leydse A'. «7Jf. W. io? DUITSLAND en ttngrancende Rysib. WEENEN den aa Angufty. Zondig, «Is winneer het Tt Dium in tegenwoordigheid van het Hof onder een drie voudlg Salvo uit het Kanon en dc Musquettery in de Hoofd Kerk dezer Stad over de Zeg* den ia dezer by Frankfort aan de Oder bevógten gezongen wierdhad de Graaf Rinsky déaéelke driedsgen te voeren met het omftandig Ver baal daat vin albier aangekomen witde Eer om met denKeyzer en de keyzerin liet Middagmaal te houdenen wierd tefEens door hnnne Ktyzerlyke M-ijeftentn met een koftbaarc gouueSnuyf* Doos ïn een Ring mét Brillantcn begiftigdTer zeiver tyd wierd het befluit genoom» om den Heer van Lindohn tot Generaal van het Voetvolk te verklaren, en-tén ccrften het Brevet aan hem af te vaardigen. Volgens de LYST dic door den voorn. Graaf Kinsky omtrent het Verlies van het Corpa van den Lt. ©e- ueraalLsadohn ismedegtbragtzyn van het zelve vyftjejn Offl eieren en 435 Man gefneuveld 93 Officieren ep 1343 Gcmeenen gek'Vttft, alsiEede agt Officieren tn 447 Man vermijtbc(taande dushetgchefleVeriies van deonzcu in 5331doch, zoo men zegt, datilerRuffin in omtrent vyftien duizend Man. BERLYN den 28 Angufty. Zedert dehataille vao den ia de zer as tuffthen de wederzydfo Lcgtrs niets voorgevallen Dc RnffifcheArmée'HarnogbyFrawkfort kan den Offermaar de Koning ia den 15 dezer met zynLeger-vanReitweindoorLebus na Furftenwalde getrokkenalwaar zyne Prniffifche Msjt. zoo wel de Beweegingen van'de RuiDfcbe als de Öoftenrykfe Ar- mée in tgt neesnen kan. V R A N K R Y K PARYS den 31 Angufty. Het Hof heeftBU een Lyft doen pu- tiHceeren van de Officieren welke den cerften dezer Maand in deBWailleby Tadenbaufen ais roede in de Aclie van den Her tog van Brifac en geduurtnde de Retraite van ónze Arméeaa Kaffel gefneuveld, géfcwetft, gevangen genomen en vermift zyn ln gevolge deze Lyft be iraagd het getal der gtfacuvelde Officie ren van onze Infanteryöö.dcr Gekwetflen 171det Gevangenen 89, syndeéénvermifte Van deSaxifs Officieren *yn gcfneu- Veld 5 gékwetft 22 engevatignt) 13 En van onze Ruitety zyn '83-Qfficieren gedoodals mede 127 gewond afgevangen en één Vermifti Dua hebber» wy in die Bataillc 578 Officieren verlooren. G R O O T 0 R J T T A ji W I H LONDEN den 31 Augufty. Gifter vergaderden de beide Hul zen van 't Parlement, maar hkinnc Zitting wièrdop bevel van Jeu Koning wederom tot den 4 Oftobcr geprorogccrd. Hetgerugt, dat de onzen hit Fort ST. DAVID in Ooft ladiën heroverd et» verfebeide andere Voordcelcn op dcFranffenbe haald hebbeft, ftcoud allceniyk op indireiftBetigten, en in gevai hetzelve btkragtigd word, ftcld men vait, dat uip Herovering by Wjrze van Vcrriffing of Krygs-Lift ter uitvoer gebragt zalwee- ïeh: Voor 't overige zouw dit Wingfwtft gróót VooTdeel aan dén Koning ea aan dé Ooft Iudiichs Compagnie toebrengen. UiiNISlJW-ENGELANDzjdtracnBrieven in dato 23 Jnly, waarin gémeld word: "Oude Arir.ée van den Brigadier Gene- "ïa?!Pridéau5c en den Generaal Mtjor jfohnfon den cerften van die Maand vanOfwego na Niagara getrokken was, om dc laatft "gcm. Plaatste belegeren Dat te Ofwego voorn. duizend Man "gereguleerde Trouppes en ieoige^idirinen onder het gebied "van den Colonel HaVerland te rug gelsaten warenDat die "Plaits den a en 3 door agtien honderd Franfleti en een Corps "Camdië™ drie vetfehtide reizen lievig geattaqueerd was masrdïtdi Vyandcn telkens met gr'opt verlies afge flagen, en "eindelyk genoodzaakt waren om in wsn-orOerte vlugten- Men zegt dat eindelyk het zekere Middel ontdekt is, cm de LENGTE ter tie te vinden: Dit zoo zyn.de zal de Uitvinder met de Premie van twintig duizend P. St.welks het Parlement daar op gefield heeftbegiftigd worden. De Schotst by nagt Rodney is den 27 dezer Maand meteen Onlogfcbip twee Fregatten en zesBombardeer-Gaijootcn van Spithea.i onder zeil gegtun, en de« raiddagj.rccds tiit fictgezigt geweeftVermits hy op de hoogte van Havre dé Grsce twee ©or- lhgfohepeh van 50 St. Kanonea nog vier Fregatten vinden zal verwagtmen alle uitren tydingdsthyzyne Expeditie begonnen hetft. In de vy f Barken die onlangs by fSrcft génoomen cn ce Plymouth opgebragt zyoheeft men onder anderen gevonden 4630 Kanon-en ï76coSnspkass-KogeIs, 646 Centners Baspoe- dei s, 523 Kiften met Kafdoézcn &e. Ia de jongfte Bcrigten van den Graaf van Brirtol word het Overlyden van den Koning vin SPANJEN bekragsigdmetby- voeging: "Datzyne Katb. Msjt. tadeszelfs Tefta.nsent des RO- NlNCi der bciis SICILIEN.tot zyaen Opvolger op d,eo Tbroon en univerfeelen E«fgetnammaar de Kóningin Douarie™tot "dat zyne Siciliatnfe Map. in Spanjan zal cingekornea zyn tot Rf'sniijiof CtuvtrntuH benoemd had," A E. D L A H. ;-0 K.'N.. BRUSSEL den 3 September. .Men verwagt hier alle uitren f waalt El'q.tadrons Fraude Trotippes, dcwe'ke naden Rbyn zul len trekktu wer waards het Regiment Beanfre'iAont en het Regi ment Roy-l.Ruiiery, heden door deze Stad gepaifeerd zyn. AM.sTERD.VM den 3 September.M;n hetft bier wal .ver febeide Brieven van BREEMEN, wasr in gezegeworiDat de Düitfcbc RYKS-ARólF.fi: op de aenkoraft vaö een Pritiffifch "Cotpj wedetoM uit SAXEN tt *uj geuokkep is" doch het z»i bcti wce«a daar óthtreuiaadeieK, rigten af te w>ttcnomdat d; Brieven van HAMBURG van dco 31 Aiifuiiy aleentvk mci- den "dat de Pruilfifciie l'rouopes, ..ie onder.het bevel vin den Gcncras' Major van Wunfcliceo byzundcr Oórps nin'naiktn; »»iVt f' CBNBERG wcike Sta.i den si Angufty.by CapituiatU lao Jt Ryks Arm.c is ingetsiumd} gettrokken waren Do m io Brieves van llAMBUtk'.i, fchoon vandénectf jen Ja- •a'w, w«f Jao/cï2etè<*fS'L «a wtel dit hei daraizoén tc vYlf- WócaSfiligfc Cotiraaiï - r;: - s.* o "TENBERG voorn, terfiopd qp de geditne Somm«iê dee vryen aftógtgeëifcbt, doch zulks niet bobbende .kunnen veg- werven zig als Krygsgevangen,, en wel ten getale van omtrent "drie duizend Man, overgegecven heefteen dit deGenera»! ".Haufzdewelke zig by het gemelde Prniflifch Corps be voed, "en Cotnmandantte Leypzig geWeeft is, terftpnd na de.Herove- "ring van WITTENBERG den weg n» Leypzlg heeft voortge- -"Zet, om di*Stadook wederte veimeelleren. AMSTERDAM den 3 September. "Met de laatfte Engelfs Brieyfu heeft men narigt, dat aldaar wederom ontftagenzyn d» "tweeDuinkerkerBeurtiieden Ysbr.aad Roukes.en KlaasVer- '"feboormits dat 8y niet na Duinkerken zuilen vertrekken. Behriveu het geen reeds in myn voorigen ge meidis van dca Brief die ,door Kapit. Jan Chrift, Levefouw in date 8 AngBfly van CARTHAGENAgeCchrecveo is meld die Kapitcinnog in een anderen Brief bét volgende; Toen wy den 29 Jaly door Tegen-Wind op de Hoogte, van "Canhagena kruifien ontmoeteden wy des namiddags de En- "gelfe Vlóo.t onder.het commando van de, Admiraals Bofeawen en Brodcrik beftaande uit xavmtieSchepen van Liniéi Ptf van dezelve wierden uitgezonden die by ons Convoy komen- de niet alleen alle Schepen vifiteerden maar zig zelfs van digi "peene, welke na MarfeRic beftemd warem meefter maakten*; ZynamenmyhePaipoortenenConnoflcmenten weg, en zon* v den één van hunne Officieren aan,boord. Wydejs.ordonneciV "denzy dncwy de Epgeife Ootlogfchepen die mcé klein Zeil om de Weft gingen, vnlgenmoeften, met byvoeging dat wy Gi- bralttr zien zouden, "- "Onze Commandeur de Heet Kapitein Beft.iog zulks vernee- mende zoqd kort daar nazyti Slot p met pen Officier by den Ad- "miraal Bofciwrn, om te vemeemen, of het zyne Órdrea waren» dat onze Schepen onder geleide en ConvqF van de HoDaodfe Vlag, moeften gevifiteerd worden Wy kreegen tenantwtJfetd en derhalven nog veel winder dat die. Admiraal bc- voolen bad om de Schépen op te brengen De Kapitein Bet- ring derhalveo ziende dat alle de Schepen, na .Marfcille be* "ftemd, des niet tegcnfta.andeyan de Engelfen vervoerdof gn- noodzarjtt wierffen hen te volgen, maakte een Sein om den En- gelfen Admiaaal te fprctkeo, ten welken einde de Heet Betting "aljcZïilenbyzcttedeom denzelven ivi tehaalin. r' "Hit was,van éen zoo 'goede uitwerking, dgt de Commandeur van dé vyf Engelfe Schepen«lie onder onze Vloot waren en "oas reeds genrefteord hadden, de Papieren na boord van alle "deSchepen te rug zond, en-de Officieren, die hyopdezelve ge- plaatft had„daar uit d;ed Becmen ,en dus de Schepen ontfloeg, De f.égeife Admiraalbefpenrendc t'atons Oorlogfcbip jigt maakte om by.hem re komen, rukte alles by wat hy boode, ver- "rnits hy zig niet wildplaatcn fpreektn en ten opzigte van heg gebeurdegaén Satisfs&ie fchecnte wlllengeeven Alzno nu "ook 4e Kifitein Betting door den na» tovervallen wierd, moeft hy van het najaagen afzien en weder by onze Vloot komen. Dezen namiddag hebben deEd.Hëeren Bewindhebbers der O, I. Comp. tn Ksm*ralhier.ptrExpreftedetydinf gekreegen dgt bun RetourfchiptRENSWOUDE, Kapt.Zjfb.Nauman, uit China1 voordate Kamer behouden voor Gamper Duin.genaderd issue. MetdeOoft-IndifeRexonr-VIoot heeft men cenLYSTvai» alle de Holiandf: Schepen*, die. geduuren.de het voorjeedo jaar 1758 op de Rbede v;n Ögtavia fucccffivelyk zyn aange komen, leareatan: s JANUARY den 7 Onwerkerk van Bantam-: den 8 de Vrouw Petronnella vyt Enkhuyzep: den iSdeSpurzwmheidvan Ara- fterdara: den 16 de Bevalligheid en den 18 Aiaftelveen., beide uitPetfK'n den 19 ©vertes en 't fïuit te van Amftcrd. FEBRUARY dco ia Haarlem tn-den rqPasgeld, b;ide «ik Petfien den 15 Bronftee van Bengthlep den a8. de Batfe da Buys van Plmbahg, en de Itogker Don Quifch.ot van Malacca. MAART den cerften Rhoón van Surattc.en de Bark de Moffrlj den7de Vrouw PetroneHa,^ Ovcrfchie alledrie van Benga len: den 8 de Bsrbara Theodora vao Muaqucttsden 18 Ha»r* lem enWiltryk van Amfterdacq, en Nóu -r - Nieuwerkerk uit Zeeland: den sóCrabbendtkevan Sjatp: den azlluygtwaartl vtn Malacca. APRIL den. 4 ]erii7alem van Rotterdam t den 6 JeGouver-: neur Generaal van Delft,'t Rafteci van Tilburg van Amfterdam, en de Bat k de Goudvink van P»dargden 9 de Anna van Palam- bang den 12 Pyïswabrt v«n Bengaien d.n 13 <Je Vrouw Mar* girita ven Siarnden aodeGufiacf Willem va.vCeylon den 32 Pisgcld van Ca-ribon, C^ernes,van Java cn Kitwittsheuvcl vaq Suratte: den 25 Saamflag, Amflelvcen, de Afvalligheid en Wpitkrosdorp,ailevanj.iva.,\ M.EY de n a de Rebecca Jacobs v anSutMtc,den 3 t}e Jtager-t dca 5 Zuidlicvcland, beide uit Zeeland, en dcAdtniraal.dc ftof- t-.-r v,vn [»vaden 6 dc Spaarzaamheid, en den 7 puipcrtburg, heide'van jav! den 9de Wacrcld-aaCorpróatulel.: den xohec Engel»Schip dcCryhond,van Bengalen dtn iade BjrSde Ritf- tcr van M llabsardee.t.4 te Snoes van Bengalendenl7Bro*- fte.-.van [tva en den aé de Herculesftit Zeeland, JUNX den 14 Amefiawaard,vso deKaapde Goede Hoop,-en Jc Vr<)Uiv El fabet'a den j5 Vosmar beidé van Amboina dun 19 Anre.ron.gen va* Smarts, en kitWjsrsuéitvel vatifBan* tem: des 30.Toorfi1vlie.vvan Ceylon den er Onwerkerk van Bi mad. n aft de Ora. i -Zal van Gcyloo den 27 oilooterdyjs vanMsllab.r.rden 28 Ni. uw Nieiiwcrkcrk v»n Javaden 3» Straal e van rtURoatrdamy»8 Bind*. JULY jen 4 dc Gerrouwigheid van M»*jafTerdep 6 de Vrouw Elifibtth van Ihntwn den ift Midd-;lhqgg uit Zeeland cn Git* ftaaf Wivlcm van jiva,d'n 18 Liagewyk van Enk' uyzentitfn 25 Vciiru van-Aiuft.-fJam-, tn i'Wgïld vun Java dep 27 dc Bar, rrfxnde van Teroaten.lep, 28 Je .Pi ins van Omjvst) Coro, mandel, en 't litris te Bos Je uit Zeelanden den 30 de^ouver--

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1759 | | pagina 1