LEYDSE P"i A". 17*1 N\ ij WoensdagfcCouraftt dewelke voornasmentlyk ófötrent de.Ojj'vOétÜTigvandé Xlhdè- g ren der Burgers moet betragt worden^ waaromtrent wy Ook, o 200 veel als het doenlyk washet Voorbeeld van wylen onren J Över-Groot-Vader in deszelfs Declaratie van den' 12 Dec. hebben tragten op te volgen. -I (Het Vervolg iter na.} GROOT-liRITT AN N I EN. a ««5 ,s«.5 2l 3^ "O '3 .5 O.* g M e*iS o~t3 LONDEN den 18 February. De Htet Richard Neville Aid- "5 g I f worth, Secretaris der Am ba (Ta de vanden Hertog van Bedford, is j-J jg- 2 .c 5 den 15 dezerdes avonds van Patys op het Paleis van Sc. James -o g! j®= g aangekomen tnct de tyding, dat den 10 dezer Maand door de Mi- 3 2 g 8 otkg kS-s nillers Plenipotentiarifiën van Vrankryk, Spanjen-; Groot-Brit- £>3 ïi'g t 5 •- c S3 tannien en Portugal het DEFJNITÏF VREDËS-TRACTAAT JE S S g |?g-g te PArys voorn, getcctend isDe voorn. Secretaris beeft tc flens S®«. 2 2 g 3 i een Copy v an dat TR ACTA AT mede gebragtEn dezegewigei- ge Tyding is op bevél van den Koning ten eerften »an alle de Le- 5 5i 5 n ;2 ai den van zyn geheimen Raad, en aan de voornaamftert van het c S c 0 S 1 Sc— Parlement bekend gemaakt; Ook betuijjde zyne M«jt. een inner-J* T. 4j g ol= 2.3.«f lykgenoegenoverde Vervulling van dit heilzaam Werk, en gaf g* SP.r Sea's 9 aan den Heer Aldworth een zeer kpftbaar Gefchenk. Den vol- "g g 3 5 j> y S gendenogtenc heeft de Koningin een groote Raadsvergadering gig? 6.?g op het Paleis vaffSt. James datTra&aat niet zyn» Handteêkening -5 g 3 •j;'5'==o< g|l geratificeerd, en deze Ratificatie des avonds met eefi Courier »5t*i8jss:4^7 Parys gezonden. Na de Uitwiffelingvan de Ratificatie*, dewsl- >- f"1 59 ke binnen een Maand of vroeger zal gefchiedenzal men dat J5 2 S;g gg g® Traéfaat publik maakeh doch in dien tuflehen-tyd zulten eeni- f4 - g tt Jm3>0'2 ge Exemplaarenvan hetzelve tot gébruikvasde Parlemcnts-Le- {3 5 <3 ï-c - den gedrukt worden. Sw-gS-E-ë De Secretaris van Staat, Graaf van Egremont, heeft den Lord B*o 3 Major ten eerften van daze tyding verwittigd; Ook zal dezelve s tenfpoedigftenaandeMiniftersdesKonifigs bydebuitenlandfe 0 Hoven als mede aan alle de Gouverneurs en Commandanten van zyneMajt.zooterZeealsteLandindeWerWaeicld Gedeeltcns-jgg 5*5 ja "i3ïï'SH'fllS8 S:2 ■Z-2 .58** g "B -n worden bekend gemaakt, om de nodige Schikkingen te beraa- jy men, overeenkomftig met de ordres, wélke aan hen uit dien er;-1 hoofde zullen worden gezonden&c. De FranlTe Ambaffadeur, tews* Hertog de Nivernois, heeftterzelvewyd vandeTeökenmg van m.2,§ jg - 5 «s hetvoorn. Vredcs-TYaltaat narigtgekreegen. g Ook heeft het Hof den 15 dezer met een Éxpreffe van den Heerë >cve] n't-3 2,®^— Ook heeft het Hof den 15 dezer met een Éxpreflfe Mitcheldeszelfs Minifter by den Koning van PruilTcn eenige &.g w Q Depechesontfangen, dewelke doen hóopen, dat de Vrede tus- f18^ fchea zyne PruiDlFche Majt. endeHovenvaaWeenenenDres- den in 't kort herftrid zal weezen. Dé Vernietiging van de erffelyke Titels en Bedieningen is na eeu naanwkeurig Onderzoek als onmooglyk omuit te voeren be- J S vonden en verworpen Den 15 is in 't Huis der Gcmeentens de Bill nopans AïSubor- u dinatie van de asq landzypde Ttouppes der Marine gepafleerd. wx: S Den volgenden dag hebben de GémeenterJ inCommitiéoverdp u M O S C O V I E N. MOSKOW den 17 January. Heden agt dagen heeft de Graaf van Buckingham extr. AmbaiTadeur enPleni- potentiaris des Komngs van Groot-Bfittanriien zyh eerfte Audiëntie by den Groot-Vorft gehad, dien hy jover de herilelliiig van dezelfs Gezondheid geluk wénlchte. ZyneKeyzcrl. Hóogh. is door de Keyzerrn tot Groot-Admiraal verheevènin plaats van den Prins Galitzin die van deze Waar" digheidvrywiilig afrtand gedaan heeft. Den li dezer Maand, zvr.de Nieuwe-Jaarsdag volgens Oude Stylhebben alle de buitenlandfe AmbalTadeurs en Mfuifters by de .Kevzcrin en den Groot-Vorft de Complimenten afgelegrDe Keyzerin hield het Middagmaal ophaaren Throon, beneeden de welke verfclieidc Tafels waren voor de Heeren en Dames van't Hofdoch geen van deze ging zitten, zoo lang als de buitenlandfe H eren Afgezanten zlg aldaar bevondenzynde dit het Ceremo nieel't welk ingevoerd is, ten eipde de AmbalTadeurs met alle Waardigheid, aan bun C- r*cler verfclutidigd, by de Ceremonien Van 't Hof voortaan zullen kunnen tegenwoordig zyn enz. VRANKRYK. PARYS den 14 February. Zedert omtrent twee Weeken zyn *k Óorlogfchepen la kmeontre en le Hazard nevens her Fregat Ia Chimère van hetEiland MINORCA in de Haven van Toulon te rug gekomen hebbende aan boord het Regimant Royaldrie Compagnien Kanonniers en drie Comp. Jaagers, als mede een groote menigte Artillerydewélke men kort na dat het voorn. Eiland door deze Kroon bemagtigd was, na Port-Mahon gezon den hèefi: De overige Trouppesdié nog op MINORCA zyn zullen daar van daan gebragt worden door de Schepen Ie Tannant en le Seuveraindie voor omtrent drie Weeken van Rochefort zyn vertrokken. PARYS den 18 February. Men heeft tyding, datden iodezer Maand een Hollands Schip van honderd Ton, met Wol en andere Goederen van Bilboa naar Amfterdam gaande, opdeKuftvan Eoulonuois geih and, maar de Equipage geborgen is. VERVOLG der INLEIDïNg van let EDICT des Konings't welk den 5 dezer in het Parlement alhier geregiftreerd is. By het groote Werk van het ftigtcn der UNIVERSITEITEN is een ander gevoegd 't welk van gtooter uitgellrektheld is, doch waarin de Koningen onze Voorzaaten goen minder belang genoo- men hebben: Want nadion de Schooien derUniverfiteiten de wejka in zeker getal van Steden bepaald waren Van geen nut konden weezsn dan voor zoodaanigendewelke in ftaat waren omdezelve te frequentéeren, vond zig de Jeugd in alle de andere Steden en'Plaatfen van ditRyk daarvan beroofd, tot dat deze Sté den verlof kréegen om byzondere Collegien ter Opvoeding en Cnderwys opterëgten voor zulke Jongelingen die zig uit dezel Ve na de Univeifiteitenbegeeven Wilden om den Loop hunner Academifchc Stu lien te volvoeren Ieder een ftelde alles in 't Werk om deze Collegien te begiftigenHet was voornaamentlyk de Geeflelykbe'd die Volgens de Ordonnantiën van Orleans en Elois de Prebenden of InkomftendprPraeceptorenbeftemde. 0p deze wyzc zyn op het Gezag der Koningen onze Voorzaa- tcn en op hetoi^e (zonder 'c welk het niet geoorloofd is eenig publik School in ons Ryk op te regten dc nvee Soorten van tciioo'Ai,dewelke in onze Statten nog in weezen zyn, geveftigd; Teiic foort van dezelve word geregeerd door de Univërfïteiten <n is a.^ndetzelver Wetten en Statuten onderhevig; Elk School ■ytui de tsveede foort fteurdop zyne eige Inllelling. In "t vafte voorneemea, 't .geen wy volgens onze Vaderlyke Oplejtendhe'd hebben, om Je verfcheidc Deelen van een zoo gë- wig' i^mi uitgebreid tindenverp gade te flaafi, zullen wy zonder twyffeJ niets verwaarlofizen, 't geen op de goede Order, de hand- haaving cn luifter, al was het zelfs des tioods zynde op de Verbe tering, van de Univerfiteitcn bctrekkélyk isMaar het geen aan ons het meoft dringende toefchynt, isdat wy aan de Gefteldheid van zoo veeie byzondere Collegiendieralomme verfpvcid zyn een beter order bezorgen moéten. De tneeiiigte van deze Collegien, de Onzekerheid en het gebrek derlnkomften van een groot gedeelte van dezelve kunnen doen dugtcn.dat er vcele zyn waarvan het EtablifTementzoo ten op. zigte van des zelfs geringe weezenüyklieid als wegens het gebrek aan R egelen e 1 goede Ecfticring een gcheele Reférmc ofte wel een Verecniging met andere Collegien die antter cn beter ge veftigd zyn ja fommigc daarvan zelfs eene jjantfche Vernieti- gtn'g vtretfc!ieti. Met dit oogmerk vinden wyvanden «enen kant raadzaam oifi bevel te geeven dat aan Ons ten eerften zal worden gedaan een «sauwkeurig Vei flag nopens de Veftiging van elk dezer Collegien, en van alles waar uit wy de werkejyke Gëfteldheid zulleu.kun- nen erkennen; En van den anderen kunt, dat aan deze Collegien dewelke nogtans andere zyn als die waar van de Béfticring in handen van Reguliere of Waereldlyke Congregatiën is) van nu *faan gegeeven werdc eengemeenzaame Forme va* Adminiftra- tië, en d it déze AJrnjniftratie zonder de Wettige Regten der Stjgters ofte de eerfte Voorwaarden dcrStigtingentë bcaadee- Icn, genoegzaam zytenopzigte van dc Behoudenis en Verbete ring der Ooë leren van de reguliere Uitdeeling der Rfvcnuen, als mede tot dc Verkiezing der Subjcéten welke de Plaatfén moeten vervullen, en in't algemeen tehopzigte van all&s, het welk tot welzyn en vbordeel van elk EfablineteenfftrekketLkan. Wy hebben geoordeeld geen beter wyZe van Adminiftrajie te kunnen verkiezen dan die van ëeti Ctmpteir voor elk COLLE- GJE.welk Cotnptoir zal beftaan uit Perfoonea vart verfcheidequa- Ijteit, her zy uit de GEESTELYKHEIDdewelke om VéiTchéi dc redenen belang daarin diend te neemeri, het zy uit de RËG- - -. - l'ERS, voor dewelke deze Adinmiftratie als een Voor werp van In de KaïuCr Amfiirdtm den 11 AprilepSoBaaien bruine' h(tpublikWelzyn én de Politie moet worden aangemerkt,ietperaosêoo f| Citadéè|oèo9g|fdowé. m d» KüaS'r I il^ - Sfq ra 3 «j O «t f m :tü 2 g S •S?| S §|IN Middelen 01* de Subfidien te ligtenomtrent de Obligatien van g «g ha het Af tillery-Comptoir dat zalfde befluitgenoonten als men in g o.;r v g o: ja gevolge myn voorigen by gifting verwagt heefftWyders heeft v 0 g H .0. g «j het Hüis in Committé over de Subftdien toégeliaah 5000 F. St. u j; J;-g I rtz, S\; g om de Straatenté Weftmunfter te herftellen. Gifter zyn de voor*. Refolutien goedgekeurd met beveldato v 3 if S e 0 1 een Bill zal worden opgefteld, om de Schalden van de MarjÉeen C g g q 5 <M Artillery in Bank-Annuiteiten van vier per Cent te veranderen. .5 -g öj-ö'H ge P 2 Hét Schip AL da LivramejeteKapt. da Cofta van Madera, is, g 3 "Jg -gq-oi g om dat het zelve-in Duins zeer befchadigd géwordén is, ontjaa-g v .a^ den en na Ramsgate gebragt om herftfeld te wordèn. Den 15 dezer 1 o'tj i isdeSpaanfe Rrigantyn the,St. Augufiinmet Wol van Bilbao na "g S i S« d Rouën gaande, en kort daarna een Duitfch Kof-Schip by Dover- c *5 g - piergeftrand, als mede omtrent Rye vergaan de Sloep Van Dirk a 'g -g c 'G .9 Jacobs, die van Leender&D- én nog éen anjer Schip. J "'ïdy fg 3* Heden zyn de Aftien van de Bank 125én 1 half k3 vierde ,0. glï «g j3 I. Comp. 169 a67 en 1 half 168en t vierde, Z. 2*. dito ioïfeioa 2 o'Zr en 1 half en Ann. 93 en 3 agtfte k t half. 9 »'»«.s«ïb5 H,8 NEDERLANDEN DORDRECHT den al February. Ufteén gefpXBU^rde Nomi natie tot Hoofd-Officier dezer Stad hebben Hun Ed- GrootMog'. de Heeren Staaten van Holland en Weft-Frieslandalsexercee- g rende de Voogdy van zyne Doorl. Hoogheid den Heere PrinGe' ^22*2 "4 van Orange én NaflauErf-Stadhonder &c. &c. geëligeerd J a; M a 3 den Heer Coenraad JoffeletRaad in de Vr.cedfchapdcYer Stad, o« sfto o a omtegenMey aanftaande voor den tyd van drie Janréii alsHoofd- £^"2-3 Officier over deze Stad en derzelyer Jurisdiftie te fungseren. |'a SH p.5 q* Voort* is op den L9 February laatftlecden de Heer Anuries dé n - o g 5?. g g g 3 Jongh Raad en Oud-Burgermcefter de*r Stad na dat dezelve 3. over de vyftig Jaaren alhier in de Regeering was gewéeft deszelfs verzoek op het honorahelfte van de voorfz. Régéenng c'S.-ST 2 ft-S - ontflagen. 'a2rt'ö o<S'--- - - «eë o i v 0 a -£c;^S o p g C ter" O- ts rr g 2 &o S T2 ,ro «-o o AMSTERDAM dèneaa.February. .TeKsiUlis gearriveerd Ar. - 4 g, g <Te"Vnes van hierte Genua Piet. Thyfen vau hier, eit KI. Adr. i1 Koen van Marfeillej te Livorno Alex. Daniels Barbaryea, Jan Nielfen van Koppenhagen, Wili 2'3 sa TWctSWJSf. Crouwvan Terraneuf, HeeCeTyf fon van Yarmouth, CarelTafJlva^ Salonku, Thomas Evans van m Plymouth, Andr. TratovanSalónicajacf-Tulieh vanSmirna, Jac. Panch en V. Jaiifen van Gibraltar c. o „Dé Ed.- Heeren Bewindhebbers van de Generaale Neder M landfchéGeoftrovaerdeOoft-lndifche Compagnie, ter Vergi- o te 5 g g| ,,deringe van Zevêntienenprefenteeren in dé maanden April g jS"« e A« „enMey dézes Jaars in de refpeAive Kamersaan de nfeeftbiC- S s aif e 1 '5aJs s'? 4- so o 5 <3 P-- f ss* v.t-j lwmm. *,!ie; Ea zullen de voorfz. en verdere Waaren worden geveild, 5 J>_s a.g inde refpeAivé Kamer*by vérdelinge, enten dage,.als votgd i m g J a p-t»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1