LEYDSE ifir^is il IglfS §*fll Maaridaöfë Goürattt. N'. - A°. i7< P* ss g &Z 5 - e® c~, 5 R U S L A N D. PETERSBURG den 21 January. Dc Keyherift onze Sóifvé- raine heeft onlangs een VERKLAARING doen bekend maaken, waarin Dezelve zegt: Alzuo vie.le Vreemdelingen en onze eige Onder-- -,~ „daanen, die uit ditRyk geveeken zyn ootmöedigft Verlof i Baron vsn Kniphntrfen van hier vertrokken ip. verzogt hebben, datzvzig ter Woon in het Jelve mogen terne 1 Zoo.Gve» wordyazeckerddat het Jlof'ce 15 .P c K F» g al Cl £- jf D Jrg <5 ös p. c e O Q bc c q faX, Secretaris Van Sta.it,vaii dè Vodrn. Folmagi kennis gêgéevèn i J Den 10 is ccjic twicengèwcone Raadsvergadering over clezèV Zaak aan 't llof gebonden, en den 11 isdebovéngem. NEUTRA- ,2 -3 LITEITS-CöNVENTIE tiifRhcn de Minifters van dit Hof cfi S c die van zyne PruiliiRho hlajt. geflboteh en getcekeoc'., waarna 3è - •j 0 s «I 'lal ■1 C.Ö 3 "i-i d p« >sc 83' •vf4|-g-s .S(«I#S54 t p> ca 3S gst>« 6.5 i£?iS5' Sljsll* g >- -3 d ua JëiS 2P.*^ 3-S|Sêl ÖO 5 ïaö b-3 •S g-= c egSZv£ o st g 2 en 12 dtzet Maand -- "-f3 k v* WU lij UVtav,lW ill Ugv 11 LV-l iJV a- - -- - -r»~l g V. 1 1 der zetten, verkiaaren Wy zulks te vergunnefraan alle Ruiten- «^^'V^VaUvOES-TRACTAAT, door de Minifters der,ufcr v»- r v -•■«-■ V «r - - n 1 fci [sj 'g* -r-jü "JT - v ss -* ï- cj f—1 s c - F - tJ 3 ixsï jj landers, van wat Natie zy ook mogen zyh.uitgezonderd JOO LDEN, met volie verzekering van or.ze Kcy/erlyke Genade omtrent alle welke met dit Inzigt na Rusland kómen zullen. ,,Iia wat aangaat onze wcggeweeketie Onderdaanen verzeke- i, ren Wy, dat alfchoon zy volgens de Wetten (irafbaar zyn Wy j,hunnogfansal'.e Misdryvcn van voorige tyd v«rge«yen,itl hoo ,jpe, datzy deze (Jnze LandS-nlóederlvkeGenade inecdankbaar- hejd erkennen en zig bcvlyiigen zullen, om tot hunnen 's Lands-Weizyn eeu geruft en gelukkig Leven te lei.-'.enene. P' O O L E N. WARSCHAUWden 2 February. De Circulairs Brief des Ro llings aan de ge/.aWntlyke Heeren Senatoren en Minifterstot het houden van een nieuw Sena.tns-Conjilium den 27 January afge zonden, is van dezen inhoud A UGüSTUS REX &c. &c. &c. Welgeboorene enz. Nadien 1 tegen alle verwagting geweldaadipei wyzc in COURLAND Wcdcrwaardigheeden tot nadeel der Rcgten van onze Kroon ontftaanzynen wel zulke, die niet de Opper-HeeiTchappy van dcRepublikoverzoodaanige Hertogdommen niet overeen ko men: Zoo vereiftrht dit Voorval van Ons, om de allergewoon- Bykfte Maatregelen te zoeken, tan einde die Provincie uit het Gevaar, methetwelke dezelve gedreigd tvord, te redden. En alzoo ten allen tyd? liet eenigfte Middel tot diergelyke Red ding in deze Republik hier in beilaat, dat het Goed-agten van den Senaat geboord moet worden; Hebben Wy naar het voorbeeld Van onze Voorzaatcn beflootén een Seaatns Coajilium tegen den aë February dezes Jiars valt te ftellen »»z. WARSCHAU den 2 Februarv. Het Hof heeft dezer dageneen Stafette van MÏTTAU gckreegenDc Inhoud van deszclfs me- degebragte Depeches word zeer geheim gehouden zoo dat men niet wel volkomen geloof durft geeven aan zekere Gerugten. dat uaamentlyk de Hertog van Biron reeds werkclyk zyne In- 4,treedete MÏTTAU voorn, gedaan heeft: Dat by die gelegen 4, beid eenigc Buitènfpriorigheeden tegen dc:; Magiftraat en ecu „gedeelte van de Burgery gepleegd zvn: Dat de Eer-Boog de-, „welke in 'tjaar 1^59 akla'ar wasopgeregt.entotnogtoeonge fehondenisblyvesitaan onder de voet geworpen is Datde^ Wapens van den PrinsKAREL nit de Hertoglyke Kroon weg" „genoomenzyn enz. DUITSLAND en aangrenzende Ryken. HAMBURG deh ij February. In bet midden der onzekerheid orttrentdeherilelling van den Vrede iuiïe-bendè Hoven ven lP~ee »en,£erly» en Orasdeni ziet mén Brieven van zeer geloofwaardige hand, waardoor deze gewenfehteZaak genoegzaam niet meérin twtffel kan getrokken worden: Mon meld daarin dat de Zaa- ken byna op den ouden voet als voor deri Oórlog herfteld znl- ,,len worden: Dat het Graaffchap Gletz aan den Koning van Pruillen zal worden terug gegeeven Dat de Tol van Fürften „berg aan de Oder door den Koning van Poolen als Keurvörft van Saxen, aanzyne Pruifflfche Majt. zal worden afgeftkan ent. ÖROO T-B R I T T A NN I EN. INHOUD tier BRIEVEN van LONDEN van den 11 en 1.5 Fe bruary. De Koning onderregt zynde, dat in Deenrftarkenen eeni- geDuitfeStaatenda befmettelyke Ziekte onder het Hoorn-Vee £qo fterk regcerddat men tot nog toe geen middel hacft kunnen ^uitvinden om den voortgang van' dezelve tefluiten heeftzvnc Majt. den 74 dezer in zyn geheimen Raad bevel gegeeven"Dat tottïiderBevelnogtc ruuwe nogte gezoiite Huiden vaö Hoorn- „Vee, het zy direft uit de voorn. Staaten ofte uit Hólland iii eenigc Havens van Groot-Brittannien of Ierland mogerf vvói- den ingebragt. Den 11 hébben dc- Gemeenten» bcflootcn dar zy over sgt da gen in groot Committé van *t geheele Huis zullen raadpleegeii^j,.- «ver een beter Middel, óm de publike Reckeaingen te onJcrzoe-ffrrrrfr ien en op te ftellen. Vervolgens heeft het Huis inCommitté «ver«Je SubTidien heflooten dat 55.4,4-2.3 P- St/sSeh. en 5P. zul len wórden ingewilligd, om te vereffenen allé voor den 31 De/ cember 1762 geebgtcekende Obligation die dóór liet Artillery- Colnptoirbetaald moeten worden. Den i4isdltBeffuit goedgekeurdMaar men is van gedagten,- dat het Huis ten opzigte van. de Artillêry-Schnld op dezelfde wy- ze als omtrent die van de Marine te werkgaarryen dezelve in An/ nuiteiten teeen 4per Cent ver.andercn zal, welke Annuiteiterrop de Bank zullen kunnen worden overgeuraagéntot dat het Kapi taal betaald zal zvn; D®ch deze Schikking fchynt aao.de EigW- daarinbelang hebbende Mogentheedcn onderteekend, vanParyS's. oiitfangen heeftEgur is daarotntrèntnog niets cepubliteèrd. C 6-.S gv /-y CC" rc ój o ü- S M F -S Men zegtdat de Graaf van Huntingdon tot ÖnJcr-Koning in Ie:land bcnécnid'Jt. 5 4. o a -G ia De Schepen tb* Pttij, Kapt.Watfon, in Ballad vanhier naar «,«1 -2 gK, z Havre dc Grace, en the Kif bat.-, Kapt. Patfik, van Perth, met Zaiin gns c van Invernefs na Rotterdam gaande, zynden 13 dezer by Deal "V g "g -ö vergaan maar hec Volk Is geborgen*. De Aétien van de Bank zvn 126 a 12.7 en 1 vierde, O. I. Comp. 170a 169 en 1 half 4172 jj Z. Z. dito cn Annuitciten gten vafte o~-g Prv:, maat de eerifficm. deeded giller ibaen i half eildetwCede ftïö ,5? 6 94293 en 3 vierde. P c t g V R A N K R V K. PARTS den 14 February. Héden heeft het Hof do?ri jnibTiccë- ren, -g jg- h I» üi" 'o t" .v: r. z, ,U f a jéSÜ-" 4 L o S t= «1 C ZJ CV f UJ ««JOT'S. eng oii tj c 5 :.- O J 3.4 - ë'S st "dat den '10 dezer Maand Mr DEFiNITIF VreDÈS- Sr o ggtg TRACTA AT;by den Hertog van ttedfordextr, AtnhRïrawcuf o s en Plenipotentiarisdes Rollings van Groot-Brittannien tüf- -J 2 t B g è-a 3 „fchen de Ambafladeurs en Plenipotcmiariflen^ welké den 3 -* "g g ÏT"2 5 *2 a November des voorleedcnJaars.de Prelittiinairén te Fontaine- S gJ&St&Sv «i *c 3 bleaugeteekeöd hebben ondeheekend is j Als mede dat de C.»- g. t. 0^ „HeerdeMello.MinifterPlenipotentiarisdesKoningsyanPor. ,tugal by den Koning,'-en deszclfs Ambafladeur by de Vvedes- fï?' Conferentienterzelvertyd deACTE van ACCESME van«r® 5 5 "3 «*g den hóoggemKoning vah Portugal tot bet defiflitif Traélaat -f jr »--c - "S Tz 4 - - VI o bib R X CK h> £.*2 v s T Zi S Cf <w. ^T*. jg Q cj v) Jb AMSTERDAM den 19'Febrüary.. Mét «Heven vrn Zirnffau S 5 /bsA -*i$ •rllësi en onder deszclfs Convov NaBnihgCornelis. |an FrSnfen. Cor- u i' .„'a'irv.T »-i Diotor r^owA-zxrtê "-alTfi n li 1 A t^*1 geteekend hsefty NED E R L A N D E, N Mét Brieven van Kitraiïvj ITaldaaf aangekomen het Hollands Oorlog- dlw B inttatd'/: November, "ichip LEüvVein HORST, Kapt. Piet. Hendrik van Nimwegen, >J en_onder deszclfs Convov Nanniog Córnclis. lai nelTsTielTEerg.enPié'ter Carftens.a'ltë~van hteL Vflltfens Brieven van St.Tkufiacbivs in dato 6 Deccmhfer.was twee daee'h te vootên~van daar in Zee geftooken 1 lans Èveyts nSKu- raflau: en in 1 .gendeel aldaar gearriveerd Magn. Mobeagj" "Andf. SreVerta^Andr. EckmaüTn'ilaac.. jn Engeland waren inpcloopcn I; lonhcr, van St. EnftachiUs b'er- waard.sheftenid.ep'TvsTliomlén van Alicanfen. -occgo zog- Q S «ar rf'.ü" j|| c'§ Den 16 dezer is in Zeeland geat riveeril het Scttii^-Schip van ds j g g rT c S S Sf Weft'hid. Comp. de Maria e*i Si/fanna 4 Kaft. Dlirl Hourlicfe, Van £„2* - S.B de Kuft van Guine^van waar hetzelve bereids in het I.aatft van c: r - - - - - -• -- - - - -L c Junyofbegin Van July 1752 was in Zee geftoóken Wyders het 2 0 »'•- e «3 g'jo '3 M Schip de Anthony Rtootti't Welk gCVOÉrd gewéè-ft fs by wyPcn Sg ■- "L Kapt. AdriaanSap, mede van dc Kuft doch laatft van Surinamcn. g5^s'3^§t f v? gf Te Barcelotia is aangekomen Mart. Rey van Dvónthy^cnFvaiis fk3-SScfi'/ê? van Marl'Ciilein Noorwegen wasingelbofen Schipper Brinkman, van Riga na Bréemen. 2 ,-ï yC VanBreemen ïovati DaBffig* en word gefchréevén dat het Schip van JaiiHilger; Sy.Lf 5 «3 fTgAra-RreeTtlgirbeifêmd en bcréids ópcljAAcidei ^S m ID W gg iv i van uniiGii^ na r» 1 wviuvn Te'ggendeTvali net ïsaóorgetneeden was. rt SI Martên was na verlies van cenZnvaatd ingcloepen Wiebe Rinfés, variBourdeatix riaBreèmen. IlétSehip, den 3 dezer bv Boulogne verongelukt, is dat van- Kapt. Andr, Corn. Ryk, van MorlaiV na Nantes moetende.aT5 A .- -i r. I r. S T F iC Den 20 January was té Ballinskellix in Ierland itigrlcoten Joh. 'a y Volkerts vaiTKonTir^éhreigeft yzyridg ih eelTgoeden' ftaaten gé- gj^'T reëTom metcle eevilë" gelegenheid wyj^_sj^jC.QjJiXé.Z^jIem_ SS2"? .Sf •"■■HBT S.rlnn van KantTTliVmiaS Harnrfèn. vanTrieft lierwaords g y c, g'g g JnfllUliu' .-"rwriktn de HaVeli van Cagdary HieAmottteiibihnen 1 c P c r-ü; ut loopén was door een zwaaren Storm zoodanig ontrampoiieerd-, u S-ë .?"S .5 'S.fni'mru'ecirterBS zag om hetzelve weder iri itaat té brengen eh S 2 S'3 5» dè"f{lsVervraards ttkiinïïcn'vervolgen. bg2!'5«2Sj3 5ig.5i3 Deh 10 cle'zer rs te iitvre ac (A\i:ttiVtrri£eerdn'a omtrent et s o 2 rt 3 ■aOif Wag'llun in Zeegêzw ntasklvn vaftsevuien. Vë" Havre üe l.rac'é'WrrifccrJ, n'a' omtrent S o tó Zee gezwarvén te hebben. Schirbèf KI- Thru.a o "JJ f rt -- V fc W OrfKTTiseen Tmte-Mafl-SeSeepje onderèenDeebfetflaginTal- <3 g g fel aabgèiekenwaartegen'uitte/.rfildisJfa»:. OêlAAa Noarwegeir. "g g -s S g- HELLEVy ETSLUlSden^9 February. Giftef'namiddag' zyn - a «s> -t: JT gigs* eaS" Q O- <il T3 2 «--R ÏM S O- c 1 12 hier aangekomen 1 r Eugehfc KoopVairdyfCficpen Wyders tie- ja gentitn francfort-Schepen en èen Öoi'logfchip van 14'Stukken Kanon;zynden* de Wiilertftadt gé'zeitd Gifter avAnd,zyn nog SSet (wee Koopvaarders si) t.vée'Trsn'Rbrt - Schepen tnt EngélsnJ «.J, 3 33 a naars weinig of geelt genoegen rc geevéTL - aangekomen; ab mede op de Maas Edward Wood.van Newcaftte ij g™, Men Beeft tot nog toe geen zekere tydihg, dat dé Vrédés-' I én Will. Broeks van' Jarmouth; daartegen /yn uitgezeild Alex, ggïg S'gW Voorwaarden tuffchen de Hoven* an Weenen.Berlyneh'D'rcs-j Gray na Douglas cu Alex. Sniichnaar Engeland. den geteekend zvn De Prniffifche Couriertéelke deny dezer "s GRAVEN1IAGÈ den 20 February.- De Léden ebmpofee- 5. o ■JrZ&Otc; v ««5 Maand alhier is aangekomenheeft aa'n de beide Minifters des"fénde de Vergadering van de Sfea.téP varrHOUmd en Weft-Frici" 3 JS ,4 2.- Konings van PruiflTcnde FW»/rgr«»gëbragto* opie«Voof£fag,- H'nd, Worden overmorgen in hunne refpcltivéLogementen te,5; ij ^3 53 Sf"§ j| „die d»or den Koning aan zyne PruiffifcheMajt. gedaan is ;.eeh geinoet geziérf,- Om dén vtrlgéndéu dag hunne Vergadering, te o 'g 6 S open én z Dc Veldma'arfchalkTïerfögvan Briinswvklreeftnref denPreö- o 5 o 3 - j CONVENTIE van NEUTRALITEIT ten opzigte van dé 09- ftenrykfe Nede-rbnden én de Staaten, wélke aan dén hooggem.- Koning van Pruiflen in Weftphaalen toeltoavea i «an te gavt*, «mder Voorwaarde, dat alsdan de Franffeii alle' dePlitttfén „van zyne Pniifljfóhe Majt. zutlen ontruimen' enaan deszclfs Tronppes ovosleeveren Kprt ha de aankotrtft van den gcm'. Courier heeft de Baron van Kaip^ftuilW aafcd'c* Gtaafvan Halli'- dent van tfe Sfaatén Generaal geBefogneérdcit dé Zwee Ifclu Dccnfeh(tehHlmburgfehè Gézantérr zyft métL-cdru vaffSfaa't frf l Conferentie ge'weeft. Een Couriér, uit Bngelandkotncnde, liYeftiynatzi* m Dait»- toad-votrrgezee;

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1