letssi is» SLOT van hit MANIÉ ES T U a K Y E N DUITSLAND en aavgroözeilde Rykkn. 5 *1 •I'S-# li"0 N E D E R L A ND K 'N c o i! S' o ag *2 >- -S.& s A'. 175» des KONINGS van Portugal omtrent de DWAA LINGEN der JESUIT EN. Het is dan tegenwoordig van de allerdringendfté Nóod- zaakelykhéidom de fpoedigfte en kragtdaadiglle mid delen daartegen aan te wenden en wél in zulk een tyd daardezewoo-gcuaamde SOCIËTEIT der ONZEN in't midden van haar wyduitgeftrckt Corps een volkome Eendragt Overeenftemming en Subordinatie heeft weeten te veftigen en te gelyk onder de Sociëteit der GeelteLyken, die buiten haar zyn, niet dan TweedragrWac-order Vcrdetldheeden, Ongehoor zaamheid en Verfhauwing in den Chrtftclyken Godsciienft ge zaaid heeft, in zoo verre, dat deze Iaaifte wei haaft nhderde beerlchzugtige Onderdrukkingen en verdei flyke Kunft ;recpch vaa de eerfte zal moeten bezwyken Dit is die SOC1ETE IT der ONZEN, dewelke door het Verzuim om haar by tyds tebetcu gelen zoo veele Rampen aan de Kerk heeft toegebragt onder de Regeering der Pauzen CLEMENS VIII. PAULUS V. INNÜ- CENTIU.S X. ALEXANDER VII. 1NNOCENTIUS XI en hunne Opvolgers. De Republik VENETIEN heeft van haare buirénfpoorige Wan Ordes zoo veel gevoel gehaddat dié Sociëteit in het Jaar i$o6 ten eenemaal uit den Lande gcbanilcn wierdDoor haare oproerzieke en bloeddorftige Zamenrottingen moeft HENDRIK IV., Koning van Vrankryk, in't Jaar 1593 den'eerften moord- ïaadigen Aanflag, en in 'tjaar 1610 den tweeden i« d0°de'y ken ondergaan r De Dood van dien Vor/I wierd lang te vooren te Napels do'or den Pater Laganacn vervolgens in dit yoórafgc- gaaac Vaften-tyd te Parys door den Viter Harii iri.de Kerk van St. Severin, j* zelfs twee Weeken voor het uitvoeren van dien Moord te Bruffei en te Praag voorzegt. Hier op word op het nadrukkelykfte gefproctken v;n de ver juetele eri fchaamtelnoze Handelingen van deze zelfde zoo-ge jaimde SOCIËTEIT der ONZEN zoo in PORTUGAL als in BE.AZIL1EN; en hoe zy van, de eene unèiftc Buicerifpoorig- itid tol de andere is overgegaan. Daar omtrent zyn deze Periodes aanmerkelyk. "Indien de Moorddag digc Aanflag van. den 3 Sept. na wenfeh "uitgevallen was zouden de Jcfüïten niet a erzuimd hebben oiai "eenvoudige en ligqjeloovige Lieden in de overtuiging te bren "gendat de VoorkennilTc welke zy van dien Mourd fchoon "door hen zelfs gefmeed gehad, hadden, een Goddelyke Ioboe- "zeming en waaragtige Prophetie wasEn in der daad het Ge "volg van deze gewaande Pra-phetie zouw niet an.iers gewecll "zyn als het vcrfpreiilcn van Dreigementen omtrent dés Memels "Kaftydisgen, ten einde 't Volk te misleiden,neerdagtig te niaa- ken,en dus,tot hetbereiken van hunne Iuzigten te doen mede "werken maar zeden dat de Hand des Alinogcnden dien afgrys- "felyken Slag door een Aan-cen-fchabeling van Wonderen heeft doen miffen hébben die Patérsgczogtzigeen verdiend "té maaken van dat geene 't wélk hen in de uiterfte neerflagtig "heiri brengen moeft: Onze Voorzeggingen waren ,ge!yk zy zig "muitenniet anders als Waarfchouwingyndewelke öis doot "onzen lever wierden ingeboezemd want zoo dra wy door "Vcrligclngen, aan Dmnaars van God gedaan onderregt gewor den waren, dat ditungeluk gebeuren zouw hebben wy aan |'ftonds het Gerugcdaarvan verfprcid,ten einde zyneMajt. daar vangewsarfchouwd zynJeop zyne hoede weezen mogt. Maar terwyl zy die Voorzeggingen en Dreigementen des He- Pels aas het Gemeen verhaalden hebben zy evénwel nooit "11 des Konings Minifters daar van kennis gcgecven en voor hettegenwoordige fpeelen zy de Rol, waarvan zyz.ig altoos in diergelyke Gevallen bediend hebben Zy tooncn inhnnüiter- lyke Gelaat niet dan Zagtzinnigheii, niet dan Onfchuld, niet dan Godsdienftigh'eid om de Ligtgcioovigéh daar door te blinddoe ken en In de geriagtcn tc brengen, dat de ftraffen, die zy zullen moeten ondergaan, hen de Martelaars-Kroon zullen waardig maaken. Alle deze crimineele Liftigheedenen doortrapte Knhftgrec- peuzynhet, die zyrtc GETROUWSTE MAJT. bewoogenbeb- bes,oiri aan den II. STOEL verfcheide maaien «phetnadrükke- jykHe voor te {lellen,"' d.-.t het volrtrekt noodwendig is déze Qee- ftelykcn te beteugelen Hunrie ge woone looze. Handelingen billen nimmermeer in (laat zyn ora de overtuigende Bewyzen te vernietigen, die in het Crimineel Proces zyn bygebragt, en waar «t np het klaar.de té zien isdit de JSSU1TENwelke van iiergelyke goede Werken zoo véél parade msakeu dezelfde zyn, die de Moord des Konings aartgersaden gefmeed, en ^ooreene wezentlyke Zamenzweering den 3 September 1758 aodtmoomen hebben. RONSTANTINOPOLEN den 3 Maart. Alle de Ohïuften zoo 'dinEtypten en triAzicn als op in*Eiland Negroponte naar «t welke de Porte onlangs een anderen Gouverneur gezonden J'eft.zyn ten eenemaal geftildOok geniet men in deze Hoofd Md een gewenffchte Ruft en van de befmettelyke Ziekte word 'mtshetminfte meer befpeurd. Men is tegenwoordig bezig met 'ojhcreidfclen tot de VrcugdebedryVen die kort na dat de 'UlTANEin het Kraambedde zal bevallen zyn, gefchiedeh zul- Zelfs maaken de Arriieniers Grieken eo Jbadcn ainzieh- Kort en om op dien tyd zoo wel hunne Huizen als Kerken ®hynagogeDteillumineeiren En alzoo de Vlaggen van de Ëor- 'tedsop het Serrail geplant zyn is het denkelyk dat dt Beval- 'ivande hnoggcm. Sultane nabyis &c. .TARNEN den 31 Maart. Giftcr irgtent kfeeg meu tydingdat Pn ar"33' baron vaii Beek dén 26 lezer eeri geheet Burr illori 'Ilifehe Granadiers èn yyfrig Pruiffifehe Itudóaren te Greiffïn- "wygsgevangen gemaakt of nedergcfabeld heeft &.ci H* COV. Vrydigfe pourarit. 3'Sf' gg-g •jö S «g frfi sgjgs.. 0 -n eo a, i «wT ft» :1>* 4> 1* CU rQ 'O J* "3 P5© g v tü- 'it a i O J-1# - 'T" i-t *-• i *-• -1^" *2. q CV wj S b w .H £„rs n ■"üS, c - gmV V R A N K R Y K; PARYS den 6 April. Het 'is nu ze.lter, dat ,de-Masrfeh»fk o,?| CoKtades onze beide Legers in het Duitfe Ryk m cbef coriimandee- E ren zal. v. MeD zegt dat de HeerpacBi met zyn Efijüader v,a'n het Eiland >.-5 BÖURBON na de KAAPio Goede hoep zal fteeVeneri oiri aldaar ecnige Scheeps- én Morid-Bchoe'ftens aan böWrdte nee men. AMSTBRDAM dcn 11 Anril. Voiié datft trien LAND. Kapt. Willam Kriïll,van Gibraltar.. Te Marfeflle was aangtkomcD het Hollands Obrlogfehip 5" MA ARSEN: Hetzelve zouwiien 3 dezer na et de Hollandfe Koop- S vaarders', waar onder jac. Jodhe'm Sehiift- j. de Groot, P. Hilk S, c "j2 en hetofhlarigs aldaar geavrive rdc Schip van Joch. jagoonder g zyn Convoy herwaards vertrekken iSte. De tycfing, die onlangs nitdeStind gefchrcevcnfs"datinde 5 Noordzoe door dtEngelf? Kaspers ortdcr PróifliTchè Vlag vier t Zweedfc Koopvaarders bemagtigd warén vervalt tén cene- c 'S mail, want ééirvan die Koopvaarders te Gottenbiirggeai riveerd 3 S zynJe, heeft de Kapitein Andr. Liedlurg op het liporen van die cr tydingy verklaard, dat de vooronderftelde Öhtmoecing'zylfs. a c "5 33 u -O ii. c la .O o xt u N- -X3 -y M r, 5 2 I 'C K tr c w n o ai 5 8 t C 'cu w, O r-» C. c bCU Int*2 5* O ■5'g 'g^Rü'P-ï SS ~'te '5 -= 'v 'S^U M c, CC •'3 I- -c C Z Q,>t - w g S -r S o 'böi5 e =2 tv. cc *- nj' -TL - n 2 "e p g o E-S g w <U >w Ui 0 *L S 'Z *3 o» P C.K 'H o c V ««'fc O T3 ,v. S* c - 5 C m r? ?- o cL j -,i ri O J? M5- -O w - - - <j hl. im l!A*^ r - .5J O t"TÏ ?yne tegenwoordiglreid gefehieu wasraaaV dathyfgéen Edgel- c <f 'S*-? £54Ï "ie noirPruittircÜt Kaapt-Ys zvn-ffeweéft om hen aait "te ramlt n. S X wë-Wte'-tiP'i, "fe naftPhttfftWi KaaptYs zyn -geweéff om hen aan "te raad-.n, vK'? «Ëg'-ii - maar twee Z',veedie Kroonsfehepcn, die clkandêr pafleerende K.'S --ü gg b®.o_'S -- - -- »-s a-a o B,.y g -•« 'hunne gewöone Saluades hadden ge ;aan'«»z. B Het Oörlogfchip de i'n'.k zouw na Land'scroon fteevenenom S o gS '•Yok fchache te heffteflen(Vp Lifter in Noorwegen Was geftran.d een Kof-Schip mytBaflall geiaaden Een Hofftcin'feSchTpper pa S Noorwegen beftemd had fn(Tellen hetRffcii 'tSrinclzyr. gehecle o is L,. c' "i c Vleet verloorco'&c.Voor het overige waren de Gerecdfehap^ S g S' o - - e. o u c Jf pen cn het Scheepsvolk van liet by Gottenburg geftkakde Sciiip 4! "C "2"2 van Jan Hendriks Nagrcgsal geborgen. t"? S f ««o gS® Van LISBON beeft mvntn dato 13 Maart ty ding: Dat.aldair "o bey'S-w^'^Ow'o "na verlies van zyn Bezaans-Mait Ottc. irigelooperi is het Engels .3 c =2 7; «'"Z-S-® Sas V. _i_ „L r1 rt. L. fQ b)3 nm, c 1 - 1, I E*ó {P S o K "Levensmiddelen van Londen naNieuw-York, Barth. Rook'van 0 vo Z-vs; Corknaar America en Thomas Adams, vah C"ik na J iinaica, Wy Iers was te Lisbon gearriveerd hét EiCentie. Schip Ar. s. das Ntvu i Sr. Annain 85 dag in Oit dé Bahia ritetEabak enÉyol- Leei Hetzelve brengt onder andéren tydirig "drai betPóreu- geesborlogfchijiaan welkers boordde'nieuwe Gouverneur a - -■ "van Angola "kenwj' hiaaangekomen 1 zoo dat 't zelve cegen April verivagt word. g c r0 cc s 'sGRAVENHaGE den 12 April. De Rooms-Keyze'rlyfce o extr. Envoyé de Bjirón van Reifchach heeft met Heeièn van de a Regeering geconfereerd. De Staaten Generaal hebben dén Heer j Jacobus Deiteth aasgefteldtot Kapitein ter Zte, ónder het Colie- a C u g t gie teT Admiraliteit van Friesland in tvejkc qualttiit dezelve ter |sÖ «5B g Vergatleringe van Haar Hoög Mog. d«?n Eed heeft afgelegt. gj, «-o E --5 LEYDËN den ré April. Voorheeften Maandag ogtént fs.de J >2 o '2 Heer ADRIANUS KUYPERS geweezen LECTOR in ile WlS; 0 o *-5^ KUNDE terUniverficeitalhiér, ih deö ouderdom van!ruim46 v*x3g 7 cj MÏ a c 2 «-^2 rP A' he -T ^•0 M o cj- ajll Jlaren overletden. o c g a q a c-3 FRANKFORT den 8 April. Giller cn eergifter zyn byria alle g; s de Ti ouppes, waaruit het Garnizoen van deze Stad beftond van J - 5 hier vertrokken. Ook trekkin bytia daaglyks Frsnfle Regimèn- x -;£ ten voorby onze Mtturen naar Hanau en Friedbérgeilde Her- "c sa g S tL S tog van Broglio heeft reeds dertig duizend Man by de hand otri "i "2 c Q S, /In noltio tn ftokTll! L-on /iiop liot rijk Él m {jortrl'tfliporloii ttproirch eri 5 i_l u- Uo L, p «w dezelve te gebruiken daar het de Ömftandighecden vércifchen. KEULEN den ioApril. Zedert Yrydag is het groót'fte Rc4,eelr te der Ëranfle Manfchap over den Rhyn naar het Riviertje de Sicg S >S a op marfch gegaan en word door den draafde St. Germaiqge- s|?2 comcnandéerd. -ti <3 £-g w> Men verllaat, datdc Stad wedero.ni doqr de Gestii-S'S. aP-v eerden verlaatea is, na dat zy het Ueyzcrlyk Magazyti aldaar ver- ^12 Hield of verjtogt hadden. "8 I S -s LONDEN den 15 April. Den 3 dezer Maaiid hébben de Lórds mu «"g,- de Bill wegens het ivegotieercn van 66oooóoP,Sti en, cêrgifter dc -S c N, g Bill nopens den vryen Invoer van Kaai sfmcer uit Ierland gepas- k-ï S feerJ,cn giller zyn deze Bilfs by een Koningl. Cómmiflie goed- g S>*2 S Ë-1» O >-&'Z 2^=3 a o S 2 S PÜfO i c w P5 O O u -AlSg r» O X V rv£5 'o r P eo-~ J1 y -j tOi ,-1 ^5 c n g Sètr - O 5T 4J' w "O -fci S (20^2 CQ O -3 *L' 5 gekeurd. De HeerPittlcgt aan de jigt ónpafiélyit. öi-4 5— -I D,e Gemeenten* hébben bevél gegeevcn, dat aan htin Huis g i g 1 "de Copie Zal worden övergeleeverd van dé Cómmiflie, die aan 5 sS"^ e 5. de Commandanten van de Kaap'ersen andére gev/apende Scbe-"S eg, o g n "pen vergund isalsmede van de Borgtógtenj tyeikemenvan £«3 ■- c Ut 1 2 5 '3 •=S t - .c dei-zelver Eigenaars geeifcht heeft; zoo a Is oo'Wfle Cojpic va d N IS "de InftruAiendie door de Adriiiralitcit aan de voorn. Cpm- «ÏS S*oJ S'3 njandancen gegeeveh zyn ötc. Zedi-rt eenigé dagen hebben de Geïntrcffeerdeh in dc Kaapfcrs &c: welke de bewufte ig Ilollandfa Scliepén gcnóomeii hebben, "n. g Verfcheide Véfgaderingcrt gehouden 0 c v ifif- w >«0 g"" v gjc qj y 42 n r- S £2 O t - o -U C w A 5J O - r C "tf dri_ r juden, omte ovcrwcegcn^boe zv-3 g ,5 5 :ri der gi&m. Schepeii bèft ziillcn S 3 ,V! ri :t p- Cl T? K Jx dc Reftitutic van dé Laddingeri ktinneii verhinderen enz. Dc- I C'OMP. hóeft verklaard af vjer per Centlntréll van haai e Obligatien treft niet vèrmituleren Cf veranderen zalda r - denS zes Madnden bevoorens daar omtrent gewaarfchouwd ié fcélA-5^ ij hebben; M 31 v

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1759 | | pagina 1