leydse V. '7J?' M 1 t ïi - 10 2 s z S Si-| -i«a Vry d agfe'Couran t. SiS I I fffeï-iSi O M pS -■*s~"~r*vj M co -A O VI ts ip «J. Vr X w .,u -t -'•' S"? S O Oj£§'i»iS rl's'ss ef <-* *p+ cj *\_£i 15 •g S ,5 s, M O SM B as-J gif DUITSLAND en aangrenzende RVksn. EENEM den 2 Juny. Het ffö.f ja'gjfter van Laxenburg IfVr tc Schönbrurf terug gekomen allvaar'terzelver tyd de fww Verjaaiing Wit den Aartshertog Ferdinand merdege- Tf woooeplcgtigheid gevierd is. Woensdag is de tweede via dea Prins van Sulkowsky nis Poolen hier aangekomen. pt \?eldniï»rfchaik Graaf van Daun heeft volgens de jotigftc, [ristende0 29 JaafQIeeden zyn Hoofd-Kwartier nog tcScburtz Khjd, zonder dat ertuflchen de wedcrzydfe Legers iets het min- v/o belang is voorgevallen. Opdertu.fichen verneemt tóen li den ss Me'y vyftig vyandiyke HulTaaren pen Inval in de [jitsvanEgra gedaan en uit de Dorpen Hirfchfclden Lindaual ([Rund-Vee weggevoerd hebben. fUNAUd.np Jurvy. Gifter is het Regiment Royal Bolqgne we- ti nii vanlikr weggetrokken en een gedeelte van 't Corps vau in Oeneraal Fifcher voorby deze Stad gcpsfïcerd. Volgensdc tydingeu die wy heden üitFranckealandgekree Buliibben, fchynthet datdePrui.flifcheTroitppes tcgcuwoor- ijvootneemens zyh, om over ZwickauSchneeberg e*z, op li£a#een Inval ift Boheenien te doen terwylde Dnitfche Ryks- irniée rig °°S Forchcim bevind. ïvlen heeft Narigtcn uur in gemeld word: "Dat den 3 dezer Maandln de voorn. 'Arméebyde uitdeelieg van het Woord bekendgemaakt is(bit 'illeOoftenrykfe Regimentenzynde ten getalè van negentien, die tot nu tóy roet het Ryks- Leger zyn vereepigd geweeJl iiiigenoomen twee'den marfch na Boheenien zouden gaan aan- Kcincn: Zelfs word iaarby gevoegd: Dat die Regimenten reeds «erktlyk den volgenden ogtent vroeg vertrokken waren gnr nadien de Journaalen uit de gem. Armee zig niet zooverre jiörekken.diend men de Confirmatie daar van af te wagten. Het wis den 31 laatftleeden toen cén groot gedeelte van de bouppesdie ond'cr het commando van den MaarCchalk de Con ides zyn met tien duizend Man Saxen een Legerplaats by Gief- (jbttrokkcB dewelke zig tot op den Berg voor Lollar uitftrek- ;,beftaandegezament!yk ten minften uit veertig duizend Man, tuten talryke Artillery m een meenigte Ammunitie. [hu 3 dezer fs die Armée verders-in het Kafl'rifchcingedron- (fii tn wel in de Streek van Opper-Weymar en Neder-Walgern.' )H 6 is een nieuw Campement betrokken tnflehen Marburg en H.ilsdorffterWyl de Her og de Brogliadens zyn Hoof J-Kwar- itUt Guntershaufen gehad heeft.' Voor het «vorige worden te Kartel ïocb ereidfelen gemaakt, Irtistnenen dat «u-nzijf aldaar tegcn-dcOndcrnctipingcn der franfi"■nmetsfllen fnft zal zoeken te verdeedig<Mfe RLE EF de ft If juny. Men ziet verfcheide Brieven waarin tenpaarig gemeld worddat tiert duizend Man van de Geallieer- dcArméonder *t gebied van den Erf Prins van Brunswyk Kiy- urmrtleti Duffildorppverrnmpeld hadden Datde gem. Anode tigin vier Corpfen hid verdeeldéén yan dewelke tutTchen L«u- JUnb en Uittilt het twedde by Gauws»het derde by Ham en het «trtebyirWfiBcampeerde. Wyders verneemt men dat te Kooien al het Gefchut uif de Ar f nulenop de Wailcagebragtis en dat men dezelve langs den tfy» mei Mishap bezet heeft, om die Stad tegen de Hanover- b, dewcike >s Dcutft gepofteerd tlonden te dekken. V R A N K R Y K. PMlYSden 8 Juny. De Koning, diegeduurende de voorleede SiiiDddoor Vuurigheidia httAangezigt en elders geincommo- itctdwis, is nu temeeneroaal iD voorige Gezandbeid herfteld. Hst Hof maaktgeen het minffe Geheim van deszelfs Befluit "om door zyne Trouppcs eene L, AN DING in Orotit-Brittannien "«f/<rWtedoen onderneemea Zeifs word verzeekerd dat 'dcKoning aaa eenige vati zy-ie Minillers buiten 's Landsbével "jetonden heeftom ïau dc Hoven, 'oy dewilkezy refidccrÊn "'tvsrklaaren: D\tdeGerUgtca, Hïe door de Eogelfïn alotnme verfpreid wnr- t!en,datzyneM jt. voorneemens is om.doorden PRETEN- ÏÏNT ten Inval in Groot-Brittannien of Ierlaptl te doen ten "Hernial zonder grond zyn: Maar dat nadien de Koningin't 'wieeden Jaar dóór Engeland op verfcheide hoogtens der Ktts- luvantyaÜLykaangetiuis zync Majt. ziggercgtigdoordcèlJ de nodige Schikkingen en Voorzorgen in 't werk te (feilen «"zytikyk van verdere diergelykc Aanrandingen w bevryden «Mlks te m'e-r, om dat de Engelfen reedtfzedert langen tyd zoo 'Klophef hebben gemaakt van hun Oogmerk, om in dit.Jrar we i'cece Landing op de Ruften van Vrankryk te öhderneemen 'uzyneMajt. wyders meend Regttc hebben om by gelegen- WdRcprcfaiile te gebruiken En dat, vermits alle dePoogin- iuvtn den Koning geen ander oogmerk hebben als om den te- """oordigen Oorlog tot een gewenfeht einde te brengen zyne n'j'.zigvleiddatde Mogentheeden welke tot nil toeonzydig pleeven zyu,niet daar van zuikn wültn afwyken &c. &c. Men zegt, dat de Prins de Soublfe de Trouppes welke tot jtncLandingbeftemd zyn en in v.yf en twintigdnizead'Mao k'fctlbeihan, cómmandeerenzalDittsten mintlenzeker ,ulti»de Havens vin dit Ryk allede nodige toebereidden ge- ''«ktwordenom die Landing eerftdaagsuitte voeren. ConunigariiTen welke door bet Parleraeijt alhier be- ^r-yn.om deszelfs herhaalde VERTOO'CEN aan den.Ko- ^teaopzigtc yanhét Parlement v\n Bef.ttfn te ontwerpen "™eu aan de vergaderde Kamers kon voor het Pinster-.Fóèif van die VERTOOOEN overhanilig'l: Deze aytt c!f in 0, ;?n<ldór de Compagnie goedgekeurd njSarZuJlr>n zoo r.k 'Irisgebeitn- gehouden worden tyt dat het Parlement dc '-100GEN zelf; aan den Koning geprefenteerd Zalh ddien. 'kt hier in druk eén Gcfchrift onder den titel: "kieu- HSwijtige en noodwendige Stukken tot het ópisask'én vat)' £1 r,lc'*s der JESÜITEN van Pojj«galwelk Gcfcbrift ee- ^"tstotRegtvaardiging van 4ic Geelfelykeaftrcèt' N E D E §L L l w-5 - CJ jovapcr - >»wf O u '-<J A N E N. I&t particuliere Srieves vafb •pSf'ni&ll •g'y r l-'S AMSTERDAM, den tj junv dn KAAP>V diïche R; den tè Fcbr Schepen opvlvAhedVyit, grm. KAAP iagrn en den sö FebruaryK hunne Re is. m tut Vaderlahd zouden v;:r/olgcn naaitieatjyk 2 r 'w'g KIEVITSÜ Ë'JVEL, Mirirt. Kaauw, aai; bbórd heb'.■ended' ui'jg S® g> Commpndcur van de ftdV/ui'valor>t, J?n XJtkerveltSLOOTER *3 9'ir"- D1*IC>ComkH« van.lcrSt; m. BOSSCïlENCJGVpNl Jsm Hoyicr, *i;«. voor Amfitrdam DE BARBARA TIlEf IDiJR A, Jol Viffer, VHS- MAR, Huybert Je Kntu f)E SNOEK, Jan Stti-vervoor Zee- land; GOU vERf' EUR. GENERAAL, Bartholomcus SchtPts, c S OVERSCH1E Pi.-ter KroncnbcrrVoor Di 6.- DE.BËVAÉ, S LIGHEID tó -Q A' O" m M h* G Vu. r: d sa O -S o g R g 2:, 5 3 -&L tf 5, °:h .5:.| .P 3 ia O Ta ta r.; o H, k- 'Sr .<-5 «>.ro k va -1. ti r. u 3 p 1 iSRDAMSitnonSmvoor «g-ü S* Rotterdam*FEYLSWAART,Moens Jo 1c,DE'GETROtJWIfl- HEID Mdena Hkynenbcrg voor ticorn; en SXRAALEN, D. ÏU E £M - C 043 S -2 M R y JTc-rtZ ►CJ 1. ;-r tr? C.» G -o -P 5 N >r-a H X i: f.a«° ;<u *1* r-\. r' d ..-Ir- 5 2 g g te.s„ ,3 f -W 'C s S SJ2 S3* Nieüwman, voor Enktuyr.cn. Vap CEYLON. JLAPINENBURO, 'Hendrik Winkelman, en OVER NESjan ig ,2f£ Schellingsr, voor Hmfierda^. Van B E N G A L E N WIIt'TR Jan Spek voor Amfleriae^ er, DE Vfe-QUW PEr vo2 X,' V ij *1 O W ,SP SiS ae^ C W M lA .5 XI 5 V a V e '«2 3-S 1 <3 TRON-E LLA, RyndertDykvoit, yoror Rnk'i'ttyxxn.' 0 S|Z Met Brieven varrSt. Cmix in dito 3 Maartheeft tpen tyding', Sijj «u o.fik "dat tltr, 2February.)n 'tgrzigr van die Plaats geftrard is net jj g*v) Schip de Stad flwsiurgKapt Rirvwert Klaaflenvan Flens- ~p e'> O-a 3d AAA - R K" O .O M M tl O -ï órj O CQ. W O. M G La \i ^'OO S C fl f.-igr 'butg derwoards beifémd; Het Schip behaiven de Maften ,.5 S,« eS" BJ{ «.R die met bét J .^-§ ^!g ié /A«cdeili-|. g O 0>~ü WD ■Gr*. crkogi "Kapt. Adr. Teunisv*>«rétsde het 5chipxlc Vrede Ztveedfe Convoy van St. Uftes vertrokken en n^tsüijTa ftêerd was-fchryfc van Mar^zion in Cornea! m daro 4 Juny.^« S cS^-^'S 5 Roer Ver/onren heefe en «Jus het Convoy verlaatcn ^2 Sj Sio-? 0 dat hy zyn 1 t>y ^t. vsiojy was-geitrana net/benjp van wie be tiendrifts, van r v J* Ceudres dtïwsards kóméndc«, d-z Lasting wasiweg; In^gelyks «Jas hv Sf. f.1M-3r (r'pfir'jnA«ftri-mhtwfkiïraIpc trfin TVTiI.ncri neiir rS.Vj was by St. ï.ucar geftrepd Antonio Moralesvan MaLaga naar Hamburg gaande. Te Havre de Orace was gearriveerd Kapt. J..Bar»ugsirirt Ra dix, laatft vn Plytrnsuth aitvnrdee«lfe*eymts Ktéjpm-Affit.jsry, ook van Kidix naari'lavrs de Grace belfond, opgebragt,doch nu L beidt weder vry verklaard waren &c. y. '5 - g" .tf o KJ -t c s Te Carthagcna is aangekotsien Aug. Mariinus van MarTeille; ,0 te Aiictnten Atir. Groof van Barcelona. Volgens Brieven van LISBON in dat,o 15 Mey zyn aldaaroo- dér anderen gearriveerd FoppeAnsfces en Br. Tjegrds van hier, ~j 0 If. Sfinde uit Noorwegen en het Pjortugees Oer!»g-jn OtjU-htdifib kg Schip Ar. S. da Ctitceicat, Kapt. Th.de Franca; in vieriilaanden van "Jdi .<y Goa, dit Schip waskortvoorzyn aanbomft door ecu kleine En- $'"Tv® S gelfe Kavpergevifitee: ddie V'ah het zelve de Tclk had meéege- .J.g "'«f noomr.n 't geen bet Volk door den (lgténftaat, waarin aigbet g - relve door kiekte bevond, niet had kuiiuen beletten e-.t. S.S'B'ë"^ <- i. Z O Z - W ,w s "S 'a C.» ÖO v> QJ «j R b;E pcxl Daarenboven ziet men hedefl nog andere Brieveö van LIS- - u S P jé BON van vroegere datummet het ,Sch,ip van Bar. Sch~1'c well; g°.c 'g giiler van daar in Te (Tel is aahgekom.n zyadeden c8 mfey van -a Lisbon vertrokken By het vertrek van dat Schip waren te Lis- "E g S J y bon' aangekomen 'drit Schepen van MARINllAO, wagrvande -*3 Naameii e'gter niet'gameid worden.&c. 2 Vólgens Brieven van K vDIX in dato 33 Mey W3S den 17 van die Maand aldaar aangekomen het Unit rod's Com-oy onder ge leide van het Ooirlogfc'jip MAAR'ÏF. W Kapt. Jui Binkes be- ftai'nde in de volgende Koopvaarders,: Corn-LRHes ,'J,c Joch. j*. S '£,"S Schut, J. Malmberg, Chri.ft. Jasfen jochJago, Volkoa GróiW, g -g j> '5 2 Jan Gï'oen.'Jona'? Pïoor8berg, Öcyd Likle Johannes, D. de Boer, g a Joris Ronne en Jurgen Cornelis, alle uit de Str.iat&c. .ft Wyders was béhjlven nog verfcheide andere Schcpen te Kadix u. g gearriveerd J. Sim'hns van Wfteffort. c' ROTTERDAM den 13 Juny. Zekere Éigter hééft óp dé Weï- M u li *VTj <0 w ei 2 b. c o o kcloosheid waar in de Koning van PROIS.fË.N zedert c-en ge- M tf i_ «5 v o .5 "|.sl - 0 X. W o u ;1> a 2 0 s t~ "1^ •Si -ö <3 &AJO) l<4 t£'S "RS 1- -<brS p 'S:S Ui 41 - *- n U a N '«jfla o "2 u Q 5^X1 Xf A' o Cr e HJ3-Q a3 «j fc. O -O w «1 <5 o ■«-'Ragg O TC nSé ruimen f yd piet zyn Lejjerin SILF.ZIEN fcliynt tc weezen, zync C VS 2 e e "b. 1 sj O O V - Gedagten inde volgende vier Regels aldus ongedrukt: Qjiid FR.EDERIC.US legiti font qui éay iner.te reqoirunt: Hoe ogit, itt f.ieiant Call ra inimica irihil. Dum trahit, atque moras fsjmmis fludj-t addere rïbus, Hoe agir, ut pcragat maxima qitteqtfe fitnuL J. waitr van de Zin bier op uitkomt} 2 Y a Wat doet toch "FR&DERIiv Dit is het't geen men aantel- s kanjer vraagt; do ji oiibedagtrlyk,: Hot ecnégflte dat hy.'dnet of a S-'jJ g beoogd,, is', om te maakéh dat zyne Vyandsn niets'doenJü c a terwylhy door het lang r; kkeo' van.dea tyd den qitflagidegge- S.~ "wigtigfte Zaaken tegcnbouiiis dit zyn voarnaamftc .'êolwiricst 'j al het geen va n *t grootfte Belang is te.«e!vk uit te voe»a. S. 's GRAV.EN.H \CE den 74 juny, Dc Het ren Stipten van Hol- - g ,m a IJ land en Weil -Friéslsnd fyn gifter .eo heden vergaderd. Be at -v 4j, Rootns-keyzerlykeextr. Envoyé Baron van Rcifckach heeft met '9 w J; 5 S 2-S Hêefen Vati deRcgeeringpecoDferecitd.Dc Heoreu-Mr. Mey- Js gOcig 010 nard y iv, Buere n, Burgsrmeefter der Stad Utrecht, gs(letinge van Haar Hpttg-Mog. wegen; gem. Pro gehoomen;zynde geïnrroduccerd daor den lieer. .Wocstmaa. S ij .4 ej Ter hocgzem. Verga Jerings -becfc de Heer Si'omon' DedelJu- nior\ by VertjieuFzinginpcrfoon, als Kapitein ter Zee den eed afgelegt. g.ó g S 7H 2 Dz HcetGronsfcMdcw.clke van wegens dezen Staat als ex- IJ «*2-.o traopdiuaris Envoyé aan hgt Hof teBerlyh heeftgcreüdeeidi w heef; lieden ter VergaderiiiY. Gezantfchap Verft a| gedaan. oll-l s§ 2^1g o >- - o 8« S S E u a M "3 3 g an ené! «j £S b U O BgN-fi P C Q u 1 O S i H 1 g n 5 <3 c O j; g ti n r <c Heer en-m. Mey- 2 5 a 5. 5 ™d± 3 resbt, heeft til' Vér- "5"u N Provincie Zitting <«03 3 S~g .Y'S n l'Ieer Wocrtman, B E ,4 S 'J S 2 V g 2 ÏYöjIrÏ Tn- i» fv. o'. s S. n CE H O,. «.if b! 2> &J c C jj: J3 vciye .ian nee n u ic oertyjj nccic^mxucciuj y..~ o - a -Ü heef;heden ter Verg^derihY.vai;Haat Hoog-Mog wfgeaszyn j£&o iSufj 2 R"2 .3 £C o 3 C: rsf <W f c 3 T3 tsi;

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1759 | | pagina 1