LÏYDSI I BH - - R S L A ft li. Petersburg den 21 Mey. in de verklaarivg die van wegens de Keyzerin onze Souveraiae uit hoofde van het uitruften dei Piuifiifche Kaapers te Stettin aan de hier zyndc btiitcnlandfc Miaiftcrs ter hand gefteldis i word ge- Zegt "dat deRutTifche Vloot bevel heeft om zig van die Kaapers ''ei alle andere welke fruifiifche Viag voeren en van of na "Stettin komen meefterce masken,. Deze Uitdrukking-heeft hyonze Kooplieden, die met dc Fhtiffifcban cemgctj Handel jiyven, verlegenheid verwektzoo dat ay by Reqtieft aan ilaare ïeyz.Majt. vcrzOgrhebben om dien aangaande een Uitlegging it villen gee ven "dat «aamentlyk de voorn. Verkiaaring niet be- "trckkelyk is als op zulke Schependie in der daad aan Pruiffi niche Onderdaanen toebehooren en- Pruiftifchc Ving.voeren.-"- Pigooplieden vleien zig des te meer deze guufi te zullen erlan gen,!^ dat ohlangs twee neutraale Schepen van Stettin gearri- ttcrdiyn aan dewelke men verlof gegeuvea heeft om binnen t; komea, en hunne Goederen te ontlaaien.'marby komt dat aan ileTol tót nog toe geenBcvcl gezonden is cm de Declaratie der Vnrtoigen, welke ua.Stettin bcft.-md zya, te verwerpen. De Vice Admiraal Polenskoy is numethetEfqusdér/twelk (fgevilisuitgeruft, onder zeil en de AdihimlMifchukoffzai «erftdaags ook in Zee fteeken met de Vloot die zig met het Zweeds Efquadcr verecnigen zal. DUITSLAND en aangrenzende Rvks.n. HAMBURG deft 12 Juny. In Brieven uit Plaatfen langs de-O- iet in dato 8 Juny word met eenPoftfcript gezegt'Zooéven "rerneemt uien dat een tweede Colom Ruflifche Trouppes by "Pofea aangekomen is. Dit zoo zynde zuileuiig hu in dat Di- (Irift meer dan twintig duizend Ruften bevinden Wat aangaat fcMaatregelen,.die van dePruiffifchc zyde daartegen geuoomen «orde»weet mendat provihoneel een Corps in de Streek "van LoDilil>erg tan de Wart» blyven zaldat by Muhlrofe, niet "verre van Frankfort aan den Oder een Campement voor ruina "dertigduizend Man van dewelke nog een gedeelte uit Saxen "vtrwagt Word, afgeftookeTi is;- en dat deLt. Generaal Graaf "vin Dohna over die gezmnentlyke Trouppes het gebied zal "hebbendoch dat, ingeval een Bitaille on vcrmydely k worden "mogt, de Koning van PruifTcn wederom in eige Peribon daarby "tegenwoordigweezen zal; terwyl zyne PruiffifcheMajt. wer "kelyk met zyn Leger in bewceging is na Groot-Glogati, om d;n "Veldtnaarfchalk Graaf van Daun (die met bet L^.-r onder zyn "gebied een bcweeging gemaakt heeft om de Operatien van de "Rullen te onderdennen) vóór tc k men. V 11 A ft K R Y K PARYSden n Juny. Hef Hof heeft met een klein Vaartuig 't WclkteBieft is aaogtkomen Beiigten uit Canada gekreegen die, zoomen zegtonder anderen hier in beflaan "dat de zeven "Prefatiën en twee en twintig Trsnfport Schepen, welke voor "eeuigen tyd met Recrutcn en Provifien van Br.eft en Boürdeittx deteisderwaards hebben aangenoomen nevens het Cotivoy vtn Duinkerken tc Qu ;bec en in Canada gearriveerd zyn.-" Dit zoo zynde heeft «ten geen de ipinftc rede óm voor die Volk- flanting'ecnigfints beuugi te weezen. GROOTBRIT TA NNIEN. tONDEN den 12 Juny. De Korting heeft op het Adres van den lerdM'jor en den breeden Raad het volgende geantwoord "DcBetuigingen van Uwl. Aankleevittg aan Myn Perfooc en Myo Huis zyn My zeer aangenaam: Ik dank UI., oprcgtelyk voor deze nieuwe Blyk van Uwi. lever Genegenheid en Hebhet OBwrikbaarfte Vertrouwen datlk onder Gods Voor zienigheid zeer wel in (laat gefield zal worden om de verrag- jelfte oogmerken van den ouden Vyand vac Myne Kroon te 'verydelcn en te leur tc (lellen. HetAntwoord van zytteK. H. den Prins van WALES op het dfrjivan den Lord Major enz. w.as als vrvlgdIk dank UL. op. ^egtclyk voor deze Blyk van Uwl. Pligt voor den Koning en ^«Uwl. Oplettendheid voor My. Gyl. kunt altoos fUtu'mai- „hu op Myne ieveiigfte Wenfchen voor he't Jflfelzyn v,<n deze ^froote Stad, en voor alles, 't welk eenigtr tnaate denKoophan- hlendeManufaftiiuren van Myn Vaderland kan bevorderen. De Princes Douariere van W ALËS heeft aan het voorn. Corps Itaatwoord Ik blyPUl. zeer dankbaar voor Uwl. beleefd Carti- ^plimcntAl myne begeerte hoeft tot nu toe geilrekt oraMy- (|Dep Jtoon deVerwagting van zynVaderland tc zien beantwoor 1 Ik heb daar in geflaagd; En dus zyn alle myne Wen tellen vervuld. - - - TeKeaüagton worden over de nodige Schikkingen om de Uw- ^"iug der Oogmerken van Vrankrykreges-i ééo van dezedrte Jysetiteqtrydelen menigvuldige Raadsvergaderingen gehou- HetEfquader van den Admiraal Hawke word uit dien hoof- i l*v,niydtattydraeteenige Schepen verfterkt, cn hccEfqua- "teSpithead, 't welkzoo men zegtdoor den Admiraal Red- 'tJ1*!gecommandeerd wordenzal eerftdaags in Zee fteeken 'inhet Kanaal kruiden, terwyl de meefte Havens door eeni- l'Oorlogfchcpen zullen gedekt worden. Be» 7 dhzer Is de Admiraal Hawke met eeoige Schepen vazt at vloot te lorbay te rug gekomen om verfch Water en Frovi- -'wnbeiordteueemen, maar zal oerfcdaags metecntgèBoisv, 'JMcr-Galjooten en Branders na.de Vloot keereuwaar over de «kuraal Hardy by dt6Zelfs afweezendheid het gebied voerd. »is.ï ;S M •S «"F r.~ w pa s'< 3> S r g o<!0 Maandagfc Courant. S§T,.n^,S f ïSS n lêp-p C ia g.'S x UÊM «"'S OB O at, a - ""V-R -tj c ÖUO ',*=i - o ?!-• '■ra -ttt-n C -W 4» y. cu kes, met d^Stltepea onder zyn Convey s'daar veertien dagest= S vferl* veptocy.cn en dan zyot Reis herwsards a'anueenien. gUS-"'0^ 'fe Alicaüfe'ii waren ;gearriveerdkDouwe Roelofs var. Lisbon 12 en Jan "FrisbeTg van hier: wyddrfwasop die p.hede oökgcweèft ,E. S e .2-2-5, hepIlojJandsDarlogfchipDE CASTOR, uit dc Straat herwaarde, S^-,5 Tc Livornofwarcr. aatigckomen Arcang, Formngto van'i ou «tS S 'S los, Jac Davitffic van Londpn, j. Warry van Gibeaia-rBart.-lg S i .5 -S G "C natitr ii; rtcirra vac Tü^nis, Syl>r. La-ad vairDuhd^n, J-. O vaa Falrftouih v, Salv. "RajÈfo van Arxqona P. Maria TTgliaganibe .2 slojia"; te HamhurgJ. Kofjes Klyo vaaMallagH, Laur. c: S LcverpooLcitverrcncidcaudere. H /rede Grace was gearriveerd Kapt. A'lfugsry van Radix, 5 g jWjapotth alwaar hygelyk gemeld opgebravt doch nu - Gr r- laatft vanï - w 1ÓV w k 5 ee> -M -u u to a Sr :2 gr '•a SP i j W "S V. -r- O U - V- t£ -r- O V rl! E t r~ c >2 ia g!-S S.P- -f5 <W« t3 O 45 - ;a»(E ««.SS Met de laaide Brie.-eci vanlCoppetibrigenhcefltnennatigtdat 2 i-o~ het Koningl.Dcenfcb Ootl-Inuift h Schip ie Graff MeM» beh-ni-S H den. gjdaar van Trenquebar wktótekomch.- liet HöitaadsjCón- m(- g.H*0 e> voy met helöorlcgfchip DÉ TR ITON Kapt. Wiiiiara May van f S - -o"". P ia|:. o S 5 t hier Was inde^undjtan'goiantl en zouw vandaar vctdtr zyn reis J g."S 5 a J XÓ na de Onft-Zee vervolgen. - S B Te Leverpóol'-g zrilr'éé Oele Janflfe na BruggecHtsDuwi- faï-öiS nQ-? ••g-zcilr'éé OeleJan(fe na Brugge, eutsDuiii kerken Heerc Klgslesnadi' Bygt van Vrankryk. Kapt. Chrift, Jacobs der. 1; dezer vaa Sm'iras in.Te (Tel aangc komtü, is den ia dezer in df Noordzee in goéden (laat gefebei ssJ^§^!'d§ o a a o **"5:0 V -cs a --*■ ÖC '5 0 p s s- -O den vanKapt. Corn. Everts, mede vinSipirn» komende. Gifter kwarnin Teftl-l bipsen Piebe Oebfes van Bourjeaux, eu 3o.StS.« Je'UeGaukcs vauKonis-gsbergeti. - 5 x iT-G c ta j-j 5-o c Vóór deze-Stad zyn verfebeide Schepen uit de Ooftzeegearri J-® c u veerd,alsM.Feddes en M.iMel'ss van'Stokholm, B.Tadfcn van w ft An'clain, Fr. Hanfemen J. jicnbs van Stettin Alb. ReiTrtsJan o-'£ cg9 c»£ Remmers,G. Gerbrands, en WeffelPieters van Koningsbergen, as 2 jj£ g g g en Anne Hielkes de Haan van Dant/ig--12 S"S*S -ë-o Men heeft Brieven Van BREEMEN iu dato 13 junyb waar in 5 g gwg.-g g^-'-S c 5 gefchreeven Word"dat de Franfche Trouppes reeds bezit van w a= vj u-^ „-va «>J KASSEL gerióomen hebben, dat de Landgraaf zig iuPcrfoon tcRinteln bevind werwrards ook zyne Equipage van-Kaftel -f S -c S -2 Sfj iS voorn. Was afgezóoden en dat men eerftdaa'gs zoo welzynt u - "Doorlagtigheid als deszeifs Gevolg Wederom in de Stad Bres-S e men verwrgtede enz. - >^E HELLEVOF.TSLUIS den 16 Juny. Gifter zyn alhier gearri veerd Corn. Everfrc. en Helrdr.. Oouwes beide van Stnitna; Dan. de Vos van Cette, en een En'geijfch Óoriogfchip tot Con voy Als mede op ileMaas Reirjier de RuyrVr van Gallipolyen bX> t5 - O T fc» .0 o - - O w j Pl - P 0 2 «CTBoH c 3 p. 00 *C Sam. Hazard 'van Stok ton 3 daartegen is j. Joekcs tia.S"«okhoif!>_"t; 'O 5 o* vertrokken *s GRA VRNHAGE dtB 17 Juèy. De Heer. n Staaten.yan lloi- land en.Wcft Friesland, die'gifter vergaderdgewfceft zyn Zul- SpJ o. len Dingsdag hunne Deliberation vervolgen. Dc He rde Cheuf-'S^^ fes,è*xtr. Envoyë jies Koniags vat; Decnmirkc.-t,, heef' TetHee- a reu van de Regeeringgeconfereer^.-Een Coiirier ui, Quitfch- vëg.3 land is gifter alhier aaugekoflBeu, eu zal zyne Ycis haJLondsn ver- g ts volgen. y g-fe 'o LEYDeN den 17 Juny. De zoo - genaamde Wct'keloósheid ,V!0 ^1 don Koning yanPRÜISSEN eloor zek. ren Digtei te Rotter.lam x d o in gevolge mync Vrydagfc Courant No. 7a nagefpeur.l, heeft sen, S Digter alhier op zyn beurt inde volgende vier RegelsalJusJte gè fchreeven. g Dirigit üt fileant -Caftra Inimica fimuli e^-S. Non minor eft Virtus quam vinccre pan» rueri; ■jj*'® PACIFIC! Titulis couge.rit usque novum. S (waar van de Zin hier op uitkomto Vraagtmen, wat FREDERIK dóet: TeriyyWy.m-aakfdatde 3 m 'Frsnflen en deKcyzerlykca. zig tcueencinajlaiflooven brehgt N ,2.8 hy de Zaak daar ht'en dat alle de Legers zy n-ei Vyandcn te gelyk O niets uitvoeren: Het is g'eeo mindere Dapperheid2igin'tbezit f|É «cl Sf c 00 W-4 a 4J 'bij." y 1.S1 Cia rj C »- "1 <1 "S^ïa >-~3 £^fs' c ü-i/ l/ OJ 'O ca a O P "Gjc $S5 td 5 S S S elft s fe «a s n c- c Cl 2 W d <i5 0 a Sn0 V O B O m w. O >"3 K, 'I ki a I g ■aO van het Verkréegcne te handhaayen., sis tc overwinnen ,','Dus -s "P 9 S> 2 "zoekt FRF - ERIK by zyne Titels uag deZcuicuwe van VREDE- g tïtti-Nt.g tq.voegen. ->■•:->if; fd -gó "2-gE2'N'"Sl LlEVENDE tyvoegen had heeft, om in tegenwoordig!,,.... ■■■-■ - g ling van den Hooggeleerden.lieer f'rofüffor Albinvsals mede S'g w i '1 q-2,% .1 p m 's -S e S«-ï r* W a w, *2> fslt Cl - 'rO K F, D E R LANDEN. AMSTERDAM den 16 Juny. Men verft a a hél at by net Eu. Mo- PWCrtlejle ter Admiraliteit alhiergreproje&eqrd is bet.Oor* CJ'P ZUYLEVELD vao 44 Kit. Kanon en' d»t her zelve is PiMrugen aan den Heere Kapt- Adriaan vanderDoes&c. i> "Ojgeos Brieveu van KADLX in dato 23 Mey zouw hei aldaar M'»veerdt RolIiin4fe Qoilogfcbip MAARDEN, Kapt- JamBin- o «p- 5 "2 3 - - t -él S M a .Sa a -, de Opci'.atifc aau ArméLieden tniti dat z'y vróèg;by -li* ra komèn,; §S m £_jg je£ voor niet, en vaccérd van 's o-gtents ten tien tot 's namiddags ten -5 fe i -3 9 "3 VJ drie puren. V;?. S S sffS, i --- dr.v i ^g.-3 ST' A ...S 2 WËENEN den 6 JubyVDeKeyzerinKonjngin heeft aan dtfn .3 - eenige Heeren Docftcren eti Ciiirurgyns def.erSiad,hi'euWe Preui S J{ «-"S ad.§* vèn van zyne BrkwAambrid te geevchV zal't.ót 4£b 3° dézer g „t»'W S"® Maand in zyn Logement d» Gewis Bal alhier vertoeven. 'Hy doet 3 Su-V ^.'Jr. d? iner.atie aan Armé Lieden tnitS dat z'v vroea-bv liera komènV w? U* bn Generaai Graaïvan Serbelloni j taeu-zyfiwit rot VeldmaarfChalk o g S» verklaarde teff.ns het Gouvernement vanZevenbqrgenppge- g"® S e if «S<| 3.^ draa-gent ft g- j. jS ERLANGEN den 8 Juay.N>/t(f«Regimemen vat? dé KèykéHn Sg S%°& '5 Koningin te weeten net'» S-egimeMe» Vofctvólk, «VRuifery. -- >--5 J g -g ca.,™ RegimcBten-'Hitfaaren^zyn vanMeDuitfchORyk-s-Ar-i; ja.SjO g g-ë g» més dewelke iiog by Forcheinf'canipeéi'd j'tiaBoh'aem'en'vttr- o ,g B c\ trokken cn giftey /.a'i de Voorhoede van die Regimenten be- S-wlfeiJ icids te Egrs aang,ek.>fheh zyÜ.t: J 9'C 0 ëi-eé'Sb "w DéDÓheTaalImhoff, dis Irieifhleea- ^"9®, jf s-y. n'J. •f£êï 2 MARPHRG iléh 13 funy. gaan: DaMiirfchalk de Cent»,de» hetft zyp Hoofd-,i^/artier te Seadcbcrg- SC- *7Ï9< W-mMi iSfz t> .vi, .r-a B m •?c C -J2 a j* .S <+- 00 'p- jt M O V Urn W-ïSS «O W <-* *~t 01 Qjiid FRÉDER1CÜS'agotf 'QaHosqAqóilatnque fitigans "2 Z «- r- r*-' SS rrt O a c«-d ot - rj E3W n den 17 Jur.y. De Óculift de- Heer de WINCÉLdis e S I ieuwe tuaaicr.pm de.C*tar*9tn trit deOogeti te ligten Brsgs Ley do doorzyne nieuwe reeds aan een zoo groot getal PsriLpncn'in Hollamli c>n Isaiftcfyk ie dén Haag t hun Gczigt weden "Z - *i'- - «4 -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1759 | | pagina 1