it, c: 1 uureg vergide'rdgebleeven warenzyndesXoniBgs Lieden be laft oin zig di en Ja g n a V c t fa i lie a ;e begecvcnen iun-zync«>i?jt. te vraagenwaaren wanneejcDezefve degem. VERTOOGEN van den Gén. Major yin tPur.psb önVerwigts voor deze Stad, ea na dat zy de Buiten-Poorten, die van 't Garnizoen niét bezet waren,In bezitgenoomenhadden, zonden zV een Öffi'eiéV en A"« *7i% DÜITSLAND en tugrMzcade Rrite. XTELACT toV ten BRIEF van geeder band in dato MAGDE BURG den 16 September. Zooeven arriveefd alhier een Courier van dép Koning mét aarigt: "Dat de Generaal "Foucqucc met het Corps onder zyn gebied een Inval in "Boheeman gedaan heeft op eenigc Mylen tót aan PRAAG "doorgedrongen is, en den Generaal de Ville genoodzaakt heeft, "om met zyn Corps halt over kop in die Veiling tewykenDat "de Veldnuarfcbalk Diun hiervan verwittigdzynderaadzaam "gevonden heeft, metde Armée Onder zyn gebied ntBoheemen terug té trekkenon de Laoiitz reed» Verhaten heeft. OfdeRnffifche Armée, dien u alleen is, fterk genoeg Zal weé- zen v om i*a die vin den Koning onzen Soüverafn tegenftand ;e bieden', en of zyne Mijt. zigde AfweeZendheld van dlo van dén Veldmaitfchalk Daun té nut fflaaken, én hét Ruffifche Legér aas- ttll-a zal, moet de tyd leeren. Dat het Pruiffifch Garnizoen in de Stad DRESDEN den 4 de- jter Maand gecapituleerd heeft is zekér, Joch wiariade Artikelen Vlade CAPITULATIEeigentlyk beftlin en werwairds het voorn, baroizoen getrokken is keeft men nog «iet vernoomen: Daarte gen is LEYPZIG dén 13 deZer b^aand iVederbm door de Troup- pes van zyae PruifDfché Mijt, heroverd en hetdkariniyode Gar nizoen heeft zig Krygsgevangon moeten overgcevenIk refs- féer my ten dien opzigic op den onderftaanden Brief van Leipzig in- i$Sctiemier. "Du deze Stad wedsroth in dc ban- "dén der Pruiiüfcacaisj zal UWE. reeds bekend syn Dezelve kwamen gifter ö'gtent omtrent negen üuren onder het gebied Miiadagfe Covrimi. bezit gcnoomcu "Trompetter by den Conamindan:om de Stad op te efTchên "De gem. Officier cn Tromp' tt'er wi.crd.en na dat de Bezetting "*an dé Binnen-PóBiten verfterktWak, geblinddoekt by den "Commandant Graaf van Hq'benloc gebragt, dewelke preien "«éerde te cipitnieereh. Na dat na de voorn. Officier vyf maal heen en weer Rapport "had gedaan, kWam men des avonds overeendathctgeheele "Garnizoen, beftaaodc uit omtrenttgt honderd-Min, zig krvgs- "gèvangen Zouw overgcevenKort daarna trekken twee Efqaa- droos Pruiffifch'e Huflaaren nevens twee Batiillons Granidiers "onder ham Veld-Muzik doof de Peters Poort in dé Staden for- meerden op de Markt een KringNadat alh de Wagten sfge- "loft en in dek vooru. Kring gebragt waren moeften zy onder "eehgeduurigGfjnigch van Vivat de Koning van Pruiffin'. hctGe- weer ncdcrieggea. Een groot gedeelte van het alhier Krygs "gevangen gcniiakre Garnizoen heeft bcretdi onder de ïroup- "pes van zyne Pruifflfe Majt. dienft genoomen. "Deden is hetCorps vari dén bovengem. Generaal Msjor Van "Wu'nfch 't welk in tien duizend Man beftaat, en dezer dagen liet Corps' van de gecombineerde Öoftenrykfe cnRyka-Arméc, ftsinde onder hei gebied vanden GeneraalSt. Andié, niet alleen jrerflsigén,.maar ook hem gehcele Legerplaats met Testen «se. wrmeefterd, als méde zeven Stukken Kanon en Aiamnnitie'tVa- gcus buit gemaakt heeft] "van hier na Dresden gemarfchcerd "om zig met het Corps van den Generaal Pink te vereenige». HAMBURG den 18 September. Men heeft by confirmatie ty- djng d»c de Pruiffifche Generaal Major Wunfch t,pden 8 dezer bïaand met zyn Corps van omtroitt tien duizend Man den Gene raal St, André, die oen byzondene Armëe vanOofteorykfecn Ryks^Trouppes commandeerdeby TORGAU geheel verflaa go2 heeften zulks wei alleen door de Dapperheid van het Rcgi- f ment Dragonders vaqPlettenbtrg, vyf honderd Huflaaren «n wiet Batalllon Gruiadicra van Burgsdorfdewelke in die Aftie ^onderen gedaan hébben; inzonderheid heeft het voorn. Re giment Dragonders de beide vtyandiyke Linicn overhoop gewer en Wat aangaat de Osaftandigiieeden dit vooraf gegaan zyn an men hoofdzaakelykde volgende mededeelen. "Den 3 September trokken de Pruifflicben over de Elbe, en dcn4totaanGrofl"«nhayn, daat zy zaftig Huflaarén gevangen "kféegenDienzelfden aVond marfcfeêcrden zy tot by Dresden Omtrent een Myl daar vsu daan vonden zy een fterke Voorpoft "op de Hoogtens, die egter in alle fpoed er n goad heenkomen ''nadeStidzogt: AIzoo nude Generaal Wunfch kort diarna be- Tpeurde .du men in Dresden met het Capituleerea bezij wis trok hy dien nagt met zyn Volit terug na Groflechayn, en .na- "dcfhandvernceincndedat een Vyandlyk Corp.» ruim twaalf "duizend Man fterkwederom voor TORGAU ftond, bcfloot "hy ben van daar te gaan verdryvea D -zc kanonneerden drie unrenlangopbetPruiififch Corps, doch wierden niet beant woord, voor en al eer dc Artillery en Efquadrons op de beide Vleugels gepoftetrd ftoodenHet was dan op den 8 ten één "uur 'Snimidd'ag* dat de Pruifflfchen opde Viiicto vooruukcca "en de linker Vleugel tuffchende Wyn-Bëfgenftaande met zoo "veet nadruk aantafteden, dat de Vyanden, fchoon zig Viermtal "herftilleode, eindclyk gedwongen wierden naarEulephurg re wyken, werwairds zy verder dan een Myl vervolgd zyn etst. Na dit zoo gelukkig voor dcPruiffifcbcn uitgevallen Gcvegt hebben dezelve LEYPZIG den 13 heroverd! De Koning van Pruiffen ftaat met zyn Leger tegenwoordig by Waldau anderhalve Myl van Lribbca De Ruffifche Armée fflnkt geduurtg niet dan Marfchtn en Cóntratnarfchen Hpch veranderd des ooaaaguzien niet van Legerplaats: HetOoften- rykf: Hoofd-Ltger onder commando va» den Veldmaarfchalk ,c RnnisnaBflB/wtnendns na den kant viirBolieemts g?-*fecker. fit S *1 CROSSEN is door Oóftenr yker»magr FRANKFORT in Odsr door twee honderd Prniffifchc Dragonders cnhan étt.: Hnff.areo fcezetVoor het ov?rige ftaat dtZWcedfe Ar- 8 pseaog'by Leclbeitz en pafewaik i l'l Öe inhoud dér Capitulatie yap DRESDEN is tol nog to§ ortbe- «ti"v Vue tuitten k'tat Wtit meieiHltt/ "titedt Gtntftu a W oOii_ .tS-S 'S-lsllstéTéS'-sl v y. j- 1 v. ;;V g g 3 "Schmettau, ia de vetwigtfngdat dip Stad dooree&Prniffifch #a VG lx "Corps zouw ontzet gewerden zynveele zwaarlgheeden ge- 2 -S g 810 "maakt heeft, om té capitulcersn Dat da gem. Generaal eerft o P 8 a 55^0 "den 6 dezer Maand met zynGarnisoen uit die Veiling is getrok- ^.5 SSs "ken; Eu dat hst weinig heeft gefchceld, ofdeKouinglykeFa-2"— 3 - o o S miliezfruw. tóendeïelvevandaarnaPirnayertrök, by dcrZel- .S« 2^ t-g vcrPaffage óver de Elbe door de Pruifflfchen apgeligt zyn &c. t «""2 o V R ,A N K R Y R. Ss£tg. PARYs4 3 l7Seplemb«. De Kamers van bet Parlement zyn jg S 2 1 c eerft eergifter vergaderd, om dóqr de CómmiflariffcBdie zy be- 5 •S*'-" 2 noernd haddM tot het oprtelléf van de nieuwe VERTOOGEN v 5«ó; overdesKoningsEDICÏEiJwclkenognietgeregiftreerdzyn, o'-- i "g g VcrflagtehoorendoeB.endiéVenoogenteboorenlceZïn: Na"SaT-S-S -la. V. -1- -JA.k. "O '7> l*.S ii-tt»' - - izynParlement geliefdte»<)ntfang«i. g c «g Van Marfei'lje heeft men, dat het Departement der Marine al-;2 5 Jll1;-.. e daarin'tkortzalvernictigdwordenewdaë-deHeerBetyer-.ans 2 den Heer dcSinety reeds bevél gcgecven had, omaapds Dcéto- 01 5 WK W ren, Chirurgyns Apotheekérsea alk Bedienden van hetHpfpi- g g f 5® o taal kennis te gecveh,dat zy van deaeerften Odober af niet meer >-3 -2 a "iÊ 2 g g - •pdeLyflen gefield zóllen worden. -S/o -E NrjDERLAWDüN 2 8 êiÜnZ'S-ïïS- AM^TERDAMdcn sa S^tembcr. Menverftattdatdoqrde i;*S 8 J'S Ed. Ha.cren Btwindhebbcreh der Generaals Ceeft'eycerde-Oq/i - Iedi m /ïi^COMP. bcflooten is hunne Vergadering van Znentienen op o" o c« S Hi c Miipd'sg den ccrftcnOiftober te beginnen en hunne uit dein o'ï.2'sjïö'ri; dien gekreegene Goederen by publike Veiling in de maanden dj <i g c g -g 2 November cn DécctoVer aanftannde aan de meeftbjedende te 0 verkoopen, némentlyk by de Kamer Amfierdam den 5 November, g 5 a<G> S j; K "S** By de Kamerk<W«»i/dén ip Nov,, by de KamerDe//» dcD cd Nov.'g^té.g 2 -a a g g -g by de Kamer Rotterdam den nd Nov.., by de Kamer IJeorn den 4S "»S Decemberen by dé Kamer Énkbvyienden 6 December Ac. Eh-a S H 5 o In Brieven van Aleppoin dato 47 July, word gemeld, dat dén .2 -"i et iS g 17 dito Van St. Jind'Acrebcrwaavds r-s vertrokken Kapt. Eclmtr ^(5Jgc *0 S ,-g Blank, voer«igtlé herScblp de SiatJa Hert/U.. 3/1 «o S Sm Giller kwim in Telfel bifinen Abr. L-.ntendyk van Hul qgn lag <actó ypórgaals ombimieu te komenPietcrLaufens van Archangel; In tegendeel zya in Zee geiktoken twee Hollandfe Convoyen, alsééünadeSttaitencéanadeBogtvinVviKkryk. - 1 Het Etrfie vin die Convoyen bevind zitf onder geleide van de i o O trlbgfchepen VRIESLAND, Kapt. Jan Linklaan ,en GLIND- o"rg g HORST, Kipt, P. H. Ryuft eq beftaat uit agsien ICoopvatrdy- w fdhcpéa dje. na de Straat cq verfcjiclde Havens,in deMidde- S S« landfcZeébeÈemdzyn als méde Uït negentien Schepen na Ka- 6 tSf dix. Lisboa, Port iPort&.c; 1 s Het TweedeCoovoy word verzefd door de Oorlogfchepsft ZUI- LEVELDj Kapt. A. vaiidér Doe's, en BLOYS.Kapt.Syaon Dek- g- kcr, en onder hét zetvqbeirijidt» ris 54. Schepen zoo na de Bogt, ,g als yvrfcheidt andere IHvena iö Vracirryk wyders nog A. M. 2 u g Katiw naSt. Edjtachioa, 'twee Schepen na Noorwrgen tec. Gifter is uit de hfaas in Zee'geftooken het Oorlogfchip de*0(£ta_g in/yurik, naar het Kanaal; ca wyders - 3 fcS g S 03 ej O Cé SSÊ?" SS >oo-J Slg ïö-sfgS |'5 g-?ö g g".o - jvq m a pc3 fl :--V. SlS-« S CASTOR,,Kapt, Dol van Wis gifter door 'cEd. Mog. CoUegie ter Admiaalitelt op de Maas - begcevenhet ÖorlogfcbipSCHiEDAM asnKapt. Willem Krull. *2 o N -- Cn •U .552 fl 2 5^ e eioj"' 5=6 Tc Smirns was gearttyeerd Hcnd, Pietcts van Rotterdamte c té "g je 3 "v KadiXbetScbipdeCrOBw Catbarina. Ésp;. Jan Fred, Breslakin t7 J g 3 dagen teStffy C-jtII. Mytrte Dieppe Dorcs Krpgcr te St. Va- u S 2 3,<t"Z "3 lory S. MycsF. Pitters, ea Anne Botes; en te IHmbarg Olfert "2 «-„-a g'- «g S jg Janfcn, J«c. Éooiag, fe. Boysman, én Alb. Tennis, alle van.deze S >^^0 9 t S Stad,Fr. J. Witkop van Duinkerken, L. Danekertnan vaa Tftps- S J"«s ham, llsns Pief. Gjopt vsn Livorno Hans Plet..llólm van Ka «2 dixH. Scholken, P. Holkérmanen P. H«nfen van Lisbon. - S o N td "3 Tc Port k Pórt wat gekqsan Cl. jelles kuyper vin St. Ube»; a -W 5 o E te Koppenhagen Hcpkc L afes van Rouaan te St. Valory Gsbbe 2>g*S Sg >5 »«-5 3 Colkcs, J.H. Jonkman, S-Hojnme» en Anne Binne» van Ceudres. c(S oS3-v""o*^ü i S S. Den 17 dezer waren van Oftende venrokken M. German, en -g 0 o g p.® ö-sa-iS Hcpd. Geerdi na Vrackiyk van Port ji Port £1. Jelles Kuyper c S g»«l ba St. Ulus van St. Valory LWopkes hide Bogten van i'O- "g 3 «'S rient Gabriel Witfeyeen na de Ooftzce. S "S S i 5 "2 In een Brief van Stettin in datr. toS.-ptemh'. word gezegtDe g.g |j Zwecdca hebben dc hVefizyie van SCHW1FNEMUNDE be- "magtigd, inïir lasten ilc Schepen vry inkomen Opkitcbbén s-,3 ty aan Schipper Rynicrt Ryndertfedcbaip, die aldaar na Vifi- df c JfSjgC— '"'fe ta tit iBgeloopni.en cq de S ad opgezeild is,gezegt.dat alle Sche- g 2 "p-n, die geen Coo>irib»n<l*n «»n boord hadden vrykonden S'3 binnen komen zynde taa die Stad gearriveerd een Holftyns S S c Si2 "SS -= "2 'f? Sch p met Boter en K»»s. 5" •- i g -bi ci 'O CJ a.l zë.t HELLEVÓETfLUIS den ia September. Gillet avond is al hier gearriveerd B-art. Je Yinck van Bergen in Noot wegenD'«»r- 60 - B ia u o tegen zyn van hier cn uit de Maas vertrokken elf Sch.'ptn daar E tao.S^»g S*1# onder Genie Soer» na Vraukryk, Piet. van Riet na Bilbao, Piet. c-oo3 2 gr"B c «5° S.^ SIÏÏ w^ry deur Graaf d'Affry ende Heer L-fcaris Miniller dea Kooiojis 5 - dl >S A eo 5j. ar', s V A r .1.. TO - O. W rt C R a W «i Sicpk sAnr. Tiraraurrs en QJjbc Obbcsde Hc^r nu Koi ëa vSlc. g •5 CRAVENHAGE den 23 Sep^cmb:r. DeFüaiiffc w' 1 mm 1 m hh ;w,d- reerd. A.anftaanjrfén Woensdig Zil Meieaet R«2in«7,- Ambsff>- dear des Kvyzers van Marojtco zyne publike AudicZ.ie by do 'r!c Stssicn Geaetaal hebben zullende ten dien «inde met dcRoeis *3 van Stat; ten Hove gehaald worden. Een Courier uic Duul'chlaad atBgf lcomen rataa Loadco vertrtkltea. j - S E ïj Viy lagisde Ptins vanNa(ran-Weiiburg,Gouverneur.viDBer-'a-S 6 £,"S ta v - gen op Zpora, een keer n^ lie^telf*Gouvernement raandoen. «j u S S-®^ M S'"0 Giftv heeft zync DoorkIlooghéid<jePrinsKrf-Stadbou(|«ren R-E'*0 éq S^bsïg Wolffeo! uRel ,e»n keer rut Lqyden 5» 3£ S-'StS^-O' H,,rPrnf fT,tVJr iteiine. S dc Hertog van B.unswy gpjuf f, *1 jaar, q«a bezoek by don Hf^r PrqL.ffbr,Weif^qfge ltgtea dc Aoégicunie Aicëin de Utrtat Mediene bcii^tifj, 1 sata

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1759 | | pagina 1