leydse av: 3 2 'sIJ O" 0 Jf 5C •G tS' s'^P .:|-g w fcw.t 2 S S Wocnsdagfe Coürant. c *s O; s5-. te!~. - <j.Jj Jhtgj-tï -«"2- ^a-tV -v 5.- 'b v tr 5 "^5? 5 v;« "vi-> .-SKC -jL. -ï ï'5S; ^'W?,qp "-.}> "fJf sr. a.* "mm life, «Sjal^Saf- -'5 Sr-J/S jo £.-■• fz't W&<::> i -noJS A?ba cdfe- DUITSLAND en aangrenzende Rykrn. —BENEN den 20 juny. Over devede, idie dén Veldf- f wF maarfchalkDaun raogtbéwoogen hebben, dm den Ge- Vw neraal Graaf van Lafcy uit zyn Xegfr naar bet Hof te T zenden word hier verfchéideqtlyk geredeneerd'; dik de Dfecfle zyii Van gedagten dat de voorn. Vcldmiarféhalk; „losgedaan hoeftom aan het Ijof van zekére Onderneeming fayberaamd heeft, kennis te geevenen alvoorens deszelfs toedkeuriog daaromtrent te vraagen zyndfe de'vöorn. Graaf de-; Livoodnair het Legér gekèeTd. In de vódrleeJe weck is de Ma» van Lubórairsky nevens zyne Gemaaiia en de Graavin van. MoiszeekDogter van den Graaf van Brivhluit Poolen alhier uMtkomen. DRESDEN den no Jany. Giller ogtehtten drie, naren zyn ae fiiiiÜifthe Trouppes dewélke ja deze Streek in de Cantonnec ^.Kwartieren gelcegen hebben, gszamentlyk buiten alk «ifigting op ma'tfch gegaan, en wel na dcn.kant van Dippoldis tildi onder het bevel vin den Lr. Generaal van Finck, Uur allen febyn zal deArmaè van den PrinsUehdrik op nieuw ilnvalih Bnheemet» dóen inwclkRyk de Pfb'flire Centraal jijtnpiitï werkclyk o'/er Peterswaldegedrgngcnis, om'de ver „jigiag van het Ooflenryks Corps van Haddick methet Hoofd tor te beletten. filler svohdzyn Veele Proviant-Wagens uithet Gebergte hier ingekomen en men is heden bezig om dezelve met Levens- tÉkleo ten diende van de Armdc onder hqt 'gebied van den liiiH&ndrikuithetalhier'zyndeMagazyntchaden. Alioo cenigeOofienrykfeHuiraarcn, waar van het getal op litrhor.derd begroot word, in bet Dorp Weifig niet vérre van'1 Ncuftadt te voorfebyn gekomen zynheeft men gifterde Zdoge- mitZaarti Fotrt weikr gegotenÖietgéiyke Pirtyen metr ïfertèn nu en dan doch inzonderheid na denkant van Stolpt Itlpeufdmaar zy houden zig gemeenlyk niet lang opcn kee- |1 Ka na hier en daar eenigPfoviant afgepérft te bébbeii te róg., IERLYN den 26 juny. Tcrwyl de Ruffifche Hoó'fdrArmée sjMjmer.hand na Pokn trekt,én' de Vorfl Gallrczin by een PA, OTvan den 28 Mey de Bezorgfng van Levensmiddelen voor wtttigduizénd lvtan Van de Poolfche In- cn Öpgezctenenin die Sittkwoonagtig gëeifcht heeftmet bekendmaaking dat zyn .(Kt dén weg naGloganneemen zal, is on»e Generaal Graaf niDofina den aj dezer Maaad rntt zyn Léger viS) Landsberg mife Warte na Poolen op maiïch gegaan om aan de Vyanden iwodre te beneemen datzy dien weg niet guBen'bebQeven af akggenGifier zal die Grahf byMeferitZkecaröpeerd-btbbq. KMB'ÜRG dén 29 juny. Men verftair dat de Contiibutién Moordt FranfTen ;n Hcffen-Land Birgcfcbrceven zyninilrie. rttmynenwelke gezaamenüyk. n'et mécr dati een Maand uit- niken, tullen moeten opgebragt worderf. DcFranffe Comfnandant te Kiflel heeft totonderherudingyan lt[oede Older en Krygstugt aldaar een Reglement i-n dato 20 [iiyetpnbliceerd» waarhy onder anderen bevoolen word dat ftnintaan een Soldaat, Rnitvr of Dragonder iets te borg gee raunbet, of dat hy anderfinis van zynen Eifcbza! verfteeke» en dat alle, die eenige billyketede van bczwaarnis over liTtouppea hebbenhunne Rlagccn hy den Commandant of !hu5-Mi'pr moeien inbrengen die hun terftond behoorlyk ?.!{!ïtrfch»ffcü zullen. - Volgens Brieven van Frankfort aan den Oder in dato 35 Juny itfthctPruiffifch PATENT., 't welk jo de Latynl'che en Pool- It Tul tot het bezorgen van nodigen Voorraad in Poolen af- Mdèalï, éen zoo gëtvcafcbteuitwerking, difdeRuBifche. hit zoo zy zelfs geen grooten Voorraad medebrengtniet pyPofen r.«l kunnen blyven. Het SMEEK-SCHRIFT't welk de jOODEN aan dak» PklMAAT" van het Koningryk Pootcn gezonden hebben/is jn febftahtie afs vplgd: beide ondergefchreevehc en gecommitteerde vin aïïe de jeeae, die in 't openbaar en in 't g.-béim na.deLeere der brhiidvan den MelBas Bit gantfehér harte flreeyenhadden "Aden 20 Febr. dezes jtars de Gemdc een REQUEST aar. 'tVoriklyke Do'orl. te Lpmberg te overhandigen Uwe beeft dan ook dat' REQUBST aan de gantfepe Chriften- Mbtktnd gemaakt; Maar de onbegrypslyke Wegen der'God- w Voorzienigheid hebben ons toen geen gelegenheid "ver- lom aan Denzelven al dat geen ere ontdekken, 'tgeenon- «de broeders ons mondeling hebben ianbevaolen. ™»lykshadden wydat REQUEST oycrgelëeyé'rd,. of de i'-' t. i ««3 W.J"S5 langen Wy Zulks op dattërwyier eefbzètfrgrdhte feëhigte mtt c'4 .ons van een zelfde Gevoelen is maar zig ttit vrees jn verfebtide 2 ü*;g; g Landenen Stede* in-'t geheim ophoudcö moet, die Lieden zoo Si»-- O S/5 ^raiVSMrii vn-snota-» 'lijn* As, llTVin^LkLl <lfnL.». L ..1., J_ J :1 i i'Ykt. it: W 5 g «ie ic| es '"Sw-ë td .'y ti •»S"° - n a it 5S* S 65 I a t»"- dra-zy ygrnecicen/dat dc Waathéid, dicVy balyden by dc ifbd-t ge Overigheid voor "rcgt-geitkivig «fkend^eworden is zig ins- 3143 5 gelyksohtdekkch.ehhetTléil hunner Zielenjzpcken mogen..Ah- «-"Ö J'J derfints zoudenorize'BrOedefs 00^ vaneen ÓverbaafMngkudaen ëse .S befsbtridigciLyzig aap een dfëpgclyk opbeda^izaatn Gedrag ergé 'c U e,"> renen vanl debleVer tot de'waare'Lêëre ïfgéfenrikt ivórdeti. Om-kort te gainwuVnVn ZnVWit Ti,r,,t^,«ïw „„.*1,!. ra^-ja c fchil en WOo cn Gods-Laflerai'r» LeereGcdsvdiéfti wy han dan ook', alsouzeEvcnnaalleheén i|iérg<f)yice Valigting Jê.55"5 ■en het Heil hunner Zielen Van harten zoncïêtj tprwteB^-1""- a -- HWy hebben in den eerllen 'begfianc ia het St. r NIECK ecpgewcldigen.Störra van on'zsTegenpartydefis moeten a a ez, - srd u uitftaan"Zy maaktgn onsjphet rchandelyk'ftc gebsatby de Hec-," '5 ;f réti, o-p welker Goederen wy.vopa'ifen cn wiér BefcheriniDg wy I3 - tn S géhooten: H.ulsehficf .„tv. cen;,. en kwshien ir.'e ^lerd Vanoaze Merle 1 necmrjilhocllèn ha de Dorpen die'ander het Bisdom van KA- 2 2'^ v a'Y jga» MINIEC-K bchooren en alwaarzy errkéleij allcënheflaait van -g'£'5 5,^-5 S S J de AalinBe flfen dewélke door hü;-n« MédeyBrpederS In flonga- g "5 S 5 tï'a ryenWallachyen en ëerijgc anderc'Lanaeh Of Steden Voor hen -g ^."2 'Z f S '"S 2-' opgezameld worden. 'i;. S f - .Abzoo nu deze zqo cirigeiukkigeAïeitfchen niet gaarne öp hét "0 5, f Turk&he Groktl-gebiéd zouden willen gaan wóonënclaar jfv« JSkü L 5 OM'-O.l dat het ons geoorloofd zy in dé Koningly ke fioma j*en l>?hoor 1 y- ke Vvrbly'fplarts te ztiekont -Want indien p'nzeËekëcrrngei.n^ o ,g C 5T Tt WQ STeö w* n&ï g O «V -- ./:->v-'ë»Lg - .JL ^\TLJsr H- w'r e Ei-f.ys Kïta -§"• C «/O -ÏS.Sfk i? W; 7 «§43-0 neu dat,, terwyl wy d<? Leere der «eaWigc Waa^^1cidaafth1^cm■:ehV^',^' •vvy ons ook aan bet ttezag der Leere van denoad^rwer S - pen,en-zVnéStemmebóorëntckteVr dewylgt'fcHféeve'nRaat i §-4 --"ic?% Bekeerd u mync ??ao'n'ën bekeerd a-ya-ngantfehe'r Harten:, Want fk ben uwé Bvfchermér; en ik wil éeocn neeipen u'irde ,L11Y Stad, én twee vZade Stam/én wil u:aa Ëio'h'vperen/diar ikkgca i Herder gee vei» zal-, éienakr'myn Haft isBtfzë zaï'u tvéidia tnet Verïi'anu en met Tuft. 'j Wy Wen'fchcn ons dan fe Énsk en tcGlfhiany, af jzyisdc in het.g midden der Chriflcfyke In«rOonderénté ïlafiifeerehAldaar willen wy ons Brood Verdienen, hét z'ydpivr ceh gpóorfópfden cn 'g eerlyken Handelhet z.y- door onzer tïlffiden arbeid': Wyyér- -g zoeken diehvolgths Utvc Doorl. omdieswcgetis tc ifchryven aap/g g den Stat'oft ie 'Gfinlahy en san desi VofS Jablo'pb wijkiStaro'R t. vt'i Baskr op welkers Lahd-éóedêien <ig.'bereids veéleyac g -ë onzeMe^e -Broederêbevi-ntfcn. f c Wy verzekeren UWc DoOrlmOgina>fe da.t ënic Bcfeeertë tot g den ontfaugfl van den H. DÓÖP (leeds ever. levetig en beïlenilig g g isWy 'fmeeken Dezelve dan om -epe tVerfeeJyke Onffcrmisg oker onze -Èielrti«n dat Uwé Door). (gelyk'Wy wétten- daf de Gebocdèn van onzch wergoevrrMozcs. en dePfophecren vó'ör'g de Vpételi Gods'gefchied zyn ook aldusypprhn'sbiddë/ten[-0 eihdc'het den Heere'na Z'/he gfooie öarmharttgh.eid h.ebiïge0$)' ze vöórigcBlindheid niét re herdepkeö enphs fyne Génadfrot gu i'anfeet'eindfl'önzef Belëéeri®gefe verkenen é*Z: c-g jchuda Ben Nnfcn Kryfa ys.n NadwoTn eb - Sëlorfion Ben Elias van Rohat'ya.g S, LÏPSTADTdcn 294009. De A'rh-de vsp denPrinsFefdi'iand «J-^g caippterdnog by Rittbcrgagre'r.de UcincRivifr de Ewbs: Een «c gédceite beek-, Van K-I i-t, -jr. c SS: -2.»t J ra J-, O ,^vf- -c. l *i «.^'XïBïS i- y-O jü /fzg -ï P'g ?r C* fe,m t ïyt - Hilf. 1 1 l'Jii Godeven gelyfc Dezeeëftyds.Elias ten Ile'mel Ofinain |wf U*e Voïftelyke Doorl. tot den HOogcn Kang van PRÏr 'TWyhoopsn dattënyyl Üwc Vorflèl, Doofl. hct HoofJ rifktlykheid en de eetfte Vorft. van AitRyk geworden ia, F'"og voortaan die zorgvuldigheid Voor onze Zielen heb- f1", ils Qod de Schsppev heeft voor datalles't geen gc is door Heni dewelke door zynsn Propheet gezegt "Uin ook een Wyfhaar Kind vergeeteo.^at zy zig niet over P'Mae haarea Buyks tmtfermen zouw.?' Eh alfchoon zy »w mogt vargeeten zoo wil ik eyepwel u piet vergeeten pitti Ifchebbe uin niyne Dandep geteekenciLj riboncn ons dën wederom na Lembcrg vervoegen tea eio- |'«e VtTlaBgeps fchriïtelyk by.dit tegenwoordig Êiiieck- ''"oOvóortedriagen.. ."yhidden in oaa voorig RequertUweyprftel. Dopf]. ge- j-itdat het ons geo'órlöbfd mogt zyn metde.Vyëndep vin L1®'Chriftl inleen openbaar Gefchil te tresden;..Oé JBs tyceg- T*1, éi*ons daartoe aanporren zyn opdaf.óoze Wèder- "«Jietmogtcn bcwecren dat de uiterftc Arnipcdê, waar. Ut van de onzen Zig bevinden de ecnigijr ënWa.a-reOor^ ]^'W>rom wy den H.Dóop begeetenzulks doen "5'icid ofte eenige andere verkeerde inzigien ep Bedrig «ttui de jsodfe NatiézèéMigen Ay ii.t- Véél «ccr «ps- tz .-x, w a vox- eenige back Voegdv zèoveelmooglyk vt-tfeerktword. j s„ Den 23 dezer heeft de Hertog det5róg1io,'Wïeni Co'rpa de Ag- a g HMff"'"' -fefTrsl^®; "5* te t t I -i .- «j, - .- - -ja O fe« Spl^CS®.,' Meerhoff opgtbrooken ën VfiRchea PadferborneOhet Dorp We- -o vet komen ctmfèeren. - ,ëaas- «<r. „«aiAiffi- m 8a» 9 R p 9 ,T;.B RI. T ,T A, W, 1?, I .E R LONDEN den 29 Juny,, 'Den nBis'eepAdvyi-, jagc metDë- fg) S;"J g S pècbes vaa dpn Admjraal jj^rrfv^ci-d w-aW?by hy aaoxje «fe g AdmiTaJitcit kpnni&gceicïat qetfcanCfeEfquaiiené.B'rcAp^- j-'t3u .iV b -I 1JI-:«♦-«' c-"Tï.^'Jfc 'O-vVjjt;.' xzitt.4 n I r der het gebied van den Heet ds Cor Rins .zoodpanige toéberci'tl felen maaktdie aantoopbn, j dat het zeiy'e;,vyofh.ecmcns,is retain Z -e te ftecken,: Dat heQv'oorn. Efquader uit twintig Schepeng, ,4. v s s« ■Z -i to ,2a.ÜflD van Linie naniintSyk twm van .80, eii dp overigs.vm.ifs, dq.e.q rz'/i J_ 1 17-L1 J'ft. - t TT._ 1 (2 S «ïi r\t. pe. Baron van K.hip'iaiffëh extr..- E/iVoyé,(Jes^. ostngsyang^ Prnld",nheeft, dep26 df^er «énige Depécijts A agens zypc g -| f '4 ,;f I ëul

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1759 | | pagina 1