AM7J». LEYDSE DUITSLAND en :n§grenzendeRyicen. .EENEN den 6 December. Voor twee'iig'en is iilhj-, r 1* i de Werving voor 'tnieuwe Regiment vanLöweiiüein, M zyndeligle Ruiters, op nieuws begonnen. Quit heeft men weder een begin gemaakt, óm de nodige Leeftog- Kti,Voeragie, Montüurén, als mede Oorlogs-en andere Behoef- I 'tcas van hier naBoheenvèn te verzendgnvan waarde Veldmaar- I [chalk Graaf van Daun morgen in deze Stad verwagt word. DRESDEN den 7 December. Óp bevel van den Köiiïrig van Piuillen heeft tleszelfs Staats-Minijler de. Heer de Bcrrck Ctn ar- «Wiw» BRIEF aan de Stenden van SAXEN, in dito ±4! Novem ber, gezonden van dezen Inhoud: - "DatSAXEN »u niet meer als een Land, 'twelkzyne Nlajt. "inzyije Befcherming beeft genoomen, kan worden aangé- "merkt maar dat de Koning omtrent hetzelve voortaan 'te werk tal gaan als een geconquefteerde Provincie nademaal zyne Majt. dtrör de kragt zyner Wapenen dat Land uit de handen zyJ jet Vyanden ontrukten deze genoodzaakt hóeft om hetzelve 'ten eenemaal te'riiioien enz. BERLYN den ia December. Het Hof beeft nu een XVAAR- hSTIG VERHAAL doen publiceeren van al betreen föfti Hf'bran- in 1Ur Vacrftad van DRE SDE N vonngevalkn i: Dit VERHAAL is zeer uitvoerig en vLorzien met drie byzon- :ie li VLAGEN (trekkende tot bekragtiging van deszelifs ïn- md. I. Een Mirtlve van den Saxiienen Ópper-Schenker eervanBófe aan den Lieutenant Generaal Graaf van Sch'mct .Pruilfifchen Commandant,Ve ,Dr«gc«. II. Getuig-Schrift yanden Magiftraat te Dresden. 'En III. Gttuig-Schrift dér Hoof jtn van de tien Gildens in de Voorlieden van Dresden, uit welke IntftcBYLAAGE onder anderen blykt dat niet meer 'dan "Huizen in brand geftoolcen ea niet meer dan twee Pcrfooucn verbrand, twee dood gefchooten en twee gekwetftzynzyndc ilc verbrande Pe'rfionen een Man en'een Vrouw gew'ecft'S iiek,oud, en onvermogende waren ©ni-Zig te redden. ByditVERHAALis een Vber-afjpriiygevoegd, waar in'onder ideren het volgende gezegt word. "Hen geeft voflr"dat de Graaf van Schmettau tot dat uftcrfle gekomen is, eer men hem opgeëi'fcht ofte een eenige Prdè in de 'oorfteden ingenoomen had: Dc Onwaarheid daar yan blykt et alleen uit dé hier byge voegde B VLAGENmaar zelfs ook the' verdigte ichtyven van Leypzig,'t.welk een Saxifchel'en k.'lmJkrJajnfeie Gazette heeft doen bekend maaketv; Ver mits daar in'uitdrukkelyk gez'egt word [Dat den 9 November. nde de dagvan deBrandde Stad Dresden gchcelinge'I|pqtcn' dat de Pwiilürchen in de Voorlladged'rcevoii'warendat (Menrykers de Barriere voor de Poort van Pirna behiagtigd icc; en dat het Vuur uft het Kanon en de Mnsqueueii tut in tagt geduurd had.} Met wat Regt kan men dan verlangen dat de Graaf van taettaueen'verdere Op-éil'dungafVagfen,sn aan den Veld- IwrfchalkDaun, 111 wiens keur het Hond die .Ceremonie in agt ntetiicn of mettyd laaten rnoeft om de Vóórftad te bwnag- fii wydtfrsalle Vcrdeevliging te verydeien Is' niet CU- X zonder eenige Op-eifching is een Afch-Hoop Veran- hoe koude dan de Sraaf van Schmettau in de verbecl- ingzynj. dat een zoo zegepraalende en onilerr nemende Géne- zestigduizend Mail voor Dresden kómen zouw alleen OanhctTIöf eèn Compliment te laaten manken Xisr het Rcgt der Volkeren by de Oóflenrykers had een Re- ami»» van eefi zoo hardNóodlot moeten bevryd My ven; ï~k]eiWfc'lctI,Rc!tdeiKie, die beveiligd is en dus als een XAfting evtoowbL°ety ^.et:d'£d worde», heeft niét meer Regt als eenige aii- enJ"2 Me:rcgtmoet men zig varwonderen dat diezelfde Vyanden, I 'ióó Sctweiéasis'en Cq/frrw (In welke laatftge'méldc B. !]s 400 Huizen verbrand zyn met koelen bloede 'uf-'êïft Nwdzaakelykbeid. en Nut in bruid gefchooten heb-' f ÜIV «.tegenwoordig ,daar 280 («k ais: pdè) Huizen door hunne fchuld ia de a (Tclie gclegt moeiten worden geen ander arbeeld van zoodaanige X'erwocftingais dat van jerufk- ctentt vinden. "en zóo önbegrypelyk is de Tederheid van den Ooftcnryk- CeacrMldie dóór dit Schouwfpel tot 'een ZSout-Pilair gé- «nis, en van den io tot den 16 Novemberinffet zsji'rg tmasni «ten iniddelmaatig beveiligde Stad, en een klein Corp^ ["«'/tóiefiJJjlan geruft heeftaangezienja zelfseindclyk' "'hermen geweeken is t alfchoon de Lieutenant Generaal 'tvaiiDohnaeerftden i4te Torgau endcKoningnietvoor :ote P'z»den is aangekomen zoo dat er nóg wel eenige tyd JSgeweèft was om iets te onderneemcu. 1Voorenwas die Generaal zoo teder van Gemoed niet'; en lej. fc?^hiksullecnuit Agting voor de Koninglvke Familie ge- lh 'S' Z,1"en Ónpartydigen billyk vrbagenWaarohi Ut Gev*lnictvooruif,gczien heeft: Het Antwoord mag «ïo# het wilMen zal evenwel eindelyk dit bêllnit nfia- taan de geMtele Zaak niet ondernoomcn*aof ajltïerlints t'Sevoerd had moeten worden1 j®Muwljet ongerVmde, "t welk in de Narigien van de Tc- jy.noorgaatis uitmuntnog veel uitvoeriger aan den dag fv I,,- - r. -: er WSSViïS j y o t: •O .0 •e - •O O L' O O X! r; taO -va O hV'li p Sc "■^■'5 Sfcl Wócm«iag(je Courant, i= "ft V R ïtl t-a J3l CJ C TJ A N K R Y K, VERSAILLES den i4Dccemher.' Den 10 dezer beeft de Ko- Sc"; ning de» ^taats-Secretaris Hertog de Cboifcultot'Pair vanVrank- «.'S p rykyérklaard. G R O -vT-B R I T T A N N I E N. LONDEN den 15, December. Den 12 dezer hebben de Ge-2 ,5i; I.'.1.-—"ft ifkui iron dun V T .rt<l ,rr. .C A .1 1 SS 1* 'R1 meen tens hunne Bcfïfii ten van den voprigen daggopdgekcvifd en de Bill nópens de Vernieuwing der twee QVaa.nen-A&efi ge- 21 '•S|S *z.t, 3 II ■fc flj Ï3 *^3 _-c •-2 2 F' -c <s o ■z.8 S S QJ C«J p v g s 5 -i 'k'w-o t 2"2 j "3 v Ji gj gj ■5 c s"° v Era, W c (w b? 57 bC GJ C r-1 -2 ë'EHN^-5 r2 T3 c qj a O,- >c '2' c t <L) C Ge Oh V fed#* Al vryen 'elslrsem 2 R i6Vi' ompjesia [akelaars. :nW00' ,oo HooJt :y,VceH' rgen3<j» ofte aal •rkopcii n&c.:®1' inde Wei En DcfM V 1S-/H1 ft« l IUUU UI1L ü'Og VCCl Ul.lVUCIlgCI lUiI ULlI UdS "*'r r va» i ?®en» gclykmen zulks té WARSCHAU reeds gezien .M-G.vm t., ingf" •j Lat'iJef'" eilTV ia erkopets en g°c ïitanifx ES' igcr.iatli' Invoer.van zoute ProVifien uit lefland'tóe te ltaan, geteelteVd. Q Dat bet in dit Rykjiiet aan Geld ontbreekt om den Oorlogin'r t0^ jT aantlaande Jaar met nadruk voort te zetten blykt hier uit- om dat volgens den Voo'rflag van botMinifterieeen Infcliryying tf-g "voorde Somrne va'n 'z«. dMlliwni». P. St. tqgén'dfiecn een hr,if u TfV: ^i'ï<> s 5 2" 7^' C2l' 2- o? rö-'C; C.-a. G y? O, jL zyn, en de nieuwe Regten en'Impoften ten liienlïeyan-taan- g" [taande Jaar, en.tér-bétaalingc van tie intfe(fen dér gent. zes hïil- j lioenen door betParlcment bc.paaldzullèu weezen'. ,v o 2 üvöI§ De Kaaper the Anf.n van Briftól, Jieeft het.Schi,p'rfe Juffrouw S'.E j= 5 "fk §'-'| p^J Anna Maria, met zes honderd VatenKo'fFyCacao van S'u-2 -2 2 "rinamen naar Hólland 'tomentjete 'BriltoJ,opgezonden en -£ pi - kort daarna op een ander Hollands Schi pjagt gemaakt. °5b5ïo *-* -O a v 'Si -- e-°K dam, Peters Schnutfen van Hamburg Dantz'ig&c. De Aétien vnnde Bank zyn i iy K i iden 'j vierde, Q ïyG. gifter 136 h 137, 'Z. Z. loc en '1 vierfte, Ann. 8^6147 agrfte 1190. N K J.) E, R L A N D E N- 2 AMSTERDAM dén ii Decpmbèr.. Eervifter is in Tcllel gear- riveerdhe.tö. 1. C.pSlP.Na-Schip 't HUIS TE hIANPAD voor deze Kamer van 'patavia'net zelve i's den 27 April van daar ia Zee g .jv gertookg'fi, toen aldaar tydi'ng was dae'de Vredeïjp de K'Uli i^ip -2 g is q££ [\é,t *0 c W). - f. e CPi 0 Q> a o ba O jjü O (J irf usJ X> -f'H Mallabar met de Hollanders gellopten, was:. Den 9 Aüg, Schip ban de KAAP rfr Goede (loop ot in ,de Baav Fals'gewecft en den 24 dito weder onder zeil gegaan,tóen ciakam deKaap.voornin was aangekomen het uitgaande sclup de BATAVIER, Schipper 5 e Cornells'Kuyper, voor deze Kamer mDatavSa. cf o De CARGA yan^gboveiigem. Na-Schip heftaatin 411420,0? ICra e BmiheTeper,234763Salpeter, 3000000T>nBarrcas,Jspópigp'2: o R GcéóntyfeGember, 47412 f^SapaphóutStains10000sf cafta- g-i ~S toüTshout, soooófp Kurkuma Java's»oó2'7.0P C.miph,m-, .2476g.73 S Star Anys',.5Ö?3t6Paarimi»cf Séhulpen, en 213 fg Indigo Macaf- S'g g fertotMpnfler. mé Volgens eenBri'efvan Sr'. Jams lianen in NRWiFGUNDLANP,. waren de Ladingen uit dc Schepen van Kapt. Hans Barends en E v "MichielPictcrsBóvcI, beHle vrnSt. EuftachitisnaVlühngen beftemd, géconfi..quècrd, eh msn'was zelfs reeds bezig aaniiet j <'.<5 c Jt ontlaaien alléenlyk op het zeggen van fcimm'ige van liet g ter Scheepsvolkdie men omgekogt iuji om te,yerkl,aarcp dat de j; Ji ^4 5 Laadi'og vQór Franfle Reckening wasdaar het nogt,nis aan een dl c fi c ik ieder bekendis', dat'dezeScliepen iircA vppr Zr.elandfcen Ufi:£ fs S>E» cd C tó.go tv -2 i-2 Jw GQ ww cd H W \o% ^0 K- o c -jJ S ffS "S o - KJ" g"g IsS'Sl" S g eü,-:. e s 45 ij r jn Ic2^^ esi-sli c'S-.« «1' 2 ;- -•■a tg S, a fyc S'd O. ZÏÏ G Wr K .-g. s 3ï o 'A 4 a -4 ■7' ■- - v -v- :ri -fi.'ia. - - -f" tw Grf bó- .O >"4iS. 2 v PC <ur a V C* ep ïwg-g f «X CCl O C 'dusBic',Schepen geretourneerd zyn &c. Te Middelburg alwaar het. Oorjoglclvft VE.F.RE van Ka'dix i};;;; g voor Raininekés was genaderd, zyn gearriveerd het Schip tin- c cd S:g'r< g frêrffetaarKapt. Tohia^ Caniftus var,.Kuraffau, laatliVan Fila- 2 S dclfia en letl.ee, Kapt, Corn. Spanjard, van IR qire^p laaift van h 2 -g«<a "5 Briftol; en te Vliflingefi het Sell, ip de CeertruidaGcIe:', kapt. Klaas, Mathyfeii Colan.deryan'Sr. Euftachius en Plymouth Dezedric 'Qj' N'eJ. S <N 4j rhs n»'. <U 1-n-~ C3. rj» !"J ó-, E? 9 M ai r r1-^ <j -J;p-, Svr-Ê-Iais Schepen zyn te Philadelphia, Èri/fe-lCft Ptymotitb ópg.cjbragt gewetft; ja& g> g Toen het taaft-.jein. van Plymouth Ycrirokken was wterd hetzél- g c? 'vete/3t)«vr«j-opgebrag,tYaiiw?4rhct!iul2atftlcpmt: De Kapitein g -3 S i iharman aan den Etlgellen Afgezant fciiriftelykhcoft ióI" d>t m?n zig door de huttenfpoorige Berigteii van wylters heeftlaa.ten misleiden enz. enz. [JWauhe't WAARAGTIG VERHAAL'zelfs4 maar 1 'Je VECl *e grace is cm hier plaats te vinden zul n\en vaar het V'"R byhrengcn 't geen in tie derde BYL A r;Ë '{l«.nr 1'iuigd werd 'dat liet nahmenthlt valfcli ènbéZydende ,4at t'at het bluffen van dan Brandeeniga-.Ooften-i leriliindfc" ATgqzantén zyn meiden Baron van XVhfleimr I!e.cr,fe 7 'v'ali ie beide Catwykep &c.\prefideercn-.le ter Vgrgatk-riiige-5 Van dfe 'Staatea Generaal wége-ós uy Provincie Holland iii ge.- fpre'k gèvvécft, De Cotutnandaiit pes hy dé geallieerds Arjuóe L de Week van Miinfter alhier nihglyke' Hoogheid ,ds Prin liere AudientNgeweefttei) verdei s na Lqiitlen yer.rokkRp. DeSraaton vtii Ilollaiid.cn XX'crtrlfiieslaiid, hebben /by.écn PU- Jj. g tl V C "J Pj^^üPPPPPPffP PUt_-r 1 ,,t- v>. v it v S fiJs jji* IVL'ICATIE in dat'044dezerMaatjdI g.oettgevondencngi.liatu- -.cbC; ,j[-? E!;'! "J.ij 'ee'raDat geeu"X\"ynkf>ppers .nog'Éjclotii s,of, Kc-opliedeniji U g g«§ A Wynen drie sWp Wyn'of daar'jiencedèn naarhinine Byjtqn- V fe 'v TL 1't "eul ï.s tem sx p y totkulp gezonden warenzyndc Sit'tcgca- '.'phatfen of Tiiyhen zuilen mogen brengen dan op een Biiïèt O g 2 sQgs ,g "■wftlan tot byftand gekomen enz. "van twaaifPenningén, op poene van liondêrd Guldens Sec. X?N

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1