LEYDSE N*. I37;ll VfNFN den eerften November De Herroe Karei van Yertï?kkS» Ako0 e»S*atlyke rede van het fp'oedig NEDER L A N D E N- s GR O O T-B R I T T A N N I E N. V R A N- K R Y K. o ri «r &4 Q- JiM- •r-> i-i ,P M d> Tj o B if WnoSwuc« u.m.^ujvuïcgt.i.fttc ecru- ten opzigtevaii dien Miniitertc veri'preidehen wel under and- tc m den 6 cn de tweede den.io dezer de Hew van hier rcn, dat|£ nevens dervooriiaamfte Mm Iters van zyhc Kath. dcQoftemykie Nederlanden aanneemenvan waar de la;uft- - -• Wocasdagfc C©uraac. A> DUITSLAND én aangrenzende RykeN. onverwagtsmaar ook met een buiteijgêwooné haait vah hier na EENfcJN a n eeriten P ovembei. De Hertog Karet van vertg'ekvan dien ^liniiter totnogtoe aan niemant bekend is, heeft Lotharingen en de Hertog de Choffeulbevinden'Zig Zlilfö gdesenhetd gegetenom. verlbbeide nadeeüge aeragten nog. tn deze Stad; maar zoo men zegtzal de eerft- tcn MmbWrr - S - cis. Hertog dezelve nit Parys vervolgen zal. De Gemaalin van den jongen Graaf van Keyzcrling.Kamer let vandcKcyzefin onze Souveraine Lid in den Keyzerlyke'n Mts - Hofraad en Zoon van den Rus-Keyzerlyken Ambairadeur tydit Hof, zynde een geboore Graavin vanDahvitzddri der voon»amite Huizen in dd Laulitz, is Zondag na een Ziekte van drie dagen in dén ouderdom van omtrent negentien Jaaren alhier ax-tleedenén gifter middag het Lyk met groote plcgrigheid op kt Kerkhof der Proteftaiiten bygezet. De Generaal Heer van Beckdie in 't voorgaande Jaar door de Pruillifchenkryg-sge vangen gemaakt maar vervolgens tegen den Generaal lieer van Putkamer uitge wiffcld wierd, is Maandag van hier na de Armee onder het gebied van den Generaal Havfeh in Silezien vertrokkenom gedunrende het overige .van dézen Veldtogt by dezelve dienft te doen. *- De Heer van Ridderdie eertyds Legations Secretaris en ver volgens Rcüdené van den Keurvorft van de Paltz by dit Hof is gewccft, heeft, na dat hy een Courier van zyne K. V. D. had ont- fmgen.zigterlfondvan hier na Manheini.bègeeven. l'itons Leger in de LAUSITZ word in dato 28 Oftober onder anderen gemelddat het Pruiflilch Leger tot op dien dag,om- treatOMiizcn dat van den VeidmaarichallcDaun 'oy Jnuernick geiftaan heeft. HAMBURG den 10 November. Van de beide Aftien die den 3»en 31 der vooiieedc Maand tufl'chen dePruiftifchen en Ooften- rykers teil rtadeelc van' de eerftgem. zouden voorgevallen zyn, heeftniefrtot nog toe niets naders vcrueomen. Ook word in de trieven vanüerlynin dato 7 dezer Maandniet dén woord van ten Actie gewag gemaakt De wornaamfte Inhoud van die Bridven is: j)at dc Pruiflifche- Gc-ncraal .Oplijm met een "'Corps van dertig duizend Alan dc Stad Bcriya gepaneerd was, 'flmzig by het Leger des K'oningsvan Pruilfeu te gaan vervoe- gen i Dat dit Corps geforceerde Marfchen deed om voor den io* dezer Maaudihet dat Legér te kunnen vereenigd zynWy- dcrsivord gezegtDat de OoftenryJters, op de tyding dat dc Ko- "hing na Silezien op iriarfch was 't Beleg van de Veiling NElSS hadden opgebrooken-, Tertvylmen een geraimentyd in onzekerheid gewccft is hoe het Biet de Veiling COLBERGdie dqjii' de Ruilen belecgerd «ierd,geléegen washeefrmen nu pofitivc.Narigteiidat dezcl- vtden 31 laatftleeden tencenemaal van dat Beleg hebben atge zienen' van daar te rug gewceken zyningevolge een kort Ver hul, 't geen van dezen Inhoud is "BydcRiiflen waren .alle toebereiclfelen gemaakt, om in den aagttutfehen den 30 011 31 October een Hoofd-Storm opCOL- "BËRGte doenZv hadden uit dien hoofde veele platboomde "Vaartuigen bv een gebragt, om van den eenen kant langs de Per- "fame-Stroom tot onder 'net Kanon te komen. Ondmuifchen "had de Pruiffii'che Géneraal Major van Platen een Rullifeli De- uchement by Greifïetiberg verflagenen naderde over Trep- tow: DeRuflTenhier van narigt krygende ftaaktenhua'voor- "ncewen, in zoo verredat zelfs de Communicatie-Brug by Rof- 'HentinoverdePerlante door hen in brand geftooken wierd, cn "zy dus de Wcft-zyde van de Sfad geheel biootlieten. n "Hier op deeddc Lt. Colonel van Schhden ten tien uuren een Uitval cn overrompelde dc Ruften die in dc Voorftad met het Mtklceden van hunne Dooden bezig w; Majt. ih Ougciiad8.jyan dien Vo.rftzouw vervallen zyn &c. Ondertuflchcn -rdin Brieven .van MADRID ia dato 23 Octoberg' e gemeld, dat de Koning, die fteedsonpail'elyk is, het Paleis Vaai 2 o c "s" Villa-yicjjtfa nog niet v.rlaateuen het Scitier der Zaaken, 't welk aan.DGN LOUIS, deszelfs Heer Btoedcr,is toevertrouwd, ooi": oog niet weder op zig gehoonieh heeft. Men ziet hier den onderftaandeir Brief van Liebon den io October. "Vermits geen van on2e middel wifl om de Wonden des Kpnings te geneezen men den Heer Cr aftenzynde een Enge Is m ah ohtboaden ,dié' do voorn. Wonden gezuiverden, ca dez.elva een iveitüg.groo- ter gemaakt te hebbenSi het kardoes-Scherp daar uitgehaald "heeft: Zedendezè Operatie bevipd zyn? Alajt. z'igioodaanig verligtdat men met rede hooptdat dezelve voUcomeil her- fteldzal worden. De Koningin beitierd nog de -publike Zaa- ken, en dc Óudïi daaüen zyn daar mede zeer in hun fchilc. ".Den 55 laatftlee.deh is de Prins Dun Jofeph in he-t Paleis vaii PaffaVan 't welk hy met zyne Heefcn Btioedess Dtn Antonio en "Don Galjrordbewoond, als Groot-lnquiliteur van.ditR.yk ge- "inftalleerd. Don Diegö de Mendoca Corté-Realdie eertyds Secretaris "van Staat was, is,.zedert dat hy in Ongenade vervallen is, na "verfcheidePJaatfen, te weeten naSt. MartinPórt a Port, de "f'ortrcsvan St, Laurent, eh eyidelyk van daar aan boord vaii "het Jagt van den Groot-Admiraal Don Jüftii na Magazab in Afri- ca in ballingl'qhap'gezonden. Vcrl'dieidejkcgimcnten hebben van de Grengen en uit het "jhartje van ditRyk den marfch aangenoomen om deze Hoofd- "iStad te naderen en in de voorleede week is e.eji Detachement "Ruitery en Granadrers qi'n déoverzydc van de Taaggezotuien 0111 een geheime fexpedi'tie te doen. AMSTERDAM den 12 November. HédenJjebbèn de Ë'd. Heeren Bewindhebbers der OOST-INDJSf>CQMP. begonnen hunne uit dc Indien ontfangene Goederen te verkopen..- Tt Met.particuliere Brieven uit Engeland verneemt mgn,'dat dóot tien Admiraal Bufcawen bemagtigd en na Portsmouth opgezon- -*'é'- den is het Schip- van Ilend. Garpen ier'. dat gemv A-d.miradl al het Schecps-Volk op. vier Man na van hét Schip gerioomeu en Engel- i'che Manfchap in derzc! ver plaats gèftéld had: wyders war nog te Briftol opgebragt hetSchipvan jac. Hop beide vair 't Eiland St. Croix herwaards komende. Te Riga waren gearriveerd E yfe Klaafc-s uit de Crooswyk, B Booyfcn cn H. Buhevan FlensburgRich, johnfon en Pstrik \- gilvy van Londenen vertrokken M. Cherlitz herwaards, Jac: Hendriks ha Dantzig, Al Berg en NiC: Erfftroom na Göttenburg. Te Croonitad waren aangekomen AjB. Schavpenberg, Jochem Kiflfz, eri KI. BiirmeefterVan Lubek-, H. Karkvan Reval, J. Wil liamsz.T. Bride en Ant. Smit van Londeu te Hamburg Sim; U2 g Ysb. Mouthaan van Liebon S. Sieb. Poftma van BourdeauxH: Brand van ZantenFyke Jacobs uit IerlandTake Janfz. en Alb. r3 S Tennis van hj^r, en Schipper Calender van Apdutas &c°-«i Te Genua was den 25 Oft. aangekomen Jan Ketfemakerlaatft 5 van Gibraltar, enom dat hy daar wits aangèweelt, mo'eft'hy 1-4'da-.g gen Quarantaine houden. Den 5 November was in de Stónd gc-5" paffeerd I-Iend. Berend Swart, van Dantzig na Groningen 3 der. 0 C S dc Ruffifche Armeedie agter een Berg verhooien was, te voor- t fchyn,en zogt den voorn. Heer van Schladen af te füyden, doch ^aezc week te rugen lokte dus zvne Vyimden tot ondter het be reik van 't Kanon't welk op het onkoorziétift losgebrand wierdzoo dat de Rullen met groot verlies wyken moeilen, en n ion daarna het gehéele Beleg opgebrooken heb bén, zynde Löflin.na Bublitz aan de Poolfe Grenzen-gemaricheerd. Men kan zig-ovcr.de Dapperheid van den Major van Hcyden Commandanty?n COLBEiiG voorn.niet ge:n)èg. wrwonde- (tcn,detyylhy meteen ztyak Garnizoen een Plaatsdie gantfeh „Seen Buiten-Werken heeften alleen met een Wal VöÖrzien is tegen vyfticn duizend Man i zqnder eepige Hulp vanlitiitenge- - ï-f^en te nebben, vaii den 3 tot tien 31 OA. niet'alieen verdee- 'S", maar zelfs de Vyanden tot den aftogt genoodzaakt heeft. LONDEN de® 7 November. Veele van onze Kooplieden, d'e «„f^^Cortcfpondentiqhebbenverzeekcren dat de FraulTe jjD .a lat'cui' aan 't Hofte Madrid zedert het overlvdén der Ko- S'WevanSpanjenin groote Bezighceden is cn. meer dan tc itn r'ers n.a Parys afvaardigd: Deze omftanengheid maakt •krfhnfa7'00 ^et lcLvritin het mjdfte niet verleegenterwyl bv Itrie'^SSenfcceddai gcbleekcn is dat het Spaanfe Mini- locn i'h'tri,Verf'uim^ 0111 &°éde Vricndfchap' met ons Hof te fcrG-" M^cnï ^aar meu meend dat de warfkeibaare ftaat •bvaW>ni Kon Utgs Van Spanje'n oorzaak- is van het me- kn Mi lm en wc'ei" zenden van Exprcflcn tuffchetr de Hoven Writ 1 f h'l ^arysz wa?r aan bef Iiof vaii Napels ook'geen ge- We! haalt kwam l-Nov. hetDeenfe O. I. Comp. Schip., gevoerd door Jurg.Dixon, ecu tg hebben-; en dat zelfs de redewaarom -r-unuaft" ""0 WÊÊ m ct op bernft. kp.' Nwwmher. Inde voorleede maand is Don Jai- fbip'7!1" dcSoto Mayor, extr. Ambailadeurcn des Kwnings van Spaniem by d;t Hoi'hietalleen f. kc, UI lier „k yajji Parys na Madrid vértroklcen is, alleen van Koppenhagen 11aTranquebaiv en J. l leusman van Dalitzig na Nieuwfchantz'; ftwtgelyks waren eenige Schepen van Stokhólm j 2 lcömende, in Erdholm binnen golpopph. o o Giller.zyn onder adderen in Tcflel binnen gekomen D. Kreu- tj 0 gervan Nantes, J. Buykcs van MorlaixH. Klok van Petersburg. Aan deze Stad zyn verfchcide Schapen uit de Oóftzee aaiigekb- men, onder anderen Jar. Attc's, Jac. Hobbes, Wybr. Roelofs ikc. Volgens Bekendmaaking van de Ed. Mog. Hebreri'Gecommit teerde Raaden ter Admiraliteit alhier is de Zeiidagvan het-Cdtiv voy, 't welk met het Oorloglchip de CASTOR, Kapt. v: a Ourik, uit de Maas zouw in Zee fteeken, tot den 20 dezer gép'rolofigccrd. Méil ziet hier een Brief.van, Léjfisfc den 4. Nov. "Toen de Koning van Prui.fien niet zyn "Leger den omtrek van Baatzen verliet, trok dezelve zoiider twyffelom dc Ooilenrykcrs te misllojden11a den kant van Mos- maar keerde eensklaps en m'arfeheerdc na Gcr!:t z: Onder- "tuiichenis meii van gedagten dat zyne PruilTiinhe Majt. in 't kortgenoodiaakt weezeu -zal om-van daar na deNsd A-Lanfitz ofte wel oVer de Queifs te rug te wyken om cVat de Vcldnraar- fchaik Graaf van Daun zyn Leger zoodaanig heelt gcp'qfteérd dat het aan den hpogg.em. Koning onrmooglyk zal weézèrt, O'hi de Veiling Neils te ontzetten. "Bynar.HedePfuilÏÏJcheGekwetftCn zyi1 van Bautzen na f?ot- c "bus, en na Frankfort aan de Oder gebragt. Zoo' èvin word gc- zegt, dat de General Ftaddick, dewelke tot nu toe met zvn K "Corps bv Freybcrg,gclecgen beeft tra. deze Stadmarfcheerd "dit is Zekér, dat..de Pruillifeben hunne i'clagazynen: na. Magdïï- 5 burg en hunne OiR'cier.-irVrouwen na Blrlyn te rug zenden 4 's GRAVEN HA GE dsn 14: November. Só'mmige' b'i tkecland- fc Minitlers hebben metHeeren vafi dekeceering. gec&n'fcreerd; g.£' Be Graaf iFAifiy Minïftêv'Plempotentiaris des Rollings vanWékTT Vranlsrykis in gefprefc gewccft .met dep Baron vantReöhoVenS 5 Ilecie van Botceftein'pruiideet'ende .ter Vergadérin -e'Van- dé -2- Staaten Generaal wegens de Provincie Utrecht. De lléeï 'iblp'j Hp s 'wegens de Proyiqc-ie Groningen tér .Vergad-. ringe van Hse.r Z Hoog-Aïog. iittuij hebbende;s derwaau'ds Vïrtrokitcn. j

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1