lEYDSE Courant, e N E D E R L A N D E N. s|l§lt A0.1758. B - O H E E M E N. RAAG den 4 November. Eergifter is de Artillerydie Pdoor den Veldmaarfclialk Datin in de Batailleby HocJikir- chen van het Leger des Konings van Pmiiren bemagtigdis cnin 103 St. Kanon beftaatuit Saxen herwaards en naar vet Koninglyk Tuighuis op de Wifcherad gebragt; Daartegen lil heden een groote Train zwaar Gci'chut,tot welkers Tranfport twee duizend Paarden by een verzameld zyn van hier, zöo men zegt, na Saxen vervoerd worden. DUITSLAND on aangrenzende Ryken. WEENENden4November. Heden, zyndehetFeeft vanSI. Kart/, Naam-Dag van den tweeden Aartshertog, als mede van de zevende Aartshertogin en den Prins Karei van Lotharingen Broeder van den Keyzeris het Hof iu Gala geweelb. Dc Keyzerin Koningin heeft de Colonels Prins van Lichten, gein, de Graaven van Broune, Mels, St. Ignorién verfcheide an dere tot,GeneraalMajors, als mede de Lt. Colonels de Heeren Koch, Eimer, Hinzinjn enz. tot Colonels verklaard. De jonge Prins van Luhomirsky is Donderdag in gezclfchap van den Saxifchen Baron van Stein Slhier aangekomen; daarte gen is de Graaf van Gersdorff, certyds geweezen Minifter van den Koning van Poelen Keurvorit van Saxen, by de Keyzerin van geheel Rusland, Van hierna zyne Landgoederen'in de Laii- f«z vertrokken. De jongfteDagverhaalen uit ons Leger onder hét Gebied van dcnVeldmaarfchalkDaunen betLeger onder het Gebied van den Prins van Tweebrug'gen zyn nog niet aangekómen ,-. of» ten' minflen nog niet publikgemaaktMaar met vericheide particu liere Brieven heelt men heden tyding gekreegenDat de beide "Legers, zoowel cïat van den Koning van Pruiflen als dat Van den Maarfchalk Damnnitde Laufitz in Silczien gerukt zyn. LEYPZ1G den 9 November. Onder andere Gerugten, die men zedert cenige dagen alhier gehad heeft zyn deze "Dat de Koning van Pruiflen niet zyne Armée zoo door als "voorby Schweidnitz getrokken is om de Veiling NEISS, ware '"hetmoöglykte ontzetten waar toe des te meerderfpo'edVer- "cifclu wicrdom dat de Ooftcnrytëers reeds met het Beleg zoo "verre gevorderd waren dat de Belegerden wel haaftgen'ood- Zaakt zouden zyn zig ever te geëven. "Dat de VeldmaarfchalkDaun op den 6 dezer een aan zi en fyk "CorpsvanzyaLeger had uitgezonden, 't welk na Schönfeld "gatrokken, 'en "gifter by Pirna over de Elbe gepaneerd zouw zyn,oni het overige der Armée van den Prins Hendrik,('t welk tot au toe iit die nabuurfchap had geleegen,, maar nu na Kefl'el- •ilorffte rug gewceken was} te attaqueeren "Dat de Ooftenrykfe Generaal Haddik niet 'eenfterk Défache- "meïit ift vollen ma'rfch is 0111 over Gpimma herwliards teko- "men, cu den Generaal Kleefel'ddewelke met een byzön der "Corps gifter niet vérre van dez.eStad genaderdis,te verllerken. Particuliere Jlriefvan HAMBURG den io November. Dc tyding dat de Ruflifche Generaal Veldmaarschalk van Bücterlin be noemd was om den Generaal Fermer in het Commando over het Rulfifche Leger op te volgenword nu tegehgefproerken en wel op de volgende wvze "Eenigen tydgcleeden heeft irt de PrftiffifeheNieuwS-Papie- "renondereen Artikel van Petersburg geftaandatde Keyzerin van geheel Rusland het Hoofd-Comntindo over haar Le^er in "de Mark Brandenburg aan ,den GeneSmalyeldmaitrichalkBut- "terlin O'pgedraagen had. Alfchoon hit uit hoofde van de be- "proefde Trouw en Bekwhatjiheid van dién Generaal het Bellier overliet Leger zeer ge voeglyk aan denzelven konde «pgedraa- gen worden, is nogtans deszelfs tegenivoordighcid inPeters- "burg, als zynde een Medelid in den Conferentie-Raad en dén "dirigeerenden Senaat aldaarin aanmerking van veeleZeer ge- wigtige Ryks-Zaake»die ter 'deliberatie gebragt zyn en Vol- torrid dienen te worden, niét minder noodzaakelVk als nltttig. "Daarenboven zouw Kaar Rus-IQeyz. Majt. in aanmerking "van de byzoh'dere Guhft, die Dezelve voor-hemheeftdién "Heer ongaarne van het Hof verwyderenEn nadien ook de "lioogilgem. Souveraine over het veiibandig en gefchikt Gedrag; "van den Generaal Fermerdie tegenwoordig over de Armée in "Pomni eren het Gebied heeft ten hoogden voldaan iszouw het niet eens nodig zyn dat Commando aan den voorn. Veldmaar- fclialk Butterlin op te draagen enz. euz. KEULEN den 14 November. Volgens de Brieven van Rc- gensbuvg is zync K. II, de Hertog Karei van Lothiiringén den 8 uezer van Weenen aldaar aangekomen, en heeft riogdisn zelfden 'k-K zyne Reis vaii daar ha Brufiél voortgezet, Ipdejonglle Brieven.van Napels word verzekerd"Dat de Ko- n ng der béide Sicilieft na herhaalde tyding van den wiflelvaj- hgen en gevaarlyken 1 laat der Gézopdheid van den Koning van „^Panjen, zynen lieer Broedergekreegen te hebben., bevel ge- j(geeven heeft tothet uimiften van eenige zyner Oórlogfchepén, ommet dezelve een keer na Spinjeü tedoeri. V R A N R R Y K. den 10 November, De Princes de Conié, die door de indei-jPoRjes aangetaft en 0111 die rede volgens gewoonte vaü eriailles na deze Stad gebragt isbevind zig buiten gevaar. ■Tc komng heelt nog niet verklaardwie den Hertog de Qhoi- als Ambafladeur van deze Kroon by het Hof van Weenen, C'^olgen, Ondertuflchén meenen fommige, dat deze Am, kt! jln nia^1'"s d'Ofiiln Ambafladeur van dit Hof by déti béide Sicilienof wel aan den.Crrtefdè BroglioAm, d-n m UI*'c'Koningcn d? RepublikvanPopléri,ofte wel aari Ay?"" de Cirtries opgedraagen zal,worden,, tem 6 c''*"Al'Argenfon, die eerfte Mitufter in het Oorlogs-Depar- ent gcwceft is en reèds wiffclieide Jaarcn op zynLandgoed 'nes, leggende inTourainc, in bailingiicbap heeft dooftge- - - U. Wrrt v -.u p; -= o -4* ft. - e M a- I g E e-a o o i .0 r*3. '3 o F ~A* iX,s M l-.s fct-.tp Jj sa 2 -5t. c JLoso w g.2 eQ é-t .VjU o - .'■JU .*-■ C iJQ &-< -O -M bragt, heeft, zoo men met eten 'geweezen Zegelbewaarder 'p-8'M s Heer de Machsult verlof gekreegeh óm te rug te komen. g ^2 S 2 :n it Van des Konings Efquadér fterk agtiSchepen, dewelke der. p gk-.'.. ijg 5 18 September, vkn Quebec vertrokken eft.deh. 24 dito de Straat ^"2^2 F 2 X - V T3 +-. rS H n 2 3 S|S2 G'a van het ysfquader gefcheiden zyn op dienzelfden dag teBreft o g if Jt'eÏPj o aangekomen 5 Hetlahtftgem. heeft den HeerDuchafsult de Brfué w,s< Sé met de ovv'ige-'yf Schepen van het Efqiiaderais mede het prys Sa - u>- yaii Belle.-Ifle gepaffeerd zyrvis liet Schip Ie Bizarre den ij ÓAo "g-a 2. 3 S :j> 5c"2 "h her te Port-Louis, en het Schip itMigr.mnewelke beide Schepen x. L S -S tri 7*l' l n> IVl ,,b d aw .p a faI, aid a <a rr4 t*a a 1, ji a'm -■ a'i i'j a. j ^r-m a 11 /t. ri C j 1 tij i n s m A rt -! I O gem fiakte Retour-Schip van'd'eEngeife O. I. Compagnie fiie Car- g af.2 >«iw»,endenEiiigéIfenKaa{)erPré/wc«/i:jvaha6S[.Kanon,byde #sS «'"S Sorliflgs-Eilar.de-n vcrlaaten i De voornHeer DucïaffauU Ae Bes-A was met het Efquader van den Admiraal Bofcawenkomende van MSZS O g. X B r. n.— u s 5 2 S§ g g H gewcèft, maavhetzelve.ohtweekenzyn. '3':o e Den go eh ji zyn ook d'e Schepen IeSpïmx, ietiardy en lef rfl- J5-3 5 g a^' -u lantna dat eenige Schepen zoo.men meend., Van het Engélfchts 2 •S S .s w® 'H UI Efquader van den Admiraal Satindèrs., op. dezelve baldenjagt-— c. H <- .5 2 f! «j O<S -o t> 2 'f c ae gemaakt, te Bréil aangekolnenmaar van het Schip le BcUtqucux, q g c g eë - waar van de kleine Steng op 'den n8 gebrooken washeeft men O j-f-S-g g f 2'"* nog geeft tydingen door een Hollands SthTp heeft menvernoo- R g o'"® men, dathetFluit-Schip le Rinoceros't welkin'eénzeerllegten f. o *3.^ Haat was, door het Engels Oorlogfehip tfo Ifs vermeellerd, en na S Z ©^'.'g S dat de Engelfeïi de Equipage daar van geborgen hadden, gezon-2"^ g o .&2 kenis, i:. ssflils-gjgft&è .yf -r* - iZ r HetOqrlógfchip k Magnifyite voerende 74 St. Kanonnen ge commandeerd door dén Heer de la Villeon is uit de.Corunha te 3 Port Louis, en de prys-gemaakte Engelfe Kaaper thehercules desn h Si g O M -2 •!- it. ct O G _a.cs iO-Ö 3 tad cs X> wl. n 9 12 73 «M o .3 o 3 5 cs» ka s r "5- 2 2 f'o ie ,7.a 4» 2.'5 S dezer té St. Malo aangekomendoch waar het bemagtig'de En-2 gelfe O. I. Retour-Schip geblee.ven ïs weet men niet. 2 ja AMSTERDAM den 15 November., In een Brief van Kuréflau q J.SfH c over St.Éuilachius, in dato 17 Aug;word gëfclwéfcvendat den r 2 |"2 g «"k 14 dito 'aTdaar Is 'aangekomen JanMar'^uard van^Jtieir, pn dat in het g.c2 §-gJi e'g |g laatft Van die Maand Dav. Mufard van daar herwaards zouw ver- ïy-, g ,b-° Z uU .4; a M -r H Q o v-t O trekken. Onder Noorwegen was verongelukt. Jan Laan, van Ar changel herwaards komende. 'Fe Kadix wds gearriveerd Nic, Mathys van Algefierasen vaii daar waren vertrokken het Engels Oorlogfchip de ïntrepideKapt, 1 Prate-na Portsmouth,en.ona.-r zyn Convoy J.Balfour na Gork, (of. da Colla naLon'dcn \Val. Tito ïjaTerraneufGonfaje Cor- —f dero na de NoordAnd. WidniarkenPatr. RoaebenaSt. Lucar, S g S g jj j p» a S.i< Th. Kullenberg na Gibraltar, Maft. da Colla na Madera, en Fran--2.g "'J, g»C ee *2 2 #f cifco Méudos Grion na Seviüen. S Te Lisbon waren aaiigekomen Ant- da SilvaGuimaradés van g os 45 "J* Londen-, Gillesllypsham van Terrafteuf, Joh. Nic. Smerkel vat) (3 5; o o P "L u St. Miguel, Sam. Carltort en Jof.Puddicom'be van Carolina, Jefp, g g S-3 WithenM.LaZarpvichyvanArisgan, Ant. PerregradasNev.es r 5 J"-3 51 2 vaitCaboVerde, jof. Eilebe van Barcelona, Jof. Naifco van Ba- S 5 g .5 g f>,{* jonne.en Ant. Campana van Oiörgerityeii vertrokken Ki. Ib-12 g s 2 15 JO»« fen na Koppenhagen, Dav. Lauw na Schotland, Lrmrens Canot- j S 22-^ "2 nes naar Havre de Gracete Couwes w.a's ingeloopen Piet, Stap 6 2 d gt) «»^.S o uit de Barbiesjes ha Zeeland; te Bilbao Raym. del Valho, Piedro o 5 de Labodega en Teunis Ho'oghard van hier. oJ"°-S 2, 5 Het Schip 'de Juffro'uwfienrica, Kapt. KL Tyiriens,YanDitinkër- q 5 s H U §2 S§ ken na Bourdeaux beileindj was op zyn reis gezonken; zynde het c2 gjg1* jg be's ol «"2 sit) ts Volk,'t welk zig ïpet de Bdót had Soeken te faIveeren,door Kapt. .g 3 g t, ««-r* Abr. Hyligers geborgen en té Paflageaaiigebragtdoch van het g "3 o'g u aO gezonkenSchipnietstë regtgekoinen. to n "7 '-B 8*r Te Livorno,%*ren gearriveerd Jof. Cafaretto van Gibraltar, nh. TrrarH vnn Tnnlnn R nnttfi Wrtrm? van Ham Tril rcrpn Turpi h co o "C i* U Joh. Iccard van Toulon Raatje Worms van Hamburgen Care'l q S"~ pü 5, ^.g konftan van Genuate Daiitzig Gërb. R. Kly vanhierte Nan- g =1 b ja 2.-^ 2? tes Gerb. Ge.vkes van Céudres te St. Marten Sjóerd Pranger van Ps'gorS>'S"g Q,cp-'? Q Orient; teBöüi'deauXSimon StoffiJsenteËtapele's AnneBot-C S g g 6?.. té s, beide vanities. Te Riga lagen zejlrëé Géfii'-Akkerniari en Joh.Feykes ixa Djtnt- g ^e-ö if "?b o Zig.; te Orient C. Andvies naar Hamburg; te Charante L. Ennes 8>1s «Sï e „mï 3 Veldkamb.na Rotterdam ikc. cd3" S-aZg-peuJ-'! Giller zyn in Teflé] verfcheide Schepen uit de Ooftzèe aangè- S-g-S ya-êy kM tien. Aan deze Stad is genaderd Abr. Bufcb van.Stokholm 2l 5 '2 - p.r- -§>'« Süs komen Gabe Lolkes, Jac. Jonkman, Jóhan Thomas, Stev. Anskes, Coe- P'" C R 5 3 ne Siehólts cn meer andere ült de Ooftzèe. 77S o^éi 3 möS S "S 's GRAVENHAGE den 16November. Dc HeerenStaaten van gcS g g t a 11a d a tt t n/l l.t a i ft rr 1 ri, i-re g a 1. .1 'ft a -.11» t\ o èX(r\ t'ft tt at ir ii i iii e—* i j f-~ i k, r~~* f g ek» rÖ ai c <j_» t»- irollandenWeft-Frielftndzyn gifteren heden vergadèrdgeweelL *g g g g 3 "2,3 f «J S J- 1 - -- °'A S u;B S -ï 3^ IS 2 g |.S s s -G f, G Cft ■o'Si ,<~c r v De lieer LaurentiusRefident des Konings van Groot-Brittan- p nten, alsKeurvorft vanBruftswyk-Luncnburg- heeft met ilect en 2 van de Regcéring geconfërèerd. Ter Vergadèringe van Haar L' a S "72 7 s f. Hoog-Mog, heeft de Heer Radermacher als- Controleur vnn de si |-§ st-M 3 c S a uitgaande Regten ter Adnyiraliteit te Amfterdam-, den Eed afgc- j{ S g-3-1' legt, in plaats van den Heer Benjamin Ctitry van Iiaaften. 8 S 8 i e 8 "'Gifter hebben tie hier zynde Heeren Gedeputeerden der Ker- 21 g>jg -c S kelyke Synoden van Ztiid- en Noord-Holland de Eere .gehad g .%h "q.w - 1 - -■-- - 'K c. - f-< i V r.'rt van Haare K-LI-Mevrouw de Princes'-GOUVERNANTE als, 3_ O rt SSq^C S S a ac s s a si 7* '5i 3 V mede zyne D, H. den.Prins ERF-ST AD HOUDER en Me- t0 - c vrouw de Princes GAKÖLÏNA door dea mond van hunnen r0 jj y "Proefes Dom. Klëjri té iriogen begroeten. De Naan^en van die g o f?> U ('Heeren Gedeputeerden zyn: D. D.Gerardus KleinAdriantis o*o "van Duyfhuis,; A'dria'an V-erfter Gualrhcus Homm; en^rSgBjj^gi|2SijSi "Cornelis Stuurman, rèfp'eétive PREDIKANTEN téSchiédairi, Ifjg %<2 <3 gf"? jj g "Rysvvyk,.Dordrecht, Edatri, en Alkmaar. 'S o'3 '*Dom. Ludovicus van Ztjéberg,.predikant ré Gorinchem en 3 g "thanj ook Gedeputeerde ter Synode, van Zuid-H^lk'indis door "eene. fchièlyk qpgekomerie OnpafTcIykheid vêrhintléi'd ge- g 2A g;rt y ei IJ ij M ffl g cy 't> M aga-jF 3 l worden deze zoo pkgtige,Synodale Commiflioby te woon.cn. g 6 V; l "Voor hét overige zyn. Hunne, Hoog-Ecrw. by het hpoggemelde. S A :g_7 «i «'3 Vorftelyk Huis van. Orange op tje allervri-ndciyldlewyze ont-s g g 1 q B c "%m "Jangénj en tot liet uitérlle genoegen béantw jft^d: y I 'E a i S

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1