LEYD SE T U R K Y E N. KONSTANTINOPOLEN den 16 December. Men meend, dat één dertwee Vrouwen van dèn SULTAN, die gelukkig in haare Zwangerheid voortgaan in de eerstkomende maand February en de tweede in de daar aan volgende maand Maart in het Kraambedde bevallen zal, en dat de Sultan nietdan na dat zulks gefchied zal zyn de Reis na jyneGeboorte-StadAdriariopolen zal aahneemen. Zedert dat de Armée van deii Grooten Heer zoo éanmerlcelyks Voórdeelen op de ARABIEREN behaald, en zyneHoogheid e».a minzaam Vergelyk met de TARTAAREN aangegaan heeft worden hier verders geen e de minfte üoriogs - toebereidfolcn gemaakt, zelfs heeft men het gieten van hieüw Gefchüt in de (rietery van onze Voorflad ïopbantt welke Gietery aldaar onder hetBeftier van den geadopteerden Zoon-en Opvolger van wylen den berugten Graaf van Bonneialis aangplegt) bereids langer dan een maand geftaakt. t fti myn laatften is gezegtdat de vermaarde Ifaac Aga door denSultan in zyne voorige Waardigheid van Groot-Tollenaar herfteld is Derhalven diènd mert oök re melden dat zyn Voor- zaafkort daarna naar he{ Eilahd£a»i»M in ballingi'Qlwp is gezon den; En zoo even verneemt men dat de TcfterdarQï Groot-Schat- mtellervan dit Rykin Aften insgelyks in de Ongenade van den Keyzer vervallen is. Voor agt of tien dagenis het Hollandfe Koópvaardy -Schip de Mtkzaambeid, Kapt. Jacobs, in de Haveii van deze Stadaangeko- Uienen in weinig dagen Word ook het Schip van Kapt. Raifhier verwagt. Ook Zyn z&derc ecnige dagen veele Franile Schepen Het Graanen van S'alonica alhier gearriveerd Jt geen ons doet hoopen dat de prys van herMeel en Brood in't kort dan len zal zoo als door de wyze Voorzorgen van d* Regeering ten opzigte vandeRyft reeds gefchied is "waarvan dé Maat reeds vier Parus minder koft &c. DUITSLAND en aangrenzende RYKI'N WEENENden 13 January. -In,onze Hof-Ga zette van heden viad men het volgendeZedert dat de ICeyzerlyke en Koning- "lykc Trouppes de Wipter-K.wartieren betrokken hebben, is "niets van eenig belang voorgevallenOndertuflchen worden "hier met zeer veel ie ver de-OörlögA-töeb'ercidfelen voortgezet, ."'tgeeri genoegzaam te kennen gee/c dat de aanltaande Veld- "togt v»tgtyds geopend zal worden Onze Rcci-ut-Wer vingen "hebbgn een zoo grobfen toeloopdar men niet cTun defraayfte "Manfchap, die >;igaanide.i, indictift gfenit. De Prins Louis vanWurtenberg, Lieménant Oeneraal in dienft desKonings van Vrankryk is van Pra rg-aihier aangekomenen heeft bereids de eer gehad., oirt den Kc'yz^r, dcKeyzcrin ende verdere Keyzcriyke Familie te begroeten» De FranlTe Brigadier Marquis de Montazetdie na dat dc te genwoordige Secretaris van Staat aan 't Franffe Hof de Hertog de Choifeul van hiervertrokken was zig in déze Stad onthouden heeft, maakt zig gereedom een keer na" Vrarskryk te doen van waarde Graaf de ChoifeulNeef van den gem. ïiertog in 'tkort hiervcrwagt wordom-in plaats vaii derizelveir als Anrbalfadeur van zyne Allerchüftelykftê Maj'c. by dit Hof te refideercn. REGENSBURG den 18 January. Giller is doer hetKeur- JjSaxifchDireAonum ter Protocollë gebragt een RESCRIPT van "jl,l denMarkgraaf van Brandeiiburg-Bareutb in <i«n 21 December-: "Waarby dezelve zyne goedkeuring geeft rot het Rcfluit, 't welk "den 29 Novemberlaatflléeden by 'tEUANGELISCH-CORPS "wegens hetWe-rk van de BAN VERKLAARINGEN genoo- "men is. HAMBURG den 19 January. Men heeft hier Rfieveu van HYPZIG, waar in gemeld word dat de Kooplieden aldaar onr- "itent het betaalen der Sommen die de Pruilfllche Generaal V#| "'[aufs uitnaam des KOnings-van Pruiftcn van hén'geeiftht Had "eindelykhunnetoeftémminggegeevcn hebbenHonderd vyfeig tri' "ihdznd Ryksdaalders zyn reeds door hen geleeverd en het. "overige zal in.twee Termyncn. worden goedgedaan Den 15 a'ii "Jatmary zyn op de agterftalligc Contribution van voorleedén "J'm i<vee honderd duiz. Ryksd. betaaldDen isFebr. zal men loiii '110; honderd 'duizend- en de Reft in' Maart, April en'Mey vrtliioeti-. e& Men zegt dat dé Magiftraat en Kooplieden te LP.YP ZLAiooin. [tli !e» VERKLAARING van .zyne l'miffifche Majt. in dato IREM.au den 29 December 'gefcréegén hebben behelzende ben eó formeele Verzekering '-'dat na het opbrengen der bovengenl. '4 ^Agterllallcrj dezelve van alle verdere Cantribufienvoor zoo Pf1 hag den Oorlog duuren rnogtzuilen vry biyven. D E E N M A R IC E" N «OPPENHAGEN den 13 January. De Koning hééft (ten ein- jN' 'Vrydagfê Courant o Mis v ï-tZzïZvZ „"rO C N O OJ &S f-o t - A-» t? AJ ES v j- Sr1 <<s •m O U JJ "h c ,ia P !- J2 *5 V -s OJ w rö ***.;-> ■it, - k .p O S*i2 Q 'V' H "ih -vO r '?j S -""ë-g W- J-" v';3 w ,0 ^-."ö «h r 0.; to g f *r5 «-•a ia c s ex, S P c' ,9 A 01 <u f. w ,I"S p-01g a r. 1 r s eo fD - S - -v j, rö <J*. u wo Door een Ge volg van die Schikking zal de Hertog de'Choifej)!, als.Ho.eifd van 'tComptoir der btiitenlandfe Zaakenbelaft wee W -3. I.O^S PARYS dep 19 January. De Graaf de Merle, £ie doorzyne S -Sf-gg S o Majt. tot Ambaffadeur in Portugal benoemd is, heeft bereids van =j ,E'E'S c o 5 het Hof affcheid genoomen ..omzignn Lisbon te begeeven. Z e.~ 5 o "Eergifter hebben de vergaderde Kamers van het Parlement -c Ü-a alhier.c'ien Curé van St.'Nicolas de Champs genaamd ymues.de - S c" S "T-eclufi tn Vicaris. Generaal van het-Stift te Parys, nevens vier g S-E o «"g "Pgjreftcrs van die Parochie by 'een-definitive Sententie bui- o te' itii eeaKoophandel zyner Qnd, rdaancn met meerder nadruk te 'oil e*Wer«e»0 het hefluit genoomen0111 in liet aanllaande Voor K twaalf SCHEPEN van Linie en agt FREGATTEN.te doen p DcVic -Admiraal Heer de Fontenay zal overditEf- ■Mlerhcgi'^ebied yperen ,maar men ziet de Lyft nog niet van de ^c';rrcaivelke onder hem zullen dienen Dc Koning is voor.neemens om 11a hetPaafch Feeft eenkeér rs, "arHolfreinte doen, en het.Canipemcpt't welk zyne M.'.jts. tiilS ^PPM m dat Land zuilen formcerente bezi -'.tigtnk Alen Ruitery merkclyk Zal pP „""-""ww'ueruzuuenne oos.zoo men zegteenRegi- i,t '"""hffaarenopdebeen gebragt worden. V - R A N K R, Y. K VERSAILLES den 18 January. Men zegt dat in desKogingi cl'l onlangs beflooten is dat de Socretariften van S»a« zig voort "iets het minde met deh Controllewi;Generaal der'Finani,ieti sa hebben te bemoejen zo-ódaaiiig 'dat derzel ver beide De- Rihwitehvinelkandérafgerelicidcnzulieh zyiieri elk van «-o s:s éi *- cj -5 -zen-met het betaalen en opfchieten der Subfidien die voor deze g «,3R< c o <~r: Me n verftaat ook dat het Hof een groot gedeelte van de al te I - w 'zc«-bezwaar, qde SUBSIDIEN,dewelke tot na toeaan vcifchei- s g e de Vorften bezorgdzyn, Vernnndtren zal. S.-a'S S S ïc;ï< i? o Ce «£'c S Om kon vqaans Het fcliyht'tlateen goede Huishouding, de- o 0 o s - a o welke in een Staat wel vcornaamcntlyk nodig js enom zoo te c"5jJ S-« fprecken, de Ziel van een goedePolitie uitmaakt, hoe langer hoe '3 a c 'Si'^iS meer in het. bellier van onze Staats .Zaaken ltandgrypt; én dat o S S iSP f 'g, S de Regeering nooit vciiecgen 'zyn zal de Noodw.endigheeden tot 2 S"»? g, nnrlnvLrcurJ tmt, T A TVTrv A,T i\ 1 7"V e *-* q Vt Onderhoud vanZEE- en LAND-MAGT goed te 'maaken maar -c -g v g 5 dat dezelve in tegendeel altoos meer Middelen en Verm-ogens g t"a <u ï?c SaC'eg f vinden zal. ais eigcntlyk vereifcht worden om den Oorlog overal g <3 o f? g S 5 W "2 me t een goeden Üitfla g voort te zettenenonze Vyanden' tötden I Vrede te nood*aaken. - .rp; O «u TJ w aj 0-=-J D 'O S M C. ax P, I aj. "Zi Q 00 CJ UZ Ti S C. -ö o S a "flO-cg i. tb r- S1 L- a „s 2 g >- s 5> ".■5 o K ei, -g I qJ tu ,4L» (IS is I n (S) Lb Un CD 'P <U 3 Sta "P.: g£\ 0.Ï5- ten dit Ryk gebannen. 52 Den 14 dezer is de nieuwe Biffchop de Limoges, in tegenwoor-S ig n digheid van de Koningin den Dauphind« Daupliine, den I?er- SJ Js-5§ tog,van Bourgogne, Madame de Infunte3 Madame tu Mesdames, g JjS-g in des Rollings Kapelle te Verfaiiles door den Óud-Biflc!iop;de »S S Limoges ingeweid: Dit is de eei'fte keer, dat .men diergelyke tg g g piegtigbeid in de gam. Kapelle vcfrigt beeftcn wel om dat dé v Hertog van Bourgogne, die dezelve wilde .zienZulks verzogt o o'H S f v ja, a; -f* ,.i5 "ir Gifter beeft de Koning, den Marquis de laSênc en du Barrail53.sg E.-yta Ja den Graaf de Vogné en (leu Marquis de 'Cnftfies tot Lieutenant Generaals verklaard, en aan den Ridder dt RochefortKapitein in he-t Regiment de Vienne Ruitery ,cen Brigade onder de Gar- des du Corps taegeftagn. - De Hertog vr.r Fitz- Tames, BifTchop vajiSOISSONS,- heeft van T" den Kordng een Vonnis verkreegen, waar door.de vredelievende L c j- Oogmerken vDi zyneMaj'. ten vólle bekragtigd wórden Want "o^-g alzoo het Kapittel van SOISSONS geweigerd had een hieuwen "3 o o 23 S ua 'fcOnKI O S.& ?S 'nÜI o-s.t. Kanunnik aan te nceroen oiti dat de voprn, BifTcbop hein1 van-de S C "S om voortaan zonder die Teekening -geen Kanunnik aan te nee- 3g> S 33 Onderteekening vanhetF«r9«ft>>-had.gedifpenfe.erd, en"tvoorn. Kapittel teflér.s by een formeele ACTE het beflüiteenoomsn Ijad g L L Cf) O - »gb> ti M O O •>J JU <>5 a TJ <U menHeeft de.Koning op de Vertoogen van den voorn. Bilfchop iS U by het gem. Vonnis, in dato 15 dezer, het Kapittel belaft, om niet 5 tjs g alleen den voorn. Kanunmkte ontfangen, en Zig na de WET van s Stilitstrfgtnibtid ftiptelyk te ge draagen maar ook devoorfz. AC- m-~ cQ TE.,, by dewelke zy zig tegen die WET hebbenaangekantt,-te'g vehiietigen. Den ld, 17 en 18 dszerzyn de Pate.rs TrinieariJJin, genaamd e- E -c J tnrinen, metzevcntig-FranlTe Slaaven, die zy van den Keyzer van -3» g MAROCCO hebben vry gekogt,in Proceffie door de voórnaamfle ^5^ Kwartieren dezer Stad gepafleerdVan-deze Shaven hebben de m "3 M voorn. Paters in 't Jaar. 1756 negnnr,-in t Jaar 17& tien en in 't S Jaar 1758 een en vyftig vry gekru.tDeze S,aaven nebben tot op c *P luinne aankomft. te Toulon, té wenen die van 1756. elk vqqrzyn^ hoofd zes duizend Livres,-die van Ï757 Ik vier duize.no Ltvre.s r* 's en die van 1758 .vier-dui'zendeu zes honderd Livres.per.fvlan ge-.^ «'3.^ koft-: De-twee Gedeputeerde Paters, door dewelke deze Vrykoo- y; 3^0 ping gefctiiedis, zyn twee Doctoren van de Sorbonne te weeten o 2 3 -3 Pater Vinna George Prielteri de Boauyois fur Méren B»ier Jean •{-"*« lacques Aubcrt, Prior van't 'Gollegie de N'ötre Dame de Ja Merci. S o 33 h t cao PxARYS'den 19 J.rnuary. Men z.iet alhier in Druk een Verznm'e- J; b.J; ling .-an BRIEVEN, dié'van LISBON gefchreeve'u zyn onder JS."3 den Titel van GÉWIGTIGE 'i'Yi)INGPif nopcnden Aanlhtgde- '*g Y ."O welke denSeptember 1738 tegen de gebeiti'gde Perfect:,van ZV3C Al- J1 c c, '•cvgeti-ouwilé Maiefte.itden KOPflèfG van .PORTUGAL,gefmeedis.Ss. 9 Men vind daar in vetfciieicleBykonder-heéden die niet. minder '3 2 aaiiiiierkenswaardigzyn als tie geene, welke nu en dati'reeds'dm- frent déze Zaak verhaald zj/nzoo dat men niet.kan na-anten ee- gj's3® nige van dezelve, die te yoar'en 0 f gebre kkelyk of in 't geheel niét i aO O S'S l'Un - r v cj -o.. -h~-J +- A 2 glSlS-i H g 2 pq r< :s oaSe r<J GJ txj 1 px-, f'tf.'pl I cq 9 S O rl 'K> S o -S s <3J co ff, e? g S V C i: S 'J r .p CD C3 S bD p W.,13 S;b O fl'v b" S „3-S 2; il -d j». 3 a? 2-gI C te K ÜJ /->. »-> rj-- -a 01 W <D -O -1 ,ra ry* CJ +J '«r 2 b S o <-c nö fS-J O - Q. OW o 'a c-s. vermeid zyn, uiit* dezen aan het Enblik mede te deelea. ,v g ci w O "Ts 1 -5 g-3 'S O s ilg J .g ft 5 CS t-r S G V|- - v-SJ - S t»JÓ M "De Gevnelens zyn, zeer verfchillénde of de drie Sooswigren, P S ft J "t "welke den 3 Sept. des middei pagts te paard naar het ftytnig ód 2 ij c i'oA toekwamenWel toeleg gehad hebben op den v. üiy'ÏNG .-en of e 'g. g 3 ,S z'uflts niet veel eer gemutit is geweeft op Pcdro texeira, dcwzclfs j| -S Kamerdienaar, dewelke, z'oo men zegtdien.avondkyne Majt. 7; naar het Hotel! van de Jonge Marquife de'l'avöra Vezeldh?d2 .^"2 .r j Men v'eroriderfteld dat d'e Moordenaars:fan gedagten zullen 2Af 7, o "gjweeft zyn:, dat de vadrn. PeiiroTekeiiaall'èeo in deChSrife C ''3® c-SSgS kf gewoonte was, terwift dc Ito- s*U':d i£ 2, ij bevond Do'cli by on- g r 1 I-I iS geluk waren zy dezen nag't beidé in ééne Chaife, 15 A ff '".3 d "Men maakt omtrent cleze voornoertide Dmttandigheeöen >»'5 '2 4 a s q s J o q tl "3 2 7 i' 2 S r® ft? 2 g-3 S ,V p. gawetft zynq dat ue vGórn. Pcoro t cxei "zat, nadien zulks doorgaans.de gé Woont ning zig gemeehlykin 'eyU ander Rytiiig bi éigeü Thefaiirier én zyne eige Foüdfen hebben zal. c;- I dat een zoo moord laadige Aahfbg géfehipd zouwfyri ftlleeh.- 'lyk om dat de Koning ty de bovengem.Mai-qbifedeTavora .e 'geweeft is. i ë-1 1 3.1 Hoe het zyde Koning heeft aan niecaant fenig leed gedaan g g J-j (rg -y lil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1759 | | pagina 1