LI vr— K Y E N. 'friiïiït r p K 9-.p 1 a is.-a o's «ca* a a is. a w, u s ji; ÏÏT tSOSW" U^3>ou 5 ï?fe' t*.' A*{ B* to1- o «3 5»>:ï - - n W Try CÓuri*t. «i O 25 »-* Ö£-,S ji-ss °|s 5 g 3"S o •C O ^2^-w fa- «*:g s Ï-S «f j»-2 •to^ï-N S o^S3 «c w wL »S ij, «B |AS s£*iog u «vjjü'St'SL S g -2-.« B'k.c!§ **- - g v^ CW ÏB - a - i2 H M •o .^-a XI -«■* w O ffl E o H ■o g 2 'ÜTE oSoS "«jé*** £g 5 2, -^y o N .^'- «M s -pi ïS^^?»!;.'; sof Aj it :M -2 oq 2 •W a SS-BWaSïy- D 9 s O ONSTANÏINOPOLENden 3 September. Het geragt, dat de Gtoot Admiraal van dit Ryk aan boord v*b zyne Vloot was overieedenis zonder grond, maar het is ze ker dat Hy door den Sultan van die Waardigheid- afge zeten daarin opgevolgd ia door den AGA of GENERAAL sitfdtr Janitfaarea, die door dea Giooten Heer teffens toe fiacha van drie Staarten verklaard is. Dezer dagen heeft men in deze Hoofd - Stad èen klagtlge Ver- tooniog gezien Want verfchcidc Liedendie befchuldigd en overtuigd «ratendat zy zig vóór een geringe Semme Gelds hadden iaaten omkoopen om het Leven en de Goederen van hunne Medeburgers door valfche Gctuigsniflec in gevaarte ft el len, zyo op bevel vau de Potte in een belagchelyke Kleeding en met een Bonje op de Borft, waarop de woorden ftondenPal/tbs Getuigen, zittende op E seis en met het AaagezigVna dc Staart toe gewend, door deze gebeele Stad geleidea vervolgens voorec- Sige Jraron op de Galeyen gebannen. V»a Saloaicbi,welke Stad voor dezen Theflalonfci genoemd is, Word gemeld dat de Gonful van Ragufa welke Republik aan tie Porte cynsbaar is. oppublike Straat, tcrwvl hy naar huis wilde gaan, vermoord ea teffens de Gonful van Napels, die hem ver- zeldc, gekwetft ia De Porte hiervan vei^icrigd zy odeneeft teneerftènaandenBachaaldaar uitdrukkelyk bevel gezonden win na de Daaders fchcrp onderzoek te doen, en hen op 't zwaar- fteftraffen, teneinde de RuftiahetLindcnin'tbyzonderhet Leven v.aa debuitenhüdfeChrifteaen welkein ditRykg;cves tigden geaccrediteerd zyn, ten volk te vciztekeren. 'DUITSLAND ea i&ajfi40z«nói5 Rvrta. WEENEN den 29 September. Zondag.hebben dc Gedepu teerden der Stenden van Neder-Oc-ltenryk de Eer gehad, om dc Keyzerin onze Souveraine *c Scbonbrun te begroeten en uit banden van Haare Kcyzerlyke Msjt. te ontfangen de Voorftagen enEiflchen waar over de bovengen!. Stendcn zekert den 25 de- ZSr geraadpleegd hebben. Van Prang heeft men dat de Kiininglyke Kenr-Pfins van Sa xen met zyac Gemsalin en Familie van Dresden aldaar ia aanga- ko}pen maar dat de vior jongdteP-iaflcnenPnnceircn te.ïöp- lïtié jeblceven zyn. Dc Prins Wenceflans van Lichtenfteiu is van hier ns zyn Land goed FehKpcrg, kggendeniet vetre vaa O'Imutz, vertrokken. HANAU den 60A?b;r. Alfchoon men in het geallieerde Le ger dezer dagen verfchcide Veranderingen befpeurd heeftco deïrouppesdie afzonderlyk door den Generaal van Wangcn- heim gecommandeerd worden, ook eenige Bcweegingea ge maakt hebben is egtcr tot nog toe tnffchcn de wederzyjfe Le gers nieta van eenig belang voorgevallen, maar dezelve zyn nog in buflee vuarigi gefteldheid, en verfchanflen zig meer en meer. Zondig heeft een Party ligteFrahffeXrouppes, behoortnde tst het Corps van Fifcher niet, verre van'Schweinsberg, by de zoageniamae Schaaff Hof dertig Wagens met Vocrsgie die uit de Baillaagie vau Alsfeld en Nomrod voor he t geallieerde Leger beftemd wsren weggenoomea en over Grunberg by haare Ar- mee gebragt; en zedert dien tyd hebbtn de'GcxUteerUenvcr- ïcheide terke Commando's na die» kant gezonden. Öen a8 September k vamen ecn/ge -honderd Mis van het geil lieerde Corps van Schtlter wederim te Muhlhüifnn /en na zig twee dage» xidaar opgehouden'ckG-jb'f)zyn zy wederom van daar verwekken hebbende zoo mes verneemteen D.'tiche- ïnenr na Langeafaltza uitgezonden, o-i veertijen honderd Mid den Haver van daar af te haaien. De Aéfcdedewelke den'zt September by Mc;:f.-a tülfchen de Pvniffifchc e« Rykj-Trouppesis voorgevalta vas ditnzelf- dta atrt als oieer mdere waar vso men gedv.uf uoc den icgen- woordigen Oor'og veele Voorbeelden gcha.dk ft, wamde ddne Party zoo wel als de andere fokryft zig dc Overwicing toezoo ais blykt aitde Vcrhaiiendewelke van wecrth&rucn reeds pu- Wik geworden zyn: Dus zal men wederom uit bet Gevolg moe tcnoordeelen aan wiens zyr'.e de Oyeiwien;rg wel inzonder heid geweefl zrl zyn -^nderruffchen zya hier reeds 8;rig- ten "dat de Prins KENDS.IK van Pruiffen Jen ccrften Jcztr "SÉaand toot zyn Leger by MEISSEN is komeu campeetrcn "dat de PntiSifchc Generaal Finck beneden DRESDEN heeft "poft gevit, en datde Veldmaatfchtik Daun teer het Ooftcnryk- "felIootd-Lcrer bereids tot digt by Piraa gekomen is, run zoo "wei de Dui fshe Rykt-Armés teonderftcunenalsdeHoofd- "Stsd van Sa.\ea te beveiligen. V R A N K R Y K VERSAILLES den 4 Oftvber. Meoverzcekerd, dat de Lt. Generaal Hertog de Brogue uuDuufchlan.lherwaardsontboo- «fen i», om dc Ordres te ontfaagen, uitkragtc van dewelke hy Voortaan de Armée van den Koning die nu ouder he t gebied van den Matrfchalk de Contades fti.tr, en rW/zalceinmindeeren Eo dat by zyae tcrugkotnft by de gera. Armé de voo.- n. Heer de Costadss met den Maarfchaikd'Eftrces cadicRykkeeren zal: tóen vocgd daarbydat aau de Lt. Gencrasls by de voorn. Ar- ttésdie langer als de Hertog deBroglio zyn in dienftgewttwft.de Vrye keuze zal gelaaten wordcfi, ora by «Idien zy onder dien Her- t»g niet wllleedienen, de Arroée re vfcrlai'.cn. Den cerffcn dezer Maand is de Kouias Ststsiflitis van hier niLueeville gekeerd. PARYden 5 Otftober. Giftcr zyo vier ARRESÏÉN vin des Koai»gs Raad van Staat ia dato a4.26en28SEptc<iibergepubli- cttrd, wairby focamige Artikelen vaa de KDIC.TEN weikc dea ao dito in hciZ.tr ds Ju]!iet tf Verfaillet zyn gereglfttccrd ge- worden nader vetklsard en geraaatigd nror.ien Wantin het urftt van deze vier ARRESTEN word beve! gtgeeven dat de vteuw uitgrfchteeve vier Sols per Livre geca plaats zullen vin- (leo cphtt Kcotrn dc Rogge Maftelcia, Giuft en bet Meel't welk vaa die Gmncjikoait; u*gtt og de Stwetcn, Booscn, Lia- o i v - r, -'O «9 «A fen,Ryft en andere MoeskruidenBy het twnio Arr'eft wordea r2 ia S "b '*J J2 de Eigenaars van vaftc Go^srcn, die Wynen en Cider -Dran- g -S ÉJ S S *1 S kea vin hnn eigen Gewae zullen verkoopea als mede andere g: S S StcAi o g Peffoonen,die geen Herbergiers zy» en nier dan by ge vil Wyn 5 o .ïf q J c «jj en Cider - Drank vcikoopeo, va» bet Onderftsnd - Geld bevryd5 S S 8 In bet derde Arrtft zyu de Cpmmiftarifien benoemddie het Geit' 5 van de Officienwelke by de Edicten van dc Maanden Augufty S -"S tlM S S>ta^>'E nja.„ai. 1-ra 1 1 O 'aa S m. SS O CO S O «"'a v 2 o j! Z /S en September, vernietigd zyn zullen liquideerenEn by het V a o g *3 3 "S vierde Arreft is-ifielafting van vier aieuweSols perLivrcopde NJo g «1 oJ|» gedroogde engezonteZee- Vifchherroepen, g,*£ S -ja gj Alzo* nu de Ohderdaanen des Koning? door de hovengtm. 'S.|a •- g 5"S «S-b nieuweScuiaWe^cn overtuigd worden id»* deszclfsMinftVers •'£.^'2 SS g ten Kiinfteo eenige Artikelen dej Vertoogen van her Parlement 'g g gade lino vieyen zy zig met de hoope dat de nieuwe EJiétcn g ,3 e' van tyd tot tyd in verfcheide opzigten zullen yerzagt worden j««|So o Èi dat zelfs één van die Ediéten in aanmerliing van deoampogiyk £'c 2^ Jj g-"o5- held om het zelve uicte voeren te weeten dat'waarby honderd ês-S Ontfangers vin de Renten-, 'ieder tegen vyftig duizend Livrts S w/g u e aaagefteld zyn] zal vernietigd worden; Want tot dezer uure |cJ| a-j? heeft ziz noreeen Konnerdaar toe ainvehnnden. om dat aan hen iö -S '5 edt3 m S? o o «>.rc3 Q ■■■PHlillipPHpi - wr* 'S heeft zig nof.gecoKooper daar coe Mnjreboodeo, om dat 'ben G* '2 2 dc Wet is opgelet t, dat zy/ig infdUttm dat is, éi» teer alle) mar- *2 8 5>6 g O «l *jr a^i ten verbinden,behalven dit zy onzeker zyb, of hf* Gemeen wel Zj* vertrouwen in hen ftellen zal. Voor 't overige w*rd.ver,zekcrd,o «T g 5 dat zestig nieuwe Pagter»;. die het Beftier over dc nieuweïm M poften zullen hebben, reeds benoemd zynDc Heer de Silhonet- w»i«iSï*S|s; \n o o «W f- "O - h gg fhM, Pv. w ïj J» la i: te, Controleur Genetaalheeft van dez-e Figters aaoftoads zes en J] f. 5 JJ S ,ao - 3 ter weeten zyde agtienMiiii'oenea e*vcn zoo min als de zet dertig Milüoenen geëifebtmaar ziende dat zy dezelve niet kon den opbrengen, de gets. Souirac tot op de beift verminderdcg S. B Z !5C£*'ö3bal i-a a m n dertig re befchikken. Den 22 September haeft de BUTchop van Soiffons aan den ge- No^gï g c M weezen S'MtS:Minlfter den Kardinaal de Bernls inde Rapelle te u-S o Fïi fur-Aifaezynde de Plaat» van zyne Ballingfchapde Orde 4S 5»,S J van Diaken opgedraagen- 5 Z f. g E Dezer dagen zyn ónder een goed Efcorre twee Kooplieden van °o "o 0 ,"3 O JE «9 1 Duinkerken herwaardsgpbragt, die befchuldigd worden, datzy 2^-S o S p-»« a 2 teu nadeele van dit Hof Briefwiffsiing met de Engelfen gefcou- den hebben: Ma» zegt^dat zekere Gaaftel'ykc Orde te St. Outer g g u ci gK ook deel indit Vtrrsaci gehad heeft. De Engelfen hebben op een klein Eiland, leggende niet ver- g g1 "5 "re vande^aay van VANNES vier of vy.f honderd Man ainlaad "gezeten met cenig Kanon voorzien om onze Schepen die in die Biay leggen,-te bcfcbadiïen: Men is tierhaiven bezig met - "hctcprtgt cotJerBattcrye» affldei» Mond van dieBaay out de Vyandes te verjaagd». De Hertog d'AiguiUon it. dan te Nan- A1* "teseadanteBreft, zonder dat men verneemt waoneerbyaan boord gaan zal. 8^ Men heeft tydiog van ROMEN, "dat de Paus op den 23 Sep- g-ji "rember een Promotie van drii en r«u'«r»g K»rrtinaaien gedaan j; "heeft, waar onder zig bevinden de Heer Ludonito Gualsieridie "2 "»ls A'a»«Bjb.yditHofrefidccrd; Wyders de Dluncii te Lisbong Madrid en Weenen. Van Ta ulo» wórd jte/chreevendit door de Galeyenia Brave en 2 j! 1'Ambitie*fa 1 wee ryk gelaadc Eugelfc Schepen t* Antibe» zyn g BB *•- u JSs 9 §s s 5 &|ra:S S "O 2 2 1 a 1 co ,2 2 s«ï ,Ha.«4JüS~Ja T-a b3 fK <3 «T o *5 fi IS - opgebragt. Van Marfeille word gemeld, dat een Deens Oorlogfchip van daar na Koppenhagen is onderzeil gegaan aan boord hebbende fi. B den Amiutfladeur, welken de Kcyzer vanMaroccoby denKo- g ning van Deenmaiken zend. a .tv- :*r r> fc te. Pf D 1 W* s!. AMSTERDAM den 10 OA jfcer. Volgen» de Brieven van KA-g, D1X zyn aldaaraangtkomen Corn.Her'.cg vin Riga. J»c, Dekker 5 g van WyburgjdcEpgelfe Oorlogfchepea do Lima en OC.avit van Gi- S -g, braltar, het Piljaet- en Advys Schip St. Francisco Xavitr »-liaslVa»- <or,K>pt. Chriftobal de Arizenvan C«rtll»grna in ce Weft Ia- <-• diénen de Havana vau waar hetzelve de» 30 Juuy meteen Laa- t ding Vrtigsen. &c.. was in Zet gt ftopk.cn: ln tegendeel waren van kadix verfcheide vertrokkenwaar onder jan Nyps na de Le vant, Pictcr Groot hcrwaards. <S 0 T.e Livorno waren van den ai tor 28 Srpt. gesrriveerd Aiidr. c Maftrandereb And Ladico vaa PetralT.i.Jon.Mtchiclfen van Lis ïl? 5 bon,Jac. Radich vsnS»nJeïly, Jof. Avcray to St. Güubsch v?n n J! Alexaödritn.P. Malleuii van Ancona, Fr Cafferiny.vsn Lividi, g Fr. Bonou uit de Golf; te Siairn» Paul. Bhadauw van bierte «yjï Valentia W. Gaan van Carthagcntte Lisbon Lange Van Pc? "g tsrsburgP. Laffin v«oRigaFr. Xtyier da Coi"U vitt N,.ntes, j «5 laatft va» Falmoutb Jof. Eit-evan van Kadix en veifckeide ande- 55 re; daartegen waren vertrokken RycAbbes na Genua, Adriaan Sr. O Se Cornells en Jtcob Teenis hcrwaards See. c^> TeDieppewasaaogekonieoSj.Miuikerlusvïnhier, liarftnit Engeland; te Fekamp Niels iundamk en Schipper Strumbcrg, c P? g Jf u beide van Jtokholm ai Roucusedeftiueerd. J. "b d S-^'S Gifterzyaonderafldcreo in Teffel aangekomen J.Ree!,-direA «S«-5s.S iS'S^S van St. EufUthiu».van waar hy den 2 Aug. alleen ia in Zee ge i 1? N 2 ,S 'S o w w 5? p»5 c?5 13 a u g 2 o ra m s o r «ïjg5 m sshSl f H ■- J* 4.1 o v r -er 2 p gffiU g - 5J g o w-i öo o -•© -1 •sï'ifilél !>.-p U -O fi S IJ Strafst! <g|ag|sti »»>e sa? zg 8 £"5g N ÏS'OS c©iS-sIÏ£'S c< -o 2 S S *3 g 0 v «jj; <3 'o fj ia <J X> ,D C2 V-< oj* Vm tt I f|3| ftS 9. 'V «A 2< öS bocgre oak door een Loots van Teffcjl nog gezten de Koopvaar- n g.s 'si dyfebepen die naar Havre de.Grace moeten dcc. v icO a 7, -fS 44 Te Rotserdam is gearriveerd At»dr. Heatly van Marsnnesea »occ.si^? <f - tan d:*c Stxi Wiebe J«nsZ. van Bergen. 5 S 0 "■5S*U* 's GRAVENHAGE de a 11 OA ber, De Gróot-BHsrsfwifcke, J e txtr. Knvoyé cc Gencr»alM«jor Yorken de Heer van Hcllert j, S Mitiifter d;a Kocinjt3 vaa PrnilfcB hebben met Ledca v« O- fee J» m (1 a Ifc p. -yi a- r. tn Styat ot-, m s,~%M g geconfereerd. De Heer>L'»fcsiis Minifterd. s K3nin.i5«v«ii.5*r- u S, 31 55 diaien, ifsn r.Heer.enysa deRegefftwg.ia tjefpwk.gewf«ÖxEca Q y 1? Qouiitrv»»Loade«boi»6deisin*Dif.'ifcüi#tiiy«Msys.ke», jg V w »..c.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1759 | | pagina 1