A° ±759° tEYDSË DUITSLAND en aangrenzende Rvken. Va» T«/<W heeft «Mhtydifip "ditheiEngelfeEfquadérdeh i? "Mey die hoogte beeft verlieten i Dat óp dien zelfden dig zes "Pranïe Schepen., aan bootd hebbendé. 15(3 Sr. Kaaon etreen goeden Voorriid vanZont-Vleefchaldaar aingekothèözyn "Dat de Heer de la Clul ainflönda deOorlogfehèpen, die gebrek «inOefehüt haddendaar mede hetft doen voora-ienEn dat "het Vyabdlyk Ëfijutder den Volgenden dag, en Wel mik drie "en twintig schepen wederom by Toülon veifchécÉèn iï. N Z D B R L A N D E N- T R K Y B N. KONSTANTINOPOLEN den 3 Mey. tie zoo-genaamde Rathafan of jaarlykfe Vaftentyd der Turken is den a$ der voorieede Maand begonnen, en gedufirende dezelve zal nogte onder bet Minifterie nógce in de Bedieningen van httSerrtU.eenige Verandering gemaakt wórden. De Onluftan in zyn niets minder als geftild; Dit is de rede dttde Sultan één der Chiaux derWaards gezonden heeft, om lldazf allesnaauwkeurigte onderzoeken Ook word de Vloot ih geretebeid gebragt omin geval de voorn. Chiaux by zytie te njgkomft alhier geene gunftige Bsrigten omtrent dsn toeftand der Zaken in d^p Proikncie mogt medebrengenoden 'Capitan JJachaof Groot-Admiraal van hei Ryk met die Vloot derWaards te zenden. Daarynboven is ook in Albanianeen Opftand verwekt,alwaar zig veele Misnoegden hebben by een gevoegd en tegen de overi ge Ingezeetenen grooreBuitenfpoorigheedenenGeweldenaryen pleegen. De befmettelyke Ziekte heeft zedert tayn voorifen alhier ten tenemaal opgehouden. WEENEN den 26 Mey. Dezer dagen zyif negen volle Kiften metbetfraayftePorcelyn"t welk de Koning van Vrankryk aan denKeyzerendeKayzerin tot een Prtfent heeft gezpnden her- Waards gebragt en op de Burgin de zoo-genaamde Ridder Éaal ten toon gefteld Dienzelfden dag zyn Hunne Keyzerlyke Ma- jefteiten van Laxenbhrg her waards gekomen om dat Porcelyn te bezigtigen en naeengroote Conferentie metderzolver Staats- tn Oorlogs-Minifters gehouden te hebben vanhier na Laxen- fcurg voorn, gekeerd. Gifter cn heden zyn drie Couriers by 't Hof aangekomen, te weeten dén uit de Rufflfche en dón uit de gecombineerde Ryks Arir.de en de derde uit het Leger van den Veldmaarfcliaik Graaf yai D»unMen zegt, dat die Couriers tyding hebben gebragt Dat het gro tfte gedeelte van de Ruffifche Arm ée de n marfch wel na de Grenzen van Silezien voortzetmaar ian 'j een en 't "ander gebrek heeft; Dat de gecombineerdeRyks-Arm'éehe benden marfch van Schweinau naBamberg zouwaanneemén "weike Stad de Pruiflifchen tegen dien tyd zouden moeten ont- ruimen en dat de Veldmaarfcnalk Graaf van Daun zyn Hoofd- Kwartier nog te Scliurtz heeft. "Datde Koning van Pruiflen zynegrootfle Magt te Kamentz, "Ronftock en Franekenfteia gepofteerd, «ie Toegangen uit Bo- "hcemen na Neder - Silezien zoo door Struiken cia Takken van "Boonaen als inderfiiitsongenaakbaargemaakt, en meteental- "ryk Corps van zyne Tro'uppes den marfch van Landshut na den "kantvanBreslauaangenoomen heeft om de Ruften tegemoet "te trekken. P.S. Zooeven verneemt mendat hetCARTELLtuffchen dit Hof en eta Koning van Pruiffen ter uitwiifeling van de we- detzydfe Kfygsgevangenen vernieuwd isen dat de Commiffa- tiffen van de beide Hoven te Liebau zullen by een kómenom ten optigtevtn de gem. uitwifteiing een finaal bcfluit te neerncn. NE'URENBERG den 49 Mey. Giftèr is de gecombineerde Ryks-Artti^ in twee Colommen te Erlangen aangekomen, vin .waar dezelve na een Ruft-Dag gehouden te hebben, dén marfch taEorcheim en Bamberg zal voortzetten. Den 26 hebben de Prniflifchen Bareuth ontruimd welke Stad door de Voor-Troup- pes van het Corps Van den Generaal Haddick onder het gebied vinden Graaf Pa'fy nog dien zelfden d»g bezet is,. VRANKRYK BOURSE AUX dca 26 Mey. Alle de Kaapers van deze Haven, waar vanbet getal omtrentvyftig bedraagt, hebben bevel ge- kfeegen, dat zy z|g moeten gereed houdenom Voor het verloop van veertien dagen Lading en Manfdiap aan boord teneemen. Men verzeekerd dat bet Hof het zelfde bevel niar alie de Havens van dit Rvk heeft doen afvaardigen. PARYS den 31 Mey. By een ARREST van des KoningsRaad Vtn Staat in dato 24 dezer Maand zyn tot Comraiflariffc» van de geocraalc vereanigde Pagten benoemd de Heeren Truttin* ia Mamignj, Lidïn den Raad van Staatia FtaffaUaa, Re'queftmeefter PutiarLid in 'tHof des Aide's en intendant der Commet'cteen ilfiruc, R. queftmeefter. In déze week zyn nog twee andere Arreften ih dato 22 Mèy ge publiceerd: By het air/la wofd het Arreft vin'tParlehient vin Bretagne vanden 9 April I759 yo'ór zoo Verre hetzelve niet het CóntraA van den 18 Febr. tuftchen de Commiftariifen vaii dcd Koning en die van de Staaten van Bretagne aangegaan ftrydig is, vernietigd èn by hetïwtia Arreft worden dé Regters benoemd Itr beftiérihg én dntfangft van de Ragtenwelke aan de Staaten Van Bretagne zyn afgeftaan., By een KoningiykEDICTIn deze Maand gtteekend is deKa- ffierderRe^ueften van't Parlement Van Bafin[on nevens twintig Bedieningen van Waereldlpke Raadshecren, na dat dezelve door Stnrfvalof dftor demiflie Vsti zoodsanige die werkelyk den titel daarvan hebben, ztilleh vacant Worden, vernietigd, en de Kamer iaU^aitrak enBafiban mét die vin de Enqueften Weder veree- nied. UTRECHT den juuy. Deneerfien dezer MamdisdeHoog- Vrydagfc Couraht» C' kefty'n en Vunrfchr in zyn Hoog WelgèboóVe L'ee'vén Schout^ hy-nagt van Holland en Weft Friesland by heg Ed- Mög. Colle gae ter Admi'ralite|t van Aroftc>damMcefter Knaap van Goóy- land Acc.na een langdu'urige Ziekte in den'oüderdom van ruim agt en vyft'ig Jtaren alhier overieeden, Eetgifterr is alhier d'oérden Ee'rw. Kerkenraad der.ftéderduit- fcHGerefo'rmeerdt Gemeente tot Predikant, in plaats van den ov&leeden Heer Do. tPUbatmus Jacobvs Gromnii, met een meer; derheid van 25 tegen aa Stemmen gedeïpicieerd de Heer Sa&iiti B«ZébiaatPredikant in Veenenilaaf. AMSTERDAM den 6 Juny. De-Ed. Heeren Be'windhebbir? der 0.1. COMP. terRamcr alhier hebben met het Re Koppenha gen gearriveerde Schip de "Ronihgin 'Sophia hiugdatana typing gc- kreegen, dit bereids den 11 February op de Rhede van Kg *p ie GOEDE HOOP zaveniitn van hunne Retourfchepcn o,p,vcrfuhei- de degen waren aangekomen die gezt mentlyk der. sd Febr. on der Commando van Kapt. J:-n Akkgrveld. f die als Commandeur over de Vloot van de atrftt Beianihg op het Schip KIEwItS- HEUVËL repatrieerd hunne Reis naar het Vaderland zoXidett aanneemen. "Den 30 December arriveerde aan de voorn. Kaap het'Schip PYLSWaaRT Hetzelve was den 20 O'Aober vertrokken. "Den 4 Jan. i^prurriv. KIEWIToHEUVELRpSCIlENr HOVEN, VOSMAAR en de GOUVERNEUR GENERAAL DenJan. de SNOEK STRAALEN SLOOTERDYK cn dë "GETROUWIGHEID. DenB Jan. 0VEÏUSCH1EDen fojan. "de BARBARA THEODORAcn den13 Jan., de 1JEVALLIG- HEID en ROTTERDAM welke twaalf den 31 O'Aober van dé Rhede van Batavia waren in Zeó-geftóoken'. "Behalven deze Schepen bevonden zig ookaan deKAAPd# Coaia lloop cn waren aldaar gearriveerd, fa wia;an op den ah Jam "OVERNE3en-den Ü9jan. LAPÜÉNENRrRG, beide den i'5 "NoV. v\# Ceylcn vertrokken; tJen &9 January de VROUW PËTRONELLA, en den 8 Febr. WILTRYK Beide op dén I§ Nov. uit de Rivier de'Ganges in^eegeftooken, "Behalven die Vloot van r7-Slepen verwagt meg nog aan dé "KAAP de Schepen VOORLAND en GÜSTAAF WILLEM van Ceylon, JERUZAÉEM en OOST-CAP.PELLÈ van Benga- len, VEESEN en RENSWOÜDE Van Cbii k, LYMüYDEN en TOOK ENVLIET VanBatavia Allc deZe bovengem. Schepen ,.die voor de refpe'Aiyc kamera van de O. CÓMP. dezer Landen beftemd iyn, maakt n een ge tal uit van n^anitnainügWydcrs heeft men een L^ftgeRrcegen van 'verfcheide üitgamrie Schepen dié'ook.In goeden ft?at de Kaapfe Rhede gepaffcerd zyn.Vpor rerft waren.debewufte al daar leggende Schapen, naamtntlyk DE STANDVASTIGHEID Vah dë Kamer Kefr«r</aW den 24. Aug.en 'T HOF DË UNO van Zealand deb 2 Oclober van dtarin^ee geftboken, terwyl voor ljet overige aldaar aangekomen en vertrokken waren als volgd Den 25 Aug. arriveerde LUXEMBURGen.dèn og.AuguK.y BUYTENZORG, beide van êtze Kamer, yertfokk. den 29 Sept. den 4 Sept. artiv. LEXPEN Van iezt Kamervertr. 3 OAobcr. Den 14 Sept.arriv. VISVLIET van de Kamer Zeelandvertr. ij Oft. Den 13 Oet. arriv. WELGELEEGëN Va.n de Kamer Enk- buyibt, vertr. den iDec. Den 4Nov. arriv. DE EENDRaGT van ioze Kamer-, vertr. den 22 Dec. Des 4Novemb. arriv. VRY- BURG van de KtmerZrt.'W, vertr. den 3i.Dec. Den 14N0V". arriv, DËDRIE PAPEGAYÉfiT van deze Kamer vertr. den 3 Dec. Den I? jan. 1759 'T HUYS TERI' DOIUK van de Kaïpcr tiaorn\ vertr. den 7 Febr.alle oi Batavia. En deb 29 Jan. arriv. DÉ LIEFDE van Zeeland', en, SCHaAGEN van Hoorn én den Febt. ajrriv. ffOoRp-BEVELAND ook van Zeeland,j.wélkè drh laatlle nog niet vértrokkeh warenmaar z|g nog bp de Rhedé van de KAAP bevonden. Ook heeft men tyding gekreegen vaii hetréeds laiig iriacquee- rende Retour-Schip DÉ NAARSTIGJIEIDSchipperPieter Sjchooncmiin, *t welk reeds in de niaand Jaitiiiry 1757 vaii Bënga- lehvoor de Kar, b Rottark/tm Vertrokken W-a^ Zedert dien tyd heeft tneli van deszélfs verblyfplaats géëh riirigt gehad maathti weet then daar van by verfchtideBrievèndè voigehdëÓihftah- 'digheedeü: - t .1 "De Hoeker dB IftAar^htifBd^ah.'^sl^aap faÜeefyifeijl "Zonden om het voorfl. S'Cliipftaaèjftg&eii op te zoeken; Den 4 •"NöVl f7.58 vond. die Hoeker op tie Rëdbvep Rip de ja floa dat Schip ,'tTVeik reeds zedert d'én.^efftéi? Jilly 1757. aldair ^e: leegen hadin een ioo dröe,yigeln fiaa,t,da,t hetzelve de tteis hifcf k'önd'é voortzetten Dé Omciefëh, vip dal Schiphi.ddeh rèeds te Voorén verfcliéide mailen Volk üitgèkpndeh o»h de tydjhj» van hun Ongeluk ovèr land na df Ki?P fï hrftpgeij.i dqcK.dat Volk was telkens vrugtïloos 'te ftig-gekomenvXèshalüén ihéii hetbeiliin genoomen had om dèBpot met cenStdiirman jën.vyf Man ha Moïimbiquc te'z J&dëp qjit aldasr één Viurtjjig te hnu? '"ren qn met het zèlVe de tyding' ha deKaap te brengen1, m,aar men had Ook het ongelilR dat in ,tyëfvplg nogte van dié Boot nogtd van de M?nfchapietsyërnóotnefl wiéxd-, «^4 Alzóonö de Ladingyari liet vóofn.SCKip DE NAARSTIGji *Z HEIIJ nog in een goedén ftaat Washadmejjdén gem. Hoeker de Heêor bereids liter een Ctfrg«,Éyde. èh cèhigèBaaléq Lyivaa; "ttn ujtdatSchippade Kaap gezonden daar dezelve dén ioDg-, "cëifiber wai jtangekomen j waar na men dié perg* aan boord vaOljet aldaar rerretoiirheéritig gdhéd lêggendè Schip OVER- SCHlE gehrag; h»-'5tq; t Door tiycc Franff: Oorjof fchepèn was aan de Xaapoj>g.e,btagt. het Engelfh Beogaais.Re tour: Schip tl a Ggan'tbam,- .Qoksraj door drie andcreFranife Oojlogfchepën een Engets Tweë-iyiaft'Vaar-( tüig opgebragt De.twcëveerftgecMdde.FfAnfte pqrjogf^'cpptf behoorden ;pt esn Vloot vsin twaafr Schepen,., die van 't ÉijanA St. Minritius'aldaar irigqloopeh wasen de Jria andere wafen uit' Europa aldaar aangekomen. Te K ADIX Waf an iét dé'fi 8 töfdeh' i§ tfij t&xiiïêcriMt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1759 | | pagina 1