Vr z Ay»7j>> lEïBSI i. Mi# c Courkot. **Z, «J| u -a £«=«2 4t *s V4 J; M •<"ir $2 2 £i s|o ~S &£'|pa $Mff o (»a a a'n K~ S. DUITSLAND «a ita^rMienifc Rns*. —EENEN den 2t September. Vermits de Land-Dig der m W T Sn» Jen van NEDER OOSTENRïK overmorgen zal WMf -leppend wordenzyn bereids verfcheidc van dezelve Y alhier aangekomen en nxSchönbruh vertrokkenom via de KeyztrinKoninginde Voorflagsn te vernoemen, welke bet Oadêr werp* van hunnclRaadsvergiaeriag zullen ukraaiben. De Graaf van BoltZa la van Dresden alhier aangekomen met ■arigt, dat onder bet bevel vati'dej» Velimaarfchalk Baron van Marfhsll en denLt. GeOeratHMiqutre zfgeéh triiykCirnizoen goo van Keyztxl. als Ryks-Trouppea in die Stad bevind. Herjougfte Dag-Verhaal uit het floofd-Kwsrticr van denVeld- Biiiifckalk Baun ia gedagteekend Teucbnitz Jen 17 Scftmbtreti brbelfdvoornaamèwlyk het volgende: "Den 14 kreeg men van den G«ae«alB*cktyding, dat de Prins Hendrik by Moyfs de "Généraal Zietbcn by Radmcritr. en een VyandlykCorps't welk zig tot aan Reiehenbaeh uitftrekte te Landskroon «am "peerdc. Vermits de Vyaaden daar et boven van GreiffeJaerg "af tot aan Mark LiflTa een Cordon getrokken hadden, wierd aan "onzen Lt. Colonel, die met 200 HuflaironenqooCroatentc Friedland Hond,bevel gezonden, om te ver hinderen, dat op de Grenzen van Bohsemen aan de Vyanden de Voeragie,wclke zy gecifcht hadden, niet geleeverd wierd. "Dien avond omtrent tien uuren hield de Vcldmtarfchalk "Prins van Tweebruggen en de Rus-Keyzerlyke Lt. Generaal "Graaf van Romanzow een mondgifprek met den Vcldir.air- "RhalkDmn en keerden den volgenden ogteat terug tewee- "tendeeerftgem.na Nettnitz, en de tweede na Guben, wer-v: "waards het Rus KeyzSrlyk Leger in den nagttuiTchen den 14- "en 15 dezer Maand getrokken ia. Vermits het Garnizoen tc' "Pcitz door den matfeh van het gem. Leger buiten ftaat gefield "isvan onderfteund te worden, heeft hetzelve de Magazyneb paar efders doen brengen, en zig na het vernielen van de Vea "tlqgwerken ooknaGnbt-n brgeeven. Kort na het vertrek van den Riifiifchsn Lt. Generaal Graaf "van Romanzow heeft de Vcldmaarfchiik Daun negentien dui- zend Man van zyne Arméedaar onder vyf Regimenten ILuite- "ry,afgezonden, om zig met de Ruften tcverecnigen Egtcr "kreeg men van denLt. Generaal Baron van Laudohn turigt, "dat de Koning van Pruiifen kort na deBéweeging vaa'tRuÊG "fcheLeger deregies Vlcitgel van zyne Arméc vanWtldauna Labeo had doen trekken. Giller vernam men van den Generaal Beekdat de Trouppcs "van den Prins Hendrik gereed Bonden omopmarfchtegéan: "Sn dat het Corps, 't welk door den Generaal Stntterheim ge commandeerd word, en, zoo men vetzetkerd nitzesBitail "lenseen Regiment Dragonders en vyf Efquadrons HuiTaaren "beftaat, benouden Seidenberg, Nlyie en Bariucampeerden Grt iftenbetg zoo wei als Marck-Lifla fterk bezet heeft &c. HANAU den 28September. Vermits de ftroopende-Partyen van de Geallieerde Ar méc niet mttr in deze Nabanrfcfcap zyn la bet Detachement't welk van hier tegen deztlve was uitge zonden, bereids voor vier dagen in déze Stad te rag gekomen. De Levensmiddelen beginnen in de Streek van de Lihaexeer fchaars te wordenAan deze zyde van die Rivier tot na de Wet- teran ia alle Voeragic weg; en aan de oveizydc ia alles in de Magt van de Geallieerde Trouppet, zoo dat naar alle gedagten de wederzydfe Legersboe zeer dezelve ook hunne Campe- tnenten verfchaniTen, niet lat g meer by CrosdorlL Klein - Un ites cn Werzlti zullen kannen blyven. OSNABRÜGGEdeneSSe^ember. Niet zonder grootever wondering heeft men alhier vernoomendat in het Franffc Leger vooreen wurheid Is nitgcBrooid, dat de Ïnwoonders van deze Stad zig niet ontzien hebben op de ICaningiykt Crymlligtn van Clermont vuortegteven, toen dese psnoodzaakt wt.-rden van bierwegte trekken.'Niets kan lcugenagtiger ais ditverzonnen weezen; en ten einde deze Laftering gaotfeheiyk te dóen ver vallen, zal het genoeg zyn re zeggen "Dat de MarqulsdeCo- meyras,diet«n't hoofd der gem.PVyw,was, ne een dappe- re tegenweer zonder de minfte Overhaafting in eenzeergocde "Order afgetrokken ia, hebbende aan zyne Troitppes, eer by vertrok, vergued eenige Ververfchingcn tc nuttigen die door "do ïnwoonders bier en daar op de Straaten aan hen bezorgd "wierdea: Dat die Commandant wyders met zyne gewoose "Vriendelykheid affcheid genoomen heeft vanailedisgeene, "welke de Eer gehad hebben by hem bekend te zyn Dat men daarenboven aan den Kapitein Thierry, die het ltatft na het "verdeedlgef van één der Poorten dezer Stad wegtrok onder "het prefentceren van Wyn ook een Chirargynbeeft sange- "bnoden,om de Wonden die by gekreegen hadte verbinden "Hierby komt nog, dat dé ïnwoonders reeds een gcrulmentyd "geleedeo-op bevel van den Prins fW/nanrfontwapeudgeweeft zyn, en dat op denzelfden dagtoen de Eraaffen dezs Stad vt r- lieten ^de Helfifche Jaagers door cenir.e onbetaimlykcBelta»- delingen bnnne GoFoeligbeid getoond hebben dat men alhier te iafchikkelyk voW hunne Vytnden geweeft wis. G CL O O T-R 8. IJ 7 A N I S K. inbmi far Britven van LONDEN van den 25 en 28 September. Met Ffanffe Oorlogfchip Ie Qvarritr vin 74 S'. Kanon zyade een van de twee,dieinh:tGevegt't welkücn 18 Irr voorlecde Maand m:t het Efquider vin den Heer deli Cb c omtrent de Sttaatisvoorgcvillin, ontfaapt zyn, heeft liet Schip tbeGenuj Galij, Kspt. Sherweilvan Livorno na Brtftol giande oen 6 de zer Maand by de Kiap St. Vincent bemagtigd, maar voor drie duizend P. St. gerantfoeneerd en zedt-rt is t^at Schip te Brillol aiogekomenl Vin den Keyzer van MOROCCO Iseso ex r. Bnvoyé tilyrr getrrivcnnlotn aan den Ivoniog 1 sa de Vricndfohip vrn di.-u Vorit verzenkeringte gee ven, en ufLas mot zyde Ma]:,. Mini- •- - f ff fi <T: V'-T' a, i 4 fters overhztRintfoenderÖoderdaéfte»v5inzyneGront-Brilt. Mijt., welke zig in de Staaten van FEÏÏ en MAROCCOin Slaverny bevinden, in Óaderhaadeliog te t/ceden., Onze nationaaleTrouppes, die naDuitsland zHÜenwordeng 3-S.o overgevoerd, om de'phats yin dcDetacheracntetr, welke van de -5 :Ji2z Geallieerde ArraëenaSaxinzyngezöndiya, te vefVullenzyn van alle kinten o^marfcb', om aan boord te gain: Oak word van'Si- Ktwca/lh ir- dato 22 dezergebtdddat,een Corps Bcrg Schottcn o. tt JS g S p. onder een 'gunflige Wind en het Convoy van een Oorlogfchlp D J J E n vandaar naar Ernbdet; onder zeil gegaan is. B 5 it» drie Retonrfchépen van Bengafcn en Bencöolen, die E r *S ."Rt" stójSS.S cS-ê L'N Vïrmits 1 1 O K) \W i| i3të iPiê 2 'Jog den 17 July van St. Helen* zyn vertrokken, teKingfile aangejto- SP 5 men zyn met bcrigt, dat de vérwagt wordende Retanrfchepen uit E. £5 S 5 a China nog niet te St. Helena, voorn, gearriveerd waren, meend Jn B ?5 - men dat.de iaatilgem. Schepen na Braziliep bebben^cours gezet. jg_T" t BRlSTOLden'aöSepttmber.. Heden zyn alhier ^earrivéetd'2 g jT R de Kapts. Smith van Barbados, en Lewis van St. Riu's Dézelvc J -o 'S l'i j- zynden 25 July met ces,Vloot van meer dsn driehonderd Zïilcn'£ J3 «g g 2" w van dewelke veele na froofd-America t-eftemd waren) onder o et* s4s«fl o.tR Convoy van den Commandeur Hughes, die xgt Schépen van £ï- g m .S flieen vier BombardeerGaljooten. t/'Zig hp.d, in Eeegeftooken o en tot den 6ddzcr Maand onder zyn Convd^ geblcevenais wan- '*g neer het Ootlogfchip ri» Bn/folalle de Schépen welke na Erlftol jj 2 5 5 "gj, g moeften, onder zyn geleide genoomen heeft; Den 9 waren 150 B g gi in ons Ktnial aangekomen dc Kapts. Studdy en Ford van Barba- dos, als mede Morris cm Pnatet van St. Kitt's. V R ANK K Y Kr. o 25 S - 0 PARYS.dtn 28 September. Voor omtrent twee weeken zyn YC doér liet Hóf njcnwe.Ordrex gezonden aan de Schepen die tot o g 8-8^3 hcrEfqnader van d«n Heer dels Cluë bthooren, eétcKidWin- v c S geloopcnzyn: Men verneemt, datzy by de eerfte gelegenheid j wederomjnoete» 2ee kiczan, om de Haven vaoBreft tebcrei-^^i 3 S t" S o'«« v% ken.terwyl deE^el'fe Vloot va» den Admiraal HawkcdoorTe L'S gen wind van de Knft zal yeryrytjk rd weeetnDe vooiü. Hegr de 5 O *2-^ laCipë iavolgcna de 'laatfte Berigtee uitPortugi( niet aipzync o'S^'di 2 SorpZa Kwetfuuren.overleeden maar veriniti he.t nog lang zal aanloo- pen eer hy in ftxat x»l zyn om dlentlte doen geloofd uien dat de Heer de St. Algnan het Commando over het gem. Efqnadet op zir neemen «at. ,t. VanlVjari/ worigefchreevendar.in de Raay vrnVanntseen a nienw Convoy van Vaartuigen met Kryga- en Mond - behoef- tens voor de Tronppes welke te Vantics worde# infeefebeept aangekomen is', doch dit het weinig gcfcheeld heeftof h- tzclve g zouw in de magt van tien i twaalf Eogelfe Schépendewelke op 5 dat Cftnvqy hadden jigtgemaikro'ervailen zyn. >S Meeil >ïie deplatboomdeVairroigen, die men te Hevrt fa Craci „X Bebouwd heeft, zyn de Seine opgevatren om aan dec kant via g 8 Rouën in Veiligheid,en zonder eenigen hinder tewordtuniige- J ruil Dus zal de v.oorgenoome loahneping op de Kuil ven n -- Vlaanderen of Normandyen wei haaft vdortgapr htbhen zoo u 5 htlPofin der daad y*,n zips is om nog voor den Winteg een Ex- -H peditie tegen Engeland wcrkftellig te mttken. a,. De EDICTEN, die dtrKoningden 20 dezer in zyn lis fa Ju- Piet te Verfailles heeft doen regïftreeren, ZVn nu ge,drukt: n Indelnfcid.lngvanhetEDICT, waarby deOfficien op de Ha- g 5 vensKasjen enz. vernietigd Zyn zegt Zyne M*K hoofdraaki- q lykIn de Jaaren 172700 1730 htbbcn V/y vcrfchüde OfficieH 7, a "'met vergunning van,eenigc Regten opillerhantleKoop-Goe- "deren tngtfteld in hoopedat de Staat door bet verkoopenvsn die Oibcien eenigermaatebevryd zouw worden van de Lallen, J «jj g "waarmedeVfy denzefvenbyonzekgoiRetotdenTferoon hcb- - "ben bezwaard gevonden; maat vermits Wyin't Jtar 1743 de g* Regten op deze en gcene Waareo by wyzc van Verpagti»* in- .g 2 S- g "ggvoerd, en zedert bevonden UibbeiMiat Wy vopr de geiingc 43 g o "Somman der voornoemde vytkogtc Officien vcrftceben vysren O -jjj c -3 Vin gewigtige Inkomften ,die tot,ee-n zeer aanmetkciyken On- 2 A ,*der(laadvandenStaa.tRrlïkkenkon4en,bebHenW>'btflooten S "de Regten dewelkedopr die OfBcien.yan 's Lands K^lTi ver-f ca w "vreemd wiren, teó onzen, voordeele te doen ontfasgeo, uitge- J O e "zonderd die,,welke mtt de Bomainen van onze goede Stad"5? a» - "PARYS vereéBigd zyn i^ull^nde wyders pooide terug bétat- 2 3 >"3 "liingdcr Kpop Eenningen door de Officianten opgebragt, zorg S> - c,iis s-a w J s&> ï>a«" S I §S Ê-a - OM M p 4» H O «3 15 g &E-5 13 o O'S" u 0 "5 a es «i! .0 v 3 r.- it s ejg*9 S.lSdJ"m> v "5 2 -5 3 a NII# .s||| a V* ■p M S** ia -g s 5 <§a5 £3 O -u a 5 ■fa i C 7. N |-w*d3 •O C K> >- 3 a SX 4d s 2 f-r-o 9 t È3 o 3 w>o 5 t«s-s-a SM a 21 ¥t.3a eis '.E»»* gedratgen w.orden, reofebt hadden èeoige vati de zwaai icc n«Tr.- «=r' gla B u éïigenvindep Wy ons eveowpl volflagtn A' g in de Oxmooglykheid om zulks te dqen 1 Dt» onxsngéiriea -g J. f 2 verllgten Wy mits degen deiriwoonders vpp dezeïlpofd-Stad „01 S* 'van de Regten op deEycren, Boter enKtas, ais zyndevoor.vc 3p üi. p armn<Liedew het meeft brzwasrendeDaarteeen hpbben Wy o Mg op alle d£ Wyoepin Pary* iokomcndn, dezelfde Regten ge.- S C f «S" G|A ïoS1»! "de ryktle Lieden, dewelke no, t»p»evcn,zoo Wel als lieartafts a.o ïf S j 2 naar evenredigheidyao hunne Bezittingen tot Ondcrftand van ij g '-'den Stait moeten medewtrken-, het-.tuec(la bcguaftlgd w»ï- J "den: Om'déze rsde heiibeo Wy ooit gciyifdctld-cee onder- go's "febejd te moeten miaken tuffchen de Beltfliaienop het Ot.vo, V 2-r (*w "gelte en die o« het Wildtenx-indc i<» de V« rteeting;, die hy de k 3 2 g "rvkq Lisden-plaata beeft ,de VergoediJ-g rc. vfiufeh van.de X I'"7w -é' K Kwyifebelding derLiReeopzulkcWsireu, die voor alle Soor- g ten vsr Osderdiaseo evei ro,-.d wc-ljg zy - v r_ 1 j.» ir*T« ,'Z -vfSCTZir^i a. M 1 Jl li hét ÉDICTwaarby btafariGFFICIaN fÊ'S werde» <&|t- f -> r S.hf «s btJS «é'-a

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1759 | | pagina 1