LEYDSE tsspövlst Vrydagfé Courant» R U S L AN D. i - „UlTSLAiND en aangrenzende Rykkn. V R A N K R Y K. N E D E R L A N D E N. an iY. 1/&1- PETERSBURG den 18 January. Men verftaat dat de Heer Simelin,Refxdent van dit Hof te Mittau, onlangs aan den Kancèlier van hcrHertogdom Courland ingevolge een RESCRIPT van de Keyzerin, onze Souveraine, een Me morie heeft ter hand gefield met oogmerk om aan den Prins EAREL van Saxen kennis te gceven datvermits Haare Rus- Kcyzerl. M4f» het.vafte befluit genoomen had-om den HER- TOG van Uren kragtdaadiglyk te befchermen en kem in de „Hertogdommen Courland en Semigallien te herftellen de voorn .-Prins geen beter Party te kiezen had als uit die Landen te vertrekken. Wyders verhaald m enDat de Prins KAREL, toen de voorö. Kancelier die Commiffie by hem had afgelegt, hem bsiaft heeft „om van den Heer.Simolin een Caph van het gem. RESCRIPT „te vra-gen, dóch dat deze onze Refident dezelve geweigerd „heeft;, waar na de meergem. Prins tot Antwoord gegeeven had, dat, onaangezien de Agting en Eerbied,- dieHyaaade „Keyzerin van Rusland verfchuldigd isHy geene Qrdres als tan den Koningzynen Heer Vaderte ontfangen haden der- halven daar na wagtenzouw, om te weeten wat Hem te doen „ftond". Wat nu verders/hier op gevolgd is, heeft men nog niet vefnoo- men, maar in Brieven van RIGAdaarzig tégeriwoördig-de Her tog van Biror. bevind, word gefchreeVen "dat by den dezer Maandheeft vaftgefleldom alsdan met zyne ge'neele Familie „na Rlittan te vertrekken enz. EERLYNden 8 February. Gifter is zyne Koning!. Hoogheid dfe PrinylïÈNDRlK vanReinsberg alhier te rug gekomen. Van Leypzig heeft men narigtdat zyne Doorlugt. de Prins FERDI NAND van Brunswyk aldaar gearrtvêêfdis-L HAMBURG den 11 February." HoeweftHe de Bërigten die ïiieö'vaii de Saxifche Grenzen krygt'nóg if'eetls van een gefloo- ten Vrede gewag maakenverfchiTlêh z-y ü'ogtans alle zoo wel in den dag wanneer de Artikelen de wejk-e daar op betrekking heb ben van wegens de contraft'eerènde Partymi zouden geteekend zyir, üls ia andere Omftan'digheeden Ondertuffchcn word in dc gedrukteLeypzlger Ziitung,-vm den 5 dezer Mkahd, nog niets het .rinöfté daaï van'gemeld: Ook worden de Invorderingen der Contributie» dewelke op verfclicide Plaatfen door de Pruiffi feben uitgefcbrceven zyn op het ftrengfte voortgezetTe JV,minbnrg heeft men eindelek in dezen opzigte na dat de Pruif fiCcheii een menigte Waaren cn Effeélcn daar van daan hadden weggevoerd) met hen een Vergeiyk gemaaktdoch zoo dat binnen vyf dagen nog rf.vizeWRyksd. moeften worden opgebragt. Voorts ziet fnen hier den volgenden Brief Vii bet EICIISFELD den 30 January. „Hedenisdebeklaa- jjgepswaardigedag dat Uit ltragte van één Bevel't welk door :„_ee»Koffinglyk-Pruiffirchcn Veldjaagcr herwaards gebragt is de Regimenten diereeds een gerüimen tydop onze Gfcnzen ècwéeft zynzig tof een algemeene Plundering en Verwoe- j,fling in deze arme Provincie hebben gereed gemaakt, indien „'niet de groote Brandfchattings-Sommenwaar mede wy van wegens den Koning van Pruifïen bezwaard geworden zyndes „ogtents voor tien uuren waren toegedaan, e« daar obitrènt be- hoorlyke.zekerheid gegéévèn was Derhalven hebben de. ,,.Land-Stêndcndewelke uitdien hoofde tenfpoedigfte zyn by' eengekomen, een Sommc moeten toeftaan van agt honderdduiz. „•TLyksdaalders. - "Wat aangaat deze evengem. Contributie ziet men Brieven, waarin gèzegt word, datde Stonden van het EicbsfiföCLG Betaaling- van die.Somtne aan den Jood Epb'raïm tegen zekér Onderpand óf. Hypotheek hebben opgedraagen. KAMBUR.G den 11 February. Tot nog toe zyn de aangenaa ide Befigten, ('wélke men alhier den yoofigen Pofl-Dag van Leyp- Zig IVerl.yn en Magdeburg gekreegen Beeft, dat de preliminaire vredes Artikelen tufTchen den Koning van Pruiïïen,de Keyzerin Koningin en den Koning van Poolen Ke'urvorft van Saxen ge-' 'teekend waren nog niet bekragtigd. Dek cn na-middag zyn- twee -Poften uit DEËNMARKE-W alhief aangekomenMét dezelve beeft men onder anderen vernoom-etl „.'dat de Graai Lodewyk van Holftein, Secretaris van Staat in liet „Decnfe en Noordfe Departement enLid inden geheimen Raad, welke Waardigheeden deze Heer omtrent dertig Jagr bekleed beeft, den 29 January in deii Ouderdom van 6<) Jaarenis over- ,„iceden, ali mede dat de Koning van Deenmarken, in plaats van „dcnzclvenden geheimen Raad'OttoThotttotOp'per-Secreta- ris in de voorn. Departementen en den Graaf Ditlö vanRe- vent!au tot Lid in den gehimerfRaad benoemd heeft. Wyders heeft men met die Poften tyding gekreegen:1 „Dat zyne DeenfeMajt het Verbod omtrent den Uitvoer vap Paar- 'den uit,Deen marken,de Hcrtogdominen Slees wyk en Holflein, „als mede uit de Heerlykheid Pinneberg'en liet Gr-.ltfffchap Rantzau, (welkVerbodzedert het Jaar 1758 zeernaauwlceu- „rlgin agt genoomen is) den eerftea dezer Maand ingetrokken „en vernietigd heeft. De Sund is nu tufTchen Heifingor en Hcljingbutg in zoo verre van het Ys, bevryddatmen te Water uit Deenmarken na Zweedei! komen kan Ook zyn de tweeBelten weder vaarbaarMaaide Elbe legt nog tot omtrent drie Mylen ver van deke Stad na de Zee-kant met Ys be dekt/zoo dat men niet zonder gevaar over die Rivier paffecren kaii, te meer om dat gifter een meenigtc Sneeuw gevallen en heden weder gefmolten is, PARYS den it February. Het Parlement varf AlX heeft in deszelfe Zitting van den 28 January, dewelke van des ogtents te* negen tot des avonds ten.zes iguren gëduurdbceft,m«t een meer- anderen aan dezelveniet meer dan-tien dagen toegeftaan oni de vereifchte Maatregelen in hunne Zaakcn te neemen. Dit Arrtft is byna van deiizelfden Inhoud als dat van hetPaflement vanParys; Ook zyn den volgenden dag zoodaanige Boeken vau de Jcfuïtèn welk'e van de ZÊDE-KUNDE^ handelenen in het Arieft genoemd zyn; door Beuls-Handen verbrand. 1 Den 30 January is by den eefften Preüdent te AIS voorn, ovef de MEMORIEN van den Prefiilent d'Eguilks een bykon/Icr Corn- mi'té gehouden, en de.11 31 des ogtents Zyn in dé Vergadering der Kamers de Antwoorden geieezeu die gegeeven zyn door de Le den van het Parlement, welke den Inhoud van di'eMemories in lchytt'ofttr der daad hebben-goedgekeurd. Ondertuflchen word van AIX. voorniets gemeld, waaraaü men hier in 't algemeen tw.y'ffèldte weèten dat het Parlement aldaar niet te vrede zvnde mét.hetgehpomen befluit om dè Je- fuiten uit deszelfs Relfortte bannèn, vóorneemens is om den Ko ning te verzoeken dat zyneMajt.ware het mooglykdeii.Paiis wilde overhaalenom de Jcfuxteii ook uit het Graaffchap Avigr.om om dat het zelve zeo digt hy Provence legt) te doen verhuizcös Het Parlement van Befanpen heeft by een Anefl bevel gegee ven, dat de bovengemelde MEMORIEN van den Hesr dhEgnifieb door den Scherp-Regter zullen verbrand wordeti. Hét Parlement van Touloufe 't Welk den 18 dér voorlëedè Maand wegens de Za:k der Jefuiten vergaderd was, is dien dag metniets anders dan «iet Debatten over verfcheide Voorvalleïï bezig geweeft.en wei in Zoo verre, dat het Vonnis over de voorn. Zaak heeftmoeten worden opgefchort. PARYS den 11 February. Den 5 dezer Maand hééft Bét tHrfé»" ment alhier een EDIC" van den Koning geregiftreerd behel zende 1) een Reglement ten opzigte van de Collegi'en welke nieévan deUniverfxteiten afhangen. 2) Opène Brieven Van zyné Majt. ter verkoffinge van dé Pröceduuren, en ter verniinderingè van de Koften ten opzigte van het Ondérzöek van de Goederen der Jefuiten en 3) eenige andere OpeneBrieven,dewelke op de Bcftieringvan een gedeelte der Goederen van de Compagnie eti. Sociëteit der Jefuiten betrekking hebben. In de Inleiding van dat EDICT word in fubftantié gezegt DE publike Schooien, beftémdom de Jeugd in Weetehfchap- pen engeede Zeden te onde: wyzeri, Zyn altoos een gewigi tig Voonve.rp van de oplettendheid der Koningen onze Voorzka- ten en de eerfle Eeuwen van de Monarchie geweeftZy hebheö zig daar mede bezig gehouden na xnaate zulks de tydï mnfiahdig* hceden toelietén en zyn daar in altoos onderfteuBddéordè pxYs- waardigfte Zorgen van voornaatne Perfopnéiiihiar inzondeï4 heid dóór de voornaamfte Léden van de G'eeftèlykheid. Ih de Eeuwen van Oxxweetendheid en Verwarring vohdemdé Weerenfchappen een Schuilplaats in de Hóófd - Kerken en ver» maardfte Klooftersdewelke hunne Vryheid en Ruft onder dé Befcberming van onze Voorzaaten konden blyven geöieten, tprvvyl de Univerjiteit van PAR-YS welker Öorfprong de oudfts wastoen reeds een Plan ran een ander School, 't welk beter ge- fchikt en volkomener was, ontwierp. Naar het Voorbeeld van deze eerfle^UNIVËRSITEIT zyxi vér» fcheide andere in veele voornaame Steden van ons Rykgeves ftigd, en aldaar de nodige Weêtenfchappen; welke op de Kerk ed den Staat bétrekkinghebben onderweezen, zoo dat de Inftel- liflg der Univerflteiten als een weezehtlyk gedeelte van de publiké Order moet worden aangemerkt, vermits door toedoen van de zelve dè jonge Lieden in ftaat gerteld worden om allepublik# Functienja zelfs de uitmuntétidfte WaardigheedeninKérkeft Staat te bekleeden, Het Vervolg hierna. ALICMAAïlitlen15 February. Dezèn iiagt is aihiér in den Öft- derdom van «5 Jaaren eix 6 Maanden overleden de Wel-Ed; Geftr. Héér Mr. Airiatn Baèriin zyn Wel-Ed. ieveii Héét toé Cranenbrouck, Oud-BurgermeCfter en Raad in de Vroedfchap dezer Stad, Bewindhebber van de geöftróojesrde Weft-Indifé Comjiignie ter Kamer van Noord-Holland, mitsgaders Curatoc van de Latvnfe Schooien alhier &c. &c. AMSTERDAM den idFebruary. Dén 20 November is te Safc gearriveerd AÜI'. 'Root van Rötteraam. Té kaciix was den 21 januai y aangeJKJiw het Hóllands Oorlog- fchip SCHIELAND Kapt. QuirynDahines, vanMallaga, Ger; vander Laan en Chrift.Prats van St. LucarJuan Chardlesüit dé Havana en laatft vanSt. Lucarmaat deze zouw weder na Lon den vertrekken. Wyders zyn té Kadix voorn, gearriveerd Cörift. ChtiSranOo» ftende, als méde Claudio Claire van Petralfo maar dezfe laatfté was by het inzeilen van de Baay verongelukt &c» Te Lisbon zyn aangekomen dé Engelfe Oorlogfchepèiï tbe iftti' cern van het.Kruilïén Mdrtar van Portsm'outh en Aidbeurg va'ri Gibraltar, het Poftugeefe Schip St. jeao Baptifla, Kapt. jofeph dé Oliviera, Van Oi nnpar.-i. Ad>- ttns v.m Riga laatft van hier. Will.' Potter uit TerraneufKc Te Livorno j. Booyfe Klynt van Tunisj. Gertits Schoone vaxit CivitS'Vecciiia, en Jofeph Taddy var. Sitxirna enz. In het No®td-Eind'e van Schotland was verongelukt het Schip Van Theunis Antony van Dantzig na Lisbon: Het Schip was gedagten vergaan,tnaar het Vólk behouden. By Bomlogne wasgêftrand het Schip van KI. Lievcnï de jocgé, van Bilbao herwaards koirtèndé. Door een'Fratjfle Loots Was in hét uifzëïlén vati de Rivier V'aü Bourdéaux aan de gfond gezeild het Schip yan KL.Maften"#. dB Vries, van daar tia Kuraffau beftamdmaar het Sdiigu/as xfö| id een goeden ftaat.cn zouw des noodszyrie teiszo-naerzyxfels*-" d/ngtelofFénkirtjtfeBVOórtzêtten. Tö.Noi"iaantjes.iif Goffé-jPiïiéïcis» tafi iiöl iui BtfifdÉa®

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1