lEYDSE 1'. ivï? Woc c Courant. T U R K Y N. 1 DUITSLAND cn aangrenzende Rykkn. rï* S?ÏS N E D R L A N.D, E.N-., sfö&ï-jf K, "tó V-Ii V* èk O 'h «_I !p5a si '_/- fit -<t .fa jj ,-fc* v *5 -«-S 'M ,S 4* - O i OiO>a >£-• ft a J (L> ZT c wr>s O O O F ■'■2 3 o:2.'<£ feédQ»^ a o "S@ fc-l>3-«-S ft to O-ij c-i> «tg .5 N .7n S< S'l ie .T" -Q r-a - .*1T5-' '6 g£^T.¥?2?JÏ v V ty 07 •^ONSTANTINOPOLEN den a Jony. Zoo dra de groöte T Rama/an of Vaften - tyd der Ttftken den 27'Iaatftlceden geëindigd was is aaaftonds door een Salvo uitliet Ge- f fchut't welk ia het Serrail geplant ftondaan dezelve «nis gegeeven dat de gróocc Bairttm ,;zyndehetFeeft 't welk «emaal 's Jaars gevierd wordvolgens gewoonte de drie vol- imie'dagen zouw gehouden worden Alle de Minffters zoo van Wet als dcnDivan hadden de Eer, onrden Sultan by die gde- ■obcid te complimenteeren, eh de voorn.driedigen Wierden «veel Vreugdcbedryveri doorgebragt. Dc Capital? Pachaof Groot-Admiraal is op het ptint om met de bot onder zyn gebied beftaande uitzeven Ootlogïchepen en itr Galeyenin Zee te fteekenDe bui tcnlsndfe Minifters heb- (i aan denzelven volgens gewoonte bereids een gelukkige [listoegpwenfcht Deze Vloot is na de Eilanden van de Archi- Hlbcft.md, en derhalven nietnaarEgypten, 'tgeen tot een blyk litkt, dat dc Oniuften aldaar geftild of tenminftcn verminderd itiDjt niet tegenftaande weet men dat dezelve in andere Pro iicicn meer en meer de overhand neemen, cn wei in 7.00 verre jude Sultan zig genoodzaakt heeft gezien om aan Zyne Schoon moeders de.Pacha's van Romaiien en Anatolian bevel te gec- ta, dat zy ten eerden naar bunDe Gouvernementen moeten ver- likken, ten einde zoo wel door hunne tegenwoordigheid als bc- Ifiaine Schikkingen den Voortgang van die Onlnden teftuite». Men verneemtdat de Sultan heeft goedgevonden om v. r- cheide Veranderingen onder dc Officieren enMinifters van de lorte te tnaaken idn uit hoofde van die Veranderingen de Reit- Ifmdi, of Groot-Kancelier afgezet, eD door'.,den Secretaris van «Kamers der Janitfiarea.g.enaamd Jenifer Epitdi, opgevolgd is, adat de Cbiaux Bacbi, of Groot-Kamerling", her zelfde Noodlot udergaan heeft, ca zyns Bediening door een ander Heer ver- iuldis: Daartegen is de Tcboaiar Aga, of Groot Maarfdialk tot ilikiar Agnjt of Sabel-Drager van.den Sultan zynde een Bcdie- lingdewelke te keunen geeft, dat zyne Hoogheid een groot [«trouwen (leid in de Perfoon die dezelve bekleed, eia dege- liezcne StUktsr Agnfi tot PACHA vandrrc Staartsnbeiioezd en •ii Etfmididewelke certyds de Bediening, van Reis-Effendi letftwaargcnoomen, tot Bujuck Reis Namegiof Groot-Control- ior der Finantien verklaard. P.S. Zoeeven word verzeekerd, dat Cargttt Sultan, die certyds ïian van de Crimfe Tartaaren ge wei ft is, de Vlugt genoorac n en ilijgevoegd heeft by de Nagajfche ïsrtarren die in CircatScn inde Ooft zyde van de Wolga tuflehen dcrZwartc Z-:e en Aflra' woonen, en onder RuffifchcGehoofzaarabcid ftaiu. IWEENENdennzJuny. De Keyzer en de Keyzerin warden totgeu van Schlosh.iff te Schönbrun' terug verwagt. Heden is tak de oudfle Zoon van dèn Graaf van Bniblcerftcn Miniftcr ("'kKonings van Poolen, in deze Stad aangekomen; daartegen de Prins van Ddlhnrukki in de vooriéede weck vsn hierna island gekeerden de Graaf van^Pranckenberg, die oniahgs jtot de Keyzerin tot Aartsbiffchop van Meehelcn benoemd is, int gereed, om zig der waards te begeeven. iBERLYN den 3 July. Onze Armé»die tegenwoordig in Poo- lis, heeftden a6 laatftleeden hraren marlch aan de beide zy- tavan de Warta voortgezetden 0,7 byBirnbaum, den 28 by ftirktenden 39byWrouke gccampeerd; waar. tegen alle de iKuffirche Detachementen van onze Grenzen naPofen getrok- tazynalwaar nu h.unne Armée zig fterk verTehanfttprwyl de hftenrykers in plaats van dc Operstien tcgelyk met hen tegen ':zien te beginnen cn te vervorderen, zoo als men vcrwagt had «gtfehiedeu zouw, zig van diep. kant verwyderen wanteen Meeite van hen is na Bïbmifch - Aicb»en het Hoofd - Lrger na ^•■Buntilau gewaekenHet Voik van den Oofienrykf n ient- ■ALauichn (laat by Praulnitzdat Van Iiarfcb by Jaromirtz en fitvin di fill» digtby Weydenau. OnzcTrouppes hebbenden 29 jrtny dePoftScbatzlarinBo- «traen óverrompeld, en honderd Man gevangen gekreeg :r, StVoorhoede van ops Leger is den 30 na Trautenru getrokkau. HAMBURG den6 July. Men heeft biet Btievcn uit POOLEN, 'arin gemald word, dat van wegens den Kroo'ns-Veldheer be- gemaakt is, dat hv het beflüit genóomen beeft, om de itoons-Armé j te doen by een trekken ten einde by tyiis te be sitn dat d« F.deiliedïn geen gebruik maaken van de zoo-ge itunde Rifchmkals wanneer zy hun Land-Volk doen opzitten, Wn ter oorzaake van de «1 tegroote Vryheiddie daar meuc Pfjfrdgaat, en ten eenemaal daar wan onsffcheideiyk is, aitoos wrbc tgróotftq, Onheil ia de Rcpübiik aangemerkt word. laBrte ven Uit SAXEN vaneen a dezer Maand word me: volle ■iStrheid gnzegt: "Dat de Ooftenrykfc Hoofd-Armé; van de 'Brenzen van Silezién dieper inBoheeffien te rug getrokken is.' MZbo zynde moet zulks veel opmerking veroorzaaken^ cn z.ylfs 'lafommigeo als onbegrypelyk voorkomen hoewel de mceile ^gevoelen zyn/dat de Vcldmaarfchalk Graaf vapDaun door itzen e rug matfeh niets anders zouw kunnen bedoeld hebben, komaan hét Legerby 't welke zig dc Koning van Pj^ifFen be- tiidbeter gelegenheid te^ee ven om een Inval in Böhcemcn re !"n, #aar door dan zyne Prulffifche Majt. mógelyk Zouw afzien •in het voorneemen.om aan de Arrrée, die onder het bevel fhat Sn den Maarfchaik Gaaaf van Dohna, nog eenig Volk tot by (land Vtnden ofte ook zelfs dcrwaards te trekken 't geen aan de wffifche Trouppcsde» te ruimer gfelegeitfieid gceven zóuwom I't. bival in Silezieu metfucceste onderneemen. #Vaa LEYPZ1G word gefchreevcb "dat men de gautfehc Streek rondsom die Stad afg'em'cetes en hier én daar de Plaat ïsn bepaald heeft tot het aanleggen v*n ccnige Wetlten. V RANK R V K VERSAILLES dea 5 July. Gifter heeft ds Ranifigic bet Park 03 "g -a 4 o. .jz 'Q o* ra 0 v P-j-.S -«PC\ it> -i( '7"** O "O V g O .to d -'r^f iï vin Marlytrver zyne Huis-ïrouppea dc'É.evnè' gedsanzynde u .c'2 - 0 - e, de géheele Koninglyke Familie liaarby tegenwoordig ge weeft. tf o ïd Zyne Mijt. heeft den Graaf van P,aysiond,Maarfcb.aJku«- Camp, g *c) ^roi. Kor - 2 3 re, u S to -rs 13 V o t co t -r - - - y tot CommandantderPrevincie Angimutris benoemd ,cn aan dea g 5" -> 2 'S, a '8 Heer Ratte die voer dezen de Zaak en van deze Kroon by hst S 7 £*1; E g Hof van yfóeücil heeft waargenoomenBrieven van Adeldom £^3 ëi? o toegedaan. 'Sy tea Koningl. Ordonnantie io dato ÏB Juny is De J O P p,^ -S "L'.S paaid hoe veel aaDde'Gcneraais.KipiteJins ««n andere Cam®au «fï.8 j'S i? "2 .g 2 danteo vpzyneMajr. Schepen voor Ai Koften van'hunne Tafel, 2 terwyl zy op Zeezya, betaald-wórden zal. 8 fl. c._ 5«a aivw u a fe s, toi -X1 2 ~3 •-> G R OO T-B R IT T AN N I EN LONDEN den 6 July. Eerg'ifter heeft het Öof eïn Courier 3 2 2 y g ö-_ naar hetOeallieerde Leger in Duitfchland afgevaardigd, dewel- kc niet'.we l'tillröctien VóórTdcn Prins Ferdinand Van Brunswyk a té.s c-> o en deRegeciing van het KcptvOrftendom Hanover by zig heeft. 2 2 51 qp..g Dien ogtent omtrent Vier unrenis zyneK. II. de Prins Édw.ird ,A £7: 'etfio."—S®^ 2 verzeld door dén Colonel Birudeaellea den Lord Eglingtou, ui S's'éoJJ^S gCo SS''m Plyfh.ouih vertrokken. ï'5." £■- -2 a J ~3 ?.-- 9 a a. 5 g cer k. rs t3 a o. S ö-« a die den 4 dezer desogtents omtrent negen uuren doordien Ad-g D „j,. - miraal afgevaardigd is, alhiergearrivcerd mctni'rigc, "dathy2 a £<g-8<g. e S "dé geheele ToenjftiUg, die door de Vyanden zedeiteenigen O tyd in de Haven aldaar gemaakt iavernieldcn de Stad inZ '5>'45 iÉ igS kSil' v br.-ud geftooken beeft. Den cerften dezer Maand is het Oorlogfchip tb) R'igbtihgak, ko- L a o /2 T rAriTcftritrti r* A ir-t O V mende van LOUISBOURG 'niet Depeches van de Aumitaals Saunders, Durell en Holmeswelke over des Konings Vloafin w S c Noord-Amefica het gebied voeres, "te Portrmóuch aangekomen j c g g' T .2 ca g De gem. Depecbes zyn gedagteekehd tien 6 Jony en behelzenS 5 eé c a "t? 3 ,ij .51= -G /Q tui Z S- S-S "O Xl "W M -Ito fcflC C 13,to Araericasnïe Tronppcs,zouden geVolgM worden,ch datd miraal Durcileenfge dagen te vooren fnet agt Sciiepeh van Li- nicea tivee Fregatten in Zee was geftooken om zig van dé vrye V^a'rt op de Rivier van St. Laurent's te verzeckerem "Dat de laatftgeca. Admiraal een Frans'Fregat ,'t welk met ''Oorlogs-bchoéfte.ns naéjuebecbcftc.mdwas ,bemagtigdhjd "Dit dc Generaal Wolfe de Trouppcs, die tot het Beleg vaii-g Quebecbeftemd zyn cömmandecter, Zal. Dat de Geséraai .a> g. S 'y'" S "Amhurft het gebied op zig gencromen had over de fifahfehap C 2 "die in de ProvincieNicuw-Yorkby éeii verzameldisén bereids ">:S _«j M a-§p "den marfch aangenoomen heeft om dé Ondernetming tegen c' 5 /-«ira"aS o£,j> "Quebec voorn, te ondetfteunen: Dat da, FriniJen het Fort S g S:S(.o'^s2?-8S Crown Point in de Lugt hebben doen 'fptingen ea het zelve nc- r. vens verfcheitie andere Forten VctUaten hebben offimet d s m o'a'T S- "te groóter Magt Qurbcc te verdcédigen Eu eindclyk dat St JS'V->'» 2 o I "verfcheide van onze Oorlogfchepen opdeRuften van Noord b "5 "America hcéa en weerkruiffenom hét ainbreugenv*nalic'.35 S p SecoürlTen te belcttfcn. g 8» 2 S-o :R g'g |.c Alzoohet Hof van den Heer Mkchesfte, 4<sze1fs extr. Ettvoyé by den Koning van Sardinien en vén desZelfs Vice - Conful te- c 'ilT* k- Genua narigt gekreegen heeftdat ia de Middsiandfé.Zee zig *"j qi .2 verfcheide italiaanfe Schepen bevinden, die van Alekandrette S 1X5'"5 pen zyn,dezelfde Quarantaine houden zullen als de Schepen cn B s gté'fe bel'-3 r0 Goederen, welke van Sil|irna komeïi. eSR-LSe'.- Der, 3 dezer is deGraaf van Wéftmorcland in plaats vsa \yylcti e o den Graaf van Arran metgrbofe plegtïgheid als Kantelief Vaii de B ~'~%k iS 'S* T5.k?R Ukittrfiitii'tc OXFORDgcinftalleel'd - by de voorn. Univcrftteit de Cksft-ld,dc Lord Wijlonghhy,z van,Lord.cE, dc Graaf van S'iuneebiirgkamcr-Jonkrr des Kb- "5'^ itings van Deenmarken als mede de Heercn Csdqttteir'dtnvz n de ^'£«5 STA ATEN GENERAAL by dit Hof de Hecrctivan Boréel én xa4i igj u' COM Ti- St? t>.« .5 a 7J v hïeetman,nevcqsden HeerDedeJ, en de.RJ'dtlers D.iripg.Twis- oJs'-oS S denMordantTycte en Cartwright tbtidktrafr* Doétoïehik het d -g> g-j*; S" g. BurgcriykeRegt benoemd. •■■h Door hét Odrlogrchip i met Hon' gelsaden Yvdelk iti Zeeland 1BI w Oorlogfchip ti» Richmond een Schip met Proviften'twellftie- o a "S J g Vens. twaalf andere .Schepen onder Convoy van vier Fregatten sis ïfiR' van Büurdeauk zonden. andere .Schepen onder Convoy van vipr Fregatten m ui na Quebec is onder zeil gegaan te R lifax ór§e- h •id. 78 en 3 vierde k 79. S 1 "r a J. AMSTERDAM ,!cn 9 jnlf.Volgens Bleven van Sc-Bufti" ra r, 0 u 3 chins ober Nietisv-York in dato hl April;, maetjueerd ïldatrncj» o>Z xl"3 SS loriogfchepen :T ZEEPAARD, 3 '5 5 Si u B 5 het Hollands Convoy v4n de Ooriogfcbepc,, wwvum'i a -1 Kapt. Dirk Haring, en .11A AR L E M M E RH QU.TKapt. j cob dp m g 115 a Wilde: Des onasngezien w,.\rcij'h^'cidi44e:t**fe'KqoXva^rdy ,W 5 .y.^Ca K fcbc(5en,welke van «at CeB'-'oywaièk afgeraakt, als sjm.VdHter^. ^CSi-o Si j»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1759 | | pagina 1