «owj-^Sovoy- •|B=^S§-3Set;-c5-'a 5 sJM g/ST.-» if? w £&*w bO K. c*J) BERLYN den 9 April. De Koning heeft zedert zyne terug komt! alhier verfcheiue aanzienlyke an koftbaare Ge- fébwiken aaS de KoningindeTrinflenen Princeflen van het Koninglyk Huis gegeeven; hebbande onder anderen Dingsdag toenny by Haare Kontsgl. Hoogh. de Princes AmaiU ter Middagmaal was, aan dezelve oen ongemeen pragtige met Brillanten bezette goudc Snuifdoos prefent gedaan. HAMBURG den 12 April. De Maglitraatdazer Stad heeft een MANDAATdoen publieeerenwaar in de vereilchte Maatregelen genoomen zyn, om alle BeedelaarsenLandloopers niet alleeu uit de Stsd zelfs maar ook van haar Grondgebied af te weeren Volgens Brieven uit BRANDENBURG ziet men aldaar tegen woordig nieuw-gefhgene.Brandenburgfe Mum-Specienwaar omtrent de Koning van Pruiflen in een uitdrukkclykBevel van den 8 de/er verbooden heeftop ïtraffen in zoodaaaige zaaken gebruikelvk geen het minfte Opgeld daarvoor te necmen Des daags te yooren was ook op ttraife van Confifcatie en arbitraire Corïeétié een Verbod gegeeven van oenige onwigtige Munt-Spe- cien, die buiten des Konmgs Staatea zyn inzonderheid de Kan drittel-Ttvsc- en Een-grofebtn-Stukken met de Saxifche Stempel geflagen, in re voeren. „Volgens Brieven van WAR.SCHAÜ in Jan 16 Kaart zouden op den 27 van die Maand de Munr-Specien gereduceerd er. op den Ryks - Voet gebragt worden zoo wel ia Saxen Süezien „als Brandenburg. Het RESUI/f^Tvan het onlangste War/chau gehouden Setra- tas Confilinm is aupublik geworden, wordende boofazaakelyk daar in gezegt I. Dat de Koning, die nu onvg tmydelvk na zyncErf-Staaten jcoetts rugkeeren met veel genoegen de Beloften aanneemt, door deliaadsheeren gedaan om de Ruft en Welvaart van 't Va derland te bevorderenwaartoe insgelyks de Primaat en de Staats-Mimüers worden aangemaand zoo als-ook de Heeren Ge neraals vau de beide Natiën om naamentlyk fteedsduurende Zorgte draagen dat de Grenzen der Sta-atcn van dc Repu'blik en feaareLecn-Goederenongcfchonden blyven. II. Dat zyne Majt. aan de Infligateurt van Poolen en Lithauweo beveelt om, ter plaatfe daar liet nodig isErnft Jan van BIU.ON als Bezitter van Goederen in Couriend en Semigallien ten fpoe digilenteciteercn, om dat hy in dezen tyd(nadatdePrins KA- REL vier Jaaren lang in het m-eedzaame Bezit van die Hertog Bommen geweeftis) metbyfta.nd van btitreniandfe Trouppes die Hertogdommen heeft durven aanranden; en de Edellieden al- UaarinzynBelanggetrokken.jazelfs door het Geveld van die Trouppes gedwongen heeft niet alleen om hunnen Eed cn Trouw te verbfeeken,maarookom met een ganïfch onbezonnen «n ongehoord Gedrag tea nadeele van den Kaning ;dcRepu- hlik, en hunnen wettigen Hertog, KAREL de affcheuring van ïyneMajts. Repritten te authorifeeren en meer andere dierge- lyke Aanfiagen tegen de Opper-Heci febappv van denKoningen de Republik te pleegen Wordende teflens ook door zyne Majt. bevoolen om na vereifch van de Wet alle de Inwoonclers der voorn. Hertogdommen welke de Party van Birer. aanhangen, te dagvaarden ten einde als Meineedigen cnMedefcbultiigenaan diergelyke Misdaaden geftrmt te worden. Dat wyders, om te beletten dat da veeierfelyke Aanflsgen die reeds gepleegd zyn of nog gepleegd mogten worden, geene kren king in de Regten op het Leengoed van Cojjrland vcroorzaaken, dé Senaat plegtiglyk daar tegen proteileerden de nodige Voor zorgen daar omtient in't werkiteld. Dat zyneMajt.die niet dan mergrooteSmertden vrugteloo- zenuitflagvanzooveele beroepene Ryksdagen zig herinnerd, deszeits oogme rk voornaamentlyk daar heen rigten zalom het Kwaad, 't geen hiervan dé Oorzaak is, weg te ruimen weshal- ven zyne Majt. naar het Advis van den Senaat uit kragte van de tegenwoordige dringende Staats-redenea een buitengewoor.en Ryksdag baeoepen zal op zulk een tyd en in zulk een Plaats van het Ryk, als de Koning zal goedvinden. Dat ondertufTchen de Koning bet Gedrag van zyne Plenipoten- tiarUfen in de Aaaken van Courland ten vollen goedkeurd.cn ben beveelt noglangeraldaar te blyven om den Hertog KAREL met bunnen Raad by te ftaan en aan alle Burgers in de beide Hertog dommen, die, onkrenkbaar in hunne Getrouwheid blyven, ver zekering te geevendat zyne Majt. altoos hunaèDeugdua Ver dienden beloonen zal. IH. Dat (vermits den Koning niets aangenaamer kan zyn dan te zien, dat dc Schade en Nadeelen aan de Inwoouders van 't Koningryk door de buitenlandse Trouppes tocgebragt, ten fpoedigllen vergoed worden) zyne Majt. aan de Staats-Mini- fters beveelt in Onderhandeling te treeden met de Minifters van P-. 4J' is u to ryzt tT3 C jè TT rj S e C .5 5 6» ct o j- S ca C o a z 0.-3 10 ów 3 3 en der zeil gegaan dithetAdvys tyding van den'geflootên Vrede en met Engelfe eri Fraude Pas- S 3 g porten van Breil na St. Domingo vertrokken was, by de voorn. 0 Kaap weggenoomeo eijna Jamaica opgebragt'is. r'ic De OPERA-ZAAL alhief is den 6 dezer Maand dó.or Braccl 5 15 O* V MM M~M ."(ooctc -F-- »a,- v s i'5-jg g genoegzaam tot aifebe verteerd, en de Vlam byna tot aan het partement van den Hertog d Orleans zynde één gedeelte van i .S H 'a "O 'sKoningsPaleis,doorgedrongen: De Archiven.wièrdiiiten efer- 8* lien in de Orangerie en de Meubilen vach den voorn. Hertog enz. 3 die op de Jagt was, in de Tuin vafl 't gem. Paleis geborgen. Den "6 8 is die flêrtogalhief terug gekomen 01b den IVlagSfra.it zoo als g S ook de Officieren van dé FrarilTé eW^wijlërfe'GanleVciahKté'z'tg c-g o gcji voor de Zorgendie zy by de.ze gelegenhei d hebben in *t o tS -S M "jg S> 9' werk geileld. De Koning heêft aan dejöirecteurs Van tit OPERA t5§o doen bekend maalten, dat de 1'epfiocnen even als te vpfren aan'ös| 't 21 deAdcurs zullenbetaald worden, waartegen zy gig altoos' moe- c'3 -1 Sf -s 2 i g-§- 2 a-° -u -S <fe 2 t: - o S:-"E%n» S* CJ ^3 c a - «y S v N.t 4 r„v 4^ ten gereed houden om te fcurinen ageerenMen verzekerd dat P- g g 2 dezelve driemaal 's weeks tot dat de Sovengem. ZaAL her- -è 5 F- (j A c' bouwdzai weezeflor hétItaliaanfeTheater zullen fp&elen. W S £/S :2 "S De Ooriogfchepen 1st Si-x Corps, •twelk de zes Gildens ier -S B'gg^ Kern pliedeii van Parysen la DitigenH, "t geen de geiteraaleBe- «- u a ftierders der Poften voorden Koning hebben doen böu'wenén welke beide Schepen fy St. Kanon voeren Zuilen, z^n in de Ha- c S<w^ Jg'j g 5 ven van Orient van de Hailing in 'r Water gebrigt. u g'o 5 -Ifcz «i;f Van MADRID word geméld dat de Kapitein van het fregat deg'g'l »<o' Koningsran Spinjengenaamd/"/ferwicBr fn een KrygsrSad të<S' 5 u i E 2 Kadix ter dood Veroordeeld isdèwyl h? 2Vn Schip zonder één 5 s ei w t- gig C-V" ;2 Schoot te dbeu, aan twee Èngelf«.Ff egattén heeft ovejge geéveh. 'g SwAs jfö "a Féi-- u van Sur in tiln èn ÓVCT g «u 5" 5 ZeuiNpd ere men narigcdat aldaar zyn tongekemen de 5ci\ën4ft 5 van Jurr.P.upke^end. de Clerk, en GulC Ranj'c, allevaabicr :'2 e 'r^iXk..Ai. i*r.'. i -ft ts. w Vt 0 o ir, AMSTERDAM danApril. Tellens heeft men Brieven van St. Coarse i'£imi.ba in dato ïS De- gewesft, tinei)aldaar ar'geweezcli 1 WVÜtiii. W'U; lli.iy UlJtlé Rllft an Guinee geweeft Jac. I ytn.\Veeyftrander, maar was reeds we der vertrokken, zoo als ook Kapt. Reu', na Surinamen. ■inde Baay van ICadix zyn van den 14 tot den 'at MiartgaartA vecrlp'de '..lent eh Vint, l.órclc'rtfvaii Hiivm lift,fi.ee .11. I^h- -■; g. ÏErs van Bilbao, Gid. vander Kraan vanBourdeauxIan Smit uit O's- Schotland, Th. iMrkft^nXoflUSiUMfM. J.Rhode van Livorno, g R. Attifon van Falmouth, Eft. Stanis van Dublin, Ed. Allen vaa a e Gibraltar, Ant. Marinier uit de Canarien, Jer. Mareago van Car-- m>4j thagena, j. Fl. Gaviran van Marfeille &C. 3 t? g1 Van Iiadix voorn, waren op den 19 Maarr vertrokitn het Zweed# -t Ooxlogicb.i'pieZwartt Arend, Kapt.Joh.GotenUirna, om te Kruif-' y ei fen; Wyders het Zweeds I. Comp. SchipPrtBj Caret, Kapt. gW Jan Runfteen, enhetFranife O. I.Comp. Schip^LaPaix, Kapt.fr. r§ La Lande, beide na China, het Spaanfe Schip AC S. de CarmeSt. S. rincent alias La Galgi, ha CaTthagena in de Weft-Indië» wyders e/.é} Lans Tounisherwasrds, Lamb. Noordberg naar Hamburg Sec. <u Té Koppenhigen zyn gearriveerd J. Lint, Kl. P.Stimftmp en fl. S -3 Dirks alle van hier deze laatlte lastft uit Noorwegen teBree-^H jj men J. BrinkmanJ. H LibouwenTI. Rulfs vanöonrdenux,en R. Jansz. van hier en te Hamburg H. B. Hólit van Londen. 0 HELLF.VOETSLUiSden 15 April. Gifter it Mwts: aangekomen Js Will.Danlop van Glasgow en John Catheart uit Carolina; zyndé w vertrekken Fr. Boon na Londenen dp de Maas gearriveerd Gy3b. te de Lange van Bourdeaux, en Lauren's van Nyn van Hennebon. g 's GRAVKNHAGE de» i5 April'sOgtents ten8uuren. De^> gD hagchelykc 2iektc, met welkeZyne Hoogheid bezogi is geweeft, zonderbekominerlyke voorteekenen uitgekomenzonder zwaa- re toevallen voortgegaan, zonder eenige de minfte fiueftclyke gevolgen al'ergelukkigft geëindigd, en nu ookjtceds ten meeften a. c >- deele^afgefcheidcnzynde: Als mede de voorige ftaatyanGe- zondheid en van Kragten zig daaglyks meer en meer vertboneh c déheeft men by dit laatfte Berigt alle reden te vertrouwen dat lS ^.1? HooglldezelvedoorGodsgenadebuitengevaardezerZiektege- bragt zy, en fpoedig volkome» herfteid zal kunnen weezen. "S 's GRAVENHAGE den 17 April. De Hecren Staaten van Hol- J S land en Weft-Friesland, die eergifter weder vergaderd waven, ]jj zyn tot Vrydag den 29 dezer zefcheiden en de Hecren Gedepii- l teerden van de refpeftive Hollaudf'e Admiraliteits - Co-llegien g insgelyks oaar huis gekeerd. g; v-j De Baron van Boruele.', de Heer de JongeHeer vagi Campetih- w ,gz 5^1: s"g.a o '3 u os s x f, T -F je c g S ff 2 •E e C y t> b.O #T Ü2 *4c- té «o .52.s 0 0 J g 'S v CU V C3, a- Sbc o a o «U w. S bis *V v>, tüLi' w c £-• V i-, R. 0'<1 ö.1 0 2 O Of? O CO Tl o g. wHdd 5.. ei M tïC (Vj 5 O' c VA -SSes-S E'? e -fcU-S^ "5 5 X 1,3 £.0-S s° C St C-CN.pS O W f-r* g *-$ S'v £'q 1 S C O !S Cu"; 7Ü. A C; kcM K w r. .5 H u.- a 4» 4» r*y <U- S w -5 o, 5 p t-i «J 03 t- O 'té -Ö: Hir ér -®' ÏS' a (U o *n-ï3,4* EëS td - c< 3.^.2 ners Dcvrcu 1*1 ^uuciriauucuug tc trecucninct uc iviinittcrs vau */t.ü«iuu vaua.vu.wv.,^ Vv.H.xc o dieMogcnthecden, welker Trouppes over de Grenzen van den Nieuwlandde Baron yan Lyndcn, en dé lieer van Dishoex js. S& g St»at€»deLeen-Geederenvande R,cpttbakgepafT«erd zyn of j.tjfe^rvan CndhuylénZictinglicbbendeterVcrgaderinge yan qig aldaar nog bevindeta met oogmerk óm door Comrrtiffariffen,Scaacen Generaal wegens de Provincie Zeeland, zyn na#die Pro* -S b S?g 3^ Van weefszydentc benoemen, de Zaaken te oöierzoekcn; Wor-1 vincie vertroklaen. q.c o g< v- ai - .Ti T' f - i w u j - - l.G v-** w-H LtfNUEN dcu 12 April. Héden heeft de Kointig iu uc, u.iiSg'S SL'-ug"51 der Lords de Bills oih verfclieicle Sommen uit het Sinking-Fo ds, en agtiën honderd duizend P. St. bv Leening ten dienite v.n dit «l»nde wglin 't byzonderde kamcrljng van *t Hewogdem Lyf- krdgelnft om by 't Hof van Petersburg dien aangaande behoof- lyk« Solicitatien te doen ent. Voor bet overige zyn ook volgens dit Re/ultai Maatregelen ge noomen om de Ruft aan den kant van Tartaryen, Moldavien en de Ukraine te handhaaven. PARYS den 11 April. De Koning heeft den Lr. Generaal Prins deCroy, in plaats van den overleeden Graaf.deDanois, tot Gou verneurvan Condé en den Heer Ware»Maérfchafkde Cam]V, tot Gouverneur van Belïe-lfl'e benoemd, zullende de laatftgem. den 29 dezer Maand, zyndédedag dat deEn'gelfci dat Eiünd znilen ontruimen, 't zelve in bezit neemen. Eergifter is dc Hertog vak BedfordAmhafladeur dec Koaings j de, van Groot-Brit w«ui«n van hier na Locdwtvorttokke*. ter bc v di t7 a 5 3 s -FcC t O i k-k Jaar te ligteu, nevens vevfcheide andere BiÜs met ifhe góéJkeu- G ring bckragtigd. GT 3 s tar o o «a. K S -5J-. n <u «I g E Zyne Majt; heeft den Graaf van Hertfordin plaats van den 3 S a g Hértèg van Bedfotid, tot zynen extr. Ambalfadeur by bet FraiuTe oi a S Q 5 J-. u.e J._ <T...J..V. COnk S n L w Hofen den Heer Büpbtiry ,tot n o enidI begceven "cretarjs dez'er AmbaJftd'a be- g -ë'Sy S)F 77 noémd; Maar dein hef Minifterievlcanté Bedieningen trog nieta r:~ cN/ïï '*1 «?p!a'-svf S'r? m y <3.-2 S S s 3 teiten zonder vafte Prys.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1