NV Yrydag(ê Courant IJIfHll !fi<| II LEYDSE .fc- z;v a c - X A\ 17$9- VS <-e 'p J,'1^ O t® c a m u z, ■r-, ,CJ "73 C3 ;^g!2 qj 3^0 «s ^5^ -O "JjfW'TCl -.^.'-eS c-i /^Vft r .f2 ->A </4 .'i- v-Tc? ^r0 rsk«^. 0 i_,t g I «*4 -y O.? 'J CÜ gy^fcg# ^fglEÏ - fcJ, 'Hs^T - •4-» o c v„'ë0<s:s: ,0» ■s-«? c/i t> ?C 40 cgSLOK -£* "é>;=L 5 £-» - G vv«i >CO r VJ CJ f TJ oq G>. <u n3 O rt MW3 DUITSLAND en aangrenzende Ryken. r EENEN den eerlijn December. Gifter, Feed van St. An,h$ns, Patroon der RIDDER - ORDE van 't Guide ('Hesbeeft de Keyze'r nevens de Aanesbenogen zy ne Zonnen, en dc hier zymle R.tdtkralv.aH die Orde den Godsdienil bygewoond, en vervolgens elf Ridders be noemd, te weeten den Landgraaf-van 1 f e lié n - R h c i n fe 1 s - Ro t be n - burg den Print van 't H. Ryk Augullin Cliigiden-Grap/ Freder'ik Ferdinand van der Leyendcij PHnsyan Gavre, Gou verneur van Namen den Graaf vau Haugwitz, Groot - Kance lier van Bohe^men en Kancdicr v.an OoftenAlG den G;-..,:fNi- cftlaas PalfyKancelier van flongaryeu de» &*«/PhiUp van - Coilowrath, Groot-Burggraaf van Boheemen i den G, o,<f Karei: van BrcunerPreliderrt tn 't opperde Geregts-Hof; den Graaf Rudolph van Chotek, 'Prefident van de Bank, Commercie Munt en Mcynen den Marquis de Clqrici, Grande viln Span- jen als mede Generaal van de Iiifanterven dep Prins Alexan der Ruspoli. De Generaal- Baron van Laudolm die bereids den aqlaatft- leedcn te'Cracau is aangekomen, heelt dienzelfden uiig de» Generaal van Bethlem met hctRegiment van Löwenftein,"tvvee' Regimenten Huftaarenen twee Bataillons Cfoaten en den 25 den Generaal Major van Caramclli met een Detachement van Cracau voorn, voor uit na Bilitzgezonden niet voornoemen om den ty met de overige Trouppes van zyn Corps insgelyks de» niarfch deiwiards aan teneenicn. Menverftaat, dat de Pruiffil'cbe Et. Generaal 'JTussfeb na de Aftie die d%ji aocn 21 demvoerlccde Maand bvMaxen ten iia- dcele vaii,de Pruilfifuhenisyoorgevaljen, langen ty.dgeweigerd he.eft aan 4® Capitulatie,die niet den Pruijjifciien Generaal Finck geflooten was.deel tc ueemen, dc wyl liv met zyne Brigade met de Sabel in de Vqiil door onze Trouppes zog-t heen te liaan doch dat hy eindelyk ziende dat hy van alic kanten omcingeld was, die .Capitulatie gctcckend heeft. HANAUden 7 December. EcrgiftcrogtcntisdeFranfte Ar mee die zedert het begin van de maand September in den om trek, van Gieflen en Wetzlar heeft gecampeerd11a den Mayn getrokken en kort daarna gevolgd door de ligse Trouppes der Geallieerden die in het Franlfe Ifoofd-Kwarticr Klein-Littntt nog eenige Zoetelaars en Bedienden gevonden en metzig ge noomenhebben FRANKFORTderi S December. Zedert dat deFranffe Ar- •jnéé haar voordeclig. Campement by KUin - Li,mes ycrlaatpn ."heeft en.tuflchen Btttzbach en Friedb.erg is gaan camp.eercu .worden' by de Geallieerden in onze nabuurijchap zoodaanige Schikkingen gemaakt die niets min'der als-gerufte (Vant-er- ■"Kwirtierenberooven. V R A N K R Y K. PARYS den 7 December'. Men behoefd nu ni.èi m'ccf te twyf-' 'felenóf'de fleg'te Uitflag der laatftyoorgevallene Zee -Bataille moet voornaamentlyk toegéfchreeven worden aan het onder ling MisVerftand vait.de v erfcheide Kapiteins Officieren enz. waaruity gclyk de Ondervinding zeer dijavils doet zien, niet -daneen Gevolg en Aan-cen-fchakeling va® mehigv.uid.ige M^- ftagcn-voörtkomthebbende het Hof reeds werjtelyk b»vèl gegeeven om het Gedrag van fommige diqr Oflicieren óp. het ftrengftc te onderzoeken: Daarenboven vet'ftant men, dat ook eerftdaags het Proces zaliworden begonnen tegen één van onze Bevelhebbers ter Zee, die de Iwilruélien wcikehem ge geeven waren o-m metryne-Schepen- Guadaloupe te hulp te ko men, overtreeden heeftIngeval dit in der daad geféhiéden tnogt, zullen, zoo men vreeft, .tfog meer andere Officieren het zelfde Noodlot moéten ondergaan,Want naaruiterlyke omftan- digheid van Zaaken fcliynt jijt meer en meer, datvooruaament- lyk in dc marine véeleMisbruiken ingfefloopg'n zyn. Eénigé dagen geleecfen is te V,rfnilies een groote Staats - Raad gehouden over den Voorilagdie onlangs in den Haag aan ou:. zenals mede aan den Rnffilchen en Keyzerlyken Ambafladeui van wegens.de Koningen van Groot-.Brittannien en Pruilleii tnt hét hóuden van een VREDËS-CONGRES gedaan Lt zynde '1:1 dien Staats-Raad, zoo verzeckerd word, de en o\yge- fleld, waar na zig onze AmbaiTadeurby de' StaatenGcneraaf, de Marquis d'Artry, in dezen opzigte zai hébbcü te 'gedraugen'. OndertufTchen is het aanmerkelyk datmen aan déMIniftcrs van Zweeden en Pooien ofte aan defzefver Hoven en iruon- derheid'wét aan het lastilgemeldc, 't welk zoo hadrukkeiyk in zyne Keurvorilelvke Staatéa aangerand ts, niet een dicrgely- -ke'Verklaarhig vajj Vhedes-Genei^dheid heeft Iaaten doen, ten ware zulks reeds te voorengefchi'ed mogt zyn., waar-.urn men egïer veel rede heeft te twyffelen Het zy zoo 'twilMen is ten vollen verzekerddat de Koning onze Souverain gintiüh' niet attceerig is om een gcwenicht einde van den tegen woordi- gen Oorlog te zien doch teffens is het ook gewis datons liof liever alles zal willen opofferen als dulden dat onze Colon ien én EtablifTementen ïn AMERICA al tc zeer bekrompen, én, om zoo te fpreeken, aan de willekeur der Kngélfe Natie onder worpen zouden worden. De meefte Kooplieden zoo niet alle zouden egter zeer gaarr.e'zien, dat er Vrede gemaakt vierd, 0111 dat daardoor de Commercie haaren voörigen bloeïj:ouwku.n- ne-n wederkrygen De Handwerk-lieden en Rürfftcngarsdie nu weinig of niets te doen hebben, zyn in 'hetzelfde verlapgen en wat aangaat de arme of weinig-gegoede lugezce tenen., waar van het getal zeer groot is, behoefd men zig ook niet te verwon deren dat dezelve na Vrede haake-n dewyl zy van gevoelen zyn dat de Vrede hoedaanig ook de Conditiën daar van wee zen mogtcn, hun nogtans altoos ecnig Voordeel kan aanhren- fjn Doch het Itof en alle andere Liedendie de Zaaken wat dieper inzien, zyn overtuigd dat een Vergely.kmetde Kroon Engeliul'd in de Omftandjghecdcn z'ao als zj tegenwoordig By het lerflt AR1EEST,fate 11 Tfovetui'trword aatf zuike, T L, die onder B.orgtogt van de Pagtcn en Pofterycn Geld hebben o S Sf.S ojgefchooteü ,.de magt verloéhd pin datGél.din het vooruit jd 'f P0)S "gefchooten Fonds op de vereeni-gde Regten te bellecdetv. zyn, weinig roemrugtigvoor Vranfrjk weezen kan, en jat de g Vrede nooit zal kunnen beilendig Z'yrf, indien hetEvénw.igt f g van Magtzoo in America als Europa buiten het opg gelteld wierd. .V oc Teff.opzigtè van de Expeditie, die men tegen Groot-Brittan- nien beftooten had-te doen, is men' nu nog ruim inzoogrpóte S onzekerheid ais in den beginne toen de. Üiirurting in deze eng g geenc Haveqs ten -Ueneinde werklleliig gwqaakt wierd Som- p H migé zeggen zelfs, dat de Koning-bc vo'olen heeft dc Schepen te g ontwapenen .waar door dan dc Onkoiten, die daar toe zyn no- a dig gé weeftten. miniïen voor dit Jaar ten eenemaal vrugteloos -a zouden geworden zyn. ,f -• s1 a PARyS den 7 D.cccinher/ De Heer ie Siibeaetfe heehoiict ver- *5 r3 - W..C-V r^\'m -i* cz Q»ï3 Vd w Liv .Co -1 -• '-1 v-j C3 --2 «ch sr: 5.o 1?a- S S'T1 *3 c* rö -- ".SI 372^ ='f. bruikt'tc .wordtn Van zynen Op'volgér den Heep' Benin hoard myii niet;het minfte gewag manken, om dat dezelve tot nog toe niets heeft uitgevoerdVo.or 't overige ztctmen nPg.twee.AR.- \vy;ders "me van sttMiHioenen én daarenboven 411 de maand Februq- 2 c "rvin het'KoninglykTrcfqrnv«iMillióénen te leèveren 'mfier o balingdat deze Sommen aan heti iii-Billettcn op den géueraa- "le'n Ontfangft der Fin'antie zouden terugbetaald worden] agn g-g S "den Controleur Generaal der Finjntich een afgcmee'ne en h S r-yd. alfe dc Verbinteniflen welke zy hébben aangegaan, om de "evergcmeldc Simmen'.te bezorgen .Zvnde ue.-gem. twee Hccrfch vó'or .*t' overige van alle Vervolgingen wegens die - "•WiftVltÖricV'ig'enpverigcSchulden vryVcrklaard&c.. "TIét gerugt, 't Wélk men dezer dagen gehad heeftdat één -3 b a "der vpprjiaamfttgStaa't^-Minifters aan 't Hof van Spanjen van f? 5 U het bj'ftjer der Zaaken zouw verwydord worden blyft nog aanhouden Zelfs.zégtifiifeh nu ,.dat die/tjjt'Ondér-Kohing van Valentia b< het Don RichardïEr.iii- i benoemd zouw zyn. o a a ft A N EDE RL A N DE N AMSTERDAM den ra Decj#nber. Te LISBON is aangeko- g men hetPoraigées Ooft,iiidilV*) Retourfchip El St- Am onto fu- ftiea van Goa, het tyelk behalven veele Koftbaarheeden ook g heeft medcgebragtsies-Paketten met Diamanten, een groote 5 quantiteit Peeper u aa q «J i "S Q S.- ST3 w> N ■Sdtfjö'S a o.> <x r- f cu 1 rC.tJ fcj.;., KJ •_y TL P. r- .5 x> G 'tJ 5 C F TF'J- 5 =>ir; a ntiteit Peeper Kaneé^ en andere Speceryen.; te. weeten 3c"J S £022 Zakken, 125 Pakken, en 121 Vaten pecperGdó Fardcelen 0 H c -ij t* a ,5 T3 p v o 2 q'P Q 2= c. J ,5.1. Killen en 29 Pakken Kancei., 118 Pakken diverfe Koopmas- fchappen, als mede Kóffv, Zyde &c.. Wydexs waren te Lisbon van den 4tot den 10,Nov. 38 Koop- g vaardyfch'cpén gearriveerd, waar onder jtic.Baalce in 11 dagen, u-s< 0 en P. Wagenaar in is-dagen beide van hier Th. Tonkpis van-,o Lyn, jac. Strendbym va» Aha, N. Bergn.ian.yan Dublin-, .Niels S Engftropm van Stokholm, nevens veele E'ngclfe,Schepen. De Vloot van dc Babia en Rio de Janeiro, waarvan heden agt Q c cl dagen melding gemaakt is was nog niet volkomcntlyk op.de H- g- tr.$* g Taag gearriveerd ,- alzdo 19Schepen van dezelve nog nietbin- 'a& nep waren waar voor men egter geen de minfte zwaarighaH maakté vermits bekend was dat zig dezelve in goeden -j -j g ftagt op- de hoogte van'L4gos bevonden ,,wesli.il ven reeds den -éj g "3 -f; 8 N0v.de Oerlogfchepcn waren in Zeegeilooken om dezelve ,af te haaien iStc,-. .55 9- j; Den 8 November waren Mart. Panter-ort jan Pieters Sc|»Te)i- jer, van hier na Sniirnagaande, van de Oorloglchepcn VRIES- T LAND cn GI-IMDHORST111 goeden ftaat gofchciden.' 5 'A Tc Medenblik .waq iqet zeer vgel.moeitc en groote fchade^die -51: door bet Y.s yciqorzaakt was ingeloopeq Doeke Fxedriks van e V Vene-.ien herwnards. 1 -.. - - Een Deens Schip na Kadix béftemd, was in het afgaau.van de J Elbe op ftrö 11 d geraaktdoch men hoopte hetzelve met eenige 3 Koilen weder Vlot te lérygén wydets was op de Elbe gearri- véerd.fac. Riemers van Mallaga enéen Deens Schip. *s GRAVF.NHAGE^ien .13 December. De Hecren Staaten. a van Holiaud cn Well-Friesiandzuilen Woensdag den 19 dezer sty hunne Vergadering aanvangen. De Kpninglyke Deenlc -extt.-— Ënvoyé de Heer de Chcuffes, cn,dejlaer Lai'eiuis, Mjniiler des l{j Koiiings van Sardinienhebben-ieder met lleercn van de Re- -^y_, geering geconfereerd. FRANKFORT den 9, December. De Prins Xw/w va'-' Saxen heeft meteen Courier van zynen ÏTcci''Broeder den pi in 'w Ze Cf Zn ent berigt geïcréègen "Dat de Obilenryxfe, Generaal T v 'lUecto den 4 dezer het Corps van den Prniiijfcheir Ccqir^tp^G I-Inlfcn, llerk zéven duizend Man ohitrcni heffen Bvn;; :r--i g U agt honderd Min daar van ncde.r.'éZjibèfd-onitti'm V .jftien fj "honderd 'niet den Generaal Durich -g-;y;,ngcn geoo.ijprl- -' a §t. Kanon buit gemaal; t heeftDatje 1b nig-'/eKéh by-.r-de' «3 Etbe paliétrende daarenboven door liet lievigVuar. -u ;t j "..Ocllïnrykié .Aigcillevy pog tjmtrcnt Zts lioitdoiy.l MnB hei,bén ;£tgp m G S A 5" Q 'Jd V b/J: o "C 2- c H tS V i v c fq I-I ^3 S3r H 'iO. o i - 0 <u X> .Jj: bi e y y .1 g y 5 G c x; "5* Sb'Ö-ë. AI ;R its t: s s Cl 'U G - ,v £N P E .1 VS C b> CJ «1 V4J "MO CJ - /•i, -j cj g r ;j <-■ O TJ Ö-O t. ii r£ 1 3 i i.s M S A h.-.fZZ G b- O y --W1 WX G, T r« '3 -h! 3 k"° a ta ëSA --bi - - f O' £- 'G 7»' .0 Ga- ri - r/ r »c: V9 J»; '-r '-■! -* - -r ei5:0 tc o r> 3^^" O: ■po - d» S X r? ai r- i, eü 'Z. A o -a c ïi n STt-iS' Gcltsnryitie Arfiitevy ppgqmtrentz.-s hpnuerju (i'.tqg neqoen .yp, i_ sfc E"Jf «5. J» verlopron ep dat nipde weg y;a!ij^;esdiu pa Bariyn ycor viè -x, Z. f* 'j .3 g zp 3 Ofteiiir jicérs 4:00 goed al» optailaqt- Xrs J .-A'Ci -a< X JH

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1759 | | pagina 1