A'. rt I7J9- LEYDSE N° iïo l$°g;S> 8. Malndagfê Courant, o bü S P A N J E N. MADRID den 30 Oftober. De Koning en de Konirigift, die den 22 dezer Maand van Barcelona herwaards zyn vertrokken, zyn den 26te Candafins aangekomen. Van Ceuta word gemelddat Dor. MichaelNngu/line Carrenro, Stedehouder en Gouverneur in die Véflingdeii eerften dezer Maand in den ouderdom van tagtig Jaaren aldaar is overleeden. Z- W E D E N. GOTTENBURG den 3 November. Kapitein Thurot is den 26 der voorleede Maand om.geen andere redè met 'zyn El'qua- deT alhier ingeloOpcn, als om Water, Ver*CTtchingen en eenige .Seheeps-Behoeftens tc krygen., zoo als reeds gefchied isDus zal dezelve aanftaanden Vrydag of Zaturdag wéder in Zee ltee- ken, maar op andere Kuiten ageeren als daar hem de Engelfen zullen zoekenEen der Officieren vandatEfquader, te wee- ten deTlarquis dc Ia Torrierc, bevind zi!g onpaifelyken zal na gedagten hier moeten blyven. DUITSLAND, en aangrenzende Ryken. WITTENBERG den 9 November. Nadien doordéAftie, die den 29 laatftlcedeii voorgevallen is,(en waar by het Ooften- Tykfe Corps van Ahremberg wei vier duizend Man zoo aan doo- ,Men als gekwetften en vermiftcn verlooren heeft) het Noodlot wan dit Kenrvorfteédom nog nietbeflift geworden is, verwagt wen daaglyks datfer een tweede en wel veel bloediger Gevegt zal voorvallen, om dat de Pruiffifche Trouppcs denVeldmaar- fehalkTMun hoe langer hoe meer aan den leant van Dresden zoeken in'tnaauw te brengen en hem dus naar alle gedagten zullen noodzaakeu om tot flot van dezen Veldtogt nog een Ba- taille te waagen. BERLYN den lo November. Iïet Corps Trounpts, 'twelk de Koning van zyne Arinée in Silezien na SAXEN heeft gezon den is eergifter te Grofenbayn aangekomen Het overige ge deelte van zyne Majts. Armee campeerd omtrent GhyuBy Drnchcttbtrg {taan van dczelvevier Regimenten Voetvolkééu Bataillon Granadiers cn drie Regimenten Ruitery onder het ge bied van de Gen. Majors Gabléntz, Kleift en Schmettau om een waakend oog te houden op de beweegingen van de Rtiffiie Trouppes, die wel hun Hoofd-Kwartier bereids te Li/Ja hebben 'opgeflaagen doch waar van de ligte Trouppes de Grenzen van Silezien nog blyven ontraden. Voor 't overige verneemt men dat de Koning den 7 dezer Maandonderecn Efcortc van Vier duizend Man van Glogau na SAXEN is vertrokken. Dat de Oofténrykfe Veldmaarlchalk Daun den 4 met zyn Leger van Schilda opgebröoken en met ge forceerde Marfchen over Lommatich na Dresden terug gewee- ken iszoo als de Ryks-Arméc insgelvks gedaan heeft &c. HAMBURG den 13 November. De Heer Cornelius Pope, eerde Burgermeefter defter Stad heeft deze Waardigheid, de welke hy zederthet Jaar 1741 bekleed heeft, nodergelegtDe Beweegrede daar van word van fommigennan zyne hooge laa ien, marfr van anderen aaneen zeer groot Verlies 'twelk die Heer in zyneNegotie heeft moeten ondergaan jtoegefchreeven. 'r HAMBURG den 3 November. Men heeft narigtdat dézer dagen te Berlyn alle Hamburger en andere Schepen in beflag ge- noomen zyn en dat men zelfs verfch ide Schippers gepred heeft met liet oogmerk, zoo gezegt word, om eensdeels Ammu nitie en Koorn na Saxen tc brengen en andercndeels 0111 Zout ita Silezien te voeren Deze Omdandighcidwas oorzaak-, dat -nu alle Koopnians-Goedcren die na Silezien bedemd zyn te tand inoeden vervoerd wordenen dat men reeds uit dien hoof de een menigte Vragt^Vvagens van Berlyn had zien vertrekken. Dat de Koning van Pruiuen in NEDER - SILEZIEN voor de Ruffifchc Armee en de Oodenrykfe Hulp-Trouppes onder be vel van den Graaf'van Laudohn niets meer te vreezen heeft, fc-hvnt men met veel grond hier uit te kunnen befluiten, om dat zyne Pruiffifche Majt. niet alleen deszelfs Hoofd - Leger door het afzenden van derke Corpfen na SAXEN grootelvks ver minderd heeftmaar zelfs ook in cigePerfoon derwaards ver trokken is. Volgens Brieven van STETTIN in dato 8 November, heb ben deZweedle Trouppes op de verdere aannadering-van den Pruiffifchen Generaal van Manteufel den 5 dezer Maand ook dc Stad AncUm verlakten na dat zytevooren de Brug, die aldaar over de Peene lagvernietigden ecn zwaarc Contributie van de Intvoóndérs afgeperd hadden. Men heeft hier een Brief uit het Öodertrykfe Hoöfd-Leger in SAXEN, waarin gefchreeven word: Alfcboon wy tegen- woordig na hoven de Elbe Optrekken, kan men nogtanSuit "veffchcide Omdandighecden befluiten, dat dc Veldm'aar- "fchalk Daun niets minder als van gedagten is om na Bohec- "tp.cn re wykon want niet alleen word nog dagelyks een rae- "riigte Graancn zoo wél tc water als te land uit.Bohecmcn na "Dresden gebragt,maar men is zelfs bezig om te Pirna een zeer groot MagAzyn ten diende van onze Trouppes aan te leggen. WtUis waar dat tc Praag en in den omtrek van die Stad reeds zedert eenige dagen tocbcrcidfel'en gemaakt worden* om der- "tig duizend Maft aldaar te inkwartieren, doch dit gefchied niet dan uit voorzorg. REES den 15 November. Eergifter is op het nabuurig gele gene Kadeel Ernpel in den ouderdom van zes en veertig Jaaren cn byna negen Maanden overleeden dé'Hoo'ggsboore Heer Herman Lodewyk Grave ran Gronsfeldteertyds Colonel on der dc Lyf-Gardes van zyn Majt. den Koning van Deenmarken. V R A N K R Y IC PARYSden iaNovèmbgr. Dezenogtciitis hetParkncntal hier niet de gewoonc plegtigheden geopend. Men verneemt; dat de lieer de Bompaft niet hét Efquader on* 0 fa - <U '2 ZJ At .0 js e 0 57 <1/ 1 n-g o.u rz'Si s a Sc e* o «71 a ft Q a CÏÖUÜ TT» e j o 2 9 c o S 2 S ♦2 «*-cj'O a» 4J Ri - tx. a o E c o der zyn gebied, beftaandé uit zevéij SchèpenWan Linie en drie (1 «S «g ,fi «6 e.g o Fregatten nevens eenige ryk gelaade Koopvaardy-Sckepen,van S 3 Martinique te Bred is aangekomen, zonder dat hy vandeEn-e "2 gelfen eenigfmts ontrult geworden is: Door dit Efquader zal «u 'Z dat van den Heer de Conflans aanmerkelyk verfterkt worden no"> O feO __en j; <u "-a"! o ra en men fchynt nu geen de minde rede meer te heóben, om aan <4 m "S 5 S.g'j den voortgang der zoo lang geprojeéteerde Infeheepihgen On-^ c3 'p2 derneeming van dés K'onings Trouppes te Vannesewj. tetvVvf- s g™'c >-§ g A» felen; 0»tNdie re^le is ieder Schip van het Efquader van dén S "2 gsiiiw lieerde Conflans voor drie Maanden met Leeftogten Voorzien, goj h» S 5 g S a en alle de Officieren, welke zigree'dsaan boord van dezelve fee->3 g S.S !K sg r* vinden, hebben uitdrukkslyk bevelgékreegénom niét aan v.S, S w ta'i3 land te gaan. - 0 u - G R O O T-B R I f T A N N I E N. Dezer dagen is tc LONDEN door den Druk waereldkuhdig v 5 w g e-oSaia 1—1 r* gemaakt een Verzameling van BRIEVEN onder den volgenden Jg güdi g, E L. S den an BRIEVEN van den Maarfchalk Hertog de£e!le-lf e aan c Maarfehatkif» Ccntades, gevonden onderde Papieren V; den Heer de Ccntades na de B'ataille van Minden. - -4, Deze BRIEVEN zyn ten getale van tvcaalf, beginnende met e&ë e den 8 July tot den 10 December 1758, en beflaan 83 Blad- c o'S g^-5 5,- »<i08 I Edi-S 8 fc S "C 2 P( zydéö in QSlaiïo. H (U Cl s w' S 5? rG o R In den eerften £RI£F, zynde van der. 8 juT'j 1758fchryft de c Heer de Belle-Ifle adh den ileer de Cóntades"dat de Koning ÜJ c K geen de minfte oorzaak had om aan de goede Trouw van deii .Sjg-aJS S S "Keurvortt van de Paltz te twvffelenmaar'dat er evenwel E «-3 S o.u ScZ"^ eenige rede \Vas om wegens-fommige der Minilters vaii dien ï?c 3 'g jij S 'geheime Conventien te beletten. (tiet Vervolg bier na.) -SY N E D E R LANDE N. AMSTERDAM deu 17 November. Volgens BHeven véri >^.5 die Plaats_meefter waren ,ten evnde de Uitwerking van alle 0 y c h-S G c G "v- V3 Cr,, es Z* g ï-ï OSTENDE in dato 14 S'ov. is aldaar eenExprefle van Nantes ks 0 v ni.CZ -J -7* QA sWplïü aangekomen, die den 9 dezer Maand yan daar vertrokken is mét tvdlng Dat het Franfle Efquader, o-nder Commando van Monfr. Bompart, beflaande uit zeven Schepen van Linie eti troee Fregatton hebbende onder hun Convoy tvoee Koopvaar* dy-Schcpen van Martinique,behouden in de Haven vari Breft uit de Wéft-Indiën gearriveerd is, v, Wyders word in die Brieven gemeld "Dat de voorn. Vloot S 5 zeer ryk is en ónder aridér'eii 600,000 gg Indigo aan boord 5 "3 "heeft &e. Oriaangezieh men geriigten uitTeflelgehadheeftf "Datin^f^ c ^-§ de laatlUeede Storm vi/Schepem op Ameland geflrand waren, f c -3 heeft men nuegtermetzekerheidnarigt, dat die gerugtenön- «S H ^5 g "waar zyn want Schipper Jelmer Gerritsmet zyu Snik- foySï Schip giller aan deze Stad gekomen verhaald"Dathydeniq o^|^q g dezer langs het geheelé Stfarid gereedèn was en niets gezien £iS S> "nog vernoomen had, zynde Hy dienzelfden avond Van daar henv.aards vertrokken &c. -S is -V - 8 ïq S G Sifter zyn uitTeflel in ZeegeftbokerihetO. I. Comp. Schip £3 CS Sf Jle p. aas- I u SS *- c 1> CJ w V bé f K.u 53 „.O ci O *<5 k. d L AP1ENËNBURGKapt. Jan de la Voyvoor deze Kamer r.a C - Batavia,Benj. Strenske, C. Spruit, en A. Sweeresi'allenaSuri- "Is1 5® B noin/>n T O AYx-7-t^J am, T t-T,-111 JT>„ T H P fl S fep Q> <J S2 o #5 g S. Ai 7? j —j- kï c 04. namen, J. G. Gybelna Kuraflau, J.^tenden T. Hilbrands, Bar. g2 de Boar ha Barcelona, M. Wolff rta St. ÉuftachiusL. Hilles naèo-^jjüSa Lisbon,'C. van'^Wyk na St.Martin inde Weft-Indiën, J. Bapt.de Puerto na Bilbao, J.A.F.ygen en J P-Rfofterman na Vrankryk^ g a H D. Roelofs na Bourdeaux, J. Schisbv; Èd. Ligton,L.Byon en -5, c Ed. Ward na Sunderland, H- Klinkert na Londen, P. Oltfe, C. w 0 .--■=< 0 - Mathyfen, Mi Woidge, M- en C. Nyenburg; alle na de Ooilzee Hét Schip van Jurg. Nefart, wSar van meii gemeld heeft dat het zelve, vertrokken was, lag nog op de Rhede van Teffel. By Wolgaft was gezonken hetSchip van E-Kcrsj.es Prent,van ^StÊ g d. n e hier na Dantzig beltemddoch het Volk was behouden by S?g*a Revel was^eftvand het Schip van Pietör Meyer, van Petersburg g 3 g "1" El." s naar Hamburg gaande. u E: G j bC P5 ci fe/3 - o"S'o =q s CJ 'rrH XZ -3 g ÏI-S t» a l- Cu d> a>- §>-% SJ2£;^g g^B, Te Hamburg warén gearriveerd T. Klyn en B. Krygsnian van g §S-S tf Mallagü, L. Chriiliaanfen en W. Booyfen^mit van Livorno, P* o S a g Sirafert en P. Mahler van Londen, M. Sicht vafi Leverpool, Fr. S J§ g h3 Nu slee van Waterfort., H. Lange van BourdeatixF. Geelds en g <y J5 J5Q -r< o o'^ P. Railnaich van Hull, C.Dreuwes, T, Harmens en Alb. Teunis 3 Sa JSJs 5 «*3 W. r 1 - -I A 1 »t« T* TT! d-i M -N« l'3> TP'S gepreit LuderBrinkman; van Stokholm 113 Breemen gaande. Te Petersburg waS aangekomen Chr. Matthyfen in 18 dagen vanhier; te Dantzig KI. Adr. Smits én. Joh. Gunter van hier 5 Coi:*, cv A/r„nt g Tl u cs te Koningsbergen Sybr.Jansz. van St. Marten, en D. Godfried g 3 o T-mke van Leverpolete Bourdeaux Jac.Myer van Dieppe écc. jj.g O ly 9 r M/CK WW ca I 2 B 5-t. - A G Q A> 72 G Ta-Ti V. NS ^sukavÊNHAQR van Rolland en V/eft-Friesléud zuilen Vrydag vergaderen,De oE3j llccrDirk Baron var. Brake!heeft wegens de Provincie Gelder- '7KT l.;7u! ter Ver'gsderinge vari de Stagtcn GenèraalZif.jag rjen, zyjj.de geiritrodneeerd door den Keer Véijfchijif. w

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1759 | | pagina 1