H* if.s LEYDSE ÏP fill Maandagié Courant. 1 m |s~J! I - 5 s A8.176 j ai id n <5 3 2 5=3 S 3 aj WOOLEN. ARSCHAU dea 12Maart. Het Stutns Conjilium is den 7 dezer Maand geopend. De Pointen van Deliberatie zyn reeds gedruktEn vermits zyne Majt. voornee- rnens is om zoo dra mooglyk na zyne Erf-Lan den te keerenis hec eerfie van de gemelde Pointen Hoe „men, aifchoon het niet denkelyk is dat iemant in Poolende J.ÜK des Vaderlands zouw zoeken te ilooren egter de bin- neniandle zekerheid zoo wel als de buitenlandfe op het ge- „voegiykite zal kunnen doen ftand houden:" Het tweede Point raakt net Leen van COURLAND „hoemendeRegtenvande „Republik en het bezit van dat Hertogdom voor den Prins KA- REL zal kunnen handhaavep En het derde is woordelyk al dus. „Nadien de Koning ten uiterften is aangedaan, dat de In- woonaers van ditRykbeftendigoverdemenigvuldiggeleede „schade en uitgevoerde Gewelddsadigheeden van den kant der vreemde ïrouppes BezwaarniiFen moeten inbrengenvorderd „zyne Majt. van da Senatoren en Miniflers dat zy hunne mee- uing wilien uiten omtrent de Maatregelen, welke men diend te neemen om aan delnwoontiers eeabehoorlyke éqbadcloos- Hélling te bezorgen en te maake^dat de vreemde Trouppes „zig uit de Staaten cn het Leen van de Republik verwyderen. DUITSLAND en aangrenzende Ryrzh. EERLYN den 19 Maart. De Koning heeft een Generaal PAR DON, zynde gedateerd te D»hlen den eerden dezer Maand, doen publiceeren voor alle de Soldaaten buiten onderfcheid dewelke uit deceit's Leger gedeferteeril zyn of zig hebben t' zoek ge maaktzoo alsook voor zulkedie, uit vrees van tot den Krygs- dienft. te zuilen genoodzaakt wordenuit hetLamd zyn gegaan, en1 zig nog in dc Nabuurfchaponthouden Zynde de Termyn tot ditgemcldePARDONop drie Maanden bepaald. G R O O T-B RITTANNIEN. LONDEN den 22. Maart. Den 18 is de Copy van hetDEFINI- TIF VREDES-TRACTAAT op bevel van den Koning aan de beide Huizen van 't Parlement overhandigd, en heden in de Franife en Engelfe Taalefe met de gewoone plegtigheeden (te breedvoerig om hier plaats te vinden) door de Wapen-Herauten op vyf verfcheide Plaatlën alhier gepubliceerd. Dit Tradtaat 'ue- helfd znen entviir.tig ARTIKELEN waar van de weezenrlyke „Inh'oiid teil naaften by met de preliminaire ARTIKELEN over „eenkomt, behalver, dat in he. RXVfte Artikel van dit Tradtaat „aan den Koning van Groot-Brittannien en aan zyne Erven en Opvolgers deszelfs Staaten in Duitsland geguarandeerd, en by „dit Tradtaat nog rfriVt'eparate Artikelen gevoegd zynte wetten 1. Dat, ilfchoon fommige van de Titels, door dehoogeCon- „tra&eerende Partyen by de Negotiatie en zelfs in't begin van ditTRACTAAT gebruikt,nietin 't algemeen erkend worden, egter geen de minftc Confequentie tot nadeel van één der gem. „Partyen daar uit zal kunnen getrokken worden. II. Bat de „FRANSSB TAAL, in alle de Exemplaar en van dit TraStaai ge- bruikt, niet tot een Bewysgrond zal mogen worden bygebragt, maar dat men zig in het toekomende gqdraagen zal naar hftt „geen in agt genoóriien is en worden moét ten opzigtevande „Mogentheedenwotkc de M'.gt hebben om Exemplaaren van „Zoodaanige Traüaaten in een andere Taal als de Pranjfi te gee- ven en ie entfangen. lil. Dat, hóewei de Koning van Portu- galdrtTraitaatnietgeteekendheeftnogtans Hunne Britfcbe Allercbriftelykflé en Katbelyke Majefteiteri erkennendat hoogft- „gem. Koning formeel als contra&eefende Party daar onder be „grecpenis; en datderhalven de Koningen van Crooi-Briitak- nienVrankryk en Spanjen zig eenpaariglyk verbinden teffens met den Koning van Portugal op de naau wkeurigfte en kragtig- „ftewyz# uit hoofde van deszelfs A8e van ACCESSIE tot het uitvoeren van alle Claufulen buiten onderfcheid, die in dit „Traétaat vervat zyn c. Vermits door de herftelling van dert Vrede het Verbod op dén uitvoer van Buskruid, Salpeter en Wapenen onnut geworden is, heeft zyne Mijt. bevel gegeven om het zelve in te trekken. De Verandering derObligatien van de Comptoiren dér Mari ne Leèftogten en Artillery in Bank-Annuireiten tegen vier per Cent, bedraagende deSomme van 3,660,7391 P. St. 2 Sch. 7 P. moet zoo wel ais de Negotiatie va» drie en een half MiliioenP: St.die volgens het Belluit van 't Parlement van den 7 dezer Maand by wege van Annuïteiten en twee Loteryen zal gedaan worden, als een Lceftingtën diënfte van dit jaar worden aange merkt Verriiits nu de Nationaaie SCHULD, behaiven die van de Marine, op den 5 January laatftleeden 123,60.3,3.36 P. St. 8 Sch. 2P. grootWas, is dezelve door de bovenjjem. beide Sommen tot 130,764,075?. St. 10 Sch. 9 p. vennesrderd en de liitreften ,die jaarlyks daar van betaald moeten worden, bedraagën 4,726,227 P. St. en 5 Schellingen. Deze evengem. Nationaaie SCHULD is den f8 dezéf nog ver meerderd doorde Subfidiendewelke toen op nieuws clopr de Ge meen tens zyn toegeïsasfnndair.entiyk6410 P. St. 5 Sch. 11 P. om den Koning diergelyke Somme,welke zyne Majt. volgens Adref- fen van de Gemeentel» heeft verfchoaten, terug te betaalén en 51708 P.St. 13 Sch. 4 P. voor de Gepehftonesrdetr buiten het Chelfea Hofpitaal. Vervolgens, na dat men de Middelen nopens berligten derSubfidiert in overtveeging genoomen had, is be- flooten dat twee Millioene'n P. St. Uit het Sinking-Fondswy- ders 47120 P.St. 9 Sch. 6 P., diein de Exchequer van hetPro- duét der Regten op het Bier en de Al'enog overig zyir, als mede het Overfchot van 20000P. St.dié men by de eerfte Zitting van dit Parlement totdeSoldy van de Militie,- welke niet inRegi- mentenwas ingelyfd toegeftaan heeft-tot dé Subfidien'van dit Jaargebruikt, cn om die Subfidie t« vefvullen de Sómnie van ien Millioen en 8ooocoP. St. by Leening' of Exchequer-Billetttn' ge- ligt zullen worden r Dat deze Billetten in de aanftaande Zitting ♦an't Parlementzullen woeden betaild en in geval zulkë'niet M C rt •n rC a ft, c -tss 4( ^4S t t: N. s .M •E O u tUD O ït i> s o O g <0 'V t fe£f ^9 •p g.- .3 'Z 23 S 5c to l&§| SE E O! E 2 2 s -0> ca - C g(Q «*-• J* C - a >- K 0 S£» voor den 5 April 1764 ffl'ogt gefchiedzyn, dezelve alscohtatot "s z s "s Geld zullen cours hebben. T c fr Terzelver tyd is^ea*teftgerd, dat men de ACTE gepafleerd in "2 het zesde Jaar der Regeeringe van wylen GEORGE II. om de o n Commercie van de Suiker-Otilonien aan te moedigen voor Hn •- g -a 'S a Jaar, en de ACTE van het een en twintigfte Jaar der gem. Re- S .S tig'siS-S geeringe, betrekkelyk op het aankweeken van de Indigo Planta g 5 Ja .j^g u gitn, voorzege» Jaaren vernieuwen zal: Eindelvk hebben de Ge-ËdE o meentensdeBillgepafleerdom deOflicieren, Mariniers én Sol- g g g daateq-die Ambagtenkuunen oeffenen,daartoe in ftaat te ftellen. a o« c| Na dat de Gemeentens den 19 de Bill om geduurendedit Jaar .2 de Somme Van 150000 P. St. tot de Soldy van.de Land-Militie te g ~S 4, c de Bill om de Obligatien van d»Comptoi- 'togten en Artillery in Bank-Annuïteiten te^,5^gi5Si.Si^'Eoï veranderen gepaffeerdhadden,, zynin hetHuis deBeiluiten van r? "S ,2 S !H,3 J -, J 1 rt t 1 1 J 2O r\ 1—1 W-, befte eden, zoo als 00 k c ren der Marine, Leef te den voorigen dag goedgekeurd en bevel gegeevendat die, no j pens de Middelen tot het ligten der Subfidien door een Bill zul-5 len worden bekragtigd. N c x S. ca <u w Gifter zyn in groot Committé over de Bill om drie en eenlalve >"S c S"5 ?.E a S T --- B-O u 5 B Millioen by Annuïteiten en twee Loteryen te Jigten en nieuwe g - Regten op de Wy.nen &c. te leggen hevige Debatten gereezentCjS J! g overmen Voorflagom dieswegens tWeeBills in te brengen, maar S 3 nin^ol,)lr if, Lit tv, öor/1 nrL ol trotv tifflrH m an oa 1 rroll aafd /Int titlNf, ai L 3 KJ f- C 4 - r. V xS a J?"3 eindelyk is bv meerderheid van Stemmen ge arrelleerd, dat zulks B heden by wege van één Aéle zal overwoogen worden. f Op de Theems zyn onder anderen gearriveerd de Kapts.To- Ss c theringham en Brown van Rotterdam, Richarofon van Amfier- 5 c N E 0 3 S5ri"" 4» N 1- r W t 'CÊ «i o p /-0"1 dam en Saunders uitTurkyen. De Aétien hebben geen valtePrys. g g t S'ï'ïoïVBNZJCS NEDERLANDEN. g| «"S l'fr V a 3 sïfï S3 aei^ Q N htj i§{ van drie nieuwe Schepen, als een by'de Kamer Amfterdair. van v a SS v 150 voet,genaamd VREDENHOFF; eenby de Karr.erZeelarid g o^; n 140 voét, met naame POPKENSBURG^ en een hy de Ka- s a. 0 Si"?* a (i3- AMSTERDAM den a6 Maart. De Ed. Heeren Bewlndheb- E bërs der™0öit-llldlfPB6 Maa'tlchappye ter Vergaderinge van Ze- ventienen, dewelke hunneVergadering nog dasglyks continues- oc s"« ren, hebben gereiblveerd om in dit Jaareen aanbouw te doen^S^-S1 '"24J J S«4I uTtC mer Enkhuyzen van 140 voet, genoemd DE JONGVROUW "i g CORNELIA JACOBA. 6 Uit EHetiandheeft myn rvding. da^ den 21 dezer in een Haven Mylen béöolten ïarmQ.uth,wasgebrastzonder Roer l)etschi~ ê-Jïü S 'JeJan^j^Sillieny, gèvoerd geweelt hy Kapt. Dans Oornelisbjt TcïïtüT^ffi 'i dezfTv^Tluracao in Telle! binnen aekan-en s? rt *.S I- P- w a &Q P ..-jat hetzelve door dea Storm van tien 11 aezer vatTzTn OTkers gtfgilt, op ae Haakfe Gronden valt geram, en anar over^ aimta-, v t^Titah a*-/» in s o uit 7^ S-. ut', fCJ ri C 14 y y U zegt ki zyn BriefWy zyn den 8 dezer van Leverpole vertrok- go „ken, en den 20 alhier gearriveerd; wy hebben bedroeft Weer -« 5, -j; '5 o gehad,den I4zagen wy een Schip in nood, borgenhet Volk C -Q. „zynde 20 Man, alle Engelfchen: Dit Schip was 7 da&en te voo- tJ g 4t |e v sag?, v ren van Londen vertrokken en met Tarwe na Lisbon gedefti- g "S.ij G -g „neetd; den 16 dito Zagen wy een nieuw Zweeds Schip zonder t 's 2? 2 „Maften dryven en een dood Man op zydehaiigen; wy hebben 5*1 So nog eenige Schepen gezien zonder Boegfprieébn of Stengen." ,-D^- Wyders was nög te OftendeLeend. Klinkertvan Nantes, dezelve 5 "c o gjg jé d was den 6 dézer van daar' vertrotóten in gezelfcfeap van Th. van Puttenhovenen de laatftgem. nog in de Hoofdettgeprèit jtfc. e S'iS»B 1 M 5,|;«| |-2-^p j<N "yMzen^een Bnef van Breltwas djftr omtrent gebleeve*^het J -S "S Schip van Kapt. Aaaur. ryomie^, van üourdetua: naar Hamburg^. <u *5 a J drgyaaa'HHSf één Man geiarvcerd. t-Srt «m 2 - 5 moetendL,j---- VdlgêflWVheven van dato 7 Maart, zyn aldaar drie HollandfeOorlogfchepe» (waarvan Ae Naamen egter L g g g «ö__.c g niet gemeld worden) ingeloopen. o-sê-g S 5 "3 S 9 r4:: Te Hamburg Waren gearriveerd Fr. J. Witkop, R. Schaap van ■- u J* h "jq Libourne, KI. Vaftér van Lisbon, laatft uit EngelandG. .Schild- '.-s «s tnyer van Duinkerken, Stev. Henrichs van Rotterdam, W. Spier i van Huil,Tob. Sporne-en I. Clampittvan Lynn, T. Broom en J. 4) Es-S - - - - -- J JT tl D.,„. - P tta> O, ra Colcheftervan Yarmouth; teBréemanJ.F.Danèkeen D.Pon- v 5 B s 1 ------ - - - - - 3. aj «Jins ""Zi .55 on a 'Z S eg rt Kds'l S L 4>' o C 4 4> ss o a h o LóO 5? di fufe, beide uit Vrankryk, en H. Schiilenburg, laatft uit Teflcl. Te StettinB.Pietérs vjhi Koningsbergen; en te öoftende Jac Mol van Bajointie, en KI. van Hoorn van Nantcs. Te Nantes zyn aangekomen Ary L. Foufer en Joh. Sandberg van X g S c I S -ö Londente Rouën G. Sibonts van hier; te Duinkerken M. Raar- S<g g 5? jesvanLonden; te Londen H. KI. Drieft van Hamburg; teLe-^ S9 verpole J. Chrift. Henk van Lancafterdtc. gja j; u Ei fi S 'te Vliffingen waren gèarriveerd Jan Minkeveld van de Kuft van "I" B I' Guinee én laatft vanPlymouth en Corn. And. Hollander van 2 S fe L' •- fS R - - - a—R. i-. OJ rr* r Surinamen van waar dezelve den 18 Tan, was in Zee geftooken, wanneer aiclaar gearriveerd was'Kapt. Willém het ScilTp fc Africa UolfWaS oiler voerende H v Bl'fE IVlVRti voorby il'ie Ri-' y g O cC^O 'i"'h bylfergblt met Sla'avenbeide van ^.n.ynla. TeTerveer was bêfcliadigd' ingeieoptn tiétef tjybfan'ds ui ïiit - v c S 35' fT S - O H 0 C3 dl Vrandryk naar Hamburg. Cf f S E 2 u 4> Q f*"» ..„i I ZyneDoorl. Hoogheid de g vSü g c"S c «5 - - - - - S-a1,4 P bt -s'c o iCÜ K QJ T3 y fl» et». Vi tl <3 a. B .f 's GRAVENHAGE Jen 27 Maart Prins Erf -Stadhomder heeft éergifter wederom deDelifeeratiea ,2 S u - ♦an de Staaten Generaal bygewoond. «oésS, 5, De Spaanfe GéZant Marquis de PüentéFuerfe en de Sardini-H 4 5-;~ .g. fche oxtf. Ényoyé Graaf dé la Marmora Zyn iéder afzóndcrlyk 0,9 "o «pi! J| öiét Léden van Staat in Conferentie gé weeft. - wpyj» Dé Heef péneraal Maj'or van Tiddinga is van zyne Conimiffié óm de Ëngéifche Trouppes' over het Grondgebied van de Gene- M ft tt ós ibliteit ns deWiJleiuftad te geleiden^alhi^jf te ^geiomtN. tu Ja

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1