M LEYDSE sïJI| N1 Maan dagfe Courant. c o u k l A N D. VRANKRYK. w-, I NÉil E TT GR.OOT-BRITTANNIE N. 0 iti A°, 17 j. t/ ITTAU den 5 February. Den 10 January is deeerRe dag ge weeft,dat ditMertogdom zynen voorigen Lands heer en Vorii, Emft johunua zoo veele jaaren van deszelfs Afweezendheid, met den Ell'-Prins Peter voorde eerlle'maal hier wedergezien heeft. De Adel verzamel de zi in het Luis van behrman in zoo grooten getale, dat het veel eer een Gedrang tils een Cour geleek terwyl de Straaren van Burgers en lugezeeunen waren opgepropt. De eerlte Daad waarmede zigde voorn. Vorft wederom als regeerende Lands heer betoonde, was, dat hy een eigenhandig onderteekendeu Cireuiairen Brief naar alle Parochiën deed afvaardigenivaarby de gezamen iy ke Adel tcqjen den 10 February eer Conferentie be fchieeven w.ertl, teffens met Bekcadinaalung,dat den en Januarv tot de plegtigc lutreede van Deuzelven ctr zyne Doorlugtige Fa milie bepaald was. Hierop vertrok de Hertog na Riga te rug. Des avonds voor de gem. Intreede was de gantfchc Stad reeds in beweegingDe aagt wierd door de Burgers met de nodige toc- bereit'felen om zoo wel te paard als tes oet tot een Garde te die nen r in volle Vreugde toegebragt; en naauwlyks waAet Dag- ligt verfcheencnof ieder vervoegde zig onder zynen Officier. De Eri PrinsPeter en de Prins karei waren bereids den voori- getydag hier aangekomen zoo dat deze deeerlle waron,aan de- weike des ogtents ten negen utiren door de gezamentlyke Garde, fcy dewelke zig eenige liataillons Ruflifche ïrouppes bevonden, de verfciiuldigds Eer beweezen \Jjerd: Tegen 11 utiren trok de Burgery den aannaderendfhjjerfOg buiten de Stad té gtmoet, 't geen ook kort daarna door den Magiftraatzittende in vier Koetfen, en door den Erf-Prins te paard gedaan wierdVer volgens wierden in alia de Kerken de Klokken geluid, en om trent een half uur daarna arriveerde de Hertog met de Hertogin onder een zoo prr.gtige Statie ea algemeen Vreugde-Gajuich dat men niet weer ooit ee.i Voorbeeld daar van alhier gezien te hebben. By den Train" waren 1 r.iu s<er<;^fvoetfen van den Adel, rnatzcj Paarden befpannenbclialven veele anderedietothet Gevolg van tien Hertog en de Hertogin behoorden Geduuren de de Intrecde wierden 10: Kanon-fchooten gedaan en de para- deerende Rulfifche Tróuppes maakten driemaal een Loop-Vuur. Deze onze oude Hertog heeft een MEMORIE tot Regtvaar- digiug van zyfiePretenfie in dato MTfTAU den 16 Ja nuary waereldkundig gemaakt, zynde als volgd; Z~vPd4Ryks-Vergadering, teGRODNOin 't Jaar i72<Sgehou- den, wierd de al te vuopbaarige Verkiezing van'den Graaf van Saxen voor nul verklaard, en men maakte een Schikking dat na het uitfterveu der Familie-van Kectler de Hertogdommen van COURLANDen SEMIGALLIEN met Poolen vereeuigd eii in Palaiinaarfchappen verdeeld zonden worden: Alzoo nu deze Schikking niet convenieerde nogte aan de Nabuuren nogte aar. den Adel van Courland, vond men middel om.dezelve te vernie tigen door de Ryks Vergadering ter Pacificatie iD 't Jaar 1736 ais wanneer vaftgcïteld wierd, dat, na hetafiterven van het iaatfte Manlyk Oir der Hertoglyke Familie van Kcttler, de Koning de Invefliture der beide Hertogdommen aan een anderen, en wei jfrnzyne ManlykeDei'cendentengeeven zouw. QUet Vervolg hierna.") VERSAILLES den 26 February. BeRooms-Keyzerl. Ambas- fadeur Graaf van Siahremberg heeft met een Courier van zyn Hofnarigt gekregen, dat de definitive VREDËS-TRACTAA- "f EN tulTciicn de Key/erin Koningin en den Koning van Prtiffcm enuilTchen zyne Pnirtfifchc Majt. en den Koning wan Poolen als Keurvorft van Saxen den 15 dezer te Hubertsburg geteekend zyn; Dat de Uitwifleiingen derRatijicatïesi op veertien dagen en de weder.zydfe Ontruimingen «p.drie weeken*U de gcm. iju- Wiffeiingen bepaald zyn. Heden is de lieer d'Eon Secretaris der Ambaffade van den Hertog de Nivern.oisvan Londen alhier aangekomen en heeft nan den Gfoot-Brittannilchen Ambaffadeurden Hertog van Bed ford een Paqnet Brieven overhandigd, waarin onder anderen zyn de RATIF1CATIEN van h t de fin it if T R A C T A A T 't welk den lodezterte Parys geteekend is. sin >*953 C C >- <0 s *0 al *-t .s° -00» 5 Y.Z O om«?s fr fe4 M po 4, r-f -- .- «y, B k-e cc res ferunswykfe Tróuppes voor het jaar 1752 indévo'óHgé ^ttin^ ingewilligd; en 204329 P. St. tot de Koften van het Artilleii' Comptoirgeduurchde het Ja«r 1763. -oE' De Admit alitait heeft 1jen beleend maaken dat den t.5 Fébr; J! dc Schcperi lie ïio'jp de Jujf'oww Catbarina et) do tjonge Pie'ttrvan S' Bourdeaux na Rotterdam, Dordrecht en Amtlerdam gaande, om- p - a UC;=J fr, £51% Catbarina en het groottte gedeelte der ,a-.Ung van alle de drie Schepen geborgen is, Het groote Scliip uit de Havana, 't welk den 14 Pebr. niet vcJ&s van Danmouth is verongelukt, is, zoo fomihfge Papieren, wjeTke J van "t zelve op het Strand zyn gedrcevendoen vreezen 1 liet-S Schip tie Admirteirpoeoek Kapt é.arvuil. OS De Directeurs vap onze O» I. CGMP. zullen by hunne aan- r ftaande Verknoping, dewelke heden beginnen zal (be hal ven de -4 P Goedaren ,in hunne Declaratie van den 19 Jan. laatilleedeh ver P 0 S f> E g;4ï).o- v rt i< IP ■c ■-? t; o X' Vt^ - o RJ Jt g '•dl -««!■ «E :g - f s B g è'-g-S? ,(U r* Q VS gt e T3 O ps O Z, <D O .0 jz S; csc Tu Cd. r <J i*4 fe .ti O 3 - d» N <t! dj 'i§ r-. 7Z O "L .St Paa ,r 0,0 c 3 2 S 0 - rt rO - T4 bD cT3 Ai C c r-^ C O II r- s; 4^, 3i. 3»S v. -O fe C ne Baaien Koffy; omtrent t3®o Zakken Pepert 11 Zakken Sago; £3 Si ^5 s a Z ""i c.c.11.1. ,0 e-„'.-rki, w.- g .5 m O -3 "H A ,53 «5 o c C o X £"5 Ot Killen Schellak 58 Kiften Stokftk. De bovengen). Nankeenfe Linnens zullen dên 19 Apnlver-^ J-5 s iP-2 kogtworden; de Koffy den 16 de Peperden 27end mom, Carmenia Wol, Sago, Schellak en Stoklak den 38 deze Waaren zal niet meer worden opgeveild als hovengemeld is 2.JS .L jj, totopdeV4rkoopinginMaarti764,behalven'tgeenbefchauigd, _o F S ongezuiverd, en in privaaten Handel ist*z. ga fe Kedeuzynde Aftlen van de Bank 130O. I. Comp. 173 h 172^ k 5 gfeljg.ffi en 1 half, Z.Z. en Apnuiteiten zonder vafteprys, maar de laattt- fe >2 .0 gem. golden gifter 94 en 7 agtfte W'l NEDERLAND g N, tWF c J U W 3 1 Ksr (!i btr o -«y rV.W cr. -r- Q z-- c Jr aap La ijoegeweclt en van daarna de Bené- U -° 5 U 3 vertrokken is net scnip EuHpa, fwpt. JooftDankertz.c" c gSEö ,v - i||'£K%j^Jf. tb >'S fe Ö- den 5 Maart, Uit Zeeland heeft men narigt, hepen van ll'. cie Klerk en jal-pcrDynót tien V o .5 f-i-2 Z IV e T fï" "VA O r> fl aJ li.'tUq" a Auguftv nog aan «len-kuilvertr wyders dat tzfurietiimen lagen de Schepen van Corn. AntLHollan 5 "TfefcTi Nic. HiitqensiiTï^cIc'v'a'n dé lUitt vanCuuiea"na Z,eéianti| g "téêrwaardszy beide nevens Ka"pt. a. van uen niSer in het begin of midden van Janiwry cft Reis zoudensnanneemen. Deu ai February was befcha.itgd te Vlifiiiigcn gearriveerd en van daar naai het Vlaak gezeild het Schip A-.ncricaSchipper jan Wouters, van daar naar Angola gedeftiw.crddezelve had onder jj de Engeife Wal zwaare Storm en Zeeftortingeu Uitgedaan Gifter tvn in Tqfff' aangekomen T. Koolhof, Hans 1. Barf, Chr. g p "S S ;S t> "S WitRnberg en 11'.' iianlen vmytiMamcn laa'tft uit Fmgérjn'a^KT 5 g S-^' •2>.S H g 8-S r3 «O u cs g *4 ttO 'r^ Q - «5- Ttlberts vantiboUrne KI. Thorn.. Klyn/an H.vre .if-Hi-irp' p. Roos van London Hendr. J. Plaitjes en lnieFeddesv-nBotir o- g-c en Abrahanijvan karaOau. dewelke p. _2 -O N a S C f deaux als mede Tan de longen Abraham|ran KaïaiTau^ den 24TJecember vertrokken zvn^toeii ttrr .-4.5^ d £22±.£?-i|i 2 g P" e: c kurajjau V001 v«W waslviRllMI fatten van lupr." - ^^3--,- reriy-inouth was ingdoopen Coenr. Wolf, van de Kuft van Gui-3 £/- -s - b 'S *0 c 2 5 tl neana'Zeeland, u Volgens een Brief van den afiFebr.vanF-Ifene'ir, zvn in Noor- c S I'S - wegen tynr^ll IVi. Kctslliut, en Clirift. iierkhain van S'tetTn en g.' 2 2 r Preolt'k PleterevanPetdTSbU'l'B ktuifbïltie. ■S N g ï^i a"g É-S fel v a a a 4-1 pc] ^5 tc iviaiiaya vrzs ingdoopen Joachim Sager, van holm iTgV.afliai t van Atnis. en K 3 S g g4S- CagliarynaStok- S3 w 2 aldaar lagen den 3 S *5 ;-l3ü u °a:i| 3. 'O" 'Tv. LONDEN den eerften Maart. Vrydag hebben de Gemeentens In Committé over de Subftdien töegeftaan 151249 P. St. tot de" huitengewoone koften van de Nationaale Trotrppes van den eer- fttn Nov. 1762 tot den 19 Febr. 1763. Dien dag is ïan het Huis opbevel des Rollings een Staat der ünkoften overhandigd van 29404 Man Hefién-KafTelfe en 3774 Brunstvykfe Trouppcs* de welke uit kragte van de Tradaaten voor dit Jaar inSoldy van Groot-Brittannieuzyn. v Zaturdag heeft niet alleen het Hof maar ook de Pruiffifche Mi- «ifter alhierdooreen Courier tyding gekreegendat de Vrede den isFefei". tuffchen de Hoven van Weenen, Dresden en Bwlyn te Jlubertsburg geteekend isiyaar door onze publikc Fondfen Febr. de Zwee^le Scfier>c-"vaajac.5amlon, Niels steenmaneh SchipperLundblad. Zeven Mylen van Boul jgné was ïngeioopen c Nomme Pieters van hieffia P.< chellena dPit hy zeven Wee ken in de Spaanfe Zee.door Tagen-windhad goztVorven Den 23 Jan. was ie Lisbon aangehomen Corn. Pooïtva te Livorno L. Penfa van SandertyFr. Andreoly van 1 Te hamburg waren gearriveerdl Jac.Paul Carftens van Lïv&rno, S g L. Uamkervan Huil, Swen Staave uit Ierland, John PeterEn-» g gelhard, Hinr. Koopman Hein Wedegrouw, joch. Statz, KI. N 5 ss, ftciiwi u% unn» ivmipinan nciu ncuwgiuuw, jvlii. sjtatx» 9 ïvi. X q 72 "r- 31 KlaaflenTEietie Lieties gb HansRohlffs. alle van LondenDirk *1 VV'-flfl. van Varo, li Batichelgr van Newcallie P. Bootes van o .2 -g S -vj Cb a ran te Harm. Menfing van Lemrik na Btecmcn en Hendr. wjco Garrels, laatft van Goxbaven. o-4liS HELLE VOETSLÜIS den 5 Maart. Gifter is alhier gearriveerd c g J "3 2 q 3 Gerrit Janffen Schaap van Dantzig r# Lisbon gaande George 9 - c t§ S N 'fe 3 Mifls van BerwickRobbert Brooks van Yar'inouth &c. Als me: f -7S -5 de in de'Waas David Belman uit Schotland en Edwafd Welftard g.Jj S o«g ea Js s STs -9 .s Hdl- v ct as a se-zs ca !|q a p|t3. E .9 s g2' s fe.s-S! T3 <a van Yarmouth. 's GRAVENHAGE dpn 6 Maart: De Hecran,St-aaten v*:i landen Weft-Ftiesland zyn gifter gefcheideB, maar zullen aan- g~ 8 ftaanden Woensdag hunne Ordinaris Vergadering openen: Haar g-g Ed. Groot Mog. hebben dfe CONSENTEN, vöör dén loopen- fejg g-9 5 p 3J den Jaare 1763 gereguleerd op den voet vari 't laatftafgdoopen c S g Jaarmet dié verandering nogtans dat in plaats van de hélve -e 2 3 VerponJ.ng, een quart Verpo'nding overdc' Huizen zal gohee-go gö j, ven worden. -"S n De Baronnen van RheedeHeer van Pafkelaarëa Schimmel- -5 c c oy s pennink vanderOycn, ter Vergaderingé.vande Staaten Généraal 'y "E 3 2 f 5 n wegéns de Provinciè Gcldét'landen de.Hceren Woéitmati én 2"* g S3T S 3 g,"H x i rtLi-7.:..:«4l»kl..'.,n»' c él '.i ia 3 Tl - tw%e per Cent gereezen zyn. Gifterisinhet Huisdé RefOlutie van Vrydag goedgekeurd en Vervolgens in Committé over de Subfidien töegeftaan 8515$ P. i Pidi wegens dé Provincie Utrecht Zitting hebbende, zyn alhier St. i4$ch. 8P. voor ai 20 Heifisn-Kaifelfe Ruiters en 9900 Man j terug gekomen en inhooggcin. Vergadering vSrl'chéenen.' Voetvolk, de Staf-OfficierenArtillery en het Hofpitaal daaron- j r- K«--vi-, derbcgreepen vandenasDeCi 176e tot den 14 Maart 1763 ais mede de Subfidie van den Landgraaf; Wydcrs 87(190?.St. 18 CL, g o a 2 r x c h 2» o v g 2 fe ij -o s <- 60^5 - w - ei <jh a, H 3 fe CTt 5» Q is De twee oudrte Prmceri van Mecklenburg- Srrilftz zyn gifter M van. hier naar Hanover en de joögrte na Léyden vertrokken'. <—<a 2 S. Eergifter is alhier na afcu Ziekte vari weinig dagen oveiieedaö u Seh. voorde Soldy van een tweede Heiiis Corps van 920Ruiten; dc HeerErnftLaurenzy,, Rtfidant van den Kon ng vin G-root- «n 6072 Voetknegten van t 4-% ■aïp5& O S a -5 Ot 45420 P. St. 16 Sch. voor knegten van den 25 Dee. 1; 49308 P. St. 1 Scb. tot de Soldy van d-efiruiiswykfe Tróuppes vatt den 25Dec. lyöfitöt den30Maart eerttkomeii-'c, de Subjldie van den.Hertogdaatonder bcgfeêpen; 4328 P. Sp 8 Sch. om Kort goed te maakm van ée Soatnetotde Vermeéfécring éti land gépaffeerd. Op'den DANK- VAST- én BEDE-DAG isin dé Gftefornicér- de Kerkengécolteéleerd te AmJierAant f uijjjo1' té'iïtiHrte&i ifüt «f te Vir*$i fAfijé - ij:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1