I BY D S E lil Hl' ff c -= x A". 17 j!» I I <1 I I if 4 C-e 13 SfSJ g*««r 'H «.a sS^ I lislrf 1*8 S s 5 #i'3 s 3 &Z 1^4*? ,S« £?ï-s? ïg a ö5 S s «5 p 3 4s lasf^iP-s F.-fc as SlJ-B^-a Maaiiiigfè Cöürant. Sj S§lf|$jfl DUITSLAND en aangrenzenSe Rykën» WEENEN den 9 December. Men ziet Iiie'r het CeedcntiaaU waar mede zig de Heer de Simolin den 4 dezer Maand als Refident der Keyzerinne van geheel Rusland by de ■Ryksvergadering te Regensburg heeft gelegitimeerd Rittelveis in de Eatynfche Taalopgéfteldenals volgd: xt JY Elifabetba de Eerfte, door Gods Genade Keyzerib en Monar- W cbe van geheel Rusland Mofcovien, Kiöw, Woiodimer b'ovo'TodCzaarinv an Ga fanAftracanSiberienCarelien, TwerJngermanland,Parmia,Wiatka,Bulgaryen enz.Vrouwe en Omt-Hertogin van Novogrod, Neder CzeröichowRefcow, Ros- dcnv,1aroflaw,Belczo, Udorien, Obdara, Condoraen 'tgëheele Noomer-GewtllHeerfcbertffe en Ereuwe var. 't Landfehap Heric &c.Erf Vrouwe en Heerfcbereffi van 't Hertogdom Czerkaski enz. Greet - rfgtbatfre l-'rituie^ Wy hebben gpedgevonden om Johan simoUnLid in den Raad van ons Hof en wiens Trouw »n Opregtigheidzedertveele Jaa- ien aan Ons bekendis, by UI. te zenden omdeZaaken, die tuf- ÊhenOnsenhetDuitfe Ryk voorvallen, te bezorgen Dus ver- joeksn wy.van UI. op het kragtlgfte, dat Gyl. Iiem onder het ca- taftervanRefident ontfangen,ea indeszeifs Getuigenis omtrent alle Zaaken, welke by uit Onze naam aan UI. zal bekend maaken, lietalleen geloof ftellen,maar denzelven ook aan geen wantrou wen onderhevig agten wilt. Voor *t overige beveelen Wy UI. uit grond van Ons Hart de Goddelyke Befcherming. Gegccvcn te Petersburg den 17 Oft. 1758, eti in'tl 7de Jaar onzer Regeering. UWL. goede Vrindin J FJifbbetba. Graaf Michael Woronzow. LEYPZIG den 16 December. De Koning van Pruiflen he'e ft een loogenaamd Avocatorium in dato DRESDEjNdeu 1 Dec. doen publi- ceetenvoof de Saxilchë krygsgevangene Officiersdewelke uit ie Plaatfen, die aan dezelve tot hun verblyf waren aangeweezen, zyn weggegaan, en zig by de Koninglyke Frantle Al mee ofte by andere Trouppes, welke tegen zyne Pniiffifche Majc. en deszeifs Geallieerden dienen, tegenwoordig onthouden. De Inhoud van dit/kecetorium is hoofdzaakelykdeze 1I7Y FREDERIK door Gods Genade Koning van PruifTen, Markgraaf van Brandenburg Aarts-Kamerheer en Kettr- Votft van het H. Roomfche Ryk Seuveraine en Oppérftéller- togvanSilczien f«z. e«z. AdemaalWy in de maand April 1757 om dringende Redenen beivoogen wierden om aan de Keür-Saxifche Officiersde- elke volgens de CAPTULATIE van derf 16 Oftober 1706 in InteKrygs-Gëvangenfchap vervallen waren, zekere Plaatfen ithun verblyf te doen aanwyzen, 0111 aldaariri volle vryheid zig ontbonden, en ingevolge het door hun gegeeven Z!«v«rf zig ge wende den tegenwoordigen Oorlog met niets't welk daar op trekking had, en tot nadeel van Ons en Onze Geallieerden ekken mogtdireét nog indireft te bemoejen. Maaralzoo naderhand zeer veele van die krygsgevangene Offi- «rs tig niet alleen eerft naar Hongaryen onder de befcherming uteneMogentheid.diemet Ons in een openbaaren Oorlog ge- ikkeld is, begeeveh, en aldaar te gelyk met andere gearbeid ibben, om de Regimenten, dewelke Volgens de CAPITULA- by den zoo-genaatnden Lilictiflein in onze Magt gekomen, naderhand uit onze Dienft gedeferteevd waren, weder.op te amaar ook vervolgens in Koninglyke Franffe Soldy over gaan zyn, en als een gedeelte der Armée van zyne Allérchrift. 'tjt. teg"n het Krygs-Volk van Ons en Onze Geallieerden ge- 'telyk in onzeeige Erf-Landen vyandig gehandeld en dus ^egeeven Woord van Eèr en het dien aangaande uitgeleverd win allen deele Openbaar verbrooken hebben. ZOOISHETdatWy(alfchoonbevoegdZynde om tegen alle '■«Generaals en andere Officieren volgens hecKrygsgebruik, bet Regt der Volkeren gegrondveft, op hetftrëngfte te werk ;aan) nogtans uit aangeboore Goedgunfligheid bewoogen wor- 1, om hen nogmaals nopens het Nadeel en de Schade, die uit bun zoo êer-vergeeten Gedrag onvermydelyk fprifiten moet, "'aarfchouwenen aan ieder van hendewelke rut in eéne of it« Armée de Wapens tegen Ons en Onze Geallieerden 'fa. bekend te maaken. Dat die geetté dewelke van nu af aan tot opdenlaatften Fe- 'justy aanfiaand'e wederom in de hun aangeweeze Verblyf» 'hits te rug komen en van hunne aankomftsan Ons Cetteraal- '^'Krygr-Dircdorium kennis geeven zullenmet betuiging dat «J volgens hun gegeeven Revirtwy&crs meenen te gedraa- 3J volkomen Pardon en een ongehinderd Verblyf aldaar te ften hebben •Maar dat de zoodaanige dewelke zig mogtenlaaten vcrlei- 11 om hun Eer en Gewiifen in zoo verre ter zyde te Pellen l'zyditlaatfteBowys van Onze Koninglyke Guuft en Genade 'tnfmts erkennen en in ééne der meergém. Plaatfen binnen ;7<ft bepaalden Termyn van drie Maanden niet te voorfchys 'oien) zig gewilfelyk verzeekerd kunnen houden, dat Wy in- "°l|e de ftrengfte Rrygs-Regten niet alleen hunne gezament- c Bezittingen zoo van roerende afs onroerende Goederen ®ede van tiitftaande Kafitdalen en Depcjha in Onze ofte de 'Ons gectmquefietrile Keur-Saxifche Scaaten en Landen zul» boen in bcfiag neemen en confisqueeren maar ooktot van hunne Ontrouw en Eer-vergeetenheid tegen hunne !JBia,n^er en Reputatie na de greotfte Strengheid der gWptente werk gaan zullen enz. ens. -VUvF.R den 15 December. Men verftaat, datdeErf-Prins answyk het Gebied over de Trouppesdewelfe6 van onze Heffen zyn gezonds® enzoo men zegtin twaalf 1 nbeftaan op zig neemen zalen dat het Corps., het l, y b^'men bevinddoor den Gener. Imhot'gecomman- j ••al wordenDitis zekerdat de Franffe Armée onder het ontü brins de Soubife berèids niet alleen Marburg, "den geheelen omtrek vandicStadomruimdheeft. yd iqwl ■esfil T«4 Tul M s» 'ü'i BWl delf eenl n>l irttl (Ui -orW ia| •r'il sre'l lelll O .tj BËRLYN dee id December. Na dat de Zweedeii derf omtrek van Uckermiyide en. Ecrdinandshof hadden verlaaten hebbend a Zy by Schweririsburg poll gevat e* de aldaar zyndé Dammen mer^n eeh groot Dctachemént Voetvolk en eenige St. Kanon bijzetüj Maar toen zy betherkttun dat de Lt.Genti .fal van Matiteiiffei niet if ^yn Corps pa den baUt van Friedland was getrokken, fen hen dus Sdo in de rugkoinen konde, betrokken zy een ander Carapement dipt g by AniHam, Vf^tiettn alledePofteh byFriediand, en Zoo dra de w voorn. Lt. Geireraal door 'Freptotvgcpalfeeidiwas weeken zv Z ook Uit hunrie Pofteeringen aan het Tollen vervolgens tje lnccrgcm. I,-t. Generaal met als wanneet hy tuffchèn het zelve en tlcPeehe poft vattetlc, om de verdere beivccgingen uvS' Vvandcnby deze Rivier zoo weisls 2 r E 35 fc O Jt E5 3J r~t n w *-j --n U U :g -m O *2 *3 S g ^,-a 2 -7 el i? C W> -5 "3 c s rW v de verdere bewccgingeir «lei Vyandcn by deze Rivier zoo weiuls 2^ S 6 Sc* fc> omtrent de Steden Anclatn en Demmin in agt te neemenT8r S 3 ja. e p», en •lïfa O j M zelvertyd lcwartien eenigeBattaillnns nevens de Vry-Purtyen van c pJ: K -S lg gs het Garnizoen van Stfttindigt by de linker Vleugel der Vyandeh,^ 2 J <>- waar door de Zvvee'dle Armée zig eindclyk genoodzaakt zag, haar Campcm'ertby AuClam insgeiyks te verlaaten en door die S£ g^ 5-gH-E^W S Staden overdeRiviet depéene na ÊweedsPomtneren te ivyken, g 2 g c U ,S hatende egter een flerke Bezetting te Anehm en bginmin. E Sf^'5'2 g ^"o Voor *t overige is tuflehen de wederzydlie Paijtyen geeine'S'^r.ë >T e SchermutfelingvocrgevallenZyndcalleenlykden dezer een o ÓC5 vyandlykePatrouille van één Officieréuzes iluffiiafcngevangen fsfjj 3-u genoomen OnekutufTchen llrckt het den Lt. Generail vauMan- .S/f; j >5 tcuffeltot groote roem dat hy den Vydnd, iviensMagtmeer dan-o S twee maal grooter dan de zyne wasniet alleen heeft tvceten te- c£ g gen te houdenmaar ook, zoneter eenigeVerflerkinggékreegén 5 C te habbengenoodzaakt heeftom des KoningsSuatën tcit oisde r o s 2 g c K fit és WH Ci SS 5 t - F gO es - c 5 fl, -r w o p. C pq S-fe -ï 5 g.5 ij r-=S^i =)»A,IU y 11 i£ IO r fcxQ t-, ff F 'O mm c J te habben, gepcodzaakt heeft om des Koriings Suatën tot opde 0 u Steden Anclam en Demmin te verlaaten. Men heeft tyding "dat, toen de Lt. Generaalvan Itzenplitz c den ë9laatftleeden mei de Regimenten van Fink en Haufcn als <5 mede hjiteertte Battaillon van Salmouth te Zwickau aankwam, "de Vyanden met agterlaatitlg van 1200 Schepels Haver uit die a "Stad na Reichcnbach weeken, alwaar zig tic Generaal van j^g "TJihari met de Croaten en 8obrriu(Taarèn van de Régimenten c 5 v o c cB5<£5^ - c o tg s _>;SS rq S 5» h S -3 IhJdick en Bironay bevondDat, de voorn. Lt. Generaalvan Itzenplitz terwyl de vyandlyke Voor-Poften van £<5o Ruiters 5 onder het gebied yan een Major in het Vlek Neumarckgepos- tcerd ftonden hierop-het befluit nam om dén Vyand van daar f-t te Verjaagen j 't)at derhalven den eerflën dezer Maand de M:t- jór van Roel! met drie Efquadronsdoorl'hrtitz en Edersbrunn "trokttrwyi ech Efquadron op den gpootcn Straatweg bleef en "een Efquadron ter regter zydé vaii Neuinark defileerde ,otn "den Vyand af te fnyden. "Dat vervolgens de Ritfnecftcrvan Bandemerop degemelae "Straatweg de Vyahdlyke Voorpoft by SchönfeJs beeftgeatta- Z* "queerd,en de Majoi Roell den Vyand, in weerwil van deszeifs S Opper-Magt, alzoode MajorForkatfeh met 260Hiiftarren daar o "bygekomen was, tuflehenihuptmansgriinöii Opper-Reichen- iS v 5 "bach zoo jn deFlanck als van vooren en agteren aangetafto- m~ h cj, <U h>-, ,0 cj ft. j 0 <5 W<1 beFl k PO §P 4J U Sfi« verhoop geworpen, veelenedergefabcld, en daarenboven deti S .5 aoslë C -ttf H C TV ^t3 CZa g S o.-j ga O cü <y Tm -C -o g 3 L° 1 ,E S 4 cj aj ri w O 9. Z 2 tui i rZ. n- zi 'Major van Ziska, een Ritme efter, drié Cornets,en 134 Man zoo -g,® 0^2 5.-^ a '.Onder-Officieren als IluiDaien gevangen genoomeji en 136 o/Sua o S^»§ g 2«*3 'Paarden buit gemaakt heeftzynde de Vyand door Reichen- o o g £ksu bacljtotaan de zoo-genaamde Aluin-Hut vervolgd, en van on- 'zenkantnietmeerdanéénHuflfaar gefneaveld vier gekivetft a 554! c< 5^ S - »3 SOfZ rT'4.' (£,,^13 H r* z_- - se i. rQ nZ s®sr..fcJ3 <i J.» S 5 cc en zes Paarden dood gefchooten. V R A N K R Y K. PARYS den 18 December. De geweezenStaats-iSecretarisde 5 c£ J g ,:i Kardinaal de Bernis is niet, zooah in »:yn vOcrigengezegt!s„, na de Ab- g T! H dy te St. Medar'd de Soijfns van deweike hy waereldlyke Abt of S w s Commandeur is, maar na ni-far-Ainezvnde hctLufthtijs van de ^3 gem. Abdy en leggende drie of yier myleti van Soilfons geban- es .Sf 3 S <o j3 H H5 - 2 "3 S H 12? neti: Maar vermits aan den Koning bekend was, dat deZe Mini-ts >,C r'; JS'3 q - - - - - - a c H S~. 5 SA E 3 a O' 2 *5 43 0 voorn. Kardinaal bereids vertrokken om zyneEmin. byte rtaari g .2 en in zyne Eenzaamheid gezclfcfiap te houden. Ohdenuftehen U S w heeft de Ballingfehap van dien Kardinaal tot dus verre geette g -g g verandering in de Kerkelyke Zaaken ttwcej gebragt y eualzoo B -§13 F y de'Koning tot niets minder genéegen is, chi.i zig na de Gevoelens 3 v ^>2 der Begutrftigers van de Kexk-Scheuring te gedraagen, heeft zyne S Majt. door den Minifter en Secretaris van Staat Graaf de'i«»t AV«- rentin aan den eeifieü Prefidcnt van het ParlemaBt de verzècfce- 3 J g -g - ,u SS ring dóen geeven dat de Ballingfehap vnn den vooi s.Kardinaal gphZ'gH'?. ej >-• S de Bernis aan het vóórgeflaagen Plan ter Bcvrecdigltig van de -3 "g <u G^fö 2 Kerk-Zaaken geen het minfte nadeel toebrengen zal. B Vrydag wfèrd hier een gcrugt veripreid"dat d« Koning van «u Spanjen överieeden was, maar nn word geucgt i dat zyne kath t ,g g S o a Majt. op het uiterfte legt. 25 a "3 dat een Huwelyk op het fap'yt is tuffchèn den Ko-S se o r>i Men z-egt vó =a ij B - nirig van PooledKcurvöVft van Saxen en de Pritlces van An halt Zerbildewelke zig teger.woordigby ons Hof onthnndi W Den 13 dezer Maand zyn,doof den ïleet cbarlrs Gilbert de M.iyds 7- 73 2 B g g Terment, Bilfchop van Blois, in de Kerk van St.Roeh vyf Klokken u p 0 'r v 5r»flFfif*irtfnt Pe^fet's"7en hnJflen. te weertn. dé èu v - w M TJ O ■H de la Gaf Ie; de derde den Heer déSt. Julïen, Ontfafijfer van de Geeft elyklteid, elf Mevrouw 4ë Mpnloin de vierde icn PreO .lent A el t; SS TS H J H U CS H r- t a 3.VÏ.Ü -- O., 2 O U ro tt nj s 'SDdz »d AÜ 3 c v 3; lf'n,onlt en Mevrouw de Boulottgné en di vyfde den Maarfch.dk d'Eftfëss en de Marquifinne van Cl-rmant d'Amhoify Ophct Paafcfi - Feeft zal méra ttog drie Klokken die véél grtostersyc inwyen waarvan zoo men zegtde Tu-.irospyan Bcuirgogn! dé MaafRffialk de Rich'elietl én de. fleer Pat is dé Méatroanel P-e'p- ters zullen weézcfi. Dén 15 heeft deSraats-Raad een ARREST in dato ïi KoVCifi- berdoen publiceeren waarby helart w.wd"dat de Officieren, -3 v p, fe Cj d u P3 N w _f~, Uï r r_. tx'2 d- c :E, 'B S é'g tJs ,5. a £•■!- o s? s wtV&c binnen tf^envvootd/ge nuu^Deccmbcr cwce detden S -rf «s r ^'4 -S

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1