M DUITSLAND en aangrenzende Rykbn. V R A N K R Y K. ■a 0 s ■:i s I AVI7J9 LEYDSE BERLYN den ij January. De Koning heeft aan dén Ma- giftraat te LEYPZ1G nopens het verder opbrengen van extraordinaire CONTRIBUTÏEN een Verklaaring toegezon den, zynde als vplgd yYneKoningl. Majt. vanPrniffen geeft aan den Magiftraat, zoo l* al-s ook aan de Kooplieden en de Burgery te Leypzig mits de zen de allergenadigfte en telfens fterkfte Verzekering dat, zoo dra dezelve de extraordinaire CONTRIBUTIE van vvf maal hón- dtrd duizend Ryksdaaldersdewelke voor de laatfte nraal van hengeeifcht, maar nog niet voldaan is, in gereed Geld goedge maakt en velkomentlyk betaald zullen hebben Zy alsdan, ge- duurende den geheelen tegen woordigen Oorlog1 en tot dat de Vrede herfteld zal zyn, Van alle verdere Eilchemomtrent dierge- )yke extraordinaire CONTRIBÜTIEN ten eenemaal zullen be- vryd blyfren en dat men diergelyke wyders op wat grond of aaam het ook weezen mogt in 't minftenieteifchén nogte nee- men zal Uit dien hoofde en-tot meerder bekragtiging heeft toogftgenoemde zyne Koning!. Majt. aan den gem, Magiftraat, de Kooplieden en Burgery te LEYPZIG deze zyne kragtigfte Verzekering in Schrift doen afzenden en door daszelfs hoogft eigenhandige onderteekening en byvoeging van'deszelfs Kabi- aet-Zegel volkomen gemaakt. Dus gedaan te BRESL AU den 29 December 17 58. (L. S. Het is den 21 dezer Maand ge'weeft en dus vier dagen na de "Verovering van DEMMIN dat het Zweedfé Garnizoen te "ANCLAM, na dat die Stad zedert den io Zeef hevig befchoo- "tenwas, zigook als KrygSgevangen aan des Konings Troup es overgegeeven heeft, doch met dit Verlof, dat hetzelve na "Zweeden mag te rug keeren onder belofte van tegen den Ko- "ning en zyne Geallieerden niet dan na gedaane Uitwifteling of Rantzoeneering te zullen dienen, zynde onder anderen toege daan, dat de Manfchapin plaats van na Stettin te worden ge- "bragttot op hagre Infcheeping na Zwcede'n te Ufedom blyven "zal: DeSchepen, tot het Tranfport beftemdzullen met be- hoorlykePaffen van beide Partyen moeten voorzien zyn.- "Het eigentlyk getal zoo van de Krygsgcvar.gene Officieren "als Gemeenen waar onder zig ook twaalf Ruilen bevinden bedraagt 1304 en met de Regiments-Commiflarifïén Provoo- "(len en verdere Officianten 1421 Man. Daarenboven heeft men "tot buitgekreegen 238 Paarden, 36 St. Gel'chiit, 2000 Centners "Brood, 300 Centn. Pókél-VteefchuóooGéntn. Haring, 200 "Centn. Zout, 1200 Centn. Roggen-Meel, 5 Sch. gepelde Gerft, "4Sch.Rogge,40c Sch.-Geerft, r 300Sth. Haver, 8000 Scb. ge- "kaptStrooen 3000 Centn. Hooyc»z. HAMBURG den 30 January. Volgens een Brief uit Je Pruiffi- fche Armée van denGraaf van Dohna, g'efchreeven te Greifswal- de den 24 January, hebben de Zweeden by Damgarten,Demmin, Anc!am«»z. 12 Vendels, 3000 Krygsgevangenen metal hun Ge- weeren Ammuiiitie als mede 64 Stukken Gefchutverlooren. Vaft REGENSBURG heeft men alhier ontfartgen een zoo-ge naamde EXTRACT-STAAT uit het Caffa Boek aldaar nopens den Ontfangfl en de Uitgaaf van de twintig Romer-Maanden de welke ingevolge het Ryks-Öocdagtenop den 30 Augufty gera tificeerd, verders tot deKrygs-Operatien toegedaan zyn. Deze STAAT begint met den 14 Sept.1758, Vn eindïgd met dens January, behelzende de fpeciaalë Sommen, die zoo voor tim als tëtntig Romer-Maanden door de verfaheute Duitfche Ryks-Stendendpgebragtzyn Onder dezelve heeft hetVorfte- lyk Hoog - Stift Wnrtzhurg aan den Generaal Veldmaarfehalk Frins van Tweebrugge.den 1 Nóv. in het Hoofd Kwartier Gies- hubel bezorgd 17000 Flor. De gehetle Somme van den ONT- F ANGST bedraagd 243255 Flor. en 4 Kr. De Staat der.UIT- ,GAAF in den boyengem. tuffchénfyd heeft beftaanin 137,600 Flat. Zoa dat iteg in Cafla overig i's 106255 lor, en 4 Kr. "Vr'lgeuieenige Brieven uit SILEZIF.N heefede Koning van "PruiflTen ëen Corps van cwintig BatsiHons by Ratibordoenby Jee-n trekken 't geen men meende bcft'emd te zyn omde Poft" Fulneck, opde'GrenzenvanMoratien, daar een zeer groot Ooften'ryks Magazyn is, te overrompelen enï\ PARYS den 29 January. De Koning heeft den Maarfchalk frins de Soubife tot Bewys van zy» Genoegen over deszelfs ®ienften met de Orde van het Blaawite Lint vereerden aan Den- zelvendeSurvivanee van het Gou vernement van den Elzas; het Welknu doorden Maarfchalk de tloigny bekleed word, en ze; vefttig djiizend Livres opbrengtbeloofdDaarenboven heeft ryae Majt. aan dien Prins yyfrig duiz. Livres tot het goefknaaken van zyne Koften in den aanftaanden Veldtogt toegeftaan. _Hetgerugt, dat de HeerDurandd'AubignyMiniftcr vah dit Hof te Luik, teruggeroepen was, is zonder grond: Daartegen word het in myn voorigtngemelde geragt omtrent het arrefteeren cler Wee Portugeele Paters Jefuiten enz. bqkragrtgd, met bvvoegi ng, d»t dezelve bereids onder, Efcorte na Lisbon gezonden zyn. Van Touitn word gemelddatde Fregatten laftlinerve .laPkyals ta la Gracieufe van daar na Marfeille vertrokken zyn, om het Tranfport Trcmppes'tweik naar het Eiland Minorca zal wor den gezonden, tgconvoyceren. Inde jongde Brieven van LfSBON, in dato a January word Dat Nuaes d'Acunha zyndede Pafer keper van 'f Cob n al-' ^£r J®SUlTEN van St. Patriceals mede de Graaycri van Abidosen van Ribeira Grande mede in hegteniëgebragt Zya. GROOT-BRITTANNIR N. LONSENden 3s January. In dennagt tuffchen dena/ejï'$ oezev heeft tie Secretaris van Staat de Heer Pitt de onderftaande f'e' vat1 den Commandeur Keppel gekreegenDeze Brief is fliterop bevel vin 't Hof gepubliceerd »n gedagteejrcfict, NV lts f C tl Maandagfè Cöürant '*2' tul jc.3 its lnf <U '2" 41 c! 'g-i- t b.o MJ CJ - no TO 6 -> Ir 'i. -A Jr J Sr. A IjC., Ti 'c a-.g «- £3 sa s? fC uo;g.>.«i - - O h'-K O 'gg s:-5® C ÏE2'0 O .0 .g,5? 2 lli -'li vO b ■*- "r.h O -^3® N 5 32 F 53 Tórltay in de Baay van Giert* den 3 January 170. - s - "TK ben tfen 28 December des avonds me^hetfefquadertjijder 5 c' -'-1 myn gebied alhier aangekomen,; Den volgenden ogterit heb ik volgens zyfip M^ts. Inftruétien met'de Schepen geatta- «.o-'g queerd de'Forten e«Battar'yen van hetfeilan.d van Goéree de-1 u3 welke kort dsarna genoodzaakt wierden een Capitulatie te ver- fS cJJ "zoeken: De Gouverneur eifchte dat men hem verlpfzouw.gee- "ven om nevens de^ranjTeTroiuppes met alle mUitairc Eër-fe- P- "kenen uit te trekken ISfa. dat deze Voorwaarde door my vol» C ft'rekrgeweigerd wasdeed ik een nieitweh AanVal dewélke"^ 2 egter vaq zeer ko/tt^ftiür was devvyl het Eilandd«Togten "het Garnizoen jvc,.,rg op difcre'tieain hetEfquadér vanzy'n'e e,<£ "Majt.overgaf. ;r'. "De Lt. Colonel Wbjge ftond met z-yne Trouppps op plkt: 'boomde Vaartuigtgn nevens de Tranfporrfchepen op een be- Jj kwaaraen afftand gereedkom, 'indien hét nódig reógtgeoór- "deeluzyn.een Landing te doen. 'p Twee dagen na,de ÖvergaVe van't PilandordonceefTé ik 'g J" dat men hetzelve met het daarin zynde Céfchut, de Artillery',^ gjS) w en verdere Oorlógsbeh'oeftens Trovifien enz, aan den Lt. Ce- >- 6 "lonei Worge nioeft inruimen, en déze Colonel fteld ^lles 'ficlc" »'w»,W.nn«r.,i, -.'..r.' i? <u c o< N S.s-g>« 'M* O M'Ct <é?J7 js.fS.i4TÏ "«Ui-'OC'OI ,X.Sï£" S J<5 -•S 'G 'C 'r* e, r- M W Ti y watipoogiykis in 't werk', om met zyne Trouppesde Forten te jS,5 y'gif 'bezetten. u da o 'a,a;-EG^.g;^Tidgsê-f HctgetaldertranfTeTrouppae, ivélke by deze g'ëtëgènheld ^^4 krygsgevangen gemaakc zyn béftaat in njecr dan drie hon'derd 3 o<5é'i<%!S Bïa'n Dat van'de gewaapénde Zwarten is z'eqr grootmaar tot -gig p,*» ;p h vg nog toénietprecies bekend?zoo als ook 'yverlies dervyanden. 0 2^5 gSjgisf Voor 't overige hebben wy bemagtigd 94 St. Kanon van ver- daaronder één van Métaal, zynde een twaalf^a c c— fcheide Caliberdaaronder één van Metaal, zynde een twaalf g g"3 "Ponder, nevens 11 Steen-Stukken eh 'vier Mortieren Énin ;SS"rt 1«.§ het Magazyn zyn'gevnndéh iCQVaten Bus-KruidneVcjhs een §2'5-^ gróót getal Bomben, Kogels en Patrooncn alsmede voqrvttT jS^XT-S a ".Maanden Prowiien vóór vier hónderd jMan. Den 26"hébbén de'Gcmeentensin Committéover de Subfrdieh s A "*ew* Z. G, SrO.^O van den 25 Deceniberiaatliteden tot den 04Decetrihei' i759, de 3 jaarlykfcSubfidie van den Landgraaf van HefTen-Iiaflel daaron der begreepen... $>,582 Fond Sterling.17 Schellingen ióP, tót Onderhoud van een ander Corps Hciïïiche Tró'uppesbeftaande hit pio Ruitex^ én 6072 Man Vöeivplk van den eerften January tot denlaatftfrn y ii 5 - 1 a tily> ■£*-{-.'O «>;S T-2'N'O'.^ N Miöj December dezes jaarsuit kragie, van hat TRACTAAT, *t 'welk "c "r a SjAg >jg deri 17 dezer Maand met den hoog gem. Landgraaf geflooteu is. s'SSEeSj -Sèsiïa '60,000 P. St. ter Vervullihg van het Vy7.0r.der ARTIKEL," 2 &3P-1: Jg 't welk Zyne Majt. niet den méérgem. Landgraaf in hetVóórn. *»3 a ïfg"-; Tradaatheeft aangegaan. uv: y S. O-T tti X-S 'r "Ci "tj G- - cv. ca O t 800,000 P, St. om een gelykeSomiheterugfebétaalen ,de- g ^SyS» welke in de voorige Zitting yan.'tParlement aan den Koning als g_R> écp S; c 'o een buitengewoone Siihfidie is ingewilligd', ten einde deextraor- .3» 1B5Ö; dih<hre,OorIogs-Kofteifvati 't Jaar 1758 goéd fc hxaaken;. En ?6ó,óoö P. S!t. om gediiurehde dit Jaar Öö'rlcgfchepéh té beft: «1. é- lLlA'-Hai IjJ. th» wen en te herftellen. wuvn^uwjHWiCU..' v qj 0-0 ^9 w CJ »•-Jj "t Gifter,z.yn deze Refolutien 'in h«t Huis goedgekeurd waarna 3-2 jj-J «sg; A' hetzelve in Comndtté heeft beflooten dat de. drie Millioéoen it J Sc3 '8-S'o d c» -,„11.. 1--- ,-i- t... j_'- «-w -49 «a- p: S welke in 't Jaar 1757 -^y v/yze wan A'nnüitéiicn.tegen drie '3 ntmet 't, Beneficie van 1 en 1 agtfte.perCent voor de Gein- 5 O E2 S ff X- 'tB^e P rC- G Q n» tl rn c« <4 O. W .a. O P.St. per Ce»» PMRH IPIPH tèreffeerderippgenoonien zyn, bydegeneraaleClaTedèrBank- 'e c 70^.-0 pq S-'SV H"1"- -' - |j| «'S-SfitS.-S.'gfi 3 a a S f (4 S Annüitëitc'n van drie per Cent zullen wofdeii gevoegdzyridede- a.t ze Vereeiuging gefebied jlitkragte van de Adtens,ge'ihaak.tin feet Jj u w 25, 28 en 29 jaar der tegenwoordigéRegeëring. g Sb ~3~'; Wyders is beftooten dat.de Somuien welke (jvqn den 5 Janna; - 0 ry dqzes Jaars aïgereekend)zullen i'nkomgn,yand? Regteh en jb&J g'*«|aü Impöftcn, eq tot éen Fonds gefclijkt zyn om dé Intreilen dergë- C g B melde drie Millioenén tebctaaleh in het Sinking Tondsgebragit S.jj N Sf "7 jT 'A zullen worden., zullende men door deze Schikking S "Hr tl a 33e?5o P- St', befpaaren. Vervolgens zyn in CommituT26.000 a a Öp's» iiiterfle gewigt ha den Haag afgevaardigd. Zoo "even word gezegt ,.dat de Heer de Butfy die voor dezen ;g als Mihifter van d,c Franlfe Kgó.on 'oy dit Hof heeft gerefideerd a.® (-5 zie reeds Zèdèrt eénige daeén in deze Stad bevind'. 2 die vóór dezen S 6 zig reeds zedert eénige dagen in N E DE R LA .N D .EN- ,«t W (U S 5 3 s-| y wüs -2 f P» 'V VS 'S3 »s"?i3 s a 'S .,-oft o et) AMSTERDAM den 3 February., Dé Ed.' Agtbaave Heerèu a>.:: fe a SgiIEEPENEN die door de EtJ.„pr, ÏVJog, He.eren STAATF.N g 35 a 't 3 §P 8 van Holland entiPeft-firieslanduit de Nominatie, van Veertienen wa- is W a "2 rrrxTiMtrcxnxirA öri(l-Ar:ir» f45Ziftin«r ff««riA;rvif»"n 1 éi O G •P!_ï v» ,7. Pieiersz. Mr. joap HeijdrijtRerkerinlt ,Jan EJws'Bnv^, Pic-fèr "- 1. O «'S bsC ftémd,zynde de Zaak van dèlaatftgemejdctót nader Onderzoek g §o"*S S o -> t 'j 1 1 o *1 1 1 i r-t ,1 r V. Gj O, r--* Ca den 13 dezer Maand uitgèftéld, verfiiit^ie CoBdei^nap^ js o X-« li' Goederen, aari de Wdl gejaaderi, vry, éirdelLcftgèppnncj^ecrd; jll 85^3 i Wydeis zjh vol|ensdé StrevenuitËa|»lahdtwee HoJJaudTe p mts.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1759 | | pagina 1