s a 0 A*. 1719* LEY DS I wmrnm <S 2 s- S 5 ss*-ttS «.sjs&'i 8-8P»-S ,s> 3 toe •53 O <3K *ft '*i *2 *L,4» «KA Wocoscfigfc Cóüriiat. j>|i'J' «>>o 'r?. lEBïY-'S-ra.rsrc'S •,f.<c g.^ on. Sa»-3! a fc" «i P R R ,T. I^T" S t» 2 oei* *j t! «.-O 'Wi J2 'sö <u -3 5>' ------ i" J*** ,^"3 S-.'i'Su -§ Jt»° J fi «Y™ *T?' rC ck b A fóf o B"3->Ü SJW-JB i~ 05 S'T tM b- -ra DUITSLAND en ungtMuende Rrxkst. FEENEN den 19 September. De Veldraairfchalk Baren vanMarfcballdie in het voorgiande Jaar de Veiling OLLMUTZ zoo kloekmoedig gedefendeerd heeftis tot Commandant van Dresden benoemd, en bereids den 14 dezer in die Stad aangekomen. Het jobgif e Dag-Verhaal uit oos Hoofd-Leger is gedateerd te Ptutztn den 15 September, en korteiyk van dezen laboud De Veldmaarfchtik Graaf van Daua kreeg den 7 en 8 van de Generaals Beek de Ville enLaudohn narigt: ''Dat de Prins Hendrik met zyn Armee over de Queifs getrokken wasen de "Voorhoede bereid* te Mark-Lida had poft gevatals mede dat "de Koning Van Pruiffen negen duizend Man na den kant van "Senftenberg had gedetacheerd; In aanmerkingvatidezeBe- weegingen vond de Veldmaarfchalk raadzaam zyn befluitom door Sagan in Silezica te dringen te veranderen en trok den 9 van Sorau na Kcmlïtz te rngy alwaar hy vernam, dat de Armee "van den Prins Hendrik des avonds te vooren byLauban ge- campeerd haddat de Generaal Zicthen met een Corps agter Hertzogwalde wis; dat eenigc vyandlykc Trouppes op de "Galgenberg ftonden, en dat de Generaal Btck om die rede f' na Klingenwalde had moeten wyken. Den 10 trok de Veldmaarfchalk Daun van Kemlitz na Spfem- bergen kreeg aldaar van den Generaal de.Villc tydingdat de, "Prins Hendrik bereids met zyn Corps ^eSctionberg genaderd, en de Generaal Ziechen met zes dnizend Man na Friediand ge- marfcheerd wasOok berigtte de Commandant te Zittaudat F'eenfgePruiffifche Trouppes zig by die Stad vertoond hadden. "De Generaal de Ville week in dennagtvandenn met zyn Corps,'t welk te zwak was om den Vyand tcgenftand te bieden, van Görlitz na Bautzenom het Magazyn 't welk men der- waards gebragt had, te dekken; Dien zelfden dag kwam een "Pruiffifch Corps in de Voorlieden van Zittau poft vatten, en den Voorraad aldaar vernield hebben/Ie die Stad, hoewei vrug-' ."teloos, aantallen en tot de Overgaaf fommeeren. "De voorn, mirfeh van den Prins Hendrik on de Aftogt van den Generaal de Ville heeft den VeldmaufchalkDiua verpligt om de Uitvoering vin zyn cerftc Plan ep tc fchortea,zoo dat de- zelve den 12 met zya Leger van Spremberg na Lofien den 13 "van Lpfa n* Bautzen te rlig getrokkenis: IndezcDatfigeni. "Plaats is vervolgens een Krygsr**dgehouden by dewelke de "Prins van Tweebruggea en een Rus-Keyzcrlykc Generaal te "génwoordig gewcdl zyn, en giftiris aan vyf Regimenten te voet en vyf Regimenten Rniters bevel gegeeven.om zig tot dea "\marfch gereed te houden, en het Corps van den Generaal Lao- f'dohn te verfterken. "De Generaal deVilleisopnienws ziek geworden en beeft "zig na Praag doen brengen, weshalven heCgebied over zyn Cotps aan den Generaal O-Donell opgedraagen is. DRESDEN den 8 September. Terwyl men nu met veel iever Bezig is om de goede Order en Ruft In deze Stad te berftelien, heeft de Koainglyk Keur PrinfiSlyke Familie goedgevonden na Priag te vertrekken: De Regesring alhier heeft de Ingezetenen vooraf daar van verwittigd door een Bekcndmaakingbehelzen de Datals zyne Kauingi. Hoogh. mogt goedvinden naar een "ander Landte vertretkeade Burgers egter van de Vidcrlyke "Zorg hunner Souveraiaen konden verzekerdblyven en dat de Iu wooaders, welker Haizen in de Voordeden door de Vlam vernield waren, het Stroo.'t welk zy mogten ncdig hebben, uit "het Magazyn baaien konden.Terzelvèr tyd heeft ook de Ma- giftraat aan alle en een iegelyk, zelfs het Garnizoen niet uitge zonderd, op levens-ftrif doen verbisden eeniger maate van Reli- gie-Zaaken te-reppen. Uit bet CampsmiHt van den Pruiffifchsn Lt. Generaal van Finck by MEISSEN uen 22 September. Zoo dra de StadLeypzjg door den Generaal Wunfch veroverd was, ca hy zyn Volk met ons Corps verecnigd had, zyn wy gezanxntlyk vanEuIenbutgregttoena "DRESDENgetrokken. De GenartalGlefeld, die meteen vyand- lyk Detachement by Döhein ftondbad naauwlyks Van onze aan- caderiag berigt gelgreegenof week fpoedig te mg*t geen ook toen wy tot aan Noflen gekomen waren, door betOoftenryks Corps van den Generaal Haddick 't geen zig by Roth-Schimberg bevond, gedaan wierd by welke omftandigheid wy egter niet nalieten deazelfs Agterhoede dooreen menigte Kanoofchooten te ontruftcn, die ook niet ten eenemaal vrugtelooa waren. Vervolgens legerden wy ons by Teutfchenlors en elndelyk by Corbltz,zyade dit het Campemcnt waar in wy tegenwoordig zyn De bovengem. Generaal Haddick had ondcrtuffchen bet ge- teele Ryks Leger met nog een groote Party Ooftehrykfe Troup pes tot zig getrokken en kwam dus gifter met alle Magt ons hier aantaften: Het kanonneeren begon ten half tien was zeer hevig en duurde tot des avonds ten sjguuien als wantacer wy hetge- lukfaaddcn van onze Vyaadea terug te flaan fn te neodzaaken éat zy een goed heenkomen na den kant van DRESDEN zpgrcn: OasVaetvolk heeft zig ia dit Geval wederom ongemeen dapper gekweetea, en het Verlies 'tgeen wy daarby gelecdcnhtbbea is in aanmerking van de grootelOvermagt, en de góeds Schtkkin gen, die de Generaal Haddick gemaakt had om zyne Attaque In allen deele te doen gelukkenvry gering. Partituliirs Brief van BKRLYN den 23 September. Het is ze ker dat de Koning met zyn Leger dieper in de Lauliiz en wel n| den kant van Fö>fteen Pförten getrokkenis .terwyï deïeliift.nict nalaat de beweegicgen vaa dcRuifen op.het nasuwkeurigfte in 't oog te houden ,bcbbeadezyne Mrj'.met ?cee, rerds voor een g-d;elte de Communicatie tud'chen dcRulIifchecnOiften- éykfe Legers afgefaecden. Mcoheeftpofuive tydiag dat de Gtneratls Finrken.Wuafcb dén ei dezer groote tfaordee.Jen op jut RyksTvgvrvev-eplgd me.hctCörpa vauden Generaal IJjidisk, taiTch'cn Mades en wi vi Ö1 Dresden behaald hebben: Men voegd dasrbydat de Veldmaat- .21k S -m-'q - - - 13 S c tz c ié 7^ «Et febalk Daun zig wel baalt verpligt zal vinden om óp de Onder (leuning van het gecombineerde Leger in SAXEN tc denkenen dus de Riiffifcbc Armée alleen te lasten. BERLYNfien 25 September. Zoo even wil het gerugtdat «T 3 "5 tuflehen de Ruffifche en Ooftenrykfe Generaals Verfchil ont- J?o.~ -P - - S P- dgfh «■g.gl o<E e »-« E V L. ftamis, en weiia zoo verre ,dttdc cerftg«an. httBt fluit zouden *g genoomen hebbrnom met hunne ArmdeBa Poolen tc trekken. 'S g g *tl S Eergifter zyn dc Generaali Manreuffelvan Hiufs en Stutters- 5 - heim met het ^orps Trouppes 't welk beftemd is om de Zwcc-g 5 o g-H d denuitdeUkkcrthafk «»a. tcverjaagen, vanhier vertrokken. a S.a-S® De Prins Hendrik hc> lt tc Göijitz Zittau ci» Gabel drie aan- - metkelyke.Magazynen bemagtigd, en daarenboven te Roswein c,| o eenRcg. Kurslüei s en een Bataillon gevangen gekrecgen Ook 5 O JBCS s heeft de Generaal Foucqacidie door Schatziar en Trautenau in g t? '2 Boheemet) gedrongen is het Magazyn te Fritdland opgeiigteu o rS 2;F £•"8 ■Ai u •'fcdSr^J' .'2-8» J*-O o 2 o M'-Z S m O-V» glduróm^estduizendM*bkrygsgevangengeMaakt: Hierdoor^ S 5 5 O'o cj-ca heeft de Maatfchtlk Daun zig veïpiigt gevonden omagtiéndui- Se'~ g e zendMan van zvn Leeer.na Bobcemeu te zenden en- het Cores <1 '2 g «3 7; 'g 1» 'S3 M W-« C Cd 'ïtó 5 e zendMan van zyn Lcgerna Bobeemeu te zenden en; het Corps van dec Generaal Laudohn '1 welk nog by Chrifliatiftadcftaat,-e» met tien Regimenten te verflcrkcn. KEULEN den 28 September. Be Poft-Wagens van Manheim m e en Frankfort zyn dese Wetk hier niet aangekomen cnheden o ^-è' krygtmeo betigt', dat dezelve door-dc Gtallioer.de Arn:ée ver- 5. S«-o nictigd of buiten cours gebrsgt zyn. Van de Geallieerde Troup- ■- pes, die niet alleen Limhturg aan de Lahne bemagtigd maar ook u ■Sf i P 7 a o S 2.3 ê-5! 2* -5- 9 5 '^nfS de Veiling Ebrettbrekftcin gt fommeerd hebben, zyn «enige De- g -5 o i tachementen omtrent Frankfort verfebeenen en hebben het ge- o ^'2*° ol-fJ® Ê'i3-* becle Regiment van NaflTrU-UiSngen ge vangen genoomen. m S 0 2 5 1: "2.,^ DUISBURG den a8 September. De Poft vasr Berfyn is deze f "e<e g «'^5 reis een diglaater.als na gewoonte alhier aangekpraen Derede Jj-a lÜ t daarvan is, dardeFracffe Generaal Marquis dArmentieres met,c o dl -a Se zyn Corps Van Wcezel naar H»mm gcmarfchecrd is, enzoomer. is® y-2 g51 "5 P 3 verneemt, in het Grasffchap Marck op nic uwsnift alleen een a 3 S groot getal Ratioeieo enz. geéifcht heeft, maar ©ok uit vet fcheb 2 o u"n Sn» de Sleden de Burgermeefters en andere Perfabnen heeft doen opligte» en wegvoeren. t-. 3 V R A N K R Y K. s PARYSden 28September. Detoebercidfelenlangs dc Ruften van,ditRyk tot het doen van een Expeditie,waar van het wezent- lyk Opgmerk (leeds een Riadfel blyft, worden hoelanger hod grooter, want het getal zoo vsnzwaarc als Tracfpprt-Schepen, c d* men te Varnes Morlaix en ,in anders Havens vin Bretagac s vérZtmeldof iu gereedheid brengt, groeid byna daaglyks aan È~u-S zynde in de voorleed.e week wederom vier en twintig platboom a de Vaartuigen te Havre de Grace yan de Hclling;in t water gelaa. "25-2 ten, 't welk eerftdaags met diewelke te Rouën gebouwd wor- j» - j den, ook gefchieden zal, N K D E R L A P* f> E N BRUSSEL den eerden O&ober. Het Efquader vft den Kapi tein Thurot blyft fteeds op dc Rhede van Duinkerken leggen: ia. •- Z— (AD Aj >C ü'o o c "8S, V 0 0 C! 5» Zi "T* o ^3 M yw frwnc3!/'ll''j3,u b i; -q,2 ÏZSg'Z Si "o S &S3 i ft- i v et w O u *<o DeEngelfche op die hoogte kruiffende Oorlogschepen houden n-£ S_S hetzelve onophendelyk in'toog, en noodzaaken alle Schepen, a m C5 - die aldaar willen inloop.en,datzy een andere Haven moereu gam S o - E."® c ts 0 O 'tl -O - C3 -14 W o w - a ,-s N I a *E o «S3 2 Bt - - a c» S'u-Q ©-S zoeken, zoo dat aldaar van de Zee-kant volftrckt niets inkomt, ■et m ss R O f» ts O M -X? .t- s i f 2 ,0 43 O tvO fc. *Tï 85 »- hé o fë BR1ELLEden eerften Óétober. Uit eeo overgeleverdeNomi- nstie zyn door Haar Edele Groot-Mogende de HeerenS.ttaten van Holland en Weft-Friesland ala txerceerende dc Voogdy-,fc Se a t» fchap over zyn Hsoghejd den jHeere Prince van Orange en Naf- S «a §3 A u fau, Erf-Stadhouder dezer Provincie, tot SCHEEPENEN dezer g 1Z S£ 2 g StidgeeHgecrddeEd. Achtb. Heeren Jan Arnoudt Gallas Mr. £*5 >- S George Marcus Warry.Frederikde Graaf, Mr. AnteniusPcrizo- S^e» giï «fi'S S hius,Dr. Jatt BhakertDr. Adrianns Dc Mirell, eu Johannes <5 j> S g>i5 J yan Dam; De drieeerftgenoerade Hcerentot Schee per,en Cotp--j S I-a S S miflariflen van des Gemeeneland-s Middelen; welke bovenge- -o vi >--g S "o g p tl J4 tW< v-ësS^-sss <U Cd «n »l I melde zeven SeheepenentotOUD-SCHEF.PIïNENaitdeafge- >.-0 0 S jf-ö-H R J g gaane hebben verkoorett de Heeren Mr.DdKti&icusvanHoog-'g1-o'<->'35 0 werfFcnPieterPoortefmani *3 g Door welke negen Scheeptnen uit het midden van Haar Ecb. "-gH g< 54; H Achtb. tot PRESIDENT BURGERMEESTER verkooren iade ^3 t C q t'P Heer jan Arnoudc Gaihs. En door den voorn. Heer Prtfidento c g1 .-Se.* Bnrgermeefter en Schepenen tot Burgermeeftcr TRESORIER H de Heer Mr. Cornejis Hoyer fe'S?Y-§,-S c Rod? Eb eindelykdo^r de genii Heeren Burgermeeftcren en Schee- c-a o 2 .B 8- penen tot R AA DEN iu de Magiftraat dc Heeren Laurens van JJ^tój<JgCÏo'9l u e 3 Ooften en Dammis Cornells Hoogendyk, welke alle refpeflivc- lyk heden den Eed hebbcD afgclegt, O B a Sï S o«4- o .-T s S-f .k» 3 ca S fc .2 ui en Heeren Hollanden Wcft-Frie»laod,gf commitreerd de--Wcl.-Edele Gcftr Heer Oti i, Burgrrmeeftcr Albertos Johannes SandraEtt in liet £f Ed. Mog.Cbllcgie ter ADMIRALITEIT op ds Maagede Wel- .2 u Ed. Geftrenge Heer Oud - Burgef meefter JVIr- Leendert Voogd g beide om metlvlèy 1760 aanfUandcStQïetnnecmen. v- w ■5 41 Ü'O.5 "3 o G w- «-5 »r van Ku. i-flTsu laatft uit Èogeland; daar tegen waren in- Z- e ge ftnolf sn H. Stip ns Surinamcn, cn C. Riukeuberg na St. EuOscb. By rJbou was g-bleevcn Man-.ftstke»van O'ftcndc r>* d*. Oi ft -cé ~n £f zee gedefti'ic-rJ slrt mefte in it Zeegat van Riga tiend. Johan- W g a nes,tiitdeCrposw.ykdeiw»ards. e - ,ï"2 2 Wydtrs word uit de Sondgemeld in datBSjS-pr.iit' inenïo-t, de Ooftzee bad zien uryven twee wrikk*n ran S hépet», co Urt, 0 (jmtrrot Rcval drie V«ir'uJfCo pelirjr,d.w,jrcn mea zegt <u v, k 51 S 3 a ts. V. - 'g tv Cl - ZïZ t ij la- f ,t£<5 iaCabckcr,4éa Apenrtader eö ééa ittaslfonder &c. Ï?IP« V rH cj rs r: - B

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1759 | | pagina 1