hE YDSI Maandagfe Cöuraiit, g i|i| I y-féA. tsUls A". rt; 4ol e i-i P O O L N. DUITSLAND en aangrenzende Rykf,?». f S-J *'■■508 5 55>v S S .c ■<- v- j>. rt (3 g S 3 •t< a* U) f> Ka {JO tu ,Q a £»fi 08 tl tl W h "rt T? N 'N Wi^'O 5<G G ItS 5 ag' CS c3 Ti PiTj S c a u AR.SCHAU den 17 Maart. Het SenatusConft'iutHbeeft den 7 dezer Maand door de Geeftelyke Heeren Sena toren een begin genoomenDe meefte BiflTchoppen vefrzogten den Koning om een extraordinaire» RYKS- DAG uit te fchryven, ten einde het Bezit van 't Hertogdom COURLAND voor zyne Kon. Hoogh. den Prins RAREL zouw kunnen be veftigd worden; zynde alleenlyk de Biflchoppen vau flockKiow en Lyfland van gevoeien geweeft, dat het beter zou w weezen als zyneMajt. de zaak in qusftie door Gedeputeer den by het Hof van Rusland in der minne zogt te verhandelen. De Waereldlyke en overige Raadsbeeren hebben het eerltgem. Gevoelen goedgekeurd. Na dat des Konings Minifters de MEMORIE (ft rekkende tot jivtwootd op de Voorftellingen, volgens welke het Rus-Keyzer lyk Kofdeseeifs Gedrag omtrent Couriand heeft geregtvaardigd) ondertcekend, en den Graat vanKeyzerling, als Rus-Keyzerly- ken Afgezant alhier, ter afvaardiging overhandigd hadden, wei gerde deze Graaf die 'Memorie na zyn Hof te zenden om redenen, dat de Uitdrukkingen enDaadcn, dewelke daarin vervat waren, Zuiks niet toelieten en wel vparnamentlyk, onj dat men in die Memorie gewag maakte van den Prins die in Rusland regeerde, toen dc Hertog van Biron in Ongenade vcf viel: Derhalver, beeft de Graaf van Keyzerling maar alleenlyk Verilag van die Memorie aan de Keyzerin zyne Souveraine gezonden,dewelke een Refcrift aan hem heeft doen ter hand komen van dezen Inhoud „Gv hebt met rede goedgevonden dat ftetUwPligtwas ons het Origineel niet toe te zendén van het Antwoord, 'tweUt fommige van de Poolfe Minifterszig de vryheid gegeeven heb- ben U ter hand teftellen. 'Tgeen gy Ons no pens den Inhoud „van dit Stuk gemeld hebthe'eft Ons genoeg doen begrypeh, dat d# Agting, dewelke tufleheti dc Hoven plaats heeft, en het Refpeft omtrent Ons gekrenkt is. Wy oordeelen Ons dan ver- ,,pligt een gettoegzaameSatisfaftie dieswegens teeifchen en beveelen U derhalven een particuliere Audiëntie by den Ko- ning te ver toeken, en Denzelven uit Onzen naam voor tc draa gen boe zeer Wy beleedigd zyfl over de weinig paflende Styl, waar van zig de Minifters hebben durven bedienen. „De grond flag, op dewelke alle onze Handelingen ten opz'ig- te van Poolen en Couriand fteunen, ftrekt om de Regten van „de gehceleRepublik en inzonderheid die van de Ridder-Order „te handhaaven: ,En nadien Wc verwittigd £yn dat diagcctie welke ten allen tyde en wel inzonderheid ink Jaar 1758 zig in „de Zaak van Couriand ter handhaavinge der foridaraenteeie 1,Conftitutien van hun Vaderland zoo pryftelykgedraagenhób- ben, en nu om die oorzaak aan Vef vol gingen blootgnfteld zyn, willen Wy dat gy hen ver'ekerd, dat Wy heu%i ven alle ande re met Onze Keyzerlyke Bef'cherming zulleu byilaan enz. Vermits nu de voorn. Graaf van Keyzerling ter oorzaake van des Konings Onpaflelykheid geen Audiëntie heeft kunnen kry gen, heeft hy zigop bevel van Haare Kevz. Majt. by den Primaat geadrefleerd en by dat Refctlpt een MEMORIE gevoegd vol gens welke hy onder anderen verklaard te hoopen "dat Haare ,,Rus-Keyz. Majt. de geeifchte Satisfactie erlangen zal. HAMBURG den £9 Maart. Volgens de Berigten uit Poolen in dato 20 dezer Maand heeft de Graaf Gronowski. Waywode Van Raw's, te Warfchau een UNIVERSAAL doen publicéeren waarby dezelve den gezame&tlyken Adel van zyn Palatinaat ontbied, om uit hoofde van de Conftitutien,-gemaakt in Je Jaa „ren 1545 en 1562, als mede uit kragte van bet geen voor ora- „trent een Jaar gereguleerd is, in volle Wapen-rufting bySo- „cbaczewin'tVeldte yerfchy» cn ten einde in de maand juny „te kunnen gemonfterd worden &c. G ROOT-B UI TT ANNIE N. JNIIOUD der BRIEVEN van LONDEN van den 25 en 29 Blaart. Den 23 beeft de Lord Major en de Burgcry hunne vier Reprefentanteu in 'tParlenmt belaft om tegen de Bill nopens de nieuwe Regten pp deWyn- en Cider Drank &c. teftemmeo om dat de Wetten omtrent de Vermeerdering van Accys'altoos aan de Natie haateiyk zyn geweeftals zynde met de Voorregten van een Vry Volk onbeftaanbaar: Bes otiaangezien is deze Bill den -4 gepaneerd, op welken dag de Koning ia het Huis der Lords 23 gereed zynde publikeea 21 particuliere Bills met zyne toeftem- ming bekragtigd heeft. Den 25 hebben de Gemeentens bcflooten dat het aan dc On- derdaanen des Konings zal vryftaar»om hunne Koopwaaren en, Effeften uit dePlaacfenwelke by 't Vredcs-Traélaataan Vrank- ryk enSpanjen Zyn afgeftaan in dit Ryk te brengen mits datzy daar voor dezelfde Regtên betaalen, als tentyde dat dieKroo- j nen in het bezit van dezelve Plaatfen waren. Den 2$is in 't Huis der Gemeentens de Bill om de Suiker - Co lomen in America aan te moedigen voor dfe tweede maal gelee- - zen, en de Bill om öcBetaalhig der Regten ap de Momboer, te verzeekcren gepafleerd. Den 2" nebben de Lords de Billrattende de nieuwe Regten op de Wyn en Cider - Dranken voor de tweedezeer en teffens een Requeft geleezen't welk dien dag van wegens de Stad Lon den aan het Huis overhandigd is met ve/rzoekdat het ge feelt» ▼an die Bill, ftrekkende om de Verkoopers van CidervDrahk aan de Accys-Wetten te onderwerpen uit die Bill mogtgenooraen worden: Naiange'Debatten wierdrae:33 tegen41 Ste*meó be- flooten, dat die Bill den volgenden dag in groot Coiomitui via het geheele Huis negmaal&onderzogt zouw worden. Daarenboven zullen de Lord Major en de Burgery een Smeek- e O 2l"b 4\ r fj 1, li v ïit- és È'fcS 2®' -N sT£ sra g? s K'g S SPg 2- 13 w :.s a ...4 a r B 0 a ui y PT- 3 rs aj bL Sommen uit Jjet Zièkiu^Fands të neemeu endië om ifjooebfr F S P.St.byLeéning ofExchocquer-Billettente ligten, gepafleerd. Het Schip van Hendrik van der Kraan, van IJourdeaux na Mor-.5 'd 'd v gi laix beftemd, en zonder V'olkin Zee gevondenisnaRamsgate^ s S c gebragt. r Opde Theems is onder anderen gearriveerd K»pt, Tjérks van 0 g 5^ Anifterdam. De Aétien hebben géén vafteprys. S'-o v NEDERLANDEN. 1 ËDAMdeneerften April. Heden is de Regeering dezer Stad g c - té z V M Homtuyn, Anthooy Teehgs, Claas VerUcvter'ën, èn Jscob/iorn. o S s MEESTEREN dezcr.Stad voor den tyd van twee Jaaren gcqïi- c ^--ë Ri g geard de Heeren en Mrs. Hendrik OnderwaterHdere vair Pin- c g opde volgende wvze veranderd, zynde aangefteid tot BURGER Meesteren de Wci-Ed. Groot Ag tl)naie Heeren Nicolsas ca q D O c J P r 9r l tershoek, en Jóhan van Neurenberg in plants van de Heeren en -ƒ Mrs. Johan Gevaerts, en Philip vati den Brahdéiaer. AMSTERDAM den 2 April. Ilgt is niet den 9 April maar den g g, Ug P rf V a •-'O 9Mcydat de Ed. HeerenBewindheb'bersder O.I. COB1P. aan c?a^ t-S V. R.S f-.-.ViitvoiT..n p>n f Urité»1ini7 'xrob ré nar Pan, rlom, vi.l ff '-- ff c S j de Grïntrefleerden een Uitdeeling van rs per Cent doen zullen. Te Ucqticbo was gearriveerd Co en. Makkes van Middelburg. I11 -6 t laatft van February zonw van St. Euftachius vertrekken Andries pi p ns'V- a - - c CA QJ "C cl p P, f= «- C.' '-J t y.&s- ft kj ct r* 1 CJ *1 b -5 a, u O cr. - U\ CA i, O i- r.'S ci-ig 2 c§ p rw:P 5 s3 «au "Rj? W a® E-v o g ft fc.rS« S c 5 ts-. f g Eckmanherwaarcts. "H In dit Jaar zullen volgens een daar Van gemaakte LYST tér E 3 Visvangft na Groenland in Zee Itecken van Anrfleidampo, van |fe g.-g gc a Zaandam 22,van Rotterdam6,vandeRyp5,yati Alkmaarq, van Ca4? S.£ «-33 ed:^ S'g g Hoorn 3 vanAVeftzaancnvsnZaandyk van de Koog, endan «8 c c." jhilpieder2Schepen, Dord, de Krimpen, Monnikendam da p 3. ti5 'Hélder, Wielingen, Ooftzaanen, de Wormer en Middelbnfgie 'E g g*5ro^ deréén Selnpdus ia6 llollandfe wyacls 15 van Hamborg en c s'variAltona,'s)aakcndetezamen 143 S-chepen.- a - p Den 29 April is in Goeréc aangekomen liet llf llflulfe Oorl'og- fchip SCHIEDAM Kapt. Jan.I!end. Dol van Ourik, zynde den 8 y 5 r.O'Z .^S Maartvan Lisbon vertrokken, toen aldaar in bet aanzeilen waren 'S p i ,g deHollandl'é OorlogfchepenSCHIELAN'D, Kapt. %tirynD4bi- E J S §^S Z r nes, en 'T HGF TE ST. JANSKÊRKE Kapt. dt Bruin beide S g-.fi t Z g« laatft van Kadix. 'r>%&-6. Te Midde!burgwa5gMmV«cfilJanRaakv^h Ifeqiiebo, énlaatil van Cowes, dewelke verhaald dat deft 22 Maart aan hetEilatid Wight was ineeleopen het uitgaande O. I. Comp. Schip DslMZiGT, t t Schipper Thbjjja'sz,van Zeeland na liatai-ia, waar 11a hetz.lve "Z. W opde Rhede van Portsmouth geleégen had. "2^3 Den 27 Maart was te Öartmaushooni na veel omzwervens dóór ^£5^ Lèkkagie ingeioope» Pieter Ruyttian van Lisbon. B^IO In het Amelaudfe' 'lat wasbefchadigd binten WicbéRinfes.van kg Bourdeaux ua Breemen beftemddewelke zyri Schip zouw moe H 1; c ten repareererf. p Te St. Marten is idngektmtn Wiebe Hendriks van Breft /in dé 'Crooswyk J. Piebes van liierte NantesG. van Bree van Gtiern- g v e fcy; te Bourdeaux M. Cctrits van Granville enW. Jansz. van c 5 >'R Ooftende te Blaye J. Tjeerts van Roxq, ÏR/S-'g «ff-c Sj.'g HELLEVOETSLUIS den a April. Giiicr zyn alhier gtarri- g'g'gjis:» Z. veerd James Thomfon van Whitehaven en W. Lovejoy uit Sim- S-tvJ Jr ZK derland als mede twee Traufport-Schepcn. -Heden zyn op de ïj» t* Maas aangekomen Balth. Piemanier van Wells cnïhom. Thomp- e Ti fon uit Sunderlar.d. o o 's GRAVENIIAGE den eerften April. DeKïnder - Fokjes, P c ë."g welke giftér zig aan den Prigis Erf .Stadhouder geopenbaard heb- §g S. o o,5 S '.g ben,zvn.vaa een zeer goede ioortIn dogepafleerde Voor Nagt S 0-S£-o'S heeft zyne DowL Hoogheid ébnigSnts omfcrnftmaar in de Na- ÏMo g Ë4? Nagt tnamelyk wel geflaapes zynde dc Uitilag niét vermfecr- r §-3 g Si&g -- -7*2 derd, dc Koorts maatig endusnadetyds -omftandigheidallea t; g ff ®-J= "x S- <u - 2 Ó2 cJ tó -r IA r o p r 13 o *A rt S CA '3 SZZ g S= s S' C M H to r.Ti s cr .1! 3 O c naweufch. fpOg&pig 's GRAVENIIAGE den 2 April. Z ns HooghcidlietJft in -de g g-g, g voorleede Nagt taamelyk welgertlft'r OSk heeft Dezelve den >c.2 p," g'rj «7- ff 'S Dag vry getnakTyk doorgebrigt De Ui.flag (laat wel en de g p\„ c a '3 fi -S -g Loop v,n deZiektï is n- deomftandigheid voorfpoedig. gjz g <5 's GRAVa.NHAGE den 3 ApriL De Léden, compofeerende.'g'g £S-^_g JfffSga de Vergadering vaji de Heeren,Staat en van Heiland en TVeft- 9.5 ijg g o 3 2 g - a Friesland, -worden overmofgen in hunne Logementen verwagr, jGo<c g g g om Woensdag hunne Vergadering aan teVtiigc». 4 vj.3 De lieer vah CittersZitting hebbende ter Vergaderinge van, sa c 3 S» 2*^3 dc SwatenGetieraal-wygcns de Provincie Zeeland is uit die Pro-«S c-ë »-r 7^ g" vincre alhier te rug gekomen en in de Vergadering vau Haar Sr g 5- 'c g c'S 5 «5 Q Hoog-Mog. vcrfchcencn. Ter hooggem. Vergadepinge beeft dc Heer Thadeus Rcmfie t b g iJ,tj 'j c. van TheekealsContrarollèur te Deifzielden Eedafgelcgt. .^.S» e^S.e'3 8 Zyn# Hoogbeid>eeftdeze Nagt ongeruftdoo^clMgt, echter' B c heeft de Loopder -Zic-ktenaar manie van bet veelvuldig Uitilag g,.ó 5 o> en desze'fsRypwordingeene gelukkige voortgang zonder onge-g a5-5 Woone toevallen. S H Z 29 wr3 '_-.a Dc voigehde PUBLICATIE in dato den eerftjR April J7S3 is na de rel'peétive Stedeu afgé onden._ p r. c O cuX O - h o „r E' STAAÏEN VAN HGLLAND SN WEST-FRIESLAND '^1 g-ü c S «,3 Mü, p=s" gift 3*4 <p^ f;: tuj duente weetenAIzoo ecnine differentei-, zyn óntflaantiif- fchcn Ons én de Heeren Staaten van Zeeland over den inlumd van derzelver Piaptat yanden 24 September 1755 cn van onze Publicatie van den 24 Maart 1762 omtrent eten Misser vaa ver fcheide Waareuiif tie Provinciën van Holland en Zeeland refyee iively!t,4ie vcrvrtlgïr.sgeapplaneèrdcp uit de wcggeruimdjzyn, en. dat daar op verder met di Heeren Staaten i%n Zeeland is ge- „-fc. «onvenieerd, dat eens nadere Publicuiê dien a-njfgaandein de -- - Sjg beide Provinciën van Holland en Zeeknlin maSiere Ujer ria vol- S SjE c S i_ >"-■ u-a -- C3 gy c g cq g lj«-| Schriftaanden Koningovérhandigen,ftrekkende, dat zyne. Ma- j gende zalwordén geëmaneerd. 8%:^^ jefteit, alfchoot) de Lords dee Bill insgetyks njogten. pafleere^, ZbOlsT, dat Wv dien conform goedgevonden en vérftaan^^jadc Lc J p dezelve Iniet met zyne goedkeuring bekragtigea wil. hebbentotmcerderbcnefieeeringvanaaCcss :ie.« ;,de voonz, .S X ö-ts De Gemeentens hebben d* Bill om voor dit Jaar vtrfeheide Onze Publicatie van 'du-u 34 Maart i'dz te amplieeren en t»alie-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1