2Ji ^23 -«rasSa-?? k— 'i IZ n C?0 <- T. O iA r-t Ji Te Hufum was binnen gcflcept na verlies van Mailen Zeilen &c.het Schip gevoeld by Samuel Krcmbfzowvan Kcmings- j a g bergen na Dublingedeifincerd. HetSchipde AnnaHaley-, Kapt. Jaager", van MaiHga, meteen ad IF ar o 3 ar P ra O 3 —ra p 2. a »S"ra>t;®'Sot>3ra3 ra" Laading Roanen naar Hamburgwas op die Reis verongelukt, t. ö3 OjJo,2 2"?.n*S 'zynde al het Voile, behalvcn den Man behouden. 2.' 2 ar 2 o> S- Schepen te Ëilmouth opgebragt, maar de haaisen daar vsnwor- j Höllspd en Weifc-friésinnddi^ gifter vergaderd geweeüzyitj <o 5 a.S" 3'k.S' den nog niet gtupeiJid, j ziillénDiiigsdag bmnne Deliberatien endt Heciefoedeputey. u <n' 3 g Kapt. Carfter»Hartmandie den eerilen February in Teffel uit i den van de Bollandfe Admiraliteits-Coilcgicn deze weak Wat - 0 w Af» RfrSii'Pi: i» ,,r»ffpr*f»»iipi» 1,3 Rfc »i»,i?e »rr»nriïi» tit'i!»!!),,!!». ovfognes vervolgen. De Heer van Citters Burgermeeiier van Middelburgis n«. vens den Heer Schorer, en den Baron van Brakel ijlt Zeeland ge- arrlvcerden ter Vergaderinge van de Staaten Generaal veri'chee. ncnGok is van wegens de Ileeren Staaten van ZEELAND eea plegtige DEPUTATIE alhier; aangekomen'dewelke Vrjias avond het Compliment van Condoleinitie by zyne Doorlugogs Hoogheid dén Prins ERF-STADHOUBER en Mevrouw de Pria- ces CAROLINA afgelegt heeft. De Heeren Staaten van FRIESLAND hebben derzelver Hee- j ren Gedeputeerdens ter Vergaderinge van Haar Hoog-Mogeiide gec.ominitteerdom uitnaam van gem. Heeren Staaten het Com- pliment van Condoleantie by de Hoogvorftelyke Familie vss OR ANGE en NASSAU af te leggen zoo als door de Heeren vsj Bergïma, van Harende Kempenaarvan Coehoorn en van S»j. j dyk bereids verrigtis. Zyne Hoogheid de Heere Veld-Maai fchalk HERTOG vaa j| Bruv.sivyk-Wolffcfjbuttel heeft ook voorde hooggem. Heeren Gede puteerde Staaten den Eed afgelegt als Kapitein Generaal van de U- N1E geduurende de Minderjaarigheid van den Prins Eiff. J STADHOUDER. Men zegt dat het Lyk van wyle Haare Koninglyke, Hoogheid I "de Princes Gouvernante in het laatft van deze Maand met Sutit] zal worden -ter aarde befteid. _S94* g-Sffe 5.8*31 S? |j TeCivita VecchiaïsgearriveerdRobb. Scolly van Jarmouth; 5 ra" ïj o- s*^5 - n 3 o. n te Lisbón A. Bonnes van Hamburg i te Hamburg Luitje Eybes E. a 3 ra ilsSS-S.??:I van Brecmen; te Staade een grootSmak-Schip, doch de naam ou- n m - r. 3,"g- a. o **i bekendte Middelburg jar. Krey van Ifeqncbo; te BruggeBar. a S n'5 Valentynsz.Philip Tlionisz.Heffel Jahsz.enF.T. de Ruiter 5'oSnf?!^®^p3'§> vanffantes, Mart.de Wit en Kapt. Smit van Bourdeaux, M. Stam mc 5'5"| 5" van Londen, en Piet. Heffels van Bajonne, deze laatfte is geaoo- men ge weeft, maar weder vrygegeeven 3-3 3 S.J? irÈ' 3 Te Gibraltar was weder vrygegeeven Fredrik Beekvan de g'ög"gsS»3» o Can.arife Eilanden na Kadixgedeftineerd. S S tsJTa-Ö 3 o a sr HELLEVOËTSLU1S den 3 February. Gifter zyn alhier aan- ?S2U*"n<B-{I, - - - H'o-S4.3^e t.. IjF 3 2. S..S" pen Bit Sunderland. »e' 3o?b"?8 gekomen Hendr. Gril van Smirna, Bart. Beubohm van Gallipo- KnOiidS lyji GérritEelkes van Venetien enSaloniea, als mede zes Sche- f y P®"- Sunderland. JT'S?* 8 2 S" 's GRAVE NU AGE den 4 February, a D.2r,3fft 2.S-"1 n ~i 2 stsfa'jwte 0» iac 3 P- Heeren Staaten van -ZM »S» S*S:S" -S Alk die geene, welke iets te preterideereóhebben van wylen den Heer Daniel Digues dë la Motte, gelieven hunnePretenften bit-1 u etc*h - - «T»-a« ar, t«.o w/aairArt tor «Ar»4- Aftirvo xr-Ètj Sttiiii^iiien op en aan te gecvcxi. h ®g S Veaxeu Gdhipfoil c van den Notaris Mr. Ade Ridder op de Bloemmarkt ie Amlterd^tö ofte fchuldig mogtenzynvan of aan wylen PIETER DE ROODE op zyn .'Retour IMMAGONDA als Schipper ovcrleeden, gelieven het zelve binnen 14 dagen op te gee-1 5 S'o.0 -cv 0" 3 S 3 Jflenprefenteerd te kerhuuren een HUYSMANS WOONING jnet zyne Stallinge, Zomerhuyi', Schuur en Boomgaard., groot 31 f2.2 2'1L< o'r^'iVIdrgen, fchoon zuiver en vvel toegemaakte Hooy-en Weylanden alle geloegen rondsom dèzelve Wooaing ,geleegenin de Wefi- 2 3 S 8 S—s^^ndfefeé Polder even buiten het Dorp van SoetcrwopdeTc bevraagen by den Heer>i«» vo»2.»V»i<"te Leyden. 1 rt> ïi. ^3 li-xj-C\f> i\TT?l TQ \T AINJ-HTTR RTSJ r»n rïr» K/aHrf pmsrlrf- hup'r hf»r nincKli/Mru'ltiurrrio an I \T A 1VT TM? TSJ V Tl? "O OTNAiT By.dORNËLIS VAN BUREN, op de Beeftemarkt óver het Glasblazerakamje-; ett j. VAN DEN K1EBOOM, in de Toïenftraat: sóö'kby'EMANHEL JEHNE,indePooter.in'sIlagc; L. J. KRLSSERovefdeRidderftraatte'sBofch; W. HESER, ov« I JK, op de Markt teDeift; N.BR1NK1NK c 11 C. VAN YSTERLINGH, op den Larigendyk te Gorin-1 lfshaveii; en DË WED. ONDERBERG, te Bomniiilzyn in de Vierde Clafte van de Gëneraliteiis I d&'fte en-Zesilends LOTEN, a ï4Gttlden het Lot in Huur te bekomen Als mede Heek en Gedeel ft S 3 2 ten5 .v'an Lóten tot de niinfte Prys te Koop. - »r. S »o A' s 3 S ïzaak' de Wit, Jan Haay, Jan van der Hart Hendriksz.en Wiggcrt van Eelen,Makelaars, prefehteeren op' Heden,Maandag den 5 F» J-S. Si -5' 5" 3 3 bruary*s avonds ten 5uuretite Amfierdam ten Huyze van Arnoldus Dankmeyer in.'t O. Z. Heeren Logementte verkoopea - oj g S?3 o iextra fraave plaifance enivcigekege BUITENPLAATSgenaamd Surtt-Stbu» -1-" i5mm wÈlm 2. 3 fxy ■- mëtdeszejfs Heeren HuizingeStalling^,'Kotti CgLij e huys,Tiiuynnians-"VRóonii1g,bènèvèns zyn annexe Boere-Wooning, Hooy-Bouw-én Ted-Landen te.zijnen groot circa 31 eii L ^S-8 ïa §-"| halve Moxgeii j alles teïafflöi in een Koop, ftaaride en gekegen.by den anderen, aan het vermaaklykfte van de Rivier de yecht, au 2 2 8as.2-S |4 dé Kleyweg, by de NieuwerCuysin den Gerechten van Loehen en de Nieuvveriluysin de Provincie van Ütrecht-, met zoodaatiji V. -i N ip,aye Uitzigten, Betfpo'nngen en Beplantingen en andere Commoditciten als in de aangeflaage Biljetten nader ftaat uitgedrukt!) fHéden üüor de Ge|?dingdens kan bezien worden. De Bewezen van Eigendom en Vcil-Conditien en KaaTt van de Afteekeningtjt S^-Sj -^-q ?3 &.E r5' f5a.S' re S 32 :3 - I53 2 2r2. i7 - L7 S n ten Huyze van dërfNöis. Jan'AriinoUiè sien; en nader onderfigt by de gein..Makelaars. g Heden, zynd'e Maiindag tien 5 February, zal.deMakelaar HiibrandMoent, te Amfterdam in't O. Z. Heeren Logement,.verkop» 2.3 twee.begte eiifterke HUYZEN, te zamen in eepkoopftaande in tic Koeftraat, N.Z.., het eerfteen tw.eedcagterenbcóoftentfé 3 g Hoekliuys van dé, ^gifcrburgwalnader by biljetten. Iemant dezelve üit dc hand gelieve t«koopenfprèeke inetije genoenié Zn Makelaar, De Bevvyz.cn van Eigeriilóm en Veil-Conditiën zyn Heden te zién tenComptoire van den Notaris C. vun ïimrjgbftk 3 Heeregragt by. dé Walveftraat. Heden «yifdë Maandag den 5 Febrüafy ziillen de Makelaar? J. van Ryfién W. de LeeuwA. van Sprang P. W( Slcbes Hendiiksz.C. van Ophoven ;.C. van den BroekCöni.eiisz. en R. P. Schonégevel,te Amfterdam in 'tO.Z. Woeftcnraad,! i-Ie*rë n Lok I f 3-.%S-S< 2 Rw>W 6'p dén Vy|endaih. .t f. 1 I k-o<8'ö.q 3 crS b§ Heden, zyiide Maandag den 5 Febréary,2ullèndë Makelaars J. van Wattens,D» van Schorrenhergh, R-Camerbeek en G. de Roy, I s? ai«sr a1 té Amfterdam in 't10, t. Heëren Logement, (by den afftag) vefkoopen een extra modern KÖÓPMANS-HUY^en Erve alsffleJtj I <1 „-S; Sa s-4 OO een hegten tterkPAKlIUYSvgeapproprieerd tót èen Azynmakery, waar agter een magnifiquegrooteTUYN, breed 44 en lang ml Tl'- 'rï* *ïf? CT" 3- *T- Ik A.wian t^nlvri <T T» A»r> 0"a1 A'A (POTl AllFin/lpvini al A T)\>1 i j. 3. ItT 3n.v;3.. et 1» 5 5 SP z s ry a by de gemélde Makelaar. D'e Be wyZen van Eigendom en Veil-Cönditiëh zyn te zien by den Notaris S. Havsrhmf, Zi Op ^lorgen deii 6'February, zal de Makelaar Jac. Pofthunius, ce Amft..in de Colveniers Doelen in deDoeleftraatverkoppenwl j", deftige IfïBpÉL; Van41lerlyelborten curieufe moderne Meubelen,Oude Porcelynen,fraqye Jiiweelen,Goud en Zilverwerk, ke»I ic s' 5 IvkéLywaaten en Klëedèren,plaif4nte Schilderyen fraaye moderne Cabinét-Ofgels roet de befte Regifters extra Clavecimbaial n% f a 2 - n- 1 B-31 rfV.15. jug o S;" 2?3 8 5 MichieldeR.oödeeii Hendrik du Goüdi aBois Makelaars zullen op Woensdag déng February's avonds 'ten 5 uuren precpi óiS g r" 3 E- s f-< zonder na iemant te Wagten te Amfterdam in tie Nes in de Brakke Grond verkopen een.partyvan 7 Ceroenen extra curieufeB' 2.t S C.& o." tT DiGO GÜATIMALOen Vaten SPA ANS GltOEN lè'flveticle ten HiiV7P vnn MaV/»1eei« <-,r\ dra T.T«a-Av*»<71*flirtbt* 23 E 5 ËN o noorden de Lclygragt, en aldaar op de Vérkoopdagte zien 2 J-< ij o kfichi'el de Roo'de, Pietër Calkeèn Willemsz.Jan Jacob (te Bruyn en Hendrik du'Gondi BalsMakelaars, zullen op Doti'deril „,,»j -• verkoop»] oX o 2. r1 g Mevromye Anna Kroon-Pfineeffe van Groot-Brittanje, door Lageüdaal, in qto.k 4 Stuiv.En zyn alom by de Boekv. te hekoiw', 2 5-3 Te Amfterdam b^ S. v. Eêvtlit in de Kalverftraat, het derde Iluys van de Roomfe KerkV* .is gedrukt en zyn in alle.Steil TT" W"h J-d ris »3 Q- i" 1 1 v. Alk1T A Tï„ ,1JL T.J_._ ï\- tv J-S--11 V_ *1 r\ Tï *0 77 T> T D ift 1 8 S S E Ml 8*|! ie bekomenals ook te.Alkmaar by j. Maaghen te Utrecht by A. v. Paddenburg by den Dom: De Gevallen van ROBBERT R$j 5 5'fi t 2 js? o H. DÉR, bygenaamdvanBËAUCIIENE. Die dit eigen beiyeeging en door zyn woefftn en wreeden A^rdzig in zyn tedere Jeugd» S Ss m3 Cl tz o S der de Wildeiriu America begeeven hebbende, onder hen opgevoed Ben vervolgens 111 zyne Omzwervingen de zonderliiigfteO* o.3 jl 3- c"- S moeringen,zoo ter Zee als te Land vvedervaaren heeft. Doormengd met vermaakelyke en aeldzaamë Gefchiedeni'flen.daar ondet® -%-V* Cl 3 CT - rVar» '/irtft.r» t/oVi f»4n rSriaf rïnnr Wn»rfTin infrpwflaH van f»rti Mpiqïp nno*pvnftrl a^lvV nnlr van Srliaamplf innire I J* ".-✓Soa <8^- *3 C.*— C-' 7r.o»S O - 500 •Tq r,, 'd o 3. - ■=- «vo Q-C- »-• cl" n> 2 i- 3r 3 O" 3* i'&fg* c.j* A -« o g 2 5P T* JTj 5 TT 5 m tl o c" 2 lï t-c" ft-ï ^.3 r*s s. o 3S S3 J. ï*-31 <n 7T 3 CclVVZdo S 3 3 3 w Ti - v, jj. van den Zoon van een Graafdooreen Waardin ih 't gewaad ya.11 een Meisje opgevoed, gelyk oók van een Schaamde jonge DojM g. gs. door Cén ongelukkigÈdelman.om haare voorbeeldige en zonderlinge Deugden gehuurd, benevensverfcheide andere SerenswiJre tjg* ge Gèvzl'en en aanmcrkelyke Gebeurreniifen, door den Ilr. ie Lage,Schiry ver vaa *t leven'van Giïblas, 8vo., a Deelen met PI. a 3 .Té Amftgrdam.byA'. dé Veer in de Beursfteeg en by F. Houttuin op 't Water ,zyn tebekotaien .AM de uisgtgetvttu StbrifU» ütr JO.v g, r, NES DÉKNATEL, in^yn leeyen LEErAARDER DOOPSGEZINDEN te Amfterdam, alsMenno Syinons in 't kleine, a t8 Sg 3 Aanleiding tot het Chriftélyk Geloove met de Woorden Gods, a 7 St. Vyf Predikatiën over verfcheiae Stoffen, a 8 Sf, EuangeP g| 3 Liederen, a 24 St. Twaalf Predikatiën overuitgeleezene Ttxten, 4 18 »St. Zyn ook te bekomen in de verdere Steden bv de ftoefcvf» J» 2* De HISTORfE VAN HOLL.VND voor de maand January 1759 is by B. MOÜRlKTte Amft. in de Nes gedrukt en in alle- Strik] g 5 bekomen, met een-Plaatje, verbeelende Biffchóp Henrietta op een Steiiagie voor her Stadhuis van Utrechtwaar agter de MEM* O RIÜS verhaald wat dnor geheel Europa is voorgevallen Aanmerkelyke Zaakert van 'tOvcrlyden van Mevrouwe de Gouyera»1 3 g Het Lurherfchc Kcrk-Nieud'SjVerkoopingèn van de Huizen met de Verkoop-Pryzen, dienftigvoor Makelaars! koft 6 Stuiver». Leyden Ksaken te Haarlem by van Lée.' TeLeydon by ANTHONY de KLOPPER op deBrdedeftiaat Oen f February 1759 flu TO Cl fel tal ton 1 dn tyd der pen Sd< der I Un Ï1U der Mii C Hoe Set trh Ara iiaa De

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1759 | | pagina 2