leydsi F: l7 59* TT! 57% Maandagfè Courant, K:r: I Si .-•2 ^-.fi«"=-«• V, g j> i> rt -O - t> - o r3 "2 C - 1 :c c v N >-i -<y be—- B/.£ D o G >5f "O S R fr 2315 :p 2 C3 "- w cT G H -rn rtj r O! £Zj '-■" W .1/ ,TJ ■fxj 1» c-r R, -» ^7 rr -'oij -W c g sü e *°s ,klj - >.5', - - O 1^» - O "O U O t "t! O -'-5 o -Z o p •v 5- ■•-- .u> xj 3 -B-d JL 1 DUITSLAND cn aangrenzende Rykkw. RANKFORT nan den Oder den so December. Men vcr- ftaat dat in Sil^f.icn tuflcheft den öóftenrykfcn Gene raal Lnudohn en den Pruiffifchen Généraal Fouquet een CONVENTIE geftooten is, Volgens wélke dcwedêr- zydfe Troii pp es elkander In de Winter-Kwartiereh ni'ct or.t- ruften zullen. AL TON A den 25 December. DcZaaken in SAXEN ftaah voor den Koning van Pruiffcn nogop den, voorigen voet, en by gevolg genoegzaam nawenl'ch: ja het fchynt Zelfs, dat de Ko ning, om zig verders in dat Keurvofftendom tehandhaavenen -zyne genoomene Maatregelen van een goeden Uitflag te doen zyn, geen Trouppes méér nódig heeft r Ten mshften word ver zekerd dat, tervvyl het Ooftenrylcfe Hóófd-Legér voor het grootftn gedeelte zooniet in't geheel naBohecmen terugge trokken is,het Corps Van den Gcneraal-Major van Stutterheim, 't welk uitPommcfcn 11a Saxen opmarfch cn reeds bv Zednick genaderd was, dien;Martch geftaakten den weg naar het Meck- lcnburgfchc genoomen heeft om aldaar te overwinteren. HAMBURG dén 2$ December- Volgens de nicuwfte Berig- ten uit Saxen en Brandenburg heeft de PruilÏÏfche Hoofd-Ar- rnée den 18 vmdeze Maand nog by, Wilftrup gelécgenen <k Koningzyn Hnofd-KWartier te Freyberggehad. Ook ziet men hierBrieven, waarin gemeld word: Dat de Erf-Prins van Brunsivyk na dat dezelve, zoo als bekendis, den 30 November een vrv gewigtig Voordeel op de Wurtem- bergfe Trouppes by Kulda behaald hadctnige dagen daarna "met zyn Corps dén Marfeh iadiervoegc genoomen had-, al "ofdeZelve totin'tmidden van SAXEN wildé doordringen, "en dat dezelve in der daad réeds tot voorby Wéirnar gekomen "was": Zelfs word nog in andere Brieven gezegt: "Datdic "Prins ftaat maakte om tên langden den 24 dezer Maandzyn- de gifter, in de nabuarfchap van LEYPZlGte wcczen. V R A N K R Y IC. PARYS den 24 December. De Dire&eurs van onze I. Compagnie hebben bekend doe-n maaken, dat dezétve aanftaan- deu Zattirdag een geoeraale Vergadering (in dewelke egtcr niemant der Gein treffeerden zalmogen verfchynen ten zy hy ten minden Eigenaar vgn vyf en twintig ACTIËN is) houden zullen am hetDividend van de zes verfcheene Maanden te re- gulceren Men is zeer verlangende te vernoemen of dat Divi dend, zoo als voor dezen, op-ueertig Livrés zal bepaald woi den, en of de Comp- wederom eenige nicuwe.Schepcn zal uitruilen, In de gezamentlyke Havens ïn't Nooïden van dit Ryk wor den alle de Schepen ontwapend en ilé Proytlïc-'n zoo van de Oorlogs- als Tranfport-Sehcpen VQrkogt. Met gerugt wil, dat éón vatiouze voórnaamfle Staats-Mini- Ilers zyngeheele Vermoogen 't welk op inter daa tvenalf MIL- ^.IOENEN begroot word aah den Koning tot een Gcfehcnk heeft aangebooden. Ook word gezegt, dat het.Parlement voor- uecmens is om den geweezen Cóntrolleur Generaal den.Heer 'deSilhouette in Regten te vervolgen en fey den Koning deszelfs Venvydcring van deze Hoofdftad te verzoeken. G R O T - B R I T T A N N I E N. LONDEN den 25 December. De Koning heeft den Hertog Thomas Holles van Newcnftlé tot Ridder van de KouITeband verklaard, eh de Heeren iïcnry Bilfon LeggeJames Grenville, Frederik North, (die dóórgaans de Lord North ge noemd word) en James Oswald tot Commiifarilfen in den Ex chequer benoemd. De Kamer der Thefaurie heeft den 21 dézer de volgende Be kendmaaking doen publiceerert: "Dat volgens de Bcfluitert van het Huis der Gemecntens zoodaanige Eigenaars der.ïjnV- les en Ordres (die in den Exchequer uit kragte vall ecu Acte in "de laatTte Zitting van 't Parlement gepaileefd zym om zyne Majt. tot lret Hgten van een Miltioen P. St. tt magtigen,) wel- ke geneegen mogten zyn, óm in dé Negotiatie van agtMil- lióeneu die het Huis cotde Subfidie van dit Jaar haéftinge- willigd in te teekenen eengelvkcSommewelke debpven- *'gem. Ordres in Kapitaal uitmaaken, en die het zv op of voor den 8 January eerftkomende de gem. Ordres zullen komen vertonnen én dit hun Verlangen aan de Kafliers van de Bank ''yerklaarfintot de Inteekening zullen worden toégelaaten. Dén 19 dezer heeft de Prins van Sant Severino, extr. Envoyd vauden nieuwen Koning der beide Sicilien aan den Koningin een particuliere Audiëntie tot dewelke Hy door den Secreta ris van Staat den Heer Pltt ingeleid is zvne Geloof^-Brieven overhandigd. Me» heeft aangemerkt, dat de hoöggerti. Ko- ijiftg in tie Gazetten van Pavys en Weencn alleenlyk Koning van NAPELS en nletvasn de heide SICILIEN genoemd word. Ecrgifter heeft het Hof Dcpeches uit den Haag gekreegsm Óie, zoo men zegtop de Geneigtheeden van eenige Hoven tot den Vrede cn op de Conferentlen, wélke hunne Miniftérs dies- Vcgcns aldaar hebben gehouden, betrekkelyk zynMen houd Zig in *t algemeen verzcekerd dat hetbefluitvandeFranlTe Kroon daaromtaent een zoogrooten Invloed op de overige Mo- gentheeden, met welke dezelve verbonden is, hebben zal, dat, ingeval die Kroon met allen ernft eenVrede wenfcht te fluiten, de Negotiatie dien aangaande verhaalt zal worden. Den 20 dezer zyn de Lords der Appellcn te Whitehall verga derd geweeftora de Zaak wegens het Ilollandfe Schip de Snip ('t welk voor eenigen tyd door deuKaaper tlcLion genoomen eri door het Hof van Doftor Commons als in Eigendoirt a,nn denVyand toebehoorende met dq Lading voorgoede Prys verklaard was) .Ze decideeren By het Ondcrzoék wierd klaar he wcczen dat de egte Zee-Brievenen overige Papieren in een Kilïof Baal Koffy verborgen en de nagebootfte Brieven met deelnéemtng en goedkeuring van dep Gauverncur van St. Euftnchius ge- "palléeid zyn gaweeft Dus hébkeu de voorn. Lords goed- T - e t> «-I w c- es E? 4_, ÓL rj; S - v1 C/5 p; at i; ti O p 2 L-« "t) (-3 b* *73 G tf C - J fü *-> i-I C3 ■S3 O al S S -v - w 0 qq c ^3 A» -ÏN. tü gevonden om de 'Sententie van ij^VOwWtebek'ragtigen g S-!» tn het Schip nevens da Ladingals toebehoorehde aan de oi S .15 'A -- A w Franflon, voor wettige I^rys te verklaaren. iC 5'^ <g Men zalin 'tkort eenige Trouppes haar Ooft-Indié'n ,alsme- Zfi» de de nodige Pró vifien en Oorlogs-Behpeftens nevens éenze-~^^ S «a '<3 ker gea.al Tirgcnfeurs en Werkvolk ha 'Ql/EftEC zenden om 5 c ''c niet alleen de Vcïirngwerken maar öok'de vernielde Huizen in 6<S b S lS ,t> a die Hoofdftad te herftcllen. §0 3 v g 8 liet Oorloglchip'tA; Cdchejier*t welk van de Vloftt van den T.S'T S Admiraal Hawke te Plymouth is aangekomen brengt narigti* cï I •'Sïïfs 1 dat die Admirau'de Schepen the MngnotiimeSwifithirtreiigeur a A 'S 2 Z. ep thrmUetbl* V'rwaardé heeft gezonden, en bezig isoin dé la g, «-b-o fe'«?S Haven Croiffc •.wdombardeeren'. -g S -S ïl' S c; -i Van DUBLIN wordin'dato 15 de'zW Maand gefchreeven dat 2 S -3 if" tiS de Opftand, welken het Geniieeirden jdezer Maand aldaar ver- j!fcj -o a g c wekt heeft, onder anderen ook ontdaan wasdoor een verfpreid'S '!2-o"S£2 v O C XL» CJ -T ka u» O V - e od 2 M e» C LND met o tS S éj 0.1 |dezélfdcStê^«l^ ér gerugt: "Dat men voorneeraens Was ora ÏERLAND GROOT BR.1TTANN1EN te vcreenigenen aan "Regten en Laftcnte onderwerpen &c. öie Brieven voegen 035 >u iaarbydat het 'Graauw dien dag in gtoote meehigte tot in ët5ri'^'2r^ WS ct gUs=s* W J 4- QJ f O H y QJ O Q r-, '-O^ 73 0- het Iluis der Lords doorgedrongen is, en dezelve zeeiTinaa'dc- S>S>5> g.S g'lgJSJ lyk behandelfl heeft; Dat het zelve daarenboven alle de Leden S "SjgSS fe a van de béide Huizen welke uit het Parlement 'naar huis keer- S den.» op piiSSlike Straat gedwongen heeft om b'yiE'ede te ver- klaareit-,dM?y.noóit tot dezeVereeniging ofte tót eenigBcfluit, gewïï ftrydig met het waare Belang van 'tRyk, hunne toc'Ilemming S c geevcn zouden &c.Deze Opftand is eerft in den nagtdoor de 2 §5? 2 5'Ji TroUppes die men tegen de Oproeriger/ had uitgezonden, ge- <^7S ftildèn teh eerften een Coihmitté bcnóem<t, .'om na den Oor- g s c fprongvan dat Oproer, zoo wel als na de Belhamels naauw-ee g g g keurig Onderzoek te doen. !sJ«S.>'cS(S Het Oerlógfchip the Flamlereugh heeft den Franflen Kaaper '-£q - i" T ^3 «-i r** 5 rÜ-5 S'-'S fc o~ ÜS a C a bD" Schepen voor het Efquader van den Admiraal Hawke van Plymouth, onder zeil gégaaa. De - Admiraal Saunders is den I4dezer met de O'örlogfchcpexi'on-Ló o der ZVn eehied in nnede» Raat re Coi-k aéiveefl. DeSrhenen A«S".é 3 h «.-tra-u Hi-9 j^e G> O W ■ii Öe'." <ara jg,E <taza< der zyn gebied in goeden ftaat te Cprkgéweeft. DeSchcpen- the Manning, Kapt.Robinfon en UNITYKapt. IJodge diene vens het Oorlogfchip the Athilles na Córk 'en Jamaica moetcti fteevenen.zynte Crookhaven ingeloopen. Gifter is op de Theems aangekolnen het prvsgemaakte Schip de Anna Ko/i'ia, Kapt. \Vilch van St. Euftachius. De Oorlog: fchcpen the iïorjeik.en the Panter, zyn gifter van Portsmouth naaf S A a Ooft-lndtën vertrokken &c. E"'"0 De AAien hebben ter o'orzaake van hetKers-Feeft gèen Pryè. - D ri- O G3 G <s O G O NE DE RLANDEN. a Vt; u -è'.S p: f -S -o g CJ t* 2; "2 ee «i s -n r O *0 U T o - 3 AMSTERDAM den 28 December. Het getal der alhier Over- ^- 3 ip.jj g. leedenen in dit Jaar met deze Week bellooten bedraagt 7771a zoo dat in dit Jaar 182 Menlchen meer overleeden zyn als in het S -3 S3 -ij y l, voorige.' Volgens Brieven van Koppenhagen en Elfenèur in dato aa "S 2 "Z -S "December, heeft men aldaar in denVoorigcn nagttuITchen 14 ^>5 S 5 enéénuur een zWaare Aardbeeving gehad, dieeen verfchrik- fUg^jw» «c s» "kelvke Ontfteltenis verwekt maar geen fehnde van etnigbe- gft1® &(..*2 7.' ji 2 lang toegehragt had: wordende van Elfeneürvoorn, gemeld si.g c -v r. c/2 Wj I'S73 k - S H s L (1 S bJT G c .5? 2K c <io- o O - a,-ig 0 h 5 ts O '®P <0. dat de Schudding wei een half quartier uurs geduurd had&c. Van Petersburg word gefchreeven, dat tufl'cheli den ad en ii "S.Ï5-, S«S<^ Nov. op Seefcaar 14 Mylen van Pet'érsbürg verongelukt is het S g "5 v Schip van Klaas Hannens, van hier na Petersburg gaande het S n g Schip was vol Water en reeds een Voethoog Water boven het §"2'|,H Dek: des niét tegenftaande hoopte men de Laading nog.te her- a< IT'S Of;g 5 s 2 2 genu Insgelyks was in de Pillou verongelukt George Fr'edirik s g S S,'; S o gjiu Wulf, van Poijt-Aymonte na Dantzig gaande. g o S h '5 "S <%'S ^5 In de Pilloii was gearriveerde. Beer van Normantje, welke „O .S-frSs 1 Si door Storm eenige Schade aan zyn Laading gekreegen had, ..Q P'f wyders Chrift. Damitz van hier C< Petersburg gaandeen den 12 dezers werken Lubbert Nap, mede van hier. s -- Te Helfingvos was befchadigd ingejoopen Hendrik Vogel, u S' 5 vad PetersburgnaKoningsbergen moetende. c 3 7 Sro 7,^3 M i Te Daritzig was gekomen W. j'ans Oepkes vahhier^ te Bér- ta "2 eg 2 SU gen Hchd. lioode vanDieppe, en Qerrt Bootes vanhierenden S,.ï"'~;S 3-3 e 2 3 dezer was van daar vertrokken Gerrit Marcus henvaards. £>4 g 3 Volgens de Brieven van den 22 dezer waren deSundgepaf- 5 f feerd j. BreeveldenCe Metjes, vanDaiitzigherwiards. 5. TeSaii'yinBarbaryen was gearriveerd Carft, Mycr van Sta. j. Jj p "o g1 IMèj Miailll - VA 3 '1 £J yn uaauing gcitrwcgcii miu, Jr; „orn. Teun. Reus vanhier na 0 -c;S je j :zer was be-zig in hetbinneri- ^-o i 'IJ, S< w 2 2 V. "Z. O 0 S r- S r~? *5 rd ffJÖ G 4*-> J P t: S| ^3 sa S O 2 tto i- O 'iuj S> 'Ai /3 4 Cf 'éi 5 i ;rad h "J St a Crux; te KédixWigle TjebbcsSwari. van Wyburg; te Bour- deauxj. Tjavd vanhier; tc Guernfy D. Sybrancls van Gotten- fa,-y burg teBlymoth Leend. Verfchoorvan CorktiaRdtterdani, _ó.aês C en te Revai Cafp. Goflelman vanLubek na Petersburg gaande. Giftcr zyn zeven h agt Schepeti in Té (Tel aangekomen; daar 2 - ónder 2 k 3 Fregatten, één van «leze is gevoerd by Jacob Rutge- g Jk rasBrandligtvanLivortjo, de refteerendc Zyn onbekenden E P =- 'i g y S alle agter de Horft gezeild. ft 2 ^5 "f Schipper Wolke Siebles meld in pen Brief van den 27 Decern-r| g- berdatHy: 1 vérs door was komen leggen een Zweeds Gaifel-Jagt i van Stavoren, lchieten vin 1 'sGRAVENUAGE LH .IL van Hóllanden Wed-Friesland, die Vrydagéri giller zyn verga- u E '5 u g derd gévvcc'ft,; zullen morgén huhne.pclibe.raticn vervolgenf5{ 'S De Hcéren Ijcdcputéerden Vail de HoUahdle.AdmiraJitèitsi Ids S Collegj'cn hebben tezamengc-befogneerd. Pc Franile Ambaf- See.'s'P jj fadeurGraafd'Affry heeft met Hoeren van dcRégoènng êen 9 Conferentie gehouden; 7"" 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1759 | | pagina 1