LEYDSE A*. 1779. •N" ne o - Wócnsdagfê Courant, G R O O T B R I T T A N N I E N- LONDEN den 23 November. Den 20 heeft de Oorlogs- Secretaris da Lord Barrington verfeheide Stamen van tie Kolten der Natieneiale en Hulp-Trouppes Toor het Jaar 1760aan de Gemeqntens overhandigd. Den 21 hebbon deze eenpaarrg het bef!uit genooinenonijderi Koning te fmeé- ken, dat zyne Majt. ter gc-dagtcnilTé van wylen den Generaal Wolfewiens Lyk clien dag in de. Kerk van Greenwich zonder èenige plegtigheid in hét Graf van de Familie is bygezet, een Graf-Tombe wil doen opregten met Verzeckering, dat het Huis de Koffen daar van aan zyne Majt-vergoeden zal; Ter zeiver tyd'is bevel gegceven dat aan d,e Admiraals en Gene raals,dewelke by de Expeditie tcgenQUEBECQ gebruikt zyn, Dankzeggingen van wegens heiHuis gedaan zullen worden. Vervolgens heeft het Huis in groot Committé over de SUB' 'SIDIE beflooten datgeduurendè het aanitaande Jaar zeventig duizend Matroofen, daaronder begreepen (5500Mariniers, op desKonings Vloot gebruikten tot hun Onderhoud vier P. St. per Maand voor ieder.Man, de Artillery tep dïcnfte ter Zee daaronder gereekendzullen worden toegeftaan. Dit Artikel bedraagt drie MiHfoené» en 640,-QOoP. St. Gifter is. dit Bcfluit in het Huis lier Gemcentens goedge keurd en voor de eerfte maal een Bil! geleezen, om daOnder- Gotiverneviis in de Provinciën van dit Rv s te magtigendat ry de Wetten nopens de Land - Militie naauwkéürig uitvoeren. Gifier heeft de Oöft-Ifidife Compagnie narigt gekreegep dat haar Retour-Schip tie Eaji-Court Van Bombay te Cork in Ierland aangekomen is. Het Efq'uader van BREST is den 15 én ld dezér Maand door ecnigc Van onze Fregatten gezien cóurs-zettende na de Baay van Qniberon waarfchynelyk om de Infthecping der Troup- pes aldaar te beveiligen: Vermits de Heer Duff niét dan met •agtSchepen vin Linie, drie Fregatten en twee Bombardeer- GaijOoten cn Branders op de hoogte van Vannes kruidom het Uitloopen der Trartfport-Scljepen uit die Ha^en te bclettéiiis ■men bedugt geweeft dat hv door het voorn. JSfijuader zonw verrafï geworden zyh, maar mén vernédmt nu dat by-door één zvner Fregatten van de éannadering der Vyandlyke Vloot on- -dérregt zynde de ruime Zee gekoozen en zig niet zyne Sche pen by het Efquader van deti Admiraal Hawké gevoegd heeft, 't weik nu uit meer dan dertig Schepen van Liniebehalven de Fregatten, beflaat, en (zoo als hét Hof gitlérmét een eigenhan dige n Brief van denzelven in dato 17 dezer vernoomeh heeft zoo digt by de Vyandlyke Vloot gekomen is dat hy dezelve by Qniberon dagtte agterhaalen ten ware de Heer de Con- gans mogt goedvinden om in'de Haven van Örientin te loopen. Het Ootlogfc'hip tbe Colcbifter heeft het Schip k Mars met.Sui- ker Catoen en indigo van St. Domingo na Marfeille komende, te Plymouth ppgebragt. Op de Theems zvn gearriveerd Kapts. Kiinkert van Ara- flerdam, Buck van Petersburg, Ridder van Carthagcna ikc. De Aftien van de Bank zyh 113 en 1 half it 113, O.I'.C. 133 en 3 vierde it 134 en 1 half a 1 vierde Z. Z\ 95 en I half a 3 vierde, Aan. 84.cn 1 vierde a 1 half. Berde VERVOLG der BRIEVEN 'van dén Maarfchalk Hertqg de li eik - IJ!c aan den Maarfchalk ie Contaiss-.- Wydcïs zegt dcïlertog de Belle-Ifle in den BRIEF van den i601>ober. "Het is jammer, dat menKeyfersjvcrth en Dufts- "burg niet in een Zekéren (laat van tegenweer brengen kan Evenwel zal men daar iets dièrgclyks móeten doen zoo dra men genoodzaakt wee/.en zal ora van die IRsatfen bezit te •"necmen Inzonderheid is zulks onvcrmydelyk omtrent Duytz, welke Stad in veelé opzigten van grootc nuttigheid zyn kan, mits dat aldiar een zoo groot Garnizoen zyals men y in Keulen zal moéten hebbenGy weet.dat men niet nltyd óp "de Ingenieurs vertrouwen moet, die alleen maar goed zyn "om ait te voeren 't geen een Man van Oorlog ontwerpt. De'Keurvorft van TRIER zal gaarne alle dc Trouppes ont- "fangen, die.meninzyne Landen zal willen zenden om aldaar dc Winterkwartieren te betrekken. "Wat aangaat'de. ligte Trouppcs dunkt liét my dnt men tót nu toe geen Oplettendheid genoeg.gebruikt heeftHun dienft is zoo gewigtig dat zy byna de èenigtte zyó, die den Oorlog te Veld uicniaaken De Vyandcn.by dewelke de Soorten van diergclykc Trouppes vermenigvuldigd zyn hebben ons ce- nigcr maats genoodzaakt om oolcaldus tc werk te gaanmaar ''.het is zeer riadcc.iig voor onzeRüiterv, waar van de Officie- ''ren niet genoeg geoeffend worden, verin it's zy den Vyand, om "zoo te fpryekennooit anders Zien als bv .een BataiUé. In den BRIEF zvsidc van ie» 7 Beeember toond.dc raéer- zgcin. Hertog zyne goedkeuring omtrent de Maatregelen die de Maarfchalk de Contsdes tot Veiligheid van de Poften te Duisburg en verders in die itreek geivoonic,n hééften zegt wy- dérs Gv hebt zeer wel gedaan V dat Gy onbefchroonul van een gezagvoerende toon bediend hebt oitt aan onze Trouppes "aïftet nodige té doen bezorgenDit iséén manier van Handé- "ling, dieomtreijtdc Hopgdtiitfchers nóodwendigisen Gy ^zultU zeer wel daar by bevinden, indjen Gy in dc Landen van den Keurvorft van Keulen en wél vöorriaamcn thk in dé "Paltzifche Lauden omtrent de Regecringen aldaar ook in diervóege -tc werk gaat. NEDERLANDEN- AMSTERDAM den atf November.' Men heeft nu zekere tv- Jirig, dat hé,t Schip de BARB ARA THEODORA't welk vóór d: anierMWfkii 18 dezer van Vlilfmgeri na Batjfaia ni'eéiidê 7. v kiezen, in het uitzeilen opéén Zsndhank valtgeraakt en -n is i en dat pisn bezig waj'het zelve te ontHadrn &c. lidk t uicnby nadefe ber.igteï^-iat dc Seljepao, in éi a &y- Hm i 0 .S e •gU-S '3 e g» -ö o.S U'S 5' fS J -w» 4J I v -^«5 o S s g nervoorigen gemeld, op Niedingen verongeluktgevoerd zyn "2 S gewaeft, behalven door Ilans Saager, ook door Marten MitZr g ner, en Jan Qarcl Everts &e. Kapt. BarcntEverts den 21 dezer Maand'uit Teffcl na KüraF o P fan in Zee geffooken, fchryftdat hv des nagts te vóoren opt- H "dekkende dat écu zyner Anker-Touwen op het Anker van cf'P'i "een Oorlogfchip jjras aan ftukken geveild, waar door zyn'-n f- g Schip driftig wierd, door de Ityve Öoilc wind het niet kon'de cco'7 houden zonder pp itrand tc 'zitten of tegen het Oorlogfchip te komen weshSvtnhy, om geen Rampen te'krygcn,'beÖoo"-' p 3 ten had zyne andere twee Anker-Touwen te kappen en dus na P, 3 "verlies van </ij£ Ankers in Zee te fteeken &c. 'F: S De Ladingen der Schepen liawbal Caffle, Prince Gterge* en'fPor-'ë g cefier van BENGALEN, als niede vah.httSchtp tie True BiitotiBy 3 van BOMBAY voor Reekenipg van de Engelf'e O. I. Conipag- "f- nie in Ierland gearriveerd beftaanbehalven in een grootc me- v'~ nigce Katoener JLywaaten en Zyde Stoffen in 24100 Wol, 4300 Catoene Gaarcn 4pódoo g§ Peper, 50300'öp groote Ponden ruuwé Bengaalfe Zyde aoiyoofgRoodhoüt» o jj '2 1554200^gSalp.,35100ff Schellak,en 13200 |g dito op Stokjes, "u ja - k- V X7 -13 ■I •:g a Vto-g'-a. '6 1, s iïd a, o h> C Z. - -3 ti5 •8 -a -Ui •3 •o tD ,<y Ui C ■5 ti1 ê'ie O S 2 *3 S c i- J3 S M 32 O rt R C bi P s C f iffi o d «n-a .„.m P-« "C3 a Vi 1* Carmenia- r; CS S ÖJ -w P S5 - -b- CP w r - W 2 p P <5 C>f cq -r; C CJ PP H "O c"3 n g «r pc (35 1 Ui 1—, r o B De Carga vail het .Schip BUITENZORG;Van Batavia voor'deze Kamér in Teflel gearriveerd,beftaat ,in 455727'gg Bruine Peper, *g<(2 320784 Poeder Suiker,40000 fg Tin Bankas, 77000 Sapa'ii- hout Bimaas,'en-30261 TheeSonglo op Vragtc. 'S^!7 Volgens particuliere Brieven met het voorn. Sehipv'a'n Bate- w ,w> via gekreegenzoudenbchalvèn het Schip de DRIE PAPE- "g GAAYENftogopde "Kbedc aldaar aangekomen zyn, de EEN- fcéi DRAGT van Amftcrdam ,VRYBURGVan Zeeland en WEL GE- LEEGEN lahEtiibuyzen Ook wn's in de Straat Sunda gena- 0 derd'T t'lUYS TEN DONK, 'van Rotterd. nalhrtavia~biftcmd. |;-§ Verfeheidé Scljepen zyn zoo teMeedeiiblikalsEnkbuyzen uit hóófde van hét vriezend Weer inüeloouen enz doch 5&"K 6 r. c: o e "3 s -p ■o 2_ r- f Tu 'l-Jé <y -3 -c ti- es ,{j c P-L -a a ui <1 ro o. tS 2 kja Ti'r O As y ï-H h oS'-r 3 51: s 3 -CJ -S - '41ÏE C-O ."5 2 S4«t ez is s. 9 3-tca"^ l-M-ï «4 p 3 es-o Or5 -S -O - V. -J j- rt u o A '2 3 a-E Esp j R M ïTv pp -E C 2 S CJ a t£ B Pi a-S ;.S s o o« S ?Ji u e-ü.-o» CJ -a. S Ui S.-STgSJ! meeil uit de Ooitzee en van Hamburg. - w «su.v -a -- -s 's GRAVENI.1AGE den 27 November. De Heeren Staaten L pq 5 g,# van Holland en Weft-Frieslandzyivhe'den vergaderd. Eenige g« 11 fi'v g'8 buitenlandfe Afgezanten zyn in gefprek geweeft mét dèn+ïcer-. o H' S -5 '3 §>s de zyn na Duitsland vertrokken. b Vólgens'dé 'jongfte B rie'ven van WEENEN heeft dê Mar- -2§3 G >s qüis de Mgjo, MinittervSn den Koning der beide SiClLIEN, "den n dezer Maaudby ecp eigenhandige iWJJh'e van dien Ko- "ning fvegens zyne Majts. komfte tot dén Thiroon aan den g Keyzeren dé Keyzêrin kennis gegèeven. De CAPITULATIE waarby de Stad en de Citadelle van Munfl'er den 20 dezer Maand aan de Geallieerden is ovêr- gegeevea,isget.WiikMage den 20 Növ. en als Volgd Art. L Het Garnizoen zal met alle Eer-teékenen en vier be- pj E o dekte Wagensüittrekken. ANTWOORD "Dat wórd als een .R, g s2 "blykvanniiyirebyzondere Agting Voor den Heer de Cay on en c het Garnizoen toegeftaan maarmenzalteneeritendeijieü- CT g g we Poort en de Citadelle aan de Geallieerde Trouppes moe- g "tenoverleveren. j c Art. II. Dcziekè Officieren en Soldaatén zullen tót op hun- 43 ne volle GeneézingindeStadmoge.n blyven én metbyzondere >q oplcttendheii gehandeld worden Ten dien einde zal een g Doflor nevens een Chirurgyn enz. in de Stadblyven., die.de- -p"H g zelfde Voordeelen als het Garnizoen genieten zullen. ANTW. g f Tóegeflaan r Art. 111. Het Garnizoen zal over .den körtften 'weg .tnet« S-o Efcorte en in volle zekerheid na Wezel g eb ragt worden. "2 c ANTW. "Het Garnizoen zal door Coesfeld, Geraen enRees j§ n na Wezel gebragt wórden en öp den eeviten dag tót Cóesfeld fe B mnrfcheeren. -S '3 Art. IV. Mén zal op den weg de nodige Wagèns Togt-en Ry-Paarden zoo voor de Officieren als hunne Equipage leve- «S g ren., ANTW. Men zal ten dien eihdczoo veèlCalsunoog- eS o lyk is bezorgen. C>. zz Art. V. De Ópzibnders van deLeeftogtèn eü Voeragie Zul - .§fsq g, Len het Garnizoen volgen, en in geval'eenige van dezelve nog ïètsin de Stad te verrigtén hebben, zaj het hun vry liaan, aldaar |n;« zoo lang te blyven tot dat hünue Zaaken afgehandeld 2yn; 4 ANTW. "Toegeftaan. Art. VI, Êen Oorlogs-Commiffaris zal inde Stad blyven qni aldaar de Zaaken nopens den diénltdcs Koniügs te véfeffe- «"§2 hen. ANTW. Toegedaan., 4 0 Art. Vil. Het Garnizoen Zal vier en twiAtig duren tyd heb- ben om dc nodige Schikkingen 'tót deszel fs Vertfefe te maaken. ANTW, Het Garijizoen zal den 22 dezér moéten uittrekken'. -3 O Art. VIII. Alle'de Artikelen van deze Capitulatie zullen g c ter goeder trouw zond.er eénige Verfchalking, ter uitvoer ge- 3 bragt wórden. ANTW. ".Ditfprec-ktvad zelfs. ^xS Art. ÏXi Zyne Exeell. de regeerende Graaf van Scbaumbsifg hippe word. van wegens de Heeren der Regiering en diMagi- S 5 ci tjD-w -tA ea Cl "S v CJ C ,'K ,<N t.»-« vj r- 2 X t «alloy co |Lai g4"|E t- "D 70 P '<u a ,-S r o e c tf Sr 0/3 ■r-e S w Ölö Ak H H tü OJ Si ra 2S 4 SL' O w» o <L> -9 ft 4 *>-■ «y iö^g ft Aw r r-1 5* - --J i 12 £-.s i, e w C cti -±- X-|5|è- 0 v K trjG! 2 ja .lï-j 5"SS g-5 b t- T 9. Ue Vy is O J= f Tj 25 w-."' H V >.C5 E j.' c E.-V O -è 0 c u Va Q T? ■>- ».S s,"« - ,«T> rj "n H T. 4 s -2 5 S -A 'vj fT] A-J r-; l.s."ÏI.Si3 S B ■TS v£ r -r; cj r vs c'ï P* i "?<rS XI V 3 r««55P ■J 2-- r ftraats-Perfoonen van de Stad MUNSTER vérzogt zyne Doórl- 4 Hoogh. den Prins FERDINAND van Xrutmijk-tebéwecgén om hunne jÉer-AmptenPrivilegiën, ov'ereenkomltig.niet de 2 §gf" CONVENTIE van <fen 26 Maart 175S, tédoeüorigcfchondèin •- 1 -9 t t a A MT3IT Af 1 -K Ty -- 14 c» +-» C blyven. ANTW. "Meii ztf het verzoek van de Regiering omtr'ént dit Btuk aan zyne D, H. doen ter hand komen. J» a -rr- ee r- e\ - S y V F, q 3 pbi> v a~ 3 w«e Mén Zal dé gehcele Artillery zóo wel als alle foórtenvati g-s g Ammunitieto.ebehoprcnde aan zvnc vüier'-ciriflMajt. of p S-4 c -CJ s iU i tï 2 '5 eéi&a S 'S g fi

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1759 | | pagina 1