1EYDSE G R O O T B t T TANNIC N. de Wetten van het Dtxitfche Ryk vöorgefcVréeven j en doof g ^dc Wet der Wapenen geautofiféerdzyh Téti'telfcns niet Be-- Baï - v "tüigingaan.den.MtgiftBM, dat dit Gefcböttegén-den gemeea 5 'tS? tSf'I'S nen'VyandvanhetDtiitfclïC Corpsdié Zelfs vóorZóodaahig e .5' I S cd {15'ïS f 'by de Ri-ks-Vergadering té Regeiisbprg vérhiaard wasv .4, gu. éls *»ajg 'nioeft gebruikt worden,- en dat, vermits Keulen een vrve S.T k F:CT - Ryks-Stad was, zy zig van zelfs tegen den Koning van Prujsl- g g a feti en zyne Aanhangers in Oorlog bevond, - f Rsë V N Y A HqVWü dén fCcurvójrlt Van Keulen twee,dagén géleddëiina- SS gYo"g rij'f vjin dit ByzonderVeedenJgelcreegen had, waarom dan 3& f IJ oojc de Vries tn VéY&rlpg'én heia van die» Kéiirvorft nog veel - je Dé deldt' SAJ&F In foto. 15 Jn)y I7F&, bëtrö? wederom de Stscf'fi XEtJJLDNpjn dat dezelve geweigerd had het zwaar Üelehut ei .anndc'n"Maarfehal!f de Contades te geeven: zóó'dat de Hertog dé lielie-lïk zyiié goedkeiiHngdat de Heer de Cóntacles de Paltzifche Trouppes in het Ceólrnih van de Afméé geplaatft.en 'in ttoecj.inieri VerdeeldHeeftWyders meidhy; dat hy ter- ftöntliail den Heer Gayot{waaTfehynlyït den IntendantGc- "nersal i-nn hetFraii&ë Leger) in hatbrèëde.-zbi&to fdiryveh Voor.Hdclderi van Buitënftjópfigljéid tenopzigtevandóGra?- .<<^.§1^^ §g:o g r.eii' voor d< Huishouding yin den GbtrimimcUtni;j?« eitfett dp ,g,.§ '3 Hoofd-OffifiiererrHeeftbygóhragtvoegdhydaathy 'i VJkver. j;k5 o zoek ti nogmaals, zóo aJs'ook den Heer Gayötpmrny' de be- ooi? vHjs «2. Iroljtfapie hand té'bieden in het bezuinfgejiknderfipts zul- _o >.-a-.v 2 <u«3 'f Itn wy't'dtde Uit'gaaVcn die het wcezentlykfte.enyolftrekt jjw'§ i» w ''noodwendig zyn, geen Geld hebben. .(/tft.fZtvalg ti& m.) SPCiS 'lil?Sf; zal worden, 'tweik-, eer dat de KppinghetLit</e'..>77iVé ténop-^g zigté vSn. de,nieuwe FIN.ANTIE-ËDICTENte Verlailles ge- 2r*^ hiiudpfi heeft; gemaakt .\vtcf4 .Qndertuffche.ti ia de toelogp 'g •éen de fciigezcöenén dezer Stad na de Muntom bjin Xi'Vér- werk aldaar te. brengen1, nog even groot: Byalclien het ru waar A is'tgcc-ii voor vier óf vyfjiarqn dc Aioeur vaneen 0t-fclrriFt OE.dfr ;lrnTiXELfe'/Xwr/«(j"*/A/>>o>ie£j*£# ol tJfi 1° *759' Wocnsdagfe Courant, tfelli -i O P o O L E N. ARS'CHAU den 3 November. De Land - Dig; die de Stenden -van COURLAND kort na de aankomt! van hunnen nieuwen Hertog te Mittau gehouden heb ben, is tot cenpaarig genoegen zoo van xyne Koning- lyvi ïlfjgêilrf als de voorn. Land -Stónden geëindigdzyndc, fooTtven Verneemt, de .dag vanovermorgenhepaüld;om»n de p. hoogge mHertog de plegtigc Hulde te do en: DUITSLAND en aangrenzende Rvkf.n. WEEN EN den 7 November. Giftcr avond is de Lr. Veld- tpaart'chalk Prins Ulrieh.van 'Kinsky uit het Leger v»n den VeldmaarfchatkDaun alhier aangekomenDe Vcldmaarfchalk Prins van Twecbrugge' zal ook eerftclaags uit hét Dditfchf Rvks-Leger een keer herwaards komen doen terwyj de ,Véld- roaarfcliaik Graaf van Se-rbciloni hetzelve «dinterim comman- «keren zal. Men we et nu meer dan zékerdat het RufTifehe Leger 'den 3? der voorlecde Maand S1LEZ1EN vcriaaten heet'tom langs de Wartha dc Cantonneermgs-Kwartieren té. betrekkenWel is ■waar, dat de Rullen, rmaang'èzien .dezen Aftogt digt genoeg by de hand zyn om na dat de omftandighecden-zulks mogten ver- tifchen na Silezien of na Brandenburg te Jteoren matr van den anderen kant is het ook gewisdat dé Koning van.Pruiflén jig dcze-ftunne Verwyderiqg te nut .mnaketir, en, met het. grootile gedeelte van zyn.e Armee naBaxen trekken zal:, waar door.de Vcldmaarfchalk Daun, die ftaat maal,_.te óm het geheele Keiirvoritendoin SAXEjiftWor^het Slot vandezruVeldtogtte heroveren, opóietsnnderaztó.rapeten bed.agtzyn als om de iloofdftad Dresden te bé lm tuten. Uit diom hoofde is de voorn. MaarfchalM.bereids den 4;dvzer Maand met het Legerondér zyti-gèbiè'd van S.childa na-Naudorfi es d,e Ry.ksArmée ,y«n ffirfchftain na Fricdejiebftatbe» dus na den kautvanDresfleft fivooan teöiggeweekQ«i,;. T Of de Kcyzerl. Lt. YeldmaarTchalkBaroajitan Léudohnmet. h'e.t Corps orider zyfl gebiedby-de Ruffilche Ariiiée hlyven of met hetzelve na lioheewert, kt erett zal om het Corps van den Generaal Harfchop deGrcüZsn van Sileziep te veillerken, aft?: wel.zig weder by dd Arta^eryand«» Vqld.i>»arfe^»lkjöauh te voegen i tal de tydleiSfen";'.GnderttitlVheH is de Gener. Major, Graaf <a« Garamelliln de yoorleede week meg nieuwe JiiitrUv ■ftiéu van "dit Hof aan den Baron van Laudohn afgezpndep. •ToORt hef Hoofd-Kwartier van-den Veldmaarfehatk Daun te JWsii/iar^'WQrd In dat04 dezef-Maahd, hoofd^a^kelykgemetd:: RYettrtn.di» Veldtnaatichojlf giitef in hef zékere ondemgt ge,, "worden i»dat de Koning van I?rui(Ten met een annmerkeiyk Gorpf lji'euppes door de Oppef- Laufitz na Saxen ntszfehtei^ en: dat Hy ded Generaal Hulfenmet een ilerk. Detachement vooruit beeft gezonde" heeft tie Yeldmaarlc^alk in aaumer- +,feing van deze OrrtftandigheiÜ én van den flemen uitflag van '"hetGfcvejif., 'Ovelkden ppedervoorleede Maand yoorgeval- "IpnMs het beliuit gennomon em mctzyn LegerDtesden t» "'nadèrerfen die Hoofdftad re dekken. MAGDEBURG den 15 November. Uit S t.L F. ZlF.N en SAX F,N heeft men zedertdén8dèjergeen atjdere Narigten alsdivt^e Koning gifterte Torgau verwagtis. Volgens de,laat-, ^sTydingenuitPrntmeren .is.de Zwcedfe Arm'ée de» 2dezer door Aneiam"ovende Peene getrokken, en onze Lt. Gerteraal •Van'Mariteii fel den volgenden dag met zyn Volk van Neu-Brw- denbtfrg.rtaClempenow en Demmf n gemarfclicerd, HAMBURG dctudNovenjber. Indien men op particuliere., Berigten van Magdeburg mag ftaat moaken is aldaa.r een Trein zwaare Artillery iiïgefchcept, dewelke onder het heftier van den-IngCnieur Colonel Balbv painaxen gevoerd zal worden met het oogmerk om de .Stad lNiÈSDF,Nte belcgei-en, ingeval dé- zelve niet door bet Gevolg vim een. Bataille totvwelke te'lecve- ren.de Koning.watl.Pruiffen van Glogatl over Éjlïerwéida na de Elbè vertrokken iswederom iii de magt van zyne Pruillife 'M'-it-komen mogt. De'Foveedfc Afméc heef: .den ft deZer M-V>ncl ^aar Hóófd-, Kwartier te Grypswalde gehad van waargefchreeyeu,word, ter den 6 dezer, toen een groot gedeelte van die Armée des daags te yporen van Anclain was op niarfch gegapa, orp de Canf tonneerings-Kwartieren tót «aaTfibrees tejbëtrekkeji,dèI*ruif- ftfclien totaan Anclam voorn..genaderd waren.,' doch, dat deze 4iUn'-oogmerk niet hebbende kn'hnen bêrefkeh oni defaldaar fe tng gebleevcne Zwecdfe Trouppcstc verjaigenVonherrigter gaake te rug geweeken waren. KLEEF kn 17 November. Meti verftaat, dat éeh'gedeelté Van hét flat'nizocn te Muufter den i 1 d«e"rS^h.d'weder 'eeii Uitval gedaan heeft, maar na een verlies van'megfdanhoriderd Manv riiggeftaagen isDatdc Geallieerden dézer allé deBattcryeft in gereedheid gebragt, als mede ojfilièbzelfden «Mg de Loopgraavcn geopend hebbc-n ni« yoórnéeméii orii -hefförmcele Beleg van dieStad twee dagen daarna teftfeginheii. Van /liken word gemeld, dat de Baron van Binder,"Lid in den Xeygerlvken Ryks-Hofraadaldaar in een hoogen Ouderdoih óvtrleeden is. jEtrfit- VKRV.OLG der BRIF.VEN van don Mrairfchslk flertog de JUUe-Ifte aan denMnarfchalk de tontedes. Ju dei iikf£K zyhde van dén is Jtfty, fchryrfde Ilev. fpg de Biih-Ifte aan den Maarfchalk.de C*ut*4v. "dat doze.ria ilat Hv zie yaft de gewoone Formaliteiten omtrent de Maglftraars- «•HAföfmcü vafi;4i:EULE-N z'óuiv gèkweétéh hebheiibun i'tvv.óf'"Lfchht mei geweld wegoecuiene ij aan Hen vi-rkua- *''Tn réhèft dat ztiilrr gsfêhièdde oi-nbetz.'lve tor b.inni' ei ge *VY .■fr'.eWiging.tég'ea -den géiBeejjcn Vyand v4ti het Dairftjh "•-Eyk 14 gtbrnikeVf'eh dat,"zoo dra.er- niets'meé>/oxi\v te- vjtéftrr, jfi'ti.t merfhét GejcjtjJÈÏbVwwedwjtsiiven. (Jydcr- is Tc iS p.o. p, <u- z, L.. lii'Sl' "'S-É-g ga: è^.v 6 mm jqÉri n> m l SÖ"'^-35' tuflehen moeft zig de Mfaifchalk meeker thaaken van al', "geenhy nopdwtudigpoxdeéldemit^dat hy een Billetga'G tl s- 0 *,5 j,,-,; g„g- waar uit zóuw biytten wat hy in bezltgenoomeh had. u "5. s m g 'J "g -3 Wyders word itj dien Brief by één -JPepfirift gezegt"dat dé. g T~T'o ®-."3 a - Koning van Vrünkryk de billykflc redenen had, om eeiiige 900 o g H j», "der Paltzifghe Minifters cn Generaais, en, wel inzonderheid «s a g- S 2 §:g "deny,Heeï' dTlfelbath te mistr-ousveiiweshajven de .fleerde EElM-S S 'Contades aa« den FraniTen Officierdje^té DUSSfetDURP 3-= J'- --3 g uyu nuuijui windei t CQmüiandeefya,.guJieime Inrtruftien bezorgen moeft, cnVcr- e 2 A5 o mit.* 'de PraSiT^u in die 5tad hetöerkfte wareu, by, wat daar 4*S. s T p g ook piogt vooyvailenof welge Bevelen ook door depaltz'j- 2?g tS,£7f: ".fcheMinjftersmogténgegcevcn worddu, zig niet in het min- S -p - - waren t Zy hebbed, age byifog Gardes f nog Voor-Póften, m 5 0 -g 0 e a- nog Schild-Wagten Men neemt in hunne Legerp.laats geen 8 5*2 S»8 «T-i-S ".de mihïle Order in agt;"Elk eerileefft aldaar ihdegrootfte c i-8-^'3 «,!j. -.~u e. «o- v-Hs u Sc. s 8*5 9 2 r K 3 s«-S - r O •'"zórgélooslieidDc.Vr^érad'eHngengaan e'nkoraehaaafzoo 5^ g t--5 als het hiui beliefd:. dóet xianhcji geenerhande Ondöi> 0 - - 1-1 fra^tteewg van uw Leger ditgel^s .na lvcivjcn komr, H 5. 'naar hét\CainpèTienc cêfiig keerci* RH C '*1 ri c Si cf zegt Wet),*'.ilat gVJ. San uwe SpiönSy in pUatS van hen wel te be- taaléf-JjlJldehl jk maaY tè'.drirtken geeft. ...ÉindeiFk 'zegtvoorn. Refidout in dien BRIÉFdat het CA Ctf <ÏJ C groOtcr gewpiden Was. Dienvolgens ftcld de Hertog i* "Jtifitè-ïfit^£fn den MaarfcHalk de Ctnmikt yojbr opgen, dat de Vy- "^and'hem eén Voorbeeld gaf óm eed gantfeh ander Gedrig te si c E f ïe J- S5 "2-ö 3 S g t O g toss hét gem. GefehütmétgeweldtévCrm<éefleren, dochni'et ëcg Zonder in agt teneemen alle de Fófflialiteiten, toelke volgens Uit den ifiyttn BR.1ÈF, gedateerd den ao ?njy blykt-her, 'Jéat M -=. ÜS |g SS het bövengcm. Kanon door geweld.vermeefterdis, doch dat g H,-J Zei ZJ^SS 5$ IIV-C ouveugviii. avniHJu MWi 6V",j r I #L' woon wtvo 'w -y j/g "de Formaliteiten,die daaj'ohitrent véfeifchtwierdeninagt o(|^3gS» gefloömén ZVn: Wytlert fchryftd'e Heer dc Belle-I deinde- P ^3 2 zen Brief', "ftat alle de BeKwaaTniffen dewelke mén dieswe- ps f.9 er aa geijs,'by.fté Ryks-Vergaderihg 'te RegenSbau'g'mogt inbren- 52V .5&js A-.Q ■- gen, vruyrclbos wcezcn zoiiJen. 1^ K -? 2'; aüO X X nopensde Uitgsaven van dat Légerde wel iiToóglyk goed te tnaake» zy.n, eri waar om acAeirdeze'Uitdrtikking ^ebrilikt': "Daagli ontonthV onder an- S jgïSj -r.-- s.5tf,vui\V' wraiig ik g bs ^'S jf.ö *3 i^ Z van dért Controlleur Gene»-:»rl -f\«dqeb dedfchceft nietje gee- ;J ?5la ,|RRMsj,S pa Wy moéten óns uiterfte vermogenaaiiwendeiieii ik 'g -rfjSjÉ g -■ - 'jtÊt ft bid li -iiiftantelylt my te willen byftaah -p-m' dctUitgaavetl te v uverrhin3ereri,jszélfsalle'ovevbaodigeQnkoltente vèrnietifg8 u ')'2en,eno«itrent dieiwelke orivéiinydelykzyh,een zoo goed "gp.v"? J g g'« ."Beftiqr,'alsimmersdoenlykis,aantewéttdéil,." ,2»o£ Na darde Voorbóclden r.eii Hoófd- m Msar. R K. 5<H ?fOS PARYSden rnNoVemfeer. Men ;s zeer verhngCndC'6m té 2> zien dlKy.UeRnmers van he^atlèmeft^óo dra dezelve zul- öC o1..: r

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1759 | | pagina 1