K LEYDSE U R K Y K N. o A N J R N •- c - C"ac° A*. 17J9< Nk 156 CÜ 1. —g TA u, o e ft. h<# Vrydaglc Courant g G o *-r> OwC if a o vc t*0 »s p S c 5 /H 1 w vS< O O s - .s£*&&£ *o rt - ■ts-gS-S ts 2 c a 0 c -' ?*o e a A A 4- j o O ■3 ■cï'ü'"i! -Q rsc. J'l ÖN5TANTINÖP0LÈN den ts November, De Sultafe lveeftzynen Imbrebor of Oiidcr-Stalme-efter jnet een ge- heimo .Commiflicna Niconie.die» gezonden. Dezer da- gen zyn de Hoofdeft vail twee dacha's die onlangs af- fk zetcn in ballingfchap gezonden warenlrerivaards gcbragt. Ijen 3 dezer hebben de Turken Met Feeit van de Verjaaring der Geboorte-van hunnen PropheètMahomet met de gewooncpleg- tigheid gevierd. KADIX den ,5 December. Den 39 Iaatftleedeh aYriveerdeal- Jiiev het Spaans Eiquader weltrden Koningen de Koninglyke Familie van Napels heeft geconvoyeerd komende van Bai;ce- jona cnlaatftvan AiicantcnHetzelve bcftaat (J) in hctSehip RealPbenixonder Commando van zvne Exc. Don Juan Jof. N a Varro,Marquis de la Victoria, CPefd-Li/i/trndre en Kapt. Gene raal der Koninglyke Zceniagt &c. ike.fa) het Schip £1 Guer rero, onder Commando van den Admiraal Don Andra-Rcgio &c.fj) het.Sch.ip La Prince fit, Tweeden AdmiraalConde dc Vega Florida; GloriofoKapt. Juan Jghatio Zalaharria (5) Él Sr. pbi/lpe, Kapt. Francisco Garganta(6) PJ Monarcha, Kapt. Joachim Guricrres ^7) PJConqneJlaAorKapt;, Juan de Sotoy Aguilar; (8) De Fregatten Lat'cnus, Kapt. lil Condede la,SpmagJia en (9) La Palhs, Kapt. Martin Laftarria. Wydcrs is ecrguicr hier aangekomen het Séhip El firme Kapt.'jol'. deRoxasGok zyn gearriveerd het Ooriogfchip Lr, dfiiUa, Kapt. Pedro Caftajon, van Barcelona en GibraltarTh. Gcbhard van St. Crux de Tcneriffe enz. Van hier is in Zee geitooken het Hollands Convoy met de Oorlogfchepcn van die Natie, PRINS WILLEM, Kapt. A. L, Betting, cn de PRINCES CAROLINA Kapt. Daniel Pichot; welk Convoy beftaatuit de Koopvaarders van Pasque Robbe, Corn. Juriaans cn J. AnthctinilTen naar Ooilende, Jac. Sprong, O. en j. Dirks, en Math. Corn.naar Amlterdam Fred. Shiitua Rotterdam, en Sikke Viffer naar Havre de Grace &c- IERLAND. Dl'BLTNden 8 December. Maandag kwam een groote me nigte Volk in de zoo-genaamde College- Greencn 'op de Straatcn, daar na toe leidende, zamenrotten 't geen zóo verre ging, dat zy zig niet ontzagen om vcrfchci'de Lieden van aanzien aan te randen; zoo dat men genoodzaakt tvas een Party Ruiters en Voetvolk dei-waards te zenden, om dat oproerig Gefpuis te vêrftroojen Mcnkreegeen gedeelte daar van gevangen-, en de andere pakten Zig wel haart weg: Zedert dien dag is in alle de ROOMS- KATHOLYKF. KAPELLEN dezer Stad dagelyks een Billet afgeleezen van dezen inhoud- Alfcboon wy uit hoofde van onze herhaalde Waarfchou- wingen en ftiptc Ordres ons verzekerd houden darniemant van U lieden ten Ware wederfpannige en toomlooze Oeug- nieten') zig met delaatfte Opfchudding en Zamenrotting, die "hict minder misdaadigiri de Oogen Van.de Regeering als hna- "felykbyonsis^etnóeid heeft Zquw het egter kunnen ge- beuren, dat Gylieden zoo ongelukkig waart om door ver focilyke Voorbeelden van anderen te laaten misleiden Dien- Volgens Vinden wy raadzaam U ili het openbaar vóór oogen "te leggen den afjehrik en de. vcrfqejrng, die wy hebben van alle die zig niet ontzien de pubHke Ruft te ftooren en wy verbieden mits dezen op het allerftfengfte dat Gvliéden j" zelfs geen Annfebm-aers van zoódaanige Zamcnrottingcn wee zen moet, verklaarende een iegelyit van onze Communie, hy zy wie hy zy, zoo dra wv ontdekken dat ie mant van ons zig in die oproerzieke Vergaderingen gevoegd heeftals Vy.tndan va n 011 ze heilige RELIGIE, zullende inct de grootftc Strcng- "heiddie eenigfints in onze Mag'c isgehandeld worden Ile't Boyengm. Oproer is ontdaan op een verfpveid Gerugt, dat het PARLEMENT in dit Rvlc zquw vernietigd worden, cn.dat er door gehcimè Conniventien in 't geheel geen Parle- ih-ent meer weezen zouw enz, 't geen dan ook oorzaak is dat'de Magiftraat tot geruftftelüng van de Welraeejicnde In- ^eze'etencti gifter eeti Proclamatie heeft doen bekend maaken, waar by dat Gerugt ten voile tegengefprooken werd. De koomsKatbtftke Gemeente te Cork heeft dezer dagen by formeel ADRES en met de ftcrkftc Uitdrukkingen ftaare Ge- ttouwheid verklaard rot Verdediging van den Koning en zync Regeerinz ittct Op-offering van Leven en Goederen cas. Dier- gelyke ADRESSEN zyn osk wegens de voorn. Gemeente zoo van deze Stad ais van Limmerik aan den LordSTEDEHOÜ- ÖER ter hand gcftckt. G R OOÏBRITf AïiNi N. ÉDENBURG den 8 December. Dingsdag is de Commandeur -Bnl's met zyn El'quaderop de Rhede van Lejth van zyne'Krais- thgt te rug gekomen en heef't zedert verfcheide dagen niets het minde ontdektwaar zig het bc wufte Franffe Efqnader van den Heer Thurot bevind, of wat coitis hetzelve genoomen heeft: Kort na dat de voorn. Commandeur te rug gekomen is, èyn zeftien Lootfen die van de Noord-enWeft-Kufl van dit Koningryk keunis he'bbenvsii dan zei ven in dienft genooriicH. Dezen agtermiddag is te Leith behouden aangekomen het Èrejfat tbc Dctna'i van 36 St.'Kanon, 'twelktotonsbovengem. Éfquader behoord en waar voor men omrrent tien dagen gelec- den v.teesde dat hetzelve bv een hevigen Storm vergaan was: O^; 5s het vcrmilte Ooriogfchip tl>e Ryt nevens twee andere Vaartuigen met Bomben enz. te Leith gearriveerd. De laatfle Berigteridie men nopens h?t voorn. Franffe Ef-' quader alhier gekreegen heeft dooreen Schipper dewelke van Gottenburg'te Frazcrsberg is aangekomen, bellaan hierin: O .2-° tj w va b ta - g "gi^i-K.sgg| a -a r- g gjt-gffg 'iv ,-c, V Maar -dar twé dagen "Saaf na Zyn jEfquadèt door een s s i fa 5 'geweldigen Storm van elkander geraakt wast doch of na- S s c S f» flf> f?Vl n A liMt'/nlirn oiir inoelor w/iro/inin-,-1 !,n d v. ^.„1.1,1. A r4-*. W C r 1 52 Hertog Lode'MiyJe van fitumrvykf-f-'oirfenbvttci uitnaam van deKo* 'o3 S Hingen van Groot-Brittannien en ^ruiden omtrent derzclver^p genei^thefd tot den Vrede aan de Miniilerj der overige o'orlo- r"~ gende Mo'genth^f den in den Haag beeft gedaati, is den 4 dezer Maand'in Onze Hot^Ga/ettc publik gemaakt. 0 y S "3 O .5C -O 1. t U, es in Opien iedere den 30 November hebben de Gemecntens^ihge-Js S 'S 8 co fc és S" F Will igd een MijliochP. St. toft Vermitïderilfig van de Schuld, der Marinè; 5qi,ó~S P. S.t- 16 Schvoor de-Koften Van de Trans- B port-Schepeij en Provifien zedert den i Jan. tot dep 30 Sept. de- 2 dl zes Jaarscooooo P. St. tot het bouwen en lierftelien Van Oor- m 2 w Z t m -• logi'chepen 2042 P.St. totPenfiocn van deOfliciers Wed. ter-S 5 E «5 Zee 953,30a P. St. 15 Sch. tót de buitengewoonc en onvoor- g >-S Sm 5? zienc Oorlogs Koften töt.dcn ajNovemter laatfUecden) een 5 v> c' F o 5 Miliiocn P. St. om af te loden een'gelvke Somme die aan den i2 U 5= fe 45 M o ,r s Cisfr-nT. è-^l Koning in de voorige Zitting als ecö extra'ordnaire Subfidic tocgeftaan is en uit de Onderftajiden van dit Jaar betaald zal worden; ózoodoP- St. om zyue Majts. Verbintenilfen met den o '-"S Koning van PruiiTen in't Jaar izö.o.te vervullen; igóool'.St. g om het Buspoeder Magazyn van Greenwich naareen veiliger"3 "-d plaats te brengen60000 P. St. om des Konings Verbintcniff.Mi -3 A 5 in gevolge het feps'raat Artikel met den Land-Graaf Van Heffen- J3 o Kaffel te verkuilenen. 5000 P. Sr. tot (Jhderhoud vatt hety g-'E Z Green Wich-Hoipiraal. c 5 o Den 4hebben de Gemeentens gcpa'Ccerd de Land-Tax-BtllW 5 2 den 7 dje om de Stedehouders in de Provinciën onitrentdcitit-Pj voering der Wetten, wegens deLand-Miirtie, te magtigon; den co iodeMout-Billen die raakende het toeïlaa.n OTtrentdcn fn- voer van zoute Provifien uit Ierland; den 13 de BJil nopens het *xzm lijf C o o o o .Si ^13 1. C OH r ütc rrz* c,o co o,«- ;SïLt"§Èl r'.SS O O H 1WU1. iUUUl-VUJ ViJ LUC lrttlJvClKLC UEl IUCUKHII U'l'U L'niUfU ill- PS| 2 f O. voer van zoute Provifien uit Icrtand; den 13 de Bill nópens het B ^.5' .6 S^^h-2 verbod omtrent liet diftilleeven Van Graanen', sils-wan Heer ot>k p"5 deze BiJIs by een Koninglyke C o mul i file zyn^oedgekéurd. O 5^0 Den 17 liébben de Geineentens fn Commitrt baflootcn dtttfot p» de middelenderSubfidienagrMILLlOENEN P. St. by Annui- 2, ö-0 teiten tegen 4 per Cent gcligt en by ieder honderd P. St. ccn tWeede Kapitaal van 3 P; St. gevoegdzél worden, 'trwellt in een 'J_ Lotery - Billet van 3 P. St. bertaan za!Dat dez<! Anmriteiten met den .5 January 1760, zullen begjnneii21 Jaarcn duureti en vervolgens op 3 per Cent gereduceerd zullen worden Dat deze Annuiteitdli op de Bank os'ergebragten tia verloop van dc.ai Jaarcn doorhetParlement by 500,000 P. St. ten iliinften teffens betaald zullen kunnen worden Dat ieder Intcekenaar -S voor den 15 Jan. srrlftkomende vyftjen per Cent in handen van |gn de KiifBers der Bank zal moeten Jeeveren eti verdebden c6.t,«fcfc c y Fehr.asMaart29 April31 Meyen 3 July telkens ioper "2 o Cent, den 14 Aug. 15 per Cent, afe mede'den 16 Sept. er, 29'- t r2> Oftobei- wederom ieder reis tien per Cent: Eneindeiykdat a»5jê de Intekenaars, welke hunne gelieele Infchryvinj* voof den id,^ •- September zullen betaald hebben ceh Korting tegen drie per Cent tot den 29 Oétnber daarop volgende zullen genieten. - 'nn-) o Den 10 heeft de Graaf van Moldcrnefs aan dcibeide Huizen, g "g*c de CONVENTIE tuffchen den Koning en den .Konin? van S Pfiiiffen Als méde die met deri Land-Graaf van HESSËN-KAS- a c 4 BEL, overhandigd. De Generaal Townshend is van Quebec tcriiggekomèti- «4 u Den 8 heeft het Hof en de Baron van knipbaufen een Courier 'o&m b aan dén Koning van I'ruiffen afgevaardigd; Men zegt, dat der- "5 'S a g -f'Ê&sa v B r, - tl r SP ,d c =5^-1 <u f3 <u o ts *3 f—i Bi 4 J5 I I t> >- r. f, M - -4= fe«d-S p- G 0 -r 'j ,S O 5 w O CA C© •ia v* K- - cn.o 0 ■5 Q to fi £j Q c ir gg 8 g 'A r- o> i—•*»- Ëf -c S 'J {*(ZCL 52 C C tt 13 JSi'G c KJ 5» r 3G| I nen CotiftP Generaal in Rusland als mede deii AdmiraalBofca wentot Generaal ci) dén Vice-AdiniraalSatindèrs tot Lt. Gene- raalysm zynêMajt-s. Trouppes tcfkeebenoemd. Den 15 hóeft tèP.% de Hóci' Robert Nugent als Lid in des Kotiings geheimen Raad g 8 den eed afgelegt cn Zitting geiibomcü. Ons Ooriogfchip tl-e Succes heeft twee Franffe Schepen te S o a 0 2'Ai weeteii, dén, *t welk uit Barbaryen na Marfeiile kwam, enédn 'Z m Cjj 55 2 0 i-V; «A-Q atso f C3. ö'pjca s féillebeftemd, te Medina opgebragt. liet Scliip' N- S. At Condi- j: c *2 H 't welk van daar .na Martinique ftcVendete Gibraltar, cn dc §.«S S «j 5 s i Kaapers the F,m-.e 'Cli LordPiakeny het Schip the Mndunn Conccfjien, c E (j, i van Marfcille na Smirna en een Schip mctGraanen naMaf- S 2 F. ca u o. E -f s laraést. Ant. AcPadua, Kapt: Cabrera, Van Teneriffc4iaRotter- S, a g jam komende is den 2dezer tc Plymouth ingclöopen en op 12 o 6 de breedte van, 3B.Gr. door een F'ranflcn Kaaper van alle zyne CC -S -3 Provifien beroofd. c jl-ö r s sTk -. Het Schip tie Joh nattdAndrew Kapt. BfOWn, van Petersburg 5 a S S? ntt Londen gaande, is bySandhammer verongeluktKapt. Uac- 5 j? i 0 'a 6 c g GO M her, van Amlterdam 11a Surinnmcn gedeftineerdis den 10.de- zer, omdathy zynRócrkwvt was, te Cowcs ingeloopen Het ^-5 5 C 0 jj 'a 5 Schip depryheld, van Amftcrdain't welk düor den Kaaper tie «H tq; >.-3 Phenixis prys gemaakt, is van Cetrk na Briilol gezetid. S K Het Schip de Jonge CbrifliaanKapt. Loos van Amftcrdam na G i c v SS Kuraffau beftemd, js befchadigdtc Cowcs en het Schip Am- fj1 - w'15 jïsrdamfe GaleyKapt. Boolen *t welk door hotYs uit Teffel gc- g 2 'c dreeven is, den 18 dezerteDouvres ingeioopen. Het Schip tb* &5.w^=cS Èxferitnït, Kapt. Gébbard, van Stokholm na t.oiiden kom'cnde, g. 8 is by Goodwin Sand verongelukten eén onbekend Schip met "2 o 3 {5 W tnaii en muis by Pfenfancé vergaan. e* 0 «më R S S 5 .Tc I-'aimouth zyn' gearriveerd de Kapts. Caftprs eh Keften 0 F 5 5 F 2 r Op de ffheeml 41-2 g m S van Rotterdam, en Jaryani v?.n Amftcrdam Kapt. Houfon van Hamburg; te Chatham Cockerill van' Pc- r v HP r- L. G" ft, tefshlirg.fitc. o-c - De AAren van dé Bank en Euid-Zee hebben héden geen vafte g c j> 17s, maar dc eerlte warén gifter De Boeken Z- tj.eri drie vierde .en dc twee- &.S jj'53 ,A' 3 4 A f-N li c! iP- S S' c Dat tiit d®Cours,"we'lken de'iIe.er Thurot h'ad,"génoom'cnte 1 de'97De Boeken van de O. Comp. zyn gcflo'qten, én da An- Zg 8 r4 f uiten'jVasi dftl hy op de Orkneys eft"SI/bffcind-ÉiUïuJelier oog'1 ntticeiccti Vön de Z- 2- syi£ heden en f viei'dc h 35. i£-vv

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1759 | | pagina 1