LEYDSE A°. i7*3 DUITSL AND' efl aangrenzende RyKen. vt;y zyn*1 zèdertlangentydgelykals in verrukking geweeft - over een Wonderwerk welkers Voorbeeld tot op onzen „tyd fenyht bewaard të zyn geworden en ook aan de toekomen de Eeuwen Verwondering veroorzaakèn zal. Het is een Ko- -uilig v.isi Pruiffendie de Magr der gedugtlle Mogentheeden „van Europa in cvenwigt hield en zelfs pal deed ftaan Die de nodige Middelen eerder, als hy ze vont}, bezorg le om een Oor- log lira nde te houden welkers Duurzaamheid en Geweld hem uatuurlyker wy/.e mo often overheeren. Hoe veele Wonderen, die uit -le Schoot der Rampen zelfs gefprooten waren hebben V R A N K R V K. GROOT-BRITTANNÏEN. EËNEN den 29 Jannary„ Alhoewel ment hier Sedert eémge dagen ik de"vafte Verbeelding geweeft isdat de Vrede tuffchen dc Keyzerin Koningin onz^ Souve raine en den Koning van Pruiffen zoo goed ais getrof- ïenwas en de Vredes - Voorwaarden berejds ip de voorieede Weck te Huberaburg waren geteekend, kan men egt'er omtrent deze gewenfchte Gebeurtenis tot nog toe niets het minde, nret eenige zekerheid meiden en men zal zulks niet eerder kunnen doen ais na dc aankomft van den Courierwelken her Hof naar Hubertsburg voorn, afgevaardigden dien men bereids eenige dagen alhier tgriig.verjvagt hs&&uj^ndustuflulaiMi-zyn' fommige Eiedcnijtf deze Stad van gédagteu., datde Vredes -- Onderhande lingen niet niet zoo veeiXpoeden knccESJUiortgezét-worden-, als men zig gevleid heeft: Hoe het zy; Behalven den bovengem. Courier, heeft men ook de twee Secretariffcn van den Heer van Colljenbach, onzen Minillei-Plenipotentiariste Hubertsburg, ze den eergifter alhier te rug verwagt j De gemSécretariflen zyn vooronrtreiittvvee Weeken derwaards vertrokken met het Ant woord van de Keyzerin onze Souveraine op een zekere Dieelara- tiedietloor den Koning van Pruiffen tot herllelling van den Vre de gedaan is. De Cemaslïn van den Aartshertog Jofephus bevind zigzoo men verzeekerd, weder zwanger. In Zevenbergen en de overige Provinciën van het Koninglyk Hongarven worden alle nodige Voorzorgen in 'twerkgefteld om te vei hinderen dat de befmettelyke Ziektewelke meer en meer in de Lande* van hetTurkfeRyk de Overhand neemt, niet op de Grenzen van het gem. Koningryk overgebragt worde. BERLYN den eer sen February. In de Vergaderingwelke de Koninglyke Academie der Weetenfcha'ppen den 27 der voorige Maand ter gelegenheid van des Konings Geboorte-Verjaaring heeft gehoudenheeft de Heer Profeflor Formcy Secretaris der voorn. Academie deze Vergadering met de onderflaande Rede voering geopend. Myti Heet;en wy niet reeds op diergelyke dagen, als deze is, gevierd. Tegenwoordig, mynHesren verwagten wy een pieuw Won derwerk, 't welk alle de voorige zalkroonen en ons doenge- voelen een Vreugde, die van alle Vermenging van Bitterheid „bevrydis; Ditis het Wonderwerk 't welk ons dezelfde Mo narch zal doen zien zoo dya IJy zyne'Poogingen en Veldflagen roemrugtiglyk ten einde gebragt zal hebben door eenen hono- „rublen, voordctligen.cn duurzaamen Vrede, van welken wy in 't kort de gelukkigfte uitwerkingen zullen gevoelen. Indien „het ons tot nog toe niet geoorloofd is om dezelve,aan UI. be- „k.end te maaken hebben wy ten minden verlof om onze wen- fell en voor deszclfs Vervulling uit te drukken. Hét gelukkig „Einde van dan laatften Veldtogt onder het Eeftier van dezen Held, in w-iende Beglafffbeeden van Fabius en Scipio vereenigd „zyn, zal zonder twyffelgrootc aanleiding tót dit gelukkig Tyd „ftipgegecvenhebben; Indien het zelve door deiiitkomftbe kvagtigd word, /.uilen wy iri 'tkort deze zegepraalende Han- „den dewelkezoo merkwaardige Batailles gewonnen hebben, „zelfsdeJ.auriefen zien aankweeken, welkeronfterflykLoof „hun Hoofd vereierd. Wy zullen zien dat onze Mufen „aangemoedigd door eeti nieuwen lever, gelylc als om ftryd „hunne edelmoedige Verdedigers en Doorlugtige Verloffers met roem verbreiden zullen. De Oorlogs - Daadcn van FREDERIK hebben ons zedert ee- nigen tyd de jaaren doen tellenWy zullen dezelve in 't kort door zyne W eldaaden beginnen te tellen of om duidelyker te „fprecken, door een nieuwe Aaneenfehakeling van WeMaadcn en door de tedere zorgen welke Hy tot herftellingvau het pu- „blikeV/elzyn zal aanwenden en waaromtrent zyn Leven ons „nietnundertotBorgtogtlliekt, als hetzelve,tot dus verre de „Borgtogc van onze Iiehoudenisgeweeft is. D ment Salnmtli twintig in het Arfenaal dezer Stad gébragt. PARYS den 4 February. De leaning heeft den Biffchop van Condom tot Aarcsbiffchop van Ttuioufe verhoevenen in deszclfs plaats tot Biffchop van ConJom bevorderd deilAbtd'Anteroche, Vioiris Generaal van het Stift van Kauierik; Wydcrs heelt zyne Majt. den Abt dó VentourVicaris Generaal in het Stift van Troves, begiftigd met de Abdy van Recjusdewelke tot de Cifler- cigii/er Orde behoord, en in dat Stift gclecgen is. Louis RatineAdvocaat van 't Parlementen Oud-Penfionafis der Academie des Infcriptions ld belles Lettres is dezer dagen in zyn 71de Jaar overleedenUywas een Zoon van den Grooten Raci ne en heeft de Eer van dien voortreffelyken Naam door ver- fcheidc agter.s-waavdige Werkenftaande gehouden. De Jefuitendie overal in dit Ryk verjaagd zyn hebben een üerken Voorilandcr in VLAANDEREN gevonden, iiaamcnt- 1, lyk den Prefident van het Parlement aldaar, d^velke een ARr ;,REST heeft weeten uit te werken om de 9efnitots in het bezit der Goederen, welke zy inPhandorenhebben te handhaavcn, en de Regts-.Vervolgingdoor dc Ei fgénaamen van de Ileei en Lioncy, tegen die Goederen begonnen, te fttucen. 9.5 ,35 9> 95 9 9 )en 29 zvn onder Efcorte vaneen Commando van hetRegi- nt Salnnuh twintig Stukken Kanon van Torgau herwaards en N'.ti Vrydagfe Courant*' .,,ILy heeft de Stemmen der Stedeiiónder hét gebied vatï*ï voorn. Parlement behoorende weeten te winnen en dezelve te beweegen, dat zy een REQUESTten voordeele vin de fi-i ftiitsn .jom naamentlyk derzeiver Bezittingen ia dien ftaat te doen.hlyvea, als zy werkelykzynj ingeleeverd hebben Voor* naaijjpntlyk op dezen grondilag dat ueze Goederen'noodwett- dig.ter tnftruHic van de Socieieit- zyn-t Alfchoonan de Magi- ftraat van DOUAY het allermeeft- Irela ng -11 r d i e e ft is het nogtans-aanmcrkelyUdat deze onder alle'tie Magiftraa- ten in Vlaanderen de eenigfte- is, die zig tegen datRequeil „he^ft aangekant. „De bovCngem. Prefident Ziende dathy dtisinzyneOogmer-' „ken gedwarsboomd wierd., bcd.ieud«-®4g--terftond van fyne Kunftgree'pen, eri will d.eu HeerBerkem, één derRaadshcerets Penfionariiïen té beweegen, dat deze even als uit naam vafHSeii geheel en Magiftraat een Deel ar ut ie tekende,volgens welk^fnen „zigfeheente voegen by de Beflnitendie door de andere Ste- den genoomen waren. De Magiftraat van DOUAY, die by tyds van dit otibetaamlyb bedrog verwittigd wierdverklaarde fchriftelyk dat dezelvff aan een zoodaanig Befluitin 't minft geen deei had 't welk eg,- ter van gee-n andere uitwerking is geweeft als dat in het AR- „REST 'tgcen-by het-Partenientfen opzigte vahde bBvenge-'- melde Goederen gemaakt wierd-die Magiftraat niet uitdruk- kelyk genoemd isHebbende voor 't overige het Parlement? het welk zeer icverigis 0111 het Voordeel der Jefuïten tebevor- deren -, den gunlligen Inhoud van deszelfs Arreft over zyn ge- heelRegts- Gebied uitgebreid. LONDEN den 4 February. Deneerftén dezer Maand hebbëtl de Gemeentens dc Bill1 aakende de Subordinatie van <ip Trouppes der MARINE, als dezelve aan lahdzyn voor de esi- (lemaalgeleezen en eergifter in Committé over de Subfidiea het befluit genoomen pm toe te ftaan 380,661 P. St. 3 Sch. 11 P„ tot de gewoone Zee-Koften van dit Jaar, de naive Soldy van dé Officieren en vkn de Mariniers daar onder beigreepen Wyders 3000 P. St. om den Bouw aan het Hofpitaal te Plymouth te vol- coojen 't welk beftemd is voor Matroofendie door Ziekte j Kwetfuren ef oor ouderdom tot den dienft onbekwaam zyh ge worden 10,00e P. St. tot Onderhoud of Verligting van de Ma troofen welke door hun langen dienft of door zwakheid buiteii ttaat zyn te dienen en in het Hofpitaal van Greenwich niettoege- l-ratöft zullen wordenen rfWSMillioenen75 duizend 316 P. Sr. om te vereffenen de BillertAi, welke voor den 31 December i7Öi uitgegeeven zyn en doof het Comptoir der Marine moeten be taald worden, als mede voorde Provificnwelke aan de Oorlog schepen zyn bezórgd, en voor de Tranlport-Sehepein Gifter hebbên de Gemeentens de bovengem, Befluitéii goéd» gekeurd en bevel gegeeven dat een Bill zal worden opgefteld waarby de Commiffariffen van het Grenwich-Hofpitaal gemag- tigd zullen worden om aan de al te oude en zwakke Matroofea Onderhoud te bezorgen^ als mede hen in ftaat te ftellenomdÊ aangeweezenePenfioenenteontfangen en daaromtrent alleBe- driegeryen te verhinderen. - Heden heeft de Lord Major dezer Stid de KoniftglykeFamiliej den Adelals mede de Staats- en buitenlandfe Minifters aan drié Tafels, van dewelke rwee met 170 en de derdemetgo Borden ge dekt was, op een koftbaar Middagmaal en Deffert onthaald 'b welk dezen avond door een Soupé en Ball gevolgd zal worden. Dezen ogtent heeft het Hof Weder eenige Berigten uit Duitsland gekreegen, zonder den Inhoud van dezelve bekend te maaken^ en alhoewel in verfcheide particuliere Brieven gemeld worddat de preliminaire Vredes-Artikelen tuffchen de Hoven vaa LFsenen^ Dresden en Berlyn geteekend zyh, fchy nt hét egter niet, dat ons Hof eetjjge pofitive tyding van deze Teekeningh«eftDe Te gen-Party van onze R^geering, maar teffens de Party van deii Ko ning van Pruiffen wenfcht niets meer als dat de Vredes-Orideï- handeling luffchen de gem. drie Hoven vrugteloos afgebrookeu» worde, dewyl dezelve zig vleid dat alsdan ons Minifteri'e eveit als genoodzaakt worden zal om zig op eene andere wyzetegert zyne Pruiflifche Majt. te gedraagen: Maar zy bedriegen zig iri! hunne verwagtingWanthet Syfiema't welk^men tegenwoordig volgd, is verftandignuten noodzaSkelyk, en mui zal van het zelve niet afivyken Hier uit meenen fommige te kannen beflni ten dat vermits het langer Verblyf van den Pruiffifchen Minii^er den Baton Van Kniphaufen in dit Ryk genoegzaam nuttclops ge worden is, hy in 't kort na den Koning zyn Meetler keeren, en de Heer Mitchel met het waarneemen der Zaalten van zyne Pruifli fche Majt. by dit Hof belaft verders hier blyven zai. De Graaf van Albemarle, Gouverneur in de Havana, heeft deti 3 November laatflleeden aldaar een Muaifeft doen publiceeren om zyn Gédragtegen den Biffchop van Cuba, dien hy na Florida in Ballingfchap gezonden heeft, te regtvaardigeu. Men zegt, dat die Prelaat deze Behandeling aan zig zèlven wyten moet, om dat hy bet zevende Artikel der Capitulatie verbröoken enop eene zeer hardnekkige wyze de LYST dér Üeeftely 'ken in zyn Stift ge- weigerdhèeftte geeven. Men houd zig verzeekerd, datinhec voorn. Manifeft nog eenige andere redenen van Bezwaarnis zul len bygebragt zynWant hét voorn. Artikel luid als volgdDé Biffchop vin Cuba zal blyven genieten alle de Regt-enWuJPrivi- „legien-, dieaanhemten opzigtevstnhetBeftierderGeeftelykë ,,Zaaken met betrekking totzulken, die .ié Rooms-Katholyke ,„Religie zyn toegedaan, toekomen Ook zal hy verders de Cu- l és en andereGeeftelyke Bedienden benoemen en de jurisdiftië over hen heblaen als mede de Vryheid om alle Renten en Re- vennen vanzynBidom te ontfangen Döze Privilégiën zUllerf zig ook dp alle de Overige Gscftelyken in dc Plaatfen van burf DiftfiduftiirekkenIii het Ar.tvi^d op het voorn. Artikei word gezegt i Töegefiadn met deze Vqorbéhóüding 5 dal dé Jaar Wedden van de Prieftérs en andere Geeftelyken niét

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1