A0.17*y LEYDSE N'. ii Wo.eiisdagftCottfafifc t R K Y g N; TT"ONSTANTINOPOLENden 3 January. De twéc Sul'ta- «es, dewelke volgens mync voorigen onlangs in het JlBSfc Kpaambedde bevallen zynbevinden zig nevens de twee PrinceiTeh in gewenfchten welftand. Men geniet tegenwoordig zoo wel in deze Hoofdftad als in het jgehcèlc Ot'oinaunifcheR'yk zoo veel Ruft, als men zoiiw kun ne venfclien uitgezonderd te Bagdad'On teBetgmiiin welke beide l'laatfcn reen tot nog toe buiten llaatgeweert is omdep'u- btike Order ten vollo te herliellen. De bclmeuelyke Ziekte begint eenigiints te verminderen waarom men zig met de höope vleid, dat dezelve door de Felle Koudedewelke men tegenwoordig alhier en elders gevoeld, in 't koi t ten cenemaal zal ge:tuit worden én een einde neérrrcfr. De Moeder van den Chan der Tartaaren is alhier aangekomen in het voornoemen om een l'eigrimagie»ïBedevaart na Mecca te doen: Dezelve'is by den Sultan en zyne eerde Minifters met de aiterite diftinche óntfsngen en zy liebben reeds bsvel gegee- ven, dat dezéftrinces inaiie de Plaatfer,, daarzy zig bevind, koft- vry zal gehouden worden. Op bevel van Jen Groettes Ileerzyn dezer dagen de Agenten derHffpailars of Pfincen van IFallacbyen en van Moldaviett, (dewel ke VaTallen van de Portc zyri en aan dezelve Schatting moeten fcétaalen) om dat zy, zoo men zegt, van verfcheide llinkle Aanflagen en Misdry ven overtuigd geworden zynalhier in heg- tenis gebragten vervolgens veroordeeld oni op de Galyénté dienen. De Heer van Rexin Minifter des Kenings vanPriiiflen by de Portc heeft den 16 der voorleede Maand weder een Cöuriervr, 11 den hooggem. Koning zytien Mceftcr gekreegenMaar deln- houd derDepcchcs welke die Courier aan den voorn. Minifter gebragt heeft, is totnogtoe geheim gcbleeven. De Minifter van den Koning der beide Sicilien heeft den 20 Jariuary bv tien Groot-Vizir Audiëntie van Affcbeid gehad in de qualiteit als extraordimris Envoyé van zyne Siciliaanfe Maje- fteitwelk Gara&er cte voorn. Minifter had aangenoomen tóen de tegenwoordig regeerende Sultan den Keyzerlyken Troon beklommen heeft, zullende die Minifter egter inzyneeerfte qua liteit als ordinaris Envoyé van den hooggem. Koning alhier tjly- ven reftdeeren. De Heer van Schwachheim die zedert eenige Jaaren Inter- mihtius van den Keyzer en de Keyzerin Koningin by de Porse ge weeti is neemt werkelvk by de hier zyhde buitenlandie Am- baffadeuas en Minifters aftcheiJ, en is voorneemens om in 't einde van deze Of het begin van de aanftaande Maand van bier te vertrekken en na Weenen te keëren. S P A N j E N. MADRID den 25 January. De Koning heeft in aanmerking der aanzienlyke Famijie van den Graaf van Egmont-Pignatellide welke als Lieutenant Generaal in dienft des Konittgs van Vrank ryk (laat, dien Graafin de Waardigheid van GRANDE der eetjle ClnOevari Spanjcn bekragtigden zyn Huis zoo vyd als de Hcer- lykheeden var. Egmont voor altoos niet alleen van hetRegtvan dé zoo-genaamde halve Hnnaten of Renrèn welke aan dén Paus voor Beneficien moeten betaald worden maar ook van de Be taaling van eenige andere Regten vrygefprooken. Van Kadix word gemeld, dat men door fommige van onze Ma- troolen welke géduürendeeenigen tyd aanboord vanhetEn- gelfe Efquader in de Baay van Gibraltar tegen gehoudenmaar vervolgens door de vlugf ontfnap't én te Kadix voorn, aangeko men zyn) vevuoomén lweft, datden 6 dezcrMaandzynde de dag toen zy de vlugt namen, nog agtien Engclfe Schepen van Linie on drie of vier Fregatten in de voorn. Baay geweeft zyn, maar dat een gedeelte van dezelve den Admiraal Saundersde welke den 4 dezer met drie Schepen van daarnaar Engelaiidwas vertrokken, ten eerften zouw volgen. De gem. Matroofen heb - ven ook verhaald dat veele Spar.nfc Schepen allerhande Groen ten* eti andere VeTvefflingeh 11a Gibraltar bragten, maar dat de Communicatie tufTchen die Stad cn het Campemtent Van St, Roch voor hun vertrek uit de meergem. Baay nog niet geopend was* P O O L E N. WARSCHAU den 16 January, De Koning heeft in de voor leede Weekin de'nabuurfchap vaii Calinieck een jagt-Partv ge houden, waarby z« Bceren agt Zwynen, én een menigte andere wil.ie Beeftcn geveld zyn. Zyne Majt. is voorneemens om iri een byzonder Senatus- Coil-limn't welk tegen den 23 February befchrecvcn is, de Twift-Zaak dié tulTchen dt Hof en dat van Petersburg wegens het Hertogdom COÜRLAND ontft.ian istot onderzoek te brengen O demiffcheH heeft men Brieven uit Lyfl mdwaarin verzekerd, word, dat de HERTOG vaii Biron wer-t kelyk van Riga na Mittau vertrokken is. DUITSLAND en aangrenzende Ryken. WEENENden a February Dezer dagen, wierdde Aartshef- togin Infante, Gemaalin van den Asrtshgrtog Jnfepbnsohpaflc-1 lyk, 't welk zeer veel opfchnddjng aan 't Hof veroorzaakt heeft 1 En alfehoon Haare Koningl. Hoogheid zig tegenwoordig in voó- rigen Welftand bcviiid, heeft cgtér het Fefty'n'en Bil!?'t welkeer- gifter hadmoeten gehouden worden, geen voörcganggehad, en zal nog eenige dagen uitgefteld blyven om dat dé drukke' Con-j ferentiendewelke hyna d m'zfyks aan 't Hof gehouden worden, z»er veele Bezigheeden aan de keyzerin én HaateMiHifters vsr- fébaffenMen zegt ónder anderen datde VrkiNifchap'tdÖchen dit Hof en dat van J.onden reed; Zoo verre hertleld is, datckzél-; ve in het kort Minifters aan elkander zenden zullen Dc Franffc Ambaifideur, die byditllofrefideerd, heeftZafUf- j <agaan zyn Hotéll den zöogertaanldett tèfften en tweeden Adc? I zoo alsook de verdere buitenlandfs AmbaffndëufS 'cn Minifters sevens hunne Gemaalinnea op eeii zeer koftbaar gó'rftaskerd-j I Ball onthaald't wélk s avbhdj omtfent zëvèii üiirén één bëgiti I genoomen en tot des ogtentsten zeven uurèn geduurd ficefé* Zyne Excellentie had by die gelegenheid omtrent vier böndetd Billéttcn doen tiitdeclen. Ee Graaf van Dictrichftein Minifter van dit flófbydenkq" ning van Deenmarken, is cergiuer ogtént alhier aangekomen, en rëeds by den 'Keyzer eto do Keyzerih - Koningin ter Audieptié toegcUaténhle'n fprcekrhirr zeer verfcneidentlyk-van dcyèg- doc üeftinatie van dezen Graaf; Maar de meeiteLiedenzyji van gevoelen, dat dezelve; om dat h'v niet alleen zyhb gclieëlé Familie maar ook zyne Equipages te Koppenhagen 'gélaateÜ heeftna ecnig Vcrblyf in deze Stad der Waards keeren zal. T)c Pj'ip^af/Aei-ó«.vao SAXEN zakr-zoe als mc'iWth^c-rnéémt 1 eerft in de aanftaande WaakjtajuMhawWib»,. ahxay zyne K. If. zigtegenwoovdigonthoud,aihiéfaankomen. IKS. Zoo even verneémt-mén dat het Krffgiftcrmetëe^ Exprelle uit SAXEN' narigt gckreègeh heeftdat de Vredes'-1 „Onderhandelingente Hxbertsburg met gcwéRÏeht fueéës-.v<s'r» den voortgezetennien alle'rede Beeft te hoópendat dit ge- wigtig én heilzaam Werk,in geval zulks zed.erthct vertrek vari deu Voorh. Expreffc niét reeds gefchied is eerH daag? rot zy'a bellagen volkomenheid gebragt zal tvorden.Hier uitWykry „dat alle de gerugtén welke tot nü toe vérfpreid zyn dat dé preliminaire Vredes-Artikelen te Hubertsbnrg voorn, bereids gc- teekend waren, te voorbaarig zyn geweeft. JENAden 1 February. Gifter hebben wyhet gelukgéhad vaH den KRjW .-N PR'fN.S van Pruiifen, den Prins ErcAr-'l ryubeim, eti den Prins frtdsrik Hendrik Karet in.deg,é .Staüc zien t Zy arri- veerden.iiulena.vo.nd ten zes uuren -, eti namen hun in trek op het Slot alhier daar zy kort daar na uit naam der Academie van deze Stad verwelkomt wierdén door tien DeSter en Prefrfur erdindniia iÖ de Regten joachïm Erdmann Sctunied zoo als ook door detl Profefor in de Welfpreekendheid en Digtkunft Joli. Evnft im- manuel Walch en üeaDireO,>> derno-genaamde Latynfché So ciëteit "alhier. By het hierop gevólgde Soupé lieten de Heereri Studenten niet na om door een Avond-Mufik onder het Geffhaj van Pauken en Trompetten htrnne enderdaanigfte Cehegenhcia aanHunnsKoninglykfHóógheèden te betuigen, öcwdlkë-vcrt Leypz'igkomende hcaen deK êis na Weimar hebben voortgezet; É1ANAU den 8 F'ebruary. Men heeft hier eer! Brief uit Tin» »b- gen van den 5 dezer Maand, Waarin het volgende gèzegt Word. Onaangezien allé goede Bèrigten van den zeer naby zyndetf Vrede verneemt'nièn nogtails van Langenfaltza dat de aldaar commandeerende Brigadier éti CoJbtiêlBa-ft m van LÖlIhdfFei gifter den 4 February ten aiiei ftrengftên een begin géinaaldr neeftom verfcheide Huizen te Laiigenfaltza vooHi. fëuöeti ontruimen volgens een uitdrukkelyke Ordre die hy kéft fé vooren daar toe geltrcégen had t Men is derhalven in dié Stad^ en andere Plaltiëti van dieNabuurfchap zoo wel ovef deze har» de behandeling, als óih dc fteedSaanhoildende gew'eldigëwèg- voering van jonge Maulchap inde grootfte ueétïiagtrgheid ed een ieder van de Ingezetenen ziet genoegzaam zynën gant- ichen Ondergang te gemóet, zoo zulks nog larigeï duurerf ,,mogt. Wat een beklaaglyk efi bétreurènswaardig éihcIS neemtdüs dê Oorlog, :eti hoe weinig genoegen btyft den slrmeti 1, Onderdaanen by den aanft:ianden Vredeovefig Voorleeden Woensdag is de Heer Min Hein, Hoogvorftelyké Hcflen-Hanaufche Geheime Regeerings Raad "0 in het47fl« ]aar van zyneri Ouderdom overleedeii Ihare Kofiiqgl. Hoogh» onze Regentefle verlietl in hem een getrouwen en voortreftélyr ken Mmifter, de Wa'ereld èen Man van zeep groote ®eleerd|ietd| en dé Inwoohders eeö opregten Patriot en Burger-Vriend. V R ANK R V K. 'PA'RYS den Febrüary. Hét Hof heeft, zoo m«n vetftaif, vjftf gefteld,, dat niet meer dan drie Regimen ten naaro'nze Cnlonied zullen gezonder) worden, naamentiyk Royal MarineBenuvoifis en Saivtonge Waaï vaii de twee éerftgerioefcde ieder uit teute. Ètv hêf derde uit «WBatailion befbiat. Zedert zes Wèeken leggen in de Ifaven van .Mïffèillé' tweeFregatten vaudenPi-ns, op dewelke zig dé Ridders dé Cafrós'ë'ft dePolailrón als Commandanten b'tvindér,': De Ilee ren Cioöcy VooTgeévende dat aan to'ord van deze Vaartnigeii Effcften waren, dewelke aan db Jefiftmi toebehirordefroveé- ,,handigden een Reqqeft aan het Paricment te AIX met oog- merk dat buti geoorloofd weezsn mogt ciie Frégattea 'té dóen vifiteëren. „Het Parlement gaf aan dé voófii. fleërérl verlof om Zulks tiif „tevoeren, dochopderzelver eigen ripo: Hier op wierd cetf ,i Deurwaarder van 'Aix ria Marféitle afgeégafdigt!dewelke ter Itond by zyne aafilfonvft zig tót tfe, Iieeren Schepenen vérvocg- de, om bun 'SetBeVei ofte t/erlóf van bet PArTemén.t bé'kcn^lt^ maa'kéri Hier óp zeidén deze datzy Ordfe Zotideh'.geevéd ,,om de Fregatten inquaejiie Biatfe.fi dé Ketting te-léggenNa- „derhand giiig de Deurwaarder by den Heef de Glsndeves; Commandant van de Marine ,- aan wiêri Tiv via de geurOfdré „kennis gaf; eft deze antwoordde', dathy vari zyntn kant alle? „zoude toebrengen, 'fgteu bétaa'mlykwas'. Het Was dan op den i$t jannary Jsafilléédefi datinëntéMara e, feille voorn'.voor de Moud vafi'dé Hadéfi de Kettingdeed fpkn»' nenHier op ging de Deurwjarder in eén Bootje naaf het Fre- ,f gat Van dén lieerde Carres én wel in zulk «"tf Kleeding dat zy ft Deufwaafdcrs Gewaad 'door eén '^ó'o-SCndamde Reeftirgiitt' bedekt was': Hy vroeg oifi dé'n C-oïfi-m mttnlif te fprtéftew, eti zoefdra deZé te voorfehyn kwanr, liét JrJ zyné'Ê'iingitie yaifeif «n vertoonde zig it; l>et Gewaad alsbodeV^eeveude teSfê'fi) aafi „dén Cómniandïnt kennis t'afilief filAr,-?, twéiltf?yï«tParie« ,«rnéntté/f/.c gegëeven Was. De Héér dé Carrotverfelaafdê, daf ,,hy vóór dëOi'drésVanbé'tPafienientafie éefbiéuhad; feaaf tfee hygeene arideréBeVele'S,- tU dit!Van zynöiï Sotfy ffStri óMfa# jjgenkoade;- twt^aafi-fiififWisf akaiifieBaandesed-, SÉSk

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1