!Mm LEYDSE A L E N. DUi*fSLAISD en aangrenzende Rykf.n. T_. v H, A*. 17*$ MM? KM - «XJ J* §-»«d t~ M a .Hi sdagfbCburarit. 3|| J 0-M& xsa-s OMEN den 16 January. JeronunusColouna, die dtn .9 September 1743 door Paus Benecliétus XIV. tot Kardi naal is verklaardis in den Ouderdom van vyfen vyftig Jaaren alhier overleeden. WEENEN den 26 January. Het Hof zal aanftsandenDondër- ö.9g denzwaarèn Rouw over de Aartshertogin Jeaanna Gabn'ela afleggen, en den 31 zullen zoo men verzekerd op het zeive Óven als in 't voorgaande Jaar deJBals begojinen vyotdcil. De Prins Albertus van Saxen is alhier nog niet aangekomen, maar word nog in deze Week verwagt. De regcei éiide Pr-ins vati Anhalr-Zcrbll bevind zig nog in deze Stad Daartegen is de Pfms van Naffan-Saarbruk voor eenige dsgeti van hier vei erolii enen de Prins van Twecbrugge zalzoo nten zegt, in't aanftaahde Voorjaar weder een keer na Manheim doen. Op de R'yksvcrgadcring te Regensburg sa1 naar alle gedagten tegenwoordig bereids een finaal Defluit o.mtrent dc Neutraliteit van het Duitfe Ryk te» opzigte van deu Koning ^anPruiffenge- noomeuzyn. j De voltrekking van hetlluwelyktuflchen den Graaf van Fec- keté en dc/««/c Graavin van Efterhazy is op den isvandëazn- ftaande maand February vaftgefleid. In dcVdorlceue Week hebben dcGraaven van Clary; Rinds ■Mahal onSavcntheim als werkelyké Karaerheeren van denKey- zer etude Keyzerjn den Eed afgelegt. De Heer Borroineo, Nuntius van den Paus, is van hier na M61k vertrokken om aldaar by de Verkiezing van een nieuwen Abt te preRdeeren. x Zondag heef» de Franffe AmbaflTadeur een byszondere en zeer lar.ge Audiëntie by de Keyzerin Koningin ortze Souverainé ge had. Zoo even verneemt men dat de (jonferentien te Hubertsburg met gewenfcht fucces worden voortgezet. ER.FUft.TH den 29 January. Den 24 dezer is alhier dé Geboor te-Verjaaring desKonings van Pruiffeu op. bevel van den Gene- raai Major Baron y_an Schmettau; Commandant dezer Stad, pleg- tiglyk gevierd. In a'le de Brieven welke mert hier zedert eenige dagen van Bresden en Levpzigheeftontfar,gen, word eenpaarig gemeld, dat de Vrede tuflchen zvne PruiffifcheMajefteit en de Keyzerin Koningin werkelyfc geifoótclt is maar in geen één van die Brie ven worddegewenÉchte dsg bepaald, op denwelketr dezelve ge publiceerd wórden zalwaaruit men vaft field ,~dat het fluiten Var. dezen Vrede met zeer zonderlinge Otnftandig'rreeden ver- zeld moet weezen. HAMBURG den eerden Febrïlary. In de Brieven uitBranden- burgwordeenpaarigverzeekerd dat fa aiie de Plaatfcn van dc Staatcndes Konings van Prniffen denodige Cafernenin gereed heid gebragt en aldaar alles in ftaatgclleld word om Garnizoen te kunnen ontfangen Men voëg l daarby dat het,afzenden van Oor- logS- etiMnridbehoefrens na de Legeryvan zyne Pruiffifche Majt. ïn Saxen en Silezien gecontramandeerd.is. Volgens de jongde Bêrigten y«n Warfch\u,iridato 19 January, is de Prins Oarel aldaar nog niet uit Courlnnd aangekomen, inden Brief van Riga van den 14 January word gemeld dat de Hertog Jan ErnJi van Biron zig nog in die Stad bevindDat de Erf-l'rirts deszelfs Zoon een keer na Mittau heeft gedasin; Dat geduurende zyn vérblyf aldaar alle de Revenuen van den hoog- gem. Prins Carelgefequeftreerdzyn en dat de Hertog van Biron denai January zyne publike Intrecde te Mitrau voorn..doen zal. VRANKRYE. PARYS den 31 January; "Hét is meer dan'zeeker dat deZë Kroon en he: Groot - ftrittsnnifche Hof Omtrent de Zaaken taa- --kend?. hun Vergelyk en de Hertelling van den Vrede iu hst Duitfe Ryk ten volle eensgezind zyn; Ook is he- groot oog merk dezerbeide Mogentheeden ten opzigte van dc Neutraliteit derStenden van het Duitfe Ryk bereids zoo goed als ten eer.e- liiaai verkreqgenMaar ingeval by Ongeluk de Vredes onder handelingen te Hubertéburg vrugteloos afgebroóken mngten worden, 'tgeen men cgtcr niet denkt, zemWdeRuftwelke men Wan de Onzydigheid der Duitfe Stenden verwagt,zoo duurzaam niet weezen, als men sig heeft gevleid. Voor't overige moet menzignietverwouderen, dat de Koning nevens het Hof van Louden aan de Duitfe Vordert,den Voprflag nopens het omhel zen van dc Neutraliteit heeft gedaanWant indien de gein. Vor- ften niet zouden willen overeenkomen, oirt dezenVoorft,igte aecepteeren zouden zy van z.yne Majr. niet moeten verwagten, dat Dezelve, feboon Hy den Wqdphaalfen Vrede geguarandcerd heeft, zig verders mat hunne verdediging 4ouw beiaften teti ware de Koning van Zweeden, welke den gem. Vrede insgelyks geguarandeerd heeft, van zyn kant daarin mede werken wilde &c. G R O O T-B RITTANNïEN. LONDEN den eerden February. Het verfpraide gcrugt, dat deRoninghetbefluithaclgenoometiom indenaanrtaanden Zo1 met een keer na zyne Duitfe fitaaten te doen, fchynt niets minder »ls grond te hebbenWant hehalven datde tegenwoordige Zit "tingvan bet Parlement naar alle waarfchynelykheid tot laat iri den Zomer zal worden voortgezetword meer en meer verzee- leerd, datdeKoningin zig Zwanger bevind en tegen die® tyd in het Kraambedde bevallen zal. De Roninglvke Academie dér WeètetifcVipiKn beeft dén 27 dezer Maand den Hertog de Nivernois, AmbafTadeur des Ko ningsvan Vrankrylcby deze Kroon, met alge me ene goedkeuring als Mede-Lid ontfangcn. Deze Hertog is al zedert langen tyd Lid Van de Franfle Academiën geweeft en geduurende ayne Arnb'af- fade te Berlyn ook tot Mede-Lid van de Kcmlnglyke Pmiflifclic Academie drr v^eetenfchapyen bennomd. et Ct N t 41 7 w E is 8- S vjl - i-rj 1 S Si tl c I Z 1 ALKMAAR den S February. Üiteèn overgeleverdfeNottiinn- 5^^ S He deuande v 1 N. tie van een dubbeld Getal vartf'erfoonen, is duor Haar Ed. Groot Mog. de Hoeren Staaten va» IjoiUad en Weft-Triesland nis eXerceereude de Voégdy over zyne Hoogheid den Prins Erf- gj Stadhoudertot Burgcrmceiler dezer Stad geéligeerd de Wel-'E 45 SS Ed. Groot Acht'b. lieer Xü'. WiUem fFivaer i die bevporenszyne jj bemifhe al. Hoofd bilicier van Hoo'gftdezëlvë l eeft verzogt f:n 7 g g §•- bekomen: Voorts is ui: een tripel Getal van Peribonen tot Raad u g "o Si u rn de Vroedfchapdezer Stad verkooren de Wèl-Éd;. Ac/nb: lieer S N g.S3" S I- 'Gtrarihsyhtrus jtvtnlfrnr ï'og -loot F.d. Mog. de Hee- g |!|!g g ren Gecommitteerde Ra.a'den vati 't fïoorder-Kwartièr tiit eehe j" j wegens deze Stad overgeleverde triple NuUHnatie,, qp de Ver- o S kiezitig van Kaar Ed. Groot Mog.als cXÊreécrende dè Vóogdy g over zyué Hóoghfeid dch Prins ÏIrf-Stadhoudertot Ótitfangèt T. r eT van des Gèmeenelands Middelen over deze Stad en betRefïbrt S van dien gecommitteerd de Wél-Ed. Geftr. Héér Sir. Hendrik g Hdriaan l)aey a 3^ o."*- <U t> Sil -"S '-al 2 AMSTERDAM den f February. Den g dezefkwam iri TélTel «-5 ginlTgll'Hulü'.'l.imrwes1 van KadlX ylfen tri j-aiinaiy ft as iq njylen DJ t "N. U. téti NootdïH ban l.elard :n goeden itaat gépreit Bar.Don- wes van Bajonne na Brugg-c Wydcrs had Tjerk Gefbr. Schaap, "j.ü die mede in T»IT^1 binnen is den .24 dito in goeden Haat bv 7t Ei- HTnker in goéden bUii. Ook is'den 6 dezer in Teffèl birineh gekomèn Kapt. Abr. Ren- .5 S 5 o fervan Philadelphia; Dezelve is op de Stomp van het Niéuwe jt g üiepshoofd geraakt, waarom reeds twee Lootfenbezig.wareft <u i om de Goederen daar uit tsTofTeü: Nogzyn binnen een Frègtt- en een Gal joot:Schip..m3aïb'èide onbekend. Hedeh is de PRYS vandejernn^sDUCAATEN Gulden-a cc f Cjjj o 2 S 2 >-§Ö r <U O b1, •- •- TJ O QJ I - s tog van Brnhswyk - Wölfft'nbitttel heeft mat dën Heer Queries, prcfideérende ter Vergaderinge van de Staaten Generaal wegens de Provincie Holland en de Rooms - Keyz.erlyke oëzant Baron van Rèrfchath welkeeergifter vanPadtrborh alhiértèrogisgé- komen, met Leden vanSraat geconfereerd. 1,. Dé HeerMagis, Rclldent vin Luyk, heeft iiisgeiyks rriét Ledëri vatl Staat gébcfogiieerden aan I laar Hoog - Mog. Prefidént en W y "j; zyne Doorlugtige Hobghëid dén Prins Erf-Stadhöiider kennis ge- ,«j g g.g O o «J géeVcfi van hei övei'Jydcn van zynt Èrnitièhtie den Kardinaal Si Prins Bifichnp van Ltiyk&c.&c. ftc. '5 4 5 Men véfftaat datdc Reisvan Haar Dqórl.Hoögheid Me Vróuw g-g 3 t,g e g de Princes Dowariëre vail Ot»ngetwelke in 't begin van deze -3 g Maand hertvaards was vaftgcfteld", géén voortganghebben zal, zyiidé dc tdebereidzelén wélke tot do teceptie van diePi incé» -g g ophetOudeHo'falhiergetnaaktwierden, gecontramandéetd. g a c LEYDEN den S February, Dezen ogtentomtrenttiënuureh 6 g vsf g kwam zyne Doorl. Hoo'glieid de Prins ERF - STADHOUDER cc? ■'■3'J verrolddööt deii Veldmaaffdtajk Hertog van Brunswyk-Wolf- U® 51 c fenbuttclin dezc.Stad*en trad aften Huize van den Hooggeléer- gS S*2 .■dienkcértHhrmlmusDivU6d#*/»j,RednrdëzèrUmverfitelt,al- >"5 u$4- waardé hon'ggem. Prins dejenne'erde f Op cle Stoep van den Heer i, a g p C«*i/»rftondeeti Ofdonantié van vier Wagtmeeflers van hetDè- g 2 ujo 3e f rëchement Gardes Dragonders, alhief in Garnizoen léggende, en J g dc Comp.Soldaatén dézer: tadfloÜdvandèPbortvan deAcadc- ig'g «5 «J-S mie telt uü 't gem. Hüis'in twee Ryen onder de Waperteö ge-g «A'S Z 0 J - - r .-s r- - 2? fchaard; Kort na cle Aaiikomft van de Vorftelyke-.Merfoonen C ob-j - ,c PC <u „t-i vaii den Acaderalfen Senaat Gedeputeerd wierderi otn Z.yné -j ff»r» (Mhn piridé tof afiii ,<s* dr-o e? Door!. Hoogh.te Verwelkomen, wordende ten dién eiridé tot aan g< j-g. s L, r. Ua l.n„,.EI,l ,3-.^.» canBti Üo/Jpllpn U'aor ri r\ riff- 1 Sénaat, oils aldaar de Hecrcn Cu ratoreu van 's Lands UniYerf»-"g teit te rec'nieerënNa 't eirid gen vari den Senaat; wierd hctw< Hoogè Gezelfehap' daar van verwittigdwanneer zvfij Doorl. js Jdg g Iïoogh. benëvéns den Heer VëMiiiaarfchslken déö 1 rifis Van 2 ji T 2 het gem. Huis begeleid door eenén dcf Pedellen Waard, de- S g s zélve Heé'r'ën vërzeld'mit den HeerRcKo'r te filg kcerdén na dë a d "f-v g"S - .4 - &p es,-s ;ty Jq Si O w -4- J O ef. »-* S 5 Mec'kletïburg-Strelitz. Welke ,beHalvën veele v.sif dé voorna'm- 'a g j fte Heerén dezer' Stad .diërt Pfins was komefi be'g-roeten ha de a o 9 i Academie ging, wordende door de vjer Wsgtmèefièrs bcgelei 1g.2 en dooide Officieren van dé Stads-M ilitic in hét voorby treéden aJS 3 I S gefalueerdIn de Academie gekomen' zyndeWierden de priuJ '1 T f, c 2 '0 j fen aan de Tritp' na de Scnaat-ftanier ohtfangerf door de Heerén S Sö S-Sf'* I Curatoren ert Profefforen wanneer dezell'e en Coruis in het Au- -3 - r i-J .3Ü' J2-- gerf van h'et Mtlfiek -leed.dfc-afgaande HeerRé'ftor eeii c;èrlyké 5cé «'>3 Rec!envo'eri«g;c!icnendé'tón Vervolgzon dié, welke t'l: HOrggC; pg S 0g leerden Heet by ----- ia -^,^j op der. 8 February its. quod Medicofuin c Vertilelyk Oe^eifcna^ wedev n« icn i ï-'jti;vu£ gekeerd; Dca'fgétréede Heer "Reetor is in djeQn dPcitopgëvofgjdo'br g Haggclee'vJeti Heer jÖtAVli') VAN R.OYEN. it. Ji. fif Botêni- j, Jp j'3 c ces Profêffnrzynde tot Secretins' v n den Academifcben'S.eriaat a" 1 aangeileld de Hooggeleerde Heer DAVID RHUNKENïUS* ii, E. SI, Pbilo/lpiide Oèüfdrf MjiirtarUmV Bhquctrtïae Prcfbjpir.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1