A\ 17 M. - U*°" TO - a o b LEYD SE N;-m!fi¥ W oens dagfe C ouraiit. ÖMU gjj üc^O <u v fee -.5 g S m fl% te 24 JS- 4i- - sbS 8 'gf N «SJC-'C V TO *-} e v g 6ó E na g (3 ?t W C o «i 'rr> (J. g-gXWg ««JB A fc r s« .Ê-Sd-So SSJiSsll-sl^ O c cos S-is^B T U R K Y E N. PER A, Voerftad van IiONSTANTINOPOLKN, den 16 Fe bruary. Den ii dezer des ogcens omtrent vier uuren, is zyne Excellentie de Baron Elhertvap.Hochepied, Am- baffadeur van de Staaten Generaal b/dePorte, aaneen Beroerte alhier overleeden: Zyn Kamerdienaar vond hem nog it 't lonirti» m alrtnon >i a l?« »-»-> ilin dn 1..11 sjej ;3 -3 c» jr <a ©8ÏS1 "s i, Volgens het eerfte ARTIKEL is de Stad eti Citadelle VSfi y jL" 7: WESEL aan de Pruillifchen ingeruimd met de Fortificatien.g "*3 o\§~ S ff* Verbeteringen, Vermeerderingen en Mynen die zedertden g 8 i,8 April 1757 toen die Plaats doordeOoftenrykfe en Franffe -ë ~>"S a g 'jij Trrtinvhpc hezp.f wierrL aldaar ffemaulrr zvn. rpffpns mpf ds> Ar- -n 'H r° r° ct ,>Trouppes bezet wierd, aldaar gemaakt zyn, teïfens met de Ar a s fenaalen, Magaaynen Cafernen en andere Militaire Gebou- 9 E S r oE^ S 11 jn 11 n rC3 F* "O ^7-* ft: TT «a S.s c 5 A •3 «3 e« v pc - au-- tj o c -u - coc; at Koning van Vrankryk toebehoorendc. ci „Diergclyke Conditie is in het tweede ART. bedongen no- ó£5 4, *-_o pens de Stad GELDER metde Vedingwerken, Sluizen, Arfc-S.^ ju „naalensna. - - HetXerX» luid aldus: "De Stad WESEL en haare Citadelle - g"-g8 Rï"H I's "3 •-• 00 „wierden den 22 Maart 1756 door de Pruiffifck.en verlaatenv u 'Z doch daar wierd geen Inventaris gemaakt doordc Comnufla- '2C'-Ï g y 2 „riffen van de Fruiffifcheu, OoftenrykersenFranff.'n,nadatde-^ «t.> v"s ze laatfte den 8 April 1757 ie WESEL waren ingetrokken Jf E jvq P w C UClllalVLU VCAlkluaiU UC r.WJIg.WAlU XVU111XIJ,XIX VU UC ct.il W £2 Vrankryk niet verbonden te zyn tot èenigé teruggeeviisg van T li <y ui ^-to 3 "O rC Artjllery-Effeften in die Plaats; maar alzao de Volmagt van ó^Sh 5ge u> den Heer de Bauer zig zoo verre niet uitflrektzyn wy over- 5 g «S k-S „eengekomendat er een Inventaris gemaakt zal worden Van yiS.E S S e; (U'S het Yzer-Kanon e-11 de Affuitendie werltelykin^Ff/c/zyn als - «9 mede eon Staatder Fortificatie ^Werken die door de Franffe c t- g ,S c ft '55 f - o j- a Ingenieurs ten koffe des Konings van Vrankryk gemaakt zynjS 8 Dat wyders de wederzydfe Hoven deze &aak zullen reguiée- Jg m M reaen datondertufleheadie Stukken te Wefel zullen hlyven, op Conditie om dezelve des noodszynde over te keveren _o c ci C I 9J i In het «iVrrf» ARTIKEL word gezegt: Ingevolge de Capitu- g 5 latie van GELDER en het Proces Verbaal van den 27 Aug. 1757 g S g „heeftmenin WESEL gelaaten al bet geen de Omftandigiiee- "3 g Z S „dendesOorlogsuit GELDER hebben doen derwiards bren-^c: pg8"t3'Jel2>8. „gen, en die de tyd niet toelaat om weder na die Stad te voeren. 5 u o §5 Volgens het vyfie ART. is WESEL met haare Citadelle op >u - 0 V Uigtill ÜWL UJJldC XXXV Au XD »«XiÜJUJW XX4WL li CV til V, V.llUCiVHV, ^1 obo R£t3 i-i. den ii, en GELDER op den ia Maart aan de PrtiiffifcheTroup- 3 pj g 3 S'E "3-ft N 3 pes ingeruimd. 2 c-o p iJai c H g V R AN K R Y K. Iw-Sfc in 'tleevcn,maartoen de Familie by de hand kwam,was hyreëcU I we"in goeden rtaatnevens de ArtilleryMunitiën, en |w 5|gf dood: De Overleedene was des avonds te vooren gezond en wel verc^eie Behoef-tens, uitgezonderd alleen de Effeftenaas den »H gehumeurd op het Ball by den Heer van Rex, Miuilter des Ko «nings van PruiffenDoor den Secretaris Heer van Aflen worden «X interim de Zaaken der Aiubaff&de waargenoomen &c. I T A L I E N. TURIN den 2 Maart. De Koning heeft by Opene Drieven in dato 8 February laatrtleeden de ApLinage oi Lyltogt van den Hcrtog de Chablais, tweeden Zoon van zyn'c Majt. en de overleede Konin gin Eiifabetb Tberejta van Lotharingen,bepaald,en uit dien hoofde aan dien Prins en zyne Manlyke Dcfceadenten voor altoos als een eigen Leen-Grond veeie Steden Burgten en Dorpen met de verfcheide titels van Vorftendom, Marquifaat en GTaaiïchap ge- geevcn met byvoeging ceqer jaarlykfe Rente van vier honderd duizend L'ivres, dewelke op verfcheide Inkomften van den Staat cn andere vaffe Goederen geailigneerd isOok zal de Koning op ayne Koften voor dien Prins feen bekwaam Paieisdoen bouwen. Daarenboven zal zyne Majt. aan dien Prins den Eigendom van Mie de Diamanten van de Koningin zyne Moeder en by levenden Lyve dien van alie zyne M?abélenenEffeftenafftaan: Wyders zal de gem. Prins en zyne Manlyke Defcendenteu altoos de titel van Hertog dc Chabiais met alie de VooVregixn, die aan de Prinf- fen van hec Koninglyk Bloed verknogt zyn, behouden, en het Privilegie genieten om in de geheele Uitgeftrektheid van zyne Apanage nopens zekere Misdryven Genade te verleenen. Den 26 February heeft de meergem. Hertog iii tegenwoordig heid van den Hertog van Savoyen den Eed van Hulde en Ge trouwheid in handen van den Koning afgelegten van zyne Majt. de lnveftiture ontfangen. DUITSLAND en aangrenzende Ryeen. WEENENden 9Maart. Anna CbriftinaHertogin Van Saxen Weiifenfels, GuliK Kleef en Berg, Engern, Weftphaalen &C., is den 5 dezer in den ouderdom van 73 Jaaren alhier overleeden. Morgen zal de gefloote Vrede rufleheu dit Hof en dat van Daesden met den Koning van Pruiffenover dewelke geduuren- de drie dagen publike Gebeden en Proceflien om den Hemel danktezeggengehouden zynmetdegewooneplegtigheeden alhier gepubliceerd en uit dien hoofde onder een drievoudig Salvo uit het Gefchut rondsom de Veftingwerken dezer Stad iu fit Hodfd-Kerk het Te Dcum gezongen worden. De Aartshertoginnen Elifabetha, Amelia en Jofepha bevinden Zig alle drie onpaffelyk aan de Maazelei». BERLYN den 15 Maart. Wegens het overlyden van zyne Doorl. den regeerenden Markgraaf van Brandenbumg Bareutb heeft het Hof Zondag den Rouw voor drie Maanden aangenoomen. Zaturdag is de Geheime Raad Baron van Kniphaufen, die als Af gezant des Konings by het Hof van Londen gerefriieerd heeft, hier weder gearriveerden d A anderen daags met den geheimen Raad, HeerBuchholtzna Torgau by den Koning vertrokken: Voor het overige is Zondag de Train Artillery, die by de Armee in Saxen gewceft is, in deze Stad gebrigt. HAMBURG den 17 Maart. Toen alhier dezer dagen eenige Engelfe (Generaals en Officieren van Hanover aankwamen en «en groot Gevolg by zïg haddenraakte genoegzaam de geheele Stad in beweegingom dat men meende dat het de Heer Jahnus was dewelke onlangs totCommandant van deze Stad benoemd Is, én een grooten Staat voerd, hebbende onder anderen twee Pages, twee Heyducke.n en vierLakeyenDeze Heer is Gene raal Ve'd-Wagtmeeftcrin OoftenrykfenDienftgeweeflentoen hy zyne demiffie heeft verzogt, heeft de Keyzerin-Koningin hem dezelve niet alleen gunftiglyk verleend, maar zelfs tot Lieute nant Generaal verhecven. Een fterk Commando Soldaaten is zoo van hier als uit de Stad Lllbekna de zoo genaamde Vier Landen en de Zolleu - Spieker ge zonden 0111 te beletten, dat de Roovers en diergelykGefpuis, het welk men tegenwoordig bezig is uit dc Landen van Hanover te vtrjaagen, zig niet in deze Streek uitbreiden en een Schuilplaats zoeken mogen. Te Altera word ook met dat oegmerk alle mog.lyke Vöorzig- tigheidgebrniktzelfs zoo, dat men met veel naauwkeurigheid het oog houd op die Perfoonen, Welke te water aldaar aankomen. De Graaf van Solms.commandeerd tegenwoordig de Saxifche Trouppos by dewelke alle die geene in dienft worden aange noomen die toen de Pruillifchen met de ontruiming van de Keur-Saxifche Landen een begin maakten, zig by geheeleTroe- pen van hen hebben afgezonderd. Het Jager-Corps van Otto is doórde Ooftenrykers teneené S V? <U 3 O -e rt al g <0 o ,a c x: -a. Ti -O fr. ze 2 •- V gi S C U O h W A) a' 'X M-3 AJ i>. »S L c j2 24 C1 PARYS den 14Maart. DeRafificatien van het Vredés- Trac - - taat, den 10 February alhier geteekend, en die van de Acceffie <3 o «3 0 des Konings van Portugal, zyn den 10 dezer Maand opde gewoo- a« ne wyze tuffchen de hier zynde Ambaffadeuw en Miuifters Pleni- potentiariffen van de refpeiftive Hoven uitgewiileldmaar het TraAaat is nog nietgepubliceerd. Den 20 Febr. heeft het Parlement by een Arreft, op 4^9 RE- QUESTEN, welke door een gelyk getal Jefuiten zyn oveigele- g verdom Penfioenen te erlangen alle de Jefuiten die nog geen -c c drie en dertig Jaaren oud zyn, daarvanuitgellooten, en de overi- gen belaft, dat zy zig dieswegens moeten vervoegen by den Ko-g ning, die op zig genoomen heeftom aan hen den nodigen On- jRo derhoud te bezorgen uit he Produétder Beneficien, welke Zyne Mait. met de Inkomften der Univerfiteiten vereemgd heeft. C C N^il <S g fcfe] O-'- O - S 4 jj k 3 3 "i. z 'te W S <U <i 2 s-g g Majt. met de Inkomften der Univerfiteiten vereemgd PARYS den 18 Maart. Charles Antoine tie la Roche - Aymon, ^.-g Groot-Aalmoeffenier van Vrankryk, Aartsbiffchop van Rheims9 c 3 Y s - c enindezequaliteiteerfteGeeftelykePairvanditRyk,ëndcHer- c Ï3 0 tog de Sully Prins van Enricheinonthebben den i+dezerals jj H O g «2 -3 o- Pairs van Vrankryk in het Parlement Zitting genoomen, zynde 3 g-R g g g u g. de Hertogen d'Qrleans en de Chartresnevens dePrinffen de v E a^_.2 Condé eu de Contyen de Graaf de la Marche by hunne Reeeptfc S§ in dat Geregts-iiof tegenwoordig geweeft. >.S S t O ai O NEDERLANDEN BRUSSEL tien 21 Maart. By êen ORDONNANTIE van den Raad der Domainen en Finantien, in dato 15 dezer, is de Uitvoer S van Kool-Raap- Vlas-enKennip-ZaatteWaterenteLandopver- S 3 3"H. beurte van de Lading, Paarden, Wagens en Schepen verbooden. Ef.2 g S AMSTERDAM den 21 Maart. Met Brieven van Smirna in dato 4 O q E Sb 2 £f< g 3 ipt-ebi. llüUi'nUéll'lVrt'iilg, dal Kam, laeol) Reetelby zyne aan:g 2 g J KOiait aldaar vdl'immil lléértrnr aap her itaiteei aena-O S jj 2 g. i nc'o m -Rid II.S3.U dt üüimn van Kapt. Rich Ht.rneer Aid. Gouwen- u fcg g hoven,*4jW>LafigenayK en TJorn. de Ruvter alle van hier wy-1—0 2 U S Jl - ards. 3 c: ao UZI o ó- a m c «ft s S o E 'jV- c 5 ja 'j -ö es .Sr S >- e c N ja -3 V. ,2 g H g..S?aj K vu -v.... deRuvter. rrffftrfflTebr. van aaar vertrekken Dirk Fro-tt nerwaari J -4 O T-J Mnj fj asftrzi m Te Konftanrinopolen is aangeland loch. Vonk van hieg en Cor- S g g 'S nelisDeck, laatft van Marfeille. 3 Volgens Brieven van LISBON in dato <22. Febr, is aldaar gearri- c 3 3 veerd een Schip vanPhernambuctj voor Reekening van de Com- g M pagnie van die Naam, met 550 Killen Süfker, en de reft Huiden. j- Te Aliranten is efnp,knn,e„ I.. Luitjes van Gibraltar; teGenna_E Ysb.Pieters van Kadix; en te Trieft A.juriansflaatft van Ancona. c 0 o# j- js Qj,: o 3 a-1 CJ <S> H 'Öj C - - - O o *2 'öj §-; CJ Inde Maas is e Atomen Jnii vandef S'lftigftin Surinaivicn als me a 4s 9 o E o de in Teffel Tac. Manie van St. Euftarhius van waar dezelve den o S g g^.2 %-Z'a: 3 24 [an. wa» i-n '/.PP geltoos-pa toen aldaar waren aangekomen II. 3 - g_2 S1 3*3 vos en H.Steliingi beide van nier. „T c 9 8 bi -g '5 ^2 Het schip de Maria, gevoerd by Rapt. E. Elderts en van Rouën 2 S 3 J g i gekomen, vt welk tuff henden 10 en udezer Maand byhet-Oo- 3^ J S ïs'J §5^1^ maal afgedankt. Over de Duurte in Saxen beklaagd men zig nog fter-End op ftrand gedree veh was,is naderh«d weder in vlot wa- ar was weggetrokken heeft niemant meer de Een- en Twee- ^.den 11 dezer by .le Soi lings vergaan is 's Lands Oorlogfchip a 3 jJ 5 T" ■ofcben-Stuiken willen aanneemenweihalven de Overheid een SCH1ELAND, Kapt. Quir. Dabinee, van Kadix betwaards moe- 72 s 5 2'ü"?-g' L Qflfj. m /va^Asi ffAATiiVll JaX Jf a nil a a. A. A. „a .1 ama 1 «.am/Ia TV/t A .1 ITAi.lVl it-.-, d C/.hlA uaIu'AAp rl A lArt tfli/l Rrintian 111 rl 12 -Q S. ,-4 C? C -eft! grootelyks'tgeen egter inzonderheid aan de flegteMunt-Spe-ter gebragt&c. yj cientoe te fchryven isZoo haaftdePruiffifcheManfehap van 1 xJleden outftaat hiér eén Gefugtdatir, denlaatfteh Storm van a s? ö- daar'- "'"ij -- - -- - JL- - .1x. - Gr, Ordonnantie heeft moeten geevea da* dezelve tot op nadere j tende; Maarvevmits dat Schip volgens de jougils Brieven iud.v fchikking in den dagelykfehen handel eours zullen hebben.- j to 22 Febr. toew nog te Kadix geleegen hqeft, vind dit Gérugt tot 5 KEULEN den 18 Maart. 0« Marquis deLangeron, Lt. Gene- nog toe geen geloof, raai van de Franffe Armée, Gouverneur van Brianfon, en Com - mandant van WESEL, GELDER, MEUR8 enz, ter eenre, en de Heer Frederic de Baüer, Colonel van deRuitery enComman iant der Pruiffifcbe Trouppes in Weftphaalen hebben de nodi ge Maairegcleh tot het ontruimen der voorn. Steden gemaakt, door een byzondere CONVENTIE, die den 11 Maart te JFeJjei en «km ia te beider geieckend en reeds ter uitvoer gebragt isen zulks wel op dezen voet: <u y s 0 Ü---G. S,£ - m 5 c hr.ic Ui-VS "3 o Jj-.. c j 0 Ar 'cl> ci* «•S-pOuCDO- OO - y G O C O s GRAVENHAGE den ae Maart. Eenige buitenlandfe Ge- ««5 :-«g a r£ "Tg "3 zanten zyn met den Baton van Téngnagel vauBronkhcrft ,prcft--3 c c dterende ter Vergaderingg. van de Staaten Generaid igegans deop^a-'ï g 5 «"S' Provincie Gelderland, in gefprekgeweeft, en de Rootiis-Keyzez-S *1 j> g .go^'O. lvke exit. Envoyé Baron van Reilchach heeft met Leden vao^> 3 JPg A Staat geconfereerd. Z\ne Doorl. Üöpgtieid de Prins Elf - Stadhouder heeft gifter N «ft &o!nIn»4 weder de Deliberatieu in den Raad vah Staat bygewöond.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1