IEY0SÏ IIP a. \'.i759- PU* L. jL a B a Tr (.3 •- 3 2 o u *5 -fl .3 -a -o ~y .u "-a a.-'J JC o - IHtxfeJ 6! -:S3.ee ;fr g ":'Kl" 5 M ~'Z '.s SS'.'g A 1*0 *a t3 ,<rv 'is §f WÖcH&dzgfe Ceur2Hu P O M M R E N- r «T/t bes Zweedfe IlecfS-Kwartier se PASEWALK den 11 Sep- J I tciabcr. Zoo'even fcrygcn <vy vin den Generaal Major 1 J Cupclan tydingditeasEfqiiadei, bclhtande .alt.vier' groote eo ïrter kteiqe Gaieycnsls mede uit vier Bukifr k«,beflemd tot de Expeditie tegen het kleine Eiland USE DOM, i! [fer Voormiddag de tw«If Ptuiffifche gewipcsde Vaartuigen .JU'1 Friffche Haf beeft aangétaft: De Kanonnadc heeft van itlf tien tat-over half één geduurd, en drie Quartiercn lang ia het ■i Vuur zeer hevig geweeft: Onze halve ©aleyaü omringelden k etide Pruiffifche regteTr Vleugeldie zeer goede tcgenftaad itrö, doch dc onzen bragten bet zoo verretl^t zy enterden, tn %ivsa dc twaalf Vaartuigen vcrmcefterden. Hoe fterk de Bezetting geweeftisweet men nog .niet zeker; joch ruim twintig Officieren ec 5ce Gëmeenen Zoo Zee-als Ijsd-Militic zyn Krygsgt-vangin gemaakt Op één vaa oaze jtihffenis het Vuur «Ier Vyanden in een Attitaunhic-Kas ge- naktwaar door wy eeni'c Masfchap veriaoren licbbcndoch ju jit Verlies is zeer geringen kan voor nuts geagt worden.in #i,n- meriting vac Set groot be vogt'sa Voordeel, dawy hatVyaadlyk •Ij Efqusctcr verflagen hebben. j DUrrSLAN'D, sm asagremgenHe RYRfcH. WEËNEN den 5 September. Een Detachement vaa het Corps its den GsneriT Hiddick heefrden 27 der voorkeus Ma aardde jpMiag PEITZ niet verre vaa Cetbusin dc Nedet-'LiufiiZhyi!»- ji iiuhiie beraagtigd zynde aan hqc PrutUifch Garnizoen aldaar de «I jV. Afrogt toegcflian. it Muadag is de Graaf van Apremont met den jongen Grarf van ii ïolkcuftein alhier van Infpruck-aangekomen ZycJe de iasrft- 1,1 tm. door de Kcyzeiin totgebeimecRisden Vice Prefidentin tvoorn. Stad henoeind, t< BERLYN.dcn Ji September. Zedert datde Generaal KJ ei ft tethetCorp3 onder zyu gebied, fterk zes duizeod'Min vande 15I livier de Poene sa denksat van deze Stad getrokken ishebben lil fcZweeden volgensg.;w >oiue dc Opeiatiïjrfegen dtes Koniogs boden cn opeae Steden aanriicn fesht hervaten, zoo men ve'- «i Int, den 4 dezer Miand de Swi^emutder - Schans Op bef Eiland" j) pM heroverd, hebbende het Garnizoen 't welk alt zestien 4 Meieren cn omtrent vierhonderd Man beftond, zig Itrygs'g-- 1, ngen moeten ovcrgecvckDaafregin heefteen Detachement. 11 iitdc Veiling STE'i'TïN onder het gebied v.in den NUj >r vaa I ppnagel in den nagt tuflc'aen den r en. a drztr Maand e n i[ lirceds Detachement, lle'rk omtrent vj:r hpnderdzoó Kirffjarco iijujers co Gra»«diers tc P tfewalk ven ft en van hetzelve ii lts Officieren en i83 Man gtyangen gekreejen de .overigen* a slnedergezabcld of in dc Moeraden en lUvieren gejaagd, eu by te Expeditie ook twee honderd P»ard,n buit gemaakt. J V R A N K R Y K. PARYS den ;o September, Den 4 dezer MasnJzyndeVcr til logen van het Parlement alhier nver'de ies nieuwe FINöN ti; HE EDICTEN aan dea Koning overhandigdDerSf .iade eer' r;i tPtclident na Verfailics-oatbóeden om het Antwoord van xy-, t,j eWijt, te ontfiageaen zoo cha die Prtfj Jent tc/ug gekomen m,heeft hy aaa de Compagnie dat Antwoord 'oeketidgeraïabj, in nar over dezelve tot des avonds omtrent negen curea verga It trdfcbleevtn ij. go 1 In de boveogem. Verroepen heeft het Parlement oöderinda- m tea opzigte vaa het ÊdiSt wejer.s de HUIDEN aiDgetoondc ti; Dttde Belading op dezelve eu de getaande Veilen, slszyndein tt rlfcmeea zeer noodwendig, cn wel inzonderheid tot dcc ml iknft vaa des Konings Trou|>p-ss osvermydelyk nu to;-die, lootte gcbragtzoiiw worden welke volgens dc Ondcrvindipj. ui: (c buitenfpoorig is en die men derhilvec tot-nutvan den tS 'Koophandel tanmcrkelyk heeft icoetca verminderen. 'Vtt aanga-at bet fib'Atetfcet iuvoerên va*i Krffe^ki bRF.VET- ISinde Gildeos is ikhalvcn verfcHeideZcer santusetnelykc. t litsen om aan ts foonca dat zulks tot ccmgrheelVcrvaWtr Of inden en IiindwcrkeQ zouw knnoen. aaitlai'ding gcev'e».) ook ïitbtagt: "Dat tscds'in iecler GKfte w; erkslyk zoo Veel ïdc?- p«i fctjzyudit zy uit hoofde van defl tiuwhèiddie men sedert L'l tiasoriiiinen tyd meer en meer in deta Koophandel bcfp'urd 5# list beftaan kuanendat derisalvcn di ergelyke BR VET i'BN i°ï Ia ft zouden ftrekkca en ten eeneinail oasut worden z.:>$ ik" '«ivoor die Mcefterswtlke dezeiveaen andere racgtcn wil- Mopdrsxgen, ais voor dc Erfgenaemca vaö die, welke iget Ui tóodaanige ERF.IHTTZN bekleedzyndemngten overiyden.f.' ïti Nspcns bef Eiiè rsikeade dc OVERDAAD heeft roan voor- ïi' iBScmlyk aangetoond "Dat raea de Beteugeling dasr vtn •j, ic?d tc zgctea ia de Bronnen dewelke dsit t*e gclegcnlreirl Jr i<tven,-mi*r niet dan enetveel loaizigcigbeid tn Wjarcri-ffioc- J'reaBe Jieadens of ditrgelykeit.itt van de Novate n:!tg- «tidbyna onverHaydclykenbetaataiyk is., j» die zelfs eer D. fettle in de byzontlere Staatcn der Menfc-arn isede-!>ier,g.- n.' •3 "®korttc g»'n ,h,etParleffleathe-eft toaopzigte Van deït\,drïe f', 'oenid c KdiQtn, zoo ook aapens de drié attde<eaa<« den Kéoing )rC T#9?cn SV'tetd:. "Dat dezelve etn aigemetnc Dmluenog "tzy in dc gsncraale Huishoudiiig var. den Sraath'st-zy ia de j lyzoadcre Takkendie bet Ligci.aam van dén'Koopb*8del en aJiUfintfchen Staatüitmasken te weeg bresgebk-unnen o«i JeCommercie cu de Landbouw daar éonrgekrenktde-pit- "SePolitie of Staats-R.egeerJng benadeeld-; eu dt G >edtrc« "kzittiDgen van oneindig veel Onderdaïnéö in 't ndauw ge "o i iS ec 0 32 ru v v. 2-5. O -a a K ciu 5 5-G ftantlcn evenreedig zy met die yan.de Noodwcodighcfd en d?t sa^'g "men tochgeefie'Bcli'ftAngejn wlllrivoerecWaïf via defyd dcr w Ontbeffiagï allccutlyVwiilïkeurig is. _es J "3 a "Wanneer iuenin gelukkiger'iryds Otnftindlgheédenk'otnen S'^ m «j '-Ü XI 'Si -o •"tietZckerileinifldelom ee,n.igfints de Laflen des Ónrlctgs uit-^-o g.g -gg g.-® "teftaanéninVredcs-tVdtotafl ffiag der Schulden te'geriakcn, g-S g o O "2 "is bet'Foods 'twelk inenkrygen zouWait de Verbetering vin""3 e'5 r g-~ ijed i •era t 1iijj.vj.j.-„_ O, Z "F. M W «j ts O "ji O a- w v wwa* n Mi."}, vj, f/ici-, V««. p, w a« Üfckoftcn gedaan Worden waar vao otetfUptelyb Rekenfciiap gg~® fl gcfchiede volgens dc Formulieren, die doördc Wcttea via het'g p, 5 ".2 Ikyk bekragtigd zyn. «J k c,L:< O» f B "o Ï'O - Y Slt "vS Wel ëerreevénwel vMimUwcM-jt.te wiijon vartooc'én, oS «vfi v •a '8™'* Winften dewcike tot dezer Ütfrc in.de Pacten en andereYaa- e.2 E -5 0 "zuilen overig houden als dc Begeerte d'f hun Levem t'ea g ua* y.& "dientlevajj huai;ei)Ko.viog willen opoffc'riis.. a.cil-hi'é oJ "Op dezen grond'flag is bet dan dat zoo yécle getrouwe On- o _g ik O "S g g S"~ c*Z derdaancnvan »y«eMaj f. Qoedb.eid verwjjftcn daiHytoeë'r g 5 Jf.J* gogo dan ®oit omtrent de goedeHuishouding waakzssm wtezenz»), g ïjjJ co;?- "als zyude-de-eenlgile toeviugt, die stag qyeri,u Hl 'n ?e.cr ryke g S g 2 g g ^5 "lykisj, «Ismen het Voorbéeid daar Vaitiienkai in den Koning, "-S a v^* v i. w, t t M w Um tO A die dc, gfthef49 .is; cn verdund zood»i5;g ^^nocmu n worwcji. Het ANTW.UORD 'van dett Kot>lo,t op i/ëze VER.T(tjl;)GEN is - 7— 23 Paf. gtoc», :ï»,b. heil* zes niéuwe EDÏc'lEN inde weike wel ecniger Artikclén van de voorigc verziet cn Vtraidctd'zyn, fhtar v eflcnjaoa.k met nieuwe en audc'ic Bela'ft'iogt» ■veiinetVdcrd zyn, g «a in zoo vfcrre, dat UeBurgen dooi delsairtgcm. ËdiAcr. racer dan Z door.de voorigr be»w»ird genorderld wori.cn.'' Men-lteefrly Zïz veerbeeedi "dcMtffeyke BREVETTEN voorhet 'CaljUrdct Koop- g Héden, Konttcr, tn Ambngten wogSeHateitrasatanplists van li a dezelve vóqr sltoris eeq jasrlykf; Taux van 'i-.vimig^S',ivtes.£-p '2 h der UITHANG BORD in TRyk gefield: Indè Wielen aas .de Wsgetta Word Wr «itWde JhdsAhig op;<h> Dq-,.£ meftiken en dc Paarden ingevoer..-; maar vooj slie dé L^duj/sty 'g'^-'§ ."{in plaats dat .men van te'vooren, vóór tieii twcedep-jojt-h'^Brdliti -« derden.40 Livres«ès, zouwhebben ntoetenkettal«h'|waü.)ft$.n SsT. *r - ,.c |S'c I'S? c u* y fc fe-ts •W QJ W«3 M.-S iiwiid '6^.1 jipn fee w, s nspopeen geiyken vot ttwititig Livresbet«lën. ■.«■-o -o" JT;. Wyders hee'ft.de Kan'leg,'io ge'voig.c dc VER''E€^>§5;Htya-a..«5Ag éf'Z S. '"■'tPftJemeotveór den tyd'dat'de pojrió'g duufPy Wfcfgïvan .^-'^55 2 G a L O tz ««a-: k gk/es-.- 2 ?j«r j C3 r c> té-, c tJ r--« c: C del 7. als InldeWaagfchaat geftcl wprdch'wz |f| :er s- nwerkelyk is herSlot vso deze VERToOGP.N ,-intt j, hik Parlrments-Ledtn zi« «Wus uitdrukkes "Hst irtflel- '1 van ,/yeeds duureuda Sê'alUr.gen en vaa «et» nieuwa TAëfiN Ijl 'IRSTÉ voor een -veel langer tyd ais de Oorlog duurób rtfien 'lilj W-el by Omftaaaigbctden j die voiftrekt verfifCiiea ctaÉ vryZout't nelkde. Miqiflers van lync oppc A-; tSfrjfgts-Hcr^ "ven genieten, opgcfcfiort, en aan de S1 e dc uv e t bc- ó"3 Jft ,da rüc? "zélve geen andere Dnkoflen zulhn'duèn-als die tVelkeyói- ftrcktnodigzyn j terwyl zyne M-j'. kei Surf its der I»fci»jj>ftcji "2 gytt ".V»n iéder ^tad van zyn Ryfc asn zig zeifc toceiginrk J .4, Ëiudeiyk. verkiatrtl ricKóning dat in'géy*l zyb.iygsfe.m-fnt p c wéigerd deze EDICTEN te rjjgfft'rccren Hy^iggerngstéfeaskt 'k Zien zal osn van zyn fouversin Gezag ^(brnilete-«:»iker.' }cc. "g c Het Parlement heeft Cpaaxijl'arijfek benoctK-i', om ié'OW.erwccjj.'i} S 2 wat Party het ze) vein deze b*l!tandi.ghc'i;Uiiefid;e kléfen,; He- S. zc Ccmmiifjritfen zyp .Za:ujilag en Zondag yer-gaderd^gwreft', ■co naar allen fcbfnZal die gewigrige Zaak nog vpóphej.eik'dc ran deze week het zy door een-r vry'willige HegiftjreeriBg <}cr f I,„rif,l-R#» rv iijinVkri-'i IvcrzVtlóbr c-cn-r.éï .g r'fl'i»» o s r AJ Ti ci E.-o aa p4 T; V ïit 'v5 - V' *-' ,OÏ W 5 ''C 2 «g V O fc Sifc ,c yi - - X..Z j» Ci 5A ~J O c es- ,cï'c, 'g w. -Z "S w si c-'< gem, B .üAen inet-bygevoegdéBcpajiicjtÉYiiBfzy'ilóbr 'ce-n'ifï 9 k Z "Z "2 u. defitfici voftdoid worden: -Ö'ipS,® 4»^; - A g - ---'k iAi. - T:V~0 V G RIQ.p T:% KIT T h N||4| ■LONDEN den ]4;Ssp£eabcr.. De' Kó«inde'o.Lord fc o .Ge.órge Sackvi" 5' Dienft'en verde Lórd gcïigti«Ö de Éataille land toevlugt Waardighei Kt ra al vande Artiliery «au deu Marquis de O'iranby ,'-ï».iyn Re- gi:n«ai-Rtsi:er> am dsn (Jl'éjierzal Wal legtave o-yjjedra-gen. Ëetf.illrr js in ci-n Vv-igsdering s an de BURC.ERY deZtr Sttd lisr ki lluit ger.ooiT.etidat Jc In'tt-'béitirg tut het w,r-'cq vsoJRe- crtiiéovoordes Koaiojs 'I'rouppcs tegen vyf Guineas per Man nog eeq Maand zal worden votartgcZOt. s l)i ADMIRALITEIT heeft doctrbikencijmaïkeai "D trJ - 'zelve deu 20 vao dc ainftatnde Maand pri 111 ue volgende. J a- Yreu .teit-oj» in dc maaodea blaart-s» Uélobcrde Zi:uogtnzal yoortz-ttcn out dc ciirninVrie Z«*kt.n te onderzoeken. Dat •fiC»' w' V"« ï'Ck- D,o. o è-cti. -v. i c b w O -I- r; -dA-r-s. u- *-j \n .«i.5; "'a ■zrs d-rliilven de Éigenaars van n.'utraale S,hepcDdie doSr Engél- 2V; S"S'*s^dS "fl fe Vasitpig.a gcplimdèrdzyoaaauwken'i .e Lyftgn cn Amc: 2^1^"2,^ f -'-gT: "ftaticn v in ,1c hu.a.ontioófde Gaed'crcii Z )IL-n uiopfvn overls g a »j V;; M— *- veren «in den IkerSed.hn Pr xureur van de A rairaii. eii - c-£ teneindeztiike.-'icx odaanigcBii.'cr.fpoosigbeedingcpLego "hebben ftp belRvéngiic tc kunuch fttsffen. aj f ?y 'f. T UERTÖ.GÉNBOoCH iU - r^,S t'-W - ti oj - K o, li .Ca o e -2 S "t, -a jiw jg-f o t' s P fi a i i$ Hed«a is iü desi u,w

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1759 | | pagina 1