LEYDSE S P A N J E N. DUITSLAND en aangrenzende Ryken. V R A N K R Y K. i7jy. fci* n v> v-O W t> I $-7 I "2^ t> 4s c y ^•2 2 Vrydagfè Courants MADRID den 28 November. De laatfteharigten,die men alhier vanSaragolfa gekreegen heeft, behelzen dat de Koningiiidie dooreen Hoeft geweldig gcïn- "commodeerd was, des nagts te vooren zeer geruft "had geflaaperi; dat Haare Majt. den volgenden dag voorge- "noomen had zig te kleeden ennaar.het Vertrek van dePrfn- "cen en Princeffen gegaan was, omineigePer-foonteondef- zoeken, in wat Staat van Gezondheid zy zig bevonden; en dgt de Maazelenwaar aan die Vorftelyke Kinderen onpafle- "Jyk zyn met geen het minfte Gevaar, verzeldgaan ,zoo dat wfnen niet twyffülde iy zvudcn eei'ddaags volkomen her- "fteld weezen. WEENEN den 8 December. Woensdag heeft de Marquis de MajoMiniftei; Plcnipotentiaris van den Koning der beide Sieilien zyne nieuwe Geloofs-Brieven in een particuliere Au diëntie aan den Keyzer overhandigden teffens aan zyne Key- zerl.Majt. de nadrukkelykfte Verzeekeririgen gegeeven van de onwrikbaars Gevoelens van Vriendfchap en Eendragtdie zyne Siciliaanfe Majt. ten opzigte van ditlloLfteeds zal trag- ten te behoudenDe Keyzer heeft aan den voorn. Miniftfir de zelfde Verzeekeringen gedaanen bemin 't byzonder Betuigd, datzyn Petióou aan zyne Kcyzerl. Majt. zeer aangenaam was. Heden word de Verjaaring van den Keyzer,als mede van den Aai'tshertog Maximiliaan en van de Aartshertogin Chriftina met de gewooncplegtigheeden aan't Hof gevierd: Of by die gelegenheid door deReyzerin Koningin een militaire Promotie gedaan zyheeft men nog niet vernoornen maar men weet ze ker, dat Haare Keyzer]. Majt. de Lt. .Generaals Lafci en Lau- dohn tot GENERAALS vapde ïnfanJery verklaafd, en'ïiandép laatftgem. telrens het gebied opgedraagen heeft o ver het Corps ▼an den Generaal van Harfch dewelke-- den ovêrleedpnen Ge neraal van Bohn'als Dirofteur van 't Corps du Genie en van'de VeftingwcrkcH opvolgen zal. VERSAILLES den 13 December. De HeerBrifTon Lid van de Academie der Weetenfchappen beeft dezer dagen de Eer gehad van aan den Koning, den Dauphin, en denHertogvan Bourgogne de twee etrfie DEELEN van het groote Werk over de Ornithologie of Vogel-Ken nis te overhandigen. Men is ten uiterllen voldaan over het wys en omzigtig he ftier van den nieuwen Controlenr Generaal der Finantien om dc Fondfen te vinden, die de Koften van den Staat voor het aan- ftaapde Jaar rykelyk zullen kunnen goed maaken. Men verneemt dat de Hertog d'Aigtiillonaan wien het ge bied opgedraagen is oVer de Trouppesdie tot een Landing in Graot-Brittannien beftemd waren tegenwoordig op hevel van 'tHof bezig is om die Manfchap langs onze Kuften in de Win- ter-Kwartieren teleggén teneinde in het Voorjaar ter ftond by dc hand te zyn wanneer de Gcneigdheeden van de oorlogende Mogentheeden niet iti der daad door het bereiken van-een ge- enfehten Vrede gevolgd', of de Z&aken ten minften in zoo verre gefchikt niogten worden dat een Expeditie ("ftrekkende cm aan het Groot-Brittannifchc Haf zooveel Bezigheid te ver- fchaffeit, dat hetzelve zig met den Ctórlog op het vafte Land einigof niet zouw kunnen bemoejen) onnodig wierd. Men verzekerd dat de Chef dTfcadre Heer de Conflans, zig ▼egens den ongelulckigen Uitflagvah deZcé-BStaille ,den 20 'ovemher met d'e Iingélfen voorgevallen, volkomen geregt- ardigd doelt teffens zeer fterk aangedrongen heeft dat men et alle naauwke'urigheid onderzoek wilde doen op de Han- elingen van verfcheide Zee-Kapiteins,dewelke by «lat Gevegt iet alken deszelfs Seinen of Ordres geenfints in agtgenoomcu ebben, maar ook garitf^Jttegenftrydig aan het Oogmerk om Vyandpn een allcrgevoeiigfte Slag toe te brengen tewerk egaan zyn. PARYSden tatlecember. Het Hof, 't welk terftonduahet erlyden der Hertdginne van Banna van Vevfailtcs na Marly vertrokken, is -Dingsdag van daar te Verfaillesteruggeko- én-, en heeft de Rouw over die Princes voor zes. Wecken ngenoomen; en de twee iaatfte Wecken Zal de Koning dien uw draagen even als voor een buitenlandfe Princes De homv-Toncelcn die wegens dit Ste'rfval moeften geiloöten vven, zyn gifter we'dèrgeopcnd. In de Havens van Bretagne is men werfcelyk bezig om alle de arleggende Tranfport-Schepen en pj.at-boomde Vaartuigen ontwapenen. Men is_zeer verlangende na tytling waar zig t Efquader van Duinkerken onder het bevel van den Heer urotbevind, nadien het geenfints denkelyk isdatdezelve de Kutten vait Schotland Zedert' de ongelukkig voor. ons uit- ■alle Zee-Bataille iets metfucces zal kunnen onderncenteH meer dew\ff Volgens Brieven van Londen twee Engelfe Es- ders op die Kutten heen en weer kruiden, en zelfs oen derde tot daarop uit isom aan den voorn. Heer Thurotware het ciglyk, de terug komft na Duinkerken te beletten, ladien de Koning door den nieuwen Controleur der Fir.an- den Heer Bénin de dringende Nooddruft van den Staat aan mere,-tie PAGTERS heeft doen voor oogen (lellen, heeft dc- yke Compagnie zigvcrpligt, dat dezelve aan zyne Majt. de Renten daar van heeft beloofd te betaakn een nanmer- /ke Somme Gclds Opfchieten zal: Maar dewylalle de Le- van die Compagnie niet even ryk zyn hebben zy zig in drie ASSEN ver'deeïd-, en aangenoomen, dat eik dei'Leden van trfte CLASSR honderddtiizeiidTXoryxien, elk Lid van de tweede \SSE vyftig duizend, en elk van de derde CLASSE dertig dui- Floryncn aan zyne Majt. opfchietep zal. tdertmyn voorigan zyn weder irie ARRESTEN gepubli .<9 C "TJ J;'" 4J >v O - es» g *£w O lol f5a!'.58-| i co rn Fi *0 Y Kj m «i 1 45 •2.S £1- fe. 5 a 'S CV,Ö Z, je c-> o- ÏS3 c° 5 0 s B al'fwï O Jj '3 S i r V- v 'G cesrd; Hét .eer/ie is vüm èes Konfngs Raat van SlèAt irf dato i? S teekend 9 December, "raakt een nieuwe Schikking nopens ja So" den Orv-fangft van-de Regten op de WYNEN, dewelke in deze «s "c 5 "Stadgsferagt worden. «'ii5^>5oaa In het eerftgem. ARPvEST wegeus bet brengen van aïhet o 2 Li ;S -2 T gewerh GOUD na de Munt word hoofdzaakelyk gezegt.y 2 "2 "Alzoo zyne Majt. overtuigd is van den lever, waar mede 5*2^1 o u - verfcheide zyner Onderdaanen niet alleen hunne Zilvere maar' u m "zelfs hunne Goud» Vaatwerken van verfcheide foort na de pl o g S3 S S "Munt gebragt hebbenheeft zyne Majt.die totbevordering 2 "2 jf Z o "va'11 dien lever en tot verligting van den Staat wil medewer- 0 "ken na het Verf] ag van den Heer de Silhouetteordina'ris Li.d 2 c- '3 S 'E "in den Koninglylte'n Raad en Controleur Generaal derFinan--< g tien, geboord te hebben goedgevonden te beveelen. go c'S^'o o_c "Dat al hetgewerkte GOUD, 't welk naen in de Mnnt brengen g 2*3 *2^ S "zal, aldaar ontfangen en betaald zal worden na dezelfde Pro- "g c g Y 5 I "portie, als zyne Majt. voorhetZILVER bepaald heeftnara- c u "to van 5 6 Livres per Markvoor het platte Vaatwerk met de >-a S &-S 2? g "Keurvan Parys. g"2 o S o En dat in die gevallendaar men Breuken van §ols en Pen- J "ningeii krygen mogt by de uitreekening van de verfcheide S-.5 Sommen waar van een vierde terftond met gereed Gelden S 3"^ 'an, g* t drievierde Gedeelten-s by Biljetten betaald dienen te worden ,^SCsj(5-pg4:w5-ï de voorn. Breuken welke in de Billetten zouden moeten to g e 'S g !C "pkats grvpen, aan de Particulieren teffenBmethet gem. wVrrf» k; S p 0 9 Gedeelte in contant öeld zullen worden goedgedaan zoo- daanig dat iri de voorn. Billetten geen Sols of Penningen zul- g g B "len bereekend zyn enz. jr, i C X S Sb H o 'S i'S 53 Het bovengemeld ARREST door het Hof der Munten ,g o 0 zelfs gegeeven, is kortelyk van dezen Inhoud g-S 'Des Konings Procureur Generaal heeft aan het Hof voor- g g g g «S-GJo S *0 (L> r 5. c £<2^ •o o o 2 R p C p 1—i- •'«ft.N <aq ".u w 2 - v u a S tC< <V to JTJ Cd o 9 CD? ^»--g O O E' 2 o cp SJog'Ss 5 ^.«3 P. pjj CT} =t P=3 r- o CJ c P. O 'nietalleen op een liftige wyze het gewerkt GOUD en ZIL- VER van de Onderdaanen zoeken meefter te worden ondei; allerhande fchadelyke Voorwcndfels van hetzelve ten dien- fte van hen na de Munt tezullen brengen maar die zelfs zig "niet ontzien, om de Particulieren te be weegen, dat zy hun GOUD en ZILVER liever aan hen verkoopen, ais na de Munt c. o bezorgen, onaangezien de Waarde, die zy daarvoor krygen, 2 "niet alleen minder is als de Koning werkelykin zyn Munt- S S Hotell doét betaalen maar ook als «die in voorige tyden by de s 2 "Tarifs en Reglementen uitdrükkelvk bepaald is,; .waarby ds 5 "nogkomtdatditallesftrydigismet de Beweegredenen j die f p "den Koning hebben aangefpoord om aan zvne Onderdaanen g1" het Voorbeeld te geaven, dat hy zig zelve tot hunne e-ige Ver- -5 "ligting wilde opofferen; behalven dat. zulks ook veel nadéel gij "aan den Staat toebrengt zoodoór ongeoorloofde Verfmeltin- nÜ| gen waar door men het gewerkt.GOUD en ZILVER in Sraa- g aj a; "ven veranderd, als door den dagelykfen en byna publiken Uitvoer van diezelfde.Stoffen buiten hot Kon,ingryk ,.'t geen hoe langer hoe meerde Schaarsheid vattdezelve in den Staat S 5 "te weeg brengen, en het R.yk voor een langen tyd van eenjzoo «3 u dierbaarenOnderftandberooven zopwsS "Uit dien hoofde worden mits dezen allediergelykeonge. 3 "oorloofde en voor den Staat zeer verderflyke Handelingen "zeer nadrukkelvk door het Hof verbooden op Straffen, de- g 'g "welke tegenzoodaanigeMisdryven in voorige Ediftenun Re- glementen bepaald zyn&c. g' F'vo- HatCA«tc/f/heeftbySENTENTIE, in dato 4 dezerdrie er- gerlyke Gefehriften ftrekkende tot overtrecding van des Ko- "c nings Begeertens om de Ruft in de Kerk tehandhaaven vSÖ-^'g^ oordecld om door Beuls-Handen verbrand te worden 'tgeen 3 voorleeden Maandag werkelykgé'fchiedis: Ook heeft dat Ge- a regts-Hof Vonnis verleqndom'zekeren Priefter van St. Ficolas 5 o des Champs by de kop te Vatten en.vier andere intedaagenwe- s 'Z gens hun fcheurziek Gedrag't geen zy by «Ie Begraafenis van o "g den Abt Reuliaud hebben gehouden aan welken Abt de Heer de Z, y c la Tour, Kapellaan van die Parochiein 't begin van November g "2 L' de Sacramenten had geweigerd, waar over dezelve gedecre- o g teerd is om gevat te wordenen eindelyk gebannen is. O PARYS der. 14 December. De Heer Bouvet, Oud-Gouver- g g -o nepr van het Eiland MAURICfF.i^ aanboord van}: et Fregat la af tu Fidele in de Haven van Orient aangekomen Deze Heer is door g g c 3 den Chef d'Efcadre d'Aché henvaards gezondenom aan het M Hofkennis te gecven "Dathy den 2 Aiigufty.methe'tEfqua- 0 der onder zyn gebied van Feulo-pointeleggende op hot Eiland 3 g Madagafcar, na de Kütt van Coromandel onderzeil is gegaan. Ea De voorn. Heer Bouvet heeft teffens aan hetMinifterie der «o 2 n g o g Marine cenige Brieven van den Heer d'Achc overhandigd: L" "l| o Waarin hy onder anderen zig beklaagd over het flegt gedrag g g To g «j "5 van Zekeren Gouverneur, die de nodige Schepeu en Leeftiig-g -g 3 gnS 5 ten nier heefr «loen in Gereedheid brentren tot de Exneditie. o 2 ,5 u Sê.' "welke 3 C 'J(4 g rfl W -2 trt «>-^3 O U). o c .b£ |«H G w CO CJ t-f CJ rt O eC M CU CO r»3 *-> z." X - - c P, C e. H "-O Z. c o -c 8% a 654; o, o» c CJ O 1 c«§ o o fa 5'5'- °M 5 -ri Z 5 <4 o "O O O w s •se ?co 2 niet heeft doen in gereedheid brengen tot de Expeditie, _.ke de Heer/d'Ach^ by de terug-komft van de KAAP de .g g g.'g q "Goede Iioop aan lietÊilandMAÜRIGE tegen de Indien wilde g j "onderneemen frus'is men bedugtdatd6xe Verwaarloo- zing, door dewelke bet vertrek van:^-denHeer d'Aché aanmer- b-g 3 keTyk vertraagd is aan den Engeïfen Admiraal Pocock tyd en o - r «tr' «3 4j gekgenheid zal gegeeven hebben om de voorg^noomerieEx- g 0 v:S Uq peditietene'enemaal té verydelen. 2 S 6 °u Het Efquader van den Heer d'Aché beflaat in dc Schepel Jé z> 5 x M t> Zediaque Je Minotaur e Je Comte de Province alle drie van 74St.^ S 3 u. o g V S" &an®n j. Ie CentaureV au 68 '7 h j)uefQ rUd»i± U SfLmisznJe &ui

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1759 | | pagina 1