w a A". gr ■si DUITS L AN.Q e-ri aangrenzende Ryken. ft rt li lc0f i« Hfi Wijl •sii hi nil: ME: rntli den lei! en a tets 184 thsi Sdt 8 rm leydse N* '3' o CJ cü 73 .«U 2 g o g C: sd t3 b £j r-: r; •-- u r~^ y-J J*} O ft) g /J «y 2 s*> y. ja«y 5 W'óeaidagfc Cöüraat. Htd ootl ïtiw, ,lM|i iorjj tenet; :iti;t P O t> L E N. ARSCHAUW den 14 Qftober. Deny dczer is de Ilee'r van Schopping als Gedeputeerde der Stenden van het Hertogdom Courland alhier aangekomen om aan den koning de Souveranitcit der Hertogdommen van rntTJ'AiND cn SEMIGALLIEN voor zyne Majts. Zóón den KAKEL uit naam van de bovangein. Stenden aan te bie- m(tsdat zyne K. H. de AUGSBURGSE Gelaofs-Belydem's aan- ec-nie, welke Voorilageenigezwaarigheeden ontmoeten zal. Den'n dezer zyn,'toen men Bezig was, 0111 de Raadpleegingen •«dc Kamer der Landboden te beginnen, over het Verblyf van j n0(jjfche Trovtppes op het'Territoir van deze RepuBlik he- v;«èDebatten ontdaan, tot dat einieïyk de Landbodc van Vólhy- nien. genaamd Podhorsky in ftifte uit deze Stad vertrokken is «oodmdeMaarfchalk van den Ryks-Dag, te'ïwy! door hctPr'ojeift n 't Vertrek van den voorn. Landbode de Activiteit van den RYKS-DAG ten eênemaa! gedreind was, na eene wel gepafte ge'ilevocring de Vergadering heeft moeten doen fcheidenMen tal derhalve» een Se-Mtut Cortfflitim honden, tothetberaimen van julke fch'ikkiugen als is dit zoo hagchelyk Tyd-gewrigt' ten belle van de Republik nodig geoordeeld wonlen. WEEHEN den 18 October. Heden is de Genei-aal Baron vah d{t' pillierwordende voorgereeden door vyfPoftmeefte-rs qtjviel" «n twintig Poftillons me t twee opene Poll-Chai'feiiieder met vier Paardeij befpannen Cop dewelke men dertig Vendels of Standaarden zagdie door de pnzen inde Bataille van den 14 de- ff,s ter Maand ep de Pruiflifchen bemagngd zyn) door deze Stad tejt Ba Schönbrnugepafleerd,' 0111 aan 't Hof het t»r.ftnndigVElUlAAL 'twelkde MasVichalk Graaf van Daun omtrent dat Gevegt heeft cpgelteld, te overhandigenAlhoewel het' Hóf dit VERHAAL lorga „Qgnictheeft dqen publicecren tneeuen egterfo.mmige tewee- te™ tendatdc Vyanden behalvc-n hunne Teuten Bagage en Artil- "lery, tuffchen de zes en agt duizend Man en daaronder ver- "fdieide van humie.voornaainfte Generaals - Perfoonen verloo- "ren hebben, en dat ons verlies nog geen vier dulzend Man be- "tojt,onder<dewelke de Generaals Buttler, Hcrberftein,Maï- 5" 1 urofi :uf terle evotr.l derkortiei. Ikhebbe de kragtdaadigfte Maatregelen beraamd, 'o 1H "om het welzyn der Kerke en de Ruft van Myne Hoofdstad, 0 =L met hetopregtè Verlangen 't welk Ik heb om hem terug te <u' „Ti *2 x, i O C3 a fy. C 'j2 T3 ft-» o.<§ 5^ WvS g S cd r;n b 5 --§ -J' g.q-H21.„ £,u ÉG I gd cücq 0 o o a M JS a wi l-r-l H 5-g a£-| k a -e «,0 J2 s. S v-d K ontbieden-, over een te brengen. Ookz'a! ik op middelen be- '3 S g: a 4 g>i dagt zyn, omdenïlcer de St.Pojls na zyn Stift te rug te zend'cn. 0 -j§ ®."a .NE D ÉRLA.ND EN. 11 2|'§^ AMSTERDAM! den 30 October. Metdevyf Poften F.ngelfe -' S g v";g Brieven heeft mek tyding "dat by de Zitting van het Admirali- g- f Sf5 teits-Hof op den 11 dezer Jtaand gehouden niets naders om- -p «-J's |5 g v treat de opgebragte Holkndfe Schepen beflootcn iszynde S j "2 j&g ,*j *Z s|^ miaf aUeenlyk eeiiige Schepen op de voorheen gemelde voet S>.w 2'g'S:3-i®;-2;g f7*' - gevon'niftnudineiitlvA - dat de Scbeisen ti»Wni Ac '"C C G T "Z t- 1 E dl isis-ssfl ?|Ös}:rc3 Pi.io v> iW. o ^gevonniftnuamfntlykdat de Scheden nevens de Goedereu diezy iiitPalchuizenVoorHonartdfe t^eékening aan boord ge- noomen hebben, vr<s maar, zoo die Go'ederen uit Barken zyfl w 0 c gekaden, dezelve zonderonderfchcid'al was het voor Hoi- o Iandie Reekening, confiscabel verklaard zyn. o o t> u tZ 5 g De Schepen nu, waar over in dé voorn. Zitting ©ndèrzo&k P^S-S-g^ g ".gedaan is zyn JeFanni^ Kapt. Adri aan fen,van St. EuftacMiisha iS «o^'g >,;g 11 ^ïiddeibuÈgTyd', Kajjt. Rioelóf,Harmans van St. Etóaehius "g f 0 11 h-erwaards-; de aller Kapt. Mathys Mauw van St. Martin - herwaardsch 'W^<j$i$ratr-n-m Kapt. Jöchêm Stek-eiitig.van'S& Euflachius herwaa^d^f en dè VjgilaimeKapt'. Pa-u'wvón St."Eu- R a chins na Rotte rcföèi. pxudt C b/j'C.S D' ...fi - Ei'zj ■■g-.s s-SJS ltachuts na Rotterdam. n, S a .1 c 5 T o.;S S "Insgelyks was Póli met Schip en Lading vry verklaard het S O <- "te Portsmouth opgebragte Schip van Tan fonker Van Cotter» S *so ".Si - S- 1> rtJ... »eo S «5-^ O r C-S-o Rorterdam.gedeftineerdhetzelve Hg" den 15dezer ai gereed 12 §-g-"|.2.7 fa om te vertrekkenWyders 'warcn.nog vry verklaard met Schip £jg I»"0 'a en Lading het te Nieuw-York opgebragte Schip van JïfpérSSJj S« e 'g g.^ Coen van St. Croix herwaa'rdsJelle Hanfen van Dantzig na de \~i «.S g C 5 Ha^tn van Orient, Panlusde Ruiter van Livorno ei. Alicanten yf ,T w o 2 S ^'3 '2 3 s A »S S O o 2-". P. ï-! Sii "qaisDainfe, Broune Siskowich' en 'd'Aynffas, als mede dc ïettfj "Franlfe Brigadier de Montazet zig bevinden, waarvan de oerfte "drie gefnenvcTd cn de vier laat'ftgem. gekwefft zouden zyn &c te,li - Ecnige (lagen "voor die Bataille is'de Prins van Li-c'htc-nftein, sta Lt.Golpuel van het nieuwe Regiment ligte Ruitcry van LÓ wen- s,te (lem, in een Schernïmfóling met de Vyanden gekwetften van tn.l hengevangen gehoométi1'; maar dc Koning van Pruiflen beeft rt:' enei^énhandigen Brief aan deNabeftaaiiden van dien Prins kennisgegeeven dat de Wonde die JTy gekieegen heeft, niet "gevaaxlykisen dat zyne Majt. alle zorgen in [t werk zal itcl- "lcnqomdien.Prins fpoedig te.doen herftellen t'itSILEZIEN heeft men narigtDat de Generaal Harfch met ite het Volk onder zyn commando de Veiling NEISS denboSep- lkei! teihber heeft doen Berennen en na-gedagten voor hct einde van t,t« te Maand4e LoopgraaVen voor dezelve zal geopend hebben. tïih Cc Gcneraalvan Tl'eskow die in de berugte Bataille by Ghofte- 1 nutzdoor He onzen gevangen ge nob men wierd, doch vervolgens njwUitgewiffeldis, heeft te '1YEISS voorn. zoo als men zekér weet flLEUict meer dan vyf duizend Man in GarnizoenDaarenboven is 'af,de-tad van' geeti overvloedigeMond- en Oorlogs-behoeftens voortien', en d'eVeftiflg-Wcrkén van dezelve zyn èentgfmïs ver-' vallC: ÖMèrtuflchen heeft de voorn. Comip-andant bereids de Voorftccleti réndsom die Veiling doen ilegten'; en de Karelftad- fc IfaSaaren hebben -bet geluk gehad ,-om een Convoyvrui-'Lecft tojtcaenVgc't welk derwaards beftefüd was en 'waar -by zig mp neerdstndriehefiderdSchi<apèn*i»ev'oriUen op te ligten. Voor Itt overige heeft men hier reëels groote Weddenféhapperi ge- ^'e Binnen veërtren dagen 11a datdeLoop- iWjfnwen voor dezelve zhllen goó^end weezen docf 'de Jteyzcr- ;»i\ lvkeTronppes zal bemagtigd zyn.. o JlAMBURGden aj G<ftoliér. Iridè jongfte Brieven van RER- dato 24 dezer word ge'ihekf, ''-' dat de Koning van Pruif- dan 19'zyn Hoofd-Kwartier iiogte Dobrefchiitzlin deLnu- cM Ilitz heeft gcjiad Dat de Ruflilche Trouppes zig meqr en meer „^a.dc Oddr vewySjeren'; Dat-dé Lt. GencraaTGraaf van öoli- *5Ljl„!i0®B i° riet zyhè 'Afméc te' Stargard aangekomen is Dat de U;" - j1 etBe'eg van COLBERG( welke Vefting zy van den «tl Ma»tdeni3 vrugteloósgeb'omöhrtfccrd, entwee maa'lbyriagt,' .,tji"p'flCn^L'i,dcn 1.3 cn 17 te vergeefs beftormdhadden) veel 11'""'zpwnaameiitlykby diijTdatftgem. Stórmmeer dan ai 11 2CyftjhpnderdMan verlooren hebben énz. van Bourdeaux, ille vier na Srökholm gaande. s. NB. "Alle deze bovengém. Schepen zoo welde vyf eerftge- ss melde als de andere zyn vry verklaard op die Conditie dat de T. o f gaic"g .3 d.M Reclamatcura de Onkoilen zo'e wel van de Kanper als hunne .g-tjj eigene betaakn moeten enz. S 5§:«;| 5Ö"ta» Pie'ter Rondeboom uit, de Weft-Indiënherwaardskonvemje, g gft ty £1) Ti -r- K^. 'y: l- 1 Ad SJ V w kj 3^ g oorci tezld Cai jt ^^E'Nworcl geméld dat dc Prins HENDRIK van V"ti'IU1 f11' c\ezel' niet c®aige;Biita»l. cn Kfquadr. \'airdaar getrokken isohi 7Ag met dezelve by de Ar IvODniy yVn TT/»j=Cr WmnlAtar 'm WriPffftn:1 «mr tl'ffft' mee lii^KadeLaü 1, Rörii-ng zVn' Heer Broeder te voegen waar tegen de ^an 'Bredow en'-SalniBiith van Dresden na Maxen, nfliri'" -r-n?1" Armee, van den vponi. Prins gecatnpeerd ftond, ge- .""Uivgren. P,„v V RAN. K Tl Y K. fttd D 1 27 Oftober. Dc Vergadering.der'Geeftalykhêid U'd'ktWDrdmet veelÈcndragtvóórfgezet,0!! zal in't begin Ct3 o jji Q u s rtee *0 i ee S O is te Londen na dat bytévooreh te Nieuw-York *ry gégeevën Was, gecorifisqu.eerd. Hedfrn zyn alhier doofde Ed. Hecrcn Bewindhebbers der O. 1. CÖMP. de Schepeb voer dc KERSVLOOT beg'c'even, fr weettd het Schip RUYTE VELD aan Sclupp. Paulus Engelsar, na O-y/a», LEKKERLAND aan Schipp. Pieter flrooman, cn de HOOP aan dj Schipper jan Siegismund Hoeve, beide na Bgravidï wydersnog een vierde Schip, waarover egter nog niet gedisponeerd is. G Ao Volgens Brieven van NIEUW-YORK in dato '98_Auguftyzyn aldattr opgebragt de jfiua GaJIsj Kapt. David Seeimch de BUs- miugfiarKapt. Laur. Eeman tiit de Welt-Indién komendeen A de EiifitiH Gttfm', Kapt. CornJan fievan Rotterdam na de Well- §r g -2.4» *g.*S .^'.Sna Indien gaande. - *t g $.,S &T .2 a ft .S Ook warente BRISTOL opgebragt de Mergaretba Sibiffa Galley S q -n jv -g g Jj gevoerd geweeft by Jan Carilen Alberts; Hugo van Nieuburg; k d 3 of§< Andr. Srtlit'Chriil. Barends Corn. Omes lonas'DaamAhdr. c s 2 5" S "7 T 0 5« I S fcrb e» c O f$i ©-.„.Of up; ®.in .fi "3 de Bias- B-a.-u 9,. S g ,2 «J.S UZI c r p Staaf en KI. Bas, alle agt van St. Euflac-hius en Pieker Ottenfon g, J van Surinamenals mede nog te CORK Heudri Vethmede van f3 St. Euftachl'us alle tien herwaardsmet welke Schepen men ty- c T. ry j.J i s ding heeft dat tc St. E.uftachiüs zyh aangekomen Jan deiTpngi o w. Jan Jato, HcynStellingCar. Freclr. Brand Jac. Bofch, Gullav. jj g Ra»jc,Cl; bi. de Vries, C. Ondaal en Cl. Stelhorri, alle van hier; Schipp. Piet. van ft Sand van Alemattenaar Oftênde, was do.or g de Éngeile verfcheide Biaaleh in de Spaanle Zee gepluhderd, SftM S P doch had naderhand uit oorzaak van een iange-reis'cn ziek Volk, g -3 van.eer. Engels Oörlogfchip l^yftand-gekreegen, en wis door vier S Engclfen en een Loots tc Plymouth binnen geholpen. Op Schaagen was verongelukt een Schip s waar vah de Naam W g' 5- end® Reis onbekend is. Üit de Snnd wortlgemejddatv*'n- daar waS in 2ée gelloöken g - M ca 2 jj 2' q li s* to P r+ S o 5 'y r 5 h G K J= 's. -T3 «J (U S.i - 3 r-S -s o O B Eri een Vloot"vatl 200 Schepen waar onder zig nógtans wel 63 En- J ftft S .hT J" T gelfe bevonden &c. S I gf; Jj - De Naainen der Schepen die de VlootVan Fefnambukuit- rj^.< 13 -3 c o maakenen volgens één niynef voorigenónder Convoy.^ <5 g -"B «.-S. 8 "8 van"ft OorlogfchipN.'S. de '0tr.nftian, Kapt.Gónc.Xay. Bert.' ■MÉÉtlFAó zvn als volgd Azevedo Soar es. Alvino", den 16 Sept.'zyn in Zee geftoóken, zyn als volgd;. a ,g>5' 1, N.S-. do Patrócinio èStfJole, A'^r.Vinc. de 2. O'Roftirio da St. St. Franc. XavierKapt.1 O 1\I 11 lik pAr eoieo rt Cl* Tft O >C t Ta.» A T. 21- Luis do Reis. pi 3" yan VLCi X-/ 1"! CIT H L# y U U11 jj C A y L v.-11 i, t^Klve' Maaijd fchejdént?p den B.RTEF,'waar by De- tlfyk-rp<1nu.'F vm"zogt heeft Baf d|, AartsbiftcliopvanPari's wj j ".'"gfchapnidgt'te rug nntbowlcn worden beeft de yfUWlgendeAtitwgordgégoey'eoj [aijd ÜYS' fit,» srifS H 'T® met da uiterfte tegenzin géw'eeil dat Ik dcn'Aaf.t'sBis ót.,! v'"inParys vervvyder'dheK;, De ftcrkile.beweeg ;re- acbhe tn ly l".l13 t'cn fever voor KïynenDtenft ondervóndendieb, «v^'linomV .T «««e Byzondere wyze bemin., tlae-n -Mv-iwéer jdiijtt wtfnfchïB, dat deze Prelnatin zyn Stift zal kqnnen.we 'ebben my dat befluit doen peemgn: De,verlangens knrps't welk het eer.fte .vanMyn Ryki.svitn 'twelk '*'.U lis den Ie ver mnr Xfiin n O- ónn/.r\7nn.lèn*t,pb. 3. N.'S. daLöficeicaoSL Jof, 6 St. Joéo, 'Kapt.' Ahtbriio Jorgè. 4. N. S. da Ar. St. Caetafio Ai'ffiasKapt. Th. Vieyra da Silva.- C c i 5-N. SidaBoa Viagem St, JozevJSSap». PediCoiitinho Ferryra. -jj ff Ti 6 St. Ant.-de'Val dc Picdhde c'Boavctlt.,Èapt, Ant. dc Artmjo. g: 7. N. S.ala Boa Viigcm Córpó Santo Kapt. Ant. Fr. Sódrim. tp. N.' Si ddRofarioSt. Anna St. Ant.Kapt. L-Rodr. Valenca. - 9.Senh. Jefps da.Aftini'cao.ê Boa Morte, Kaft. Pr.Gf dos Santos, "g io.'n. S. dó Rofa'rio S't. Anf. AJinas, Kapt. Gaf#» Ant. Xavicr. fi:N.'S. da Coiic. St. AnitaAlitias Kapt. Fr. Jqso de Siqucra,. ï2.'Botfl.Je,ftl's'da Trinidade St.-Arina Kapt. Ant. j'oaoBalat'cf.-jg ëllldfistls- B f - W rimj-T^ ^*7. Cl r Jtd r Ó'rCJ' f* >.-a - JA a .1-1 '5 i ai c O r-k nj r u tl* S 44 O "S, P-tJ 2. 'p f G ft. Tft ft -55" Q C- o S 5» k'tf. 2 ,|w A bD «h o r; 35gT.öT &S I>,.ÏS 'M sps 13. N-.-S'. dk'Pieda.dc BoiTvJefus dc Bouca, Kaptt'JA*-.- de Araujo l'q.dK.lS.' da Penha cht Fr. è'St. Anna, Kapt. Ant. Vicyra da Silva t.v N. S. Ma'dvfe dc Deös Sr. Ant.Kapt. jèz'e Fr. de Campos, aiga 16. N,.S:do'Rofcfo èSt. Dothingos, Kapt. lliefon.L. de Motira: |s| 17.. N'. S; 4e Ar'abi'da è'St. Anha. Kitpt. Th. Conies.Stmoens." ft "q -3 18. Sri ^acyamento N. S. dh Piedade Kapt. Th. da Crux VeloZo, 2-d, s 55 fr; 19. N. S. da Penha de Fr. St. Ant. Alt»., £»//.M..:dcP.'Garrido» 8 o®|.3"ï^25l| 1 20. Ni si. daPledadc St. Jozeè AlinasKapt. J. dós Santos. En wft r J go; 31 .'.Fr. XavjercSt. jofe Kaptift.^Kaft. Jof. Alcx. Moféira. ROTTERDAM den 30 uélober. Uit het DagTjcgiftér van liét' gg §55 c Óóiiog-Stlrip'-icr ïf^lvaapea -vait "f LandKapt. WilteVu Kfull't g Vu iu|iT2' - welk den 27 A.ftg. door gebrek aan Water te Gibraltar is ingeloo- fd S "3 ft *- pen heeft men een,hart VERHAAR gekreegen 't welk ia 't hi E e M t> bi I.B SSf«gK|T rt ftfiiftG bi rï> 193 ."èiS 2 et

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1