;y«, DUITSLAND en aangrenzende Rvken. V R A N K R Y K- N E D E R L A N D E N- S ■s|l A0.1758, M 30' CO, idt til Ml M- to- »u ilk V ivt do •5« iktl 31! od elii :lvi d:i :lvl Vll wt eia- til in idct <cli ncn ait! 'loo DO eto sill in fail etdi Rot •OO! Jill •iic cret zdi a ea lob LEYDSE n'-"4!1I o c C| <U fc T3 >5 SBi g V O - .O >54 5 PkSirS XlasracUgfc Courant. COPIE van eert Brief b*n LEYPZlGden 6 Oftober. Nopens dc omllandigheedcn, waarin zig tegenwoordig deze Stad bevind, kanikUE. het volgende'melden. Tot nog toe is de Magiftrdat niet in vryheid gefield Het Stadhuis blyft bv continuatie met Wagt bezeten alle de daar in arreft zynde Regeerings-Leden moeten in de Boven- "Vertrekken flaapen. De Heeren die tot de Negotiatie behoo- "ren, hebben vryheid om in hunne Comptoiren de Zaakente "verrigten, doch zoo, dat zy telkens als menhetbegeerd, te "voorfchyn komen moeten. Den 24Sejat. toen de Magiftraatin dezen beklaaglyjten toeftand gebragt is moéft op ftaande voet een gedeelte vwl de geëifchte Somme, naamentiyk twee honderd "duiz. R-yksd. contant betaald wordenTen dien einde zond "de Regeering 'naare Bodens van huis tot huis, enverzogtdat 'Ven ieder zoo veelals in zyn vermogen was gecven Zottw om "die Soinme byeen te brengen, doch dezelve is nog niet ten vol- "le opgebragt: En fchöoh' dit Geld 'reeds verzameld was "zalmen nog tweemaal de Somme in twee kortop.elkander vol- "gent^ Termynen moeten bezorgeneer de Agter-llallen van de »'te vooren geëifchte 908 duiz. Ryksdaalders' zullen afgedaan "zyn: Hoe zulks nu zal afioopenmoet deatydleerenOnder- "tiiiïchen zyn door deze Rampen veele Kooplieden weerhou- "den ara alhier'op de Mille te komen. Gifter is een Commando van 400 Man met eenige Huïïaaren "naar Altenburg getrokken om üe Oöfterifykfc Tfouppes die "aldaar hebben poft gevatte Verjaagen. De beide Legers (taan "nogdigtby elkander itjfjfte iiabuurfchapvan Dresden; En de "Stad Bautzen dewelke insSè Laitficz 2'e'vën Mylen van daar af "legtis nu door de Ptiuilifclien weder bemagtigd na dat zy de "Ooftetlrykcrs van daar'verdreeven en ruim honderd Man daar "bvgevangen gekreegen hadden. BF.RLYN den 7 October. De Koning heeft de Colonels I lee- ten van Spaan, AfcKërMëben en van Werner tot Generaal Ma jors, en de Lt. Colonels Heeren van Gersdoïf en van Seelen tot Colonels verklaard. In dc jongfte Berigten uit zyn Majts. Leger word ónder ande- ttn het volgende gemeld"De Jlaarlchalk Daun ilaat nog in "zyri voordeeltg Carnpcmcnt te 'Stolpen en heeft het talryk "Corps.'t welk hy na de Ryks-Armée had gezonden, te rug doen "komen. De Generaal La udohn houd zedert de Schennuue'ling, "dieby Fifchbach voorgevallen is de Iloogtens by Biffehofs- weri"! roet zeÉicn duizend Man en veel. Artillery bezet. 'Dc Kening is den 2.6 September meteen gedeelte van zvne "Atmévop tnarfch-gegaan om den voorn. Generaal Laudohn "vandaarte vcriaagen, en aan den Maarfehalk Daun gelegen- "hc.d tot het iéevertn van een Batafllote geëven maarte ver geefs; want tbeh zyne'Majt'. den 28 tot aan Ramenau door- ."Sronh, week de Generaal Dgudohn met zy,n Volk te rug. "De linker Vleugel van des Konings Leger heeft zig nu tot aan Biflbhofswerda en-de regter tot boven Hauswal'dn uitgebreid. ''De Generaal van Retzow is met efenbyzonder Corps 11a Zittau "gezonden Den 30September lebben wy Bautzen in beziten ,ttj, "aldaar 150Man gevangen genoomen als mede eenige Provi- rüca gevondenOok hebben wy den 5 OA. het MagSw.yn te Al tenburg bemagtigd, van waar de V vanden na Gera gevlugt zyn. UitPOilMKREN word gemeld, dat de Generaal Dohna den 3 dezer met zyné Armée'by Pyritz is aangekomen, van welk Steed- jc de Rüflën tien duizend Daalders gecifcht hadden doch op de tórinadcring van ons Volk hebben zy hetzelve verlasten enz. CK.F.VELDden 13 October. Het gerugt wildat dë Geallieer- fler. met alleen fintjlen Duimen en Alter1, maar ook de Veiling .WESELin bezit getto omen hebben. FARYSden 9 October. Morgen'zullen de Commiffariffen des Konings in ale Vergadering der GEESTELYKHEÏD verfchy- rcn.om uit naam van zyne Majt. een Don gratuit'twelk twintig hfvfm twintig MfLElOENENbcdraagen zak teeifchen. (lifterisaii> 't Hof een Exprefle uit Düiti'chland aangekomen, loo mee zegtmet tvding dat byKallel een hevige Scherimitle- lingtaiTchtn de weclerzydfe Trouppes ten nadeelc van de Hano- 'Vcrfe voorgevsilen isen dat dc Maarichalk dc Contades met het Leger ander zyn .Gcpied op_m:t;"(ch,is gegaan om de Wefer te na- d«tn, en langs die Rivier dt Winter-Kwart'ieren te betrekken HetEftjuader'twelk zedert eenigentydte Breft is uitgeruft, lejtfcrèedyom op het eerfte bevel van 'tljof naar onze Eilanden Sivt'i ia America te verfreklcbn. Ui, tnd Vof ;Ko .vc|, ilti 3 da 'rOt feta :oo( 1 vuil itrt «ikt. •Mjt. lï| ftM! neti »ocf ■ped' leaif D tCl, tiet» ,iu Delf i'. In» Rui iifti ire tat ft r*ngt m'i- Kof tftiï lodlj Volgens Berigten van LISBON in dato 12 September is de Ko- JingVan Portugal in diergelyke en zelfs gevaariyker toeftand ge- hragt sis de Koning onze Sóttveritintoen de berugte Damiens het slkryffelykiL toeleg tegen deszelfs Leven gefmeedheeft: Df Omftandighccden daar van zyn de volgendeDe Koning is deu 3 September des avondsterwyl hy niet dan één zyner Be- Indienden en den Koetlier by zig had, op een eenzaame Plaats n'naby Belem door drie gewapende Kaerelr. tegengehouden Een van die Booswigten heeft zyn Geweer teg-en den Koetfier de twee andere tegen den Koning en den Bedienden afga- khooteri waar door zyne Majt.v'êrmits het Geweer met ^kruisfeharp als Spykcriioofden enz. gelaacleu wasin 't Aange- ,/iftenop verfcheide Plaatferi van 'tLigchaatn maar Voornaa- .^tnrtyk ;n de regter Arm gevaarlykgekwetft is; De Koetfier (i ende Bedien de zvn dlobdelyk gewond: De Koningin heeft ui wtfZs het Bewind der Staats-Zaaken pp zig gewoontenen by Koning word nietnant dan de eerfte Minifter nevens den Doftor en den Cbirurgyn tpegelaaten. '-TRV.CHT den 12 Oftober. Haaf Ed. Mog. de Heeren Staa- 's Lands van LTtrecht vergaderd zyr.de hebben heden tot "wtrneeftervan hoogft Derzelver Provincie in den Eedgenoo- -V Hf". «j C t5 v 5 - men den Heer Mr- 3a" &r(Jio$hKmifaüom nevens zynen\'adïr a denHeerJanEmft.'Novifaditefungeeren. §"2 AMSTERDAM den 14 OAoberf Te Havre de Grace was ge- a arriveevd Theunis Zwart, laatft van Guernfy, alwaard«?eive vcor eenige Maanden opgebragtdoch nu vrygegeeven iSj mRs g 3 betaaling der kofien Zoo voor hem zelfs als voor den Kaaper. - kT t-i *5 CJ- C3 rCt' -- g.f |S g 5-dï j; K co a tv 'H E a 2 p«|l^S|rs. E w a i on •S&1£!s5-3"2§ Srü I-al XlW fi H rt a». - IS c'Sr 00S' ve gefcheiden istoen dat Convoy met een Welle Wind na de "o Noord-Zeekeerde, doch dat hy met vyf van de toen mede-uitge- s "8 c- r"£g zeilde Surinaamfe Schepen, te weeten Auke Valkenburg, JanPau- g.S.^9 ;'gS ^"g I115Bakker, Gom. Spruyt, en twee andere, de reis totdcijao '5..S-o v 'S w c*S"§ s Sept. had vervolgd, als wanneer hy tuflehen Portland en hetti- <5 land Wight in goede-nfiaat ook van dezelve gefcheiden wasZy hadden elkander voor de Douverfe Kaapers bevryddie in mee- c"H y nigteophenkruiiten, één van dezelve had op hen gefchpoten, g g 2 og«55 S 2,ü o'S B4-SIÏÏ« Ku iv j fr ■S <J P'.E 2 PaO 3# g 2-jf doch zy hadden niet goedgevonden daar voor op te bralleng O e Vervolgens had-hy geen Kaapers meer vernoomen. Tc Genua was gearriveerd Borge Lundftroom van Alicanten S1-^ a te Livorno Stev. Penfa en P. Gargany van Algiers Louis Barb's f tholome van Villanova, en Bernard iiiar.ee van Genua; te,Kadix U s o u f p, b ."«JJ Chv. Roofe van Hamburgte Gibraltar Nic. Nommes vati Kiei\>" c te Dantzig Douwe A. Lam, .Chr. Jacobs vaoJtier, -etpSape jatil'z. -S - van Hamburgte Qourdeaux Corn. Hendnss. van Hrunblugte Hamburg Able Bonnes van Port h Port, Piet. Thyfen ën Schipper v 0 Tetzlof van Londen, Sibolt Pieters en joh. Ahlers van hier. v f e Te Duinkerken was door de Storm.van den 9 dezer te rug ge- komen Klaas Tymensvan daar na de Bogr gedetlineerdDpor "o denzelfden Storm was by GalaisWérongeiuktijetSchipvan Math- 'g "g- aó Holterman,van Bergen na Lisbon gaande, zynde niets van 'tzelr ve geborgen. Siebe TjeertsVan St. Marten na de Ooftzee gaan- s R de, en in de Sund gekomenmeld dat hem vier Kaapers by Dou- e vres alzynGelden eenige Scheeps-Gocderen ontroofd hadden, g Kapt. J. Piet. Scbreuder, die, in zcvolee mm neorigen, met meers? c3 andere Scl' Gibraltar in vyven te ftonds was ontllagen en vertrokken, dewelke4an ook 200 als "reeds gemeld is, te Carthagena was-aangekoinenWydershad- den de overige vier zig dagelyks veel moeite gegeeven om hün ontfingtekrygen, maar nog niets anders-uitgewerkt, r.lsdatde "voorn. Kapk. Schreuder den 16 Sept. vry geiaaten.was, doch "zoo, dathy de Onkoften had moeten bemalen Hy lag nu op zyn vertrek, maar jan Kerfemaker, Corn.Crabbendam, en. Jam. 5 J g -~~ Knegt wareg nog niet ontfiagenmaar vleiden zjg eerlang ook te zullen vr-y zynBehalven de voorn, vyf waren aldaar nog opgebragt twee Hollandfc Schepen met Maften,zynde naar alle 0 -g "gedagten,gclyk reeds gemeld is, Dirk Kioken Corn. Vos die f 3 Z-ê*» "naVillafrancaheflevrtdzyn, en twee Zwcedfe. Te Havre de Grace lag zeilféé Heffel janfz. na de Bogten te 4 &.5f RouënPieterFredrik Blaauwha Newcaftle Heden liebbpn de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raaden g ""gZ-§ ter Admiraliteit alhier Convoy verleend na Curacao St. Eufta- -' °i N chins en verdere Colonien van dezen Staat, en wel uit.Teffel,tuf- ci -o Wie 11 den eerden en 15 December aanftaandewaar van de pre- 0 -5 'f! o ciefe Zeiidagnader zal.worden bekend gemaakt.' ••*§-"» S Z;5$. Ook notificeeren gein. Heeren Raaden, dat na dén 25 dezer uit. tg iSrarS'Srt de Maas zal vertrekken 's Lands Oorlog-ichip DE CASTOPc,,gë» n J commandeerd wordende door deh Kapt. van Ouryk, na Lisbon, 'ëöS-S' c -h Kadixen verders naar eenige Plaatfert in de Middeiandlï Zee,: a) "z 2 laugs de Spaanfe Franfle en Icaliaanfe Kilden tot Livorno toec waar mede word te kennen gegeeven dat, die zig onder het gem. p Convoy zouden willen vervoegendes verzoekende, ter Secreta- S>« Ï'S rye van whlgem. Heeren Raaden alhierkonnen bekomefi.de, c S "S S f Rendevouz én Seynén van Verkenning van gemi. Üorlogfciiip. g 'Z e; utz Gifter i§ in Teffel aangekomen Jan Doelden van Lisbonde- nj d - TF-' welke den. 22 September in het Ooften van Kaap Pinifterre in 515-5 goeden ftaatgepraid heeft Jacob Teunis Root, van Livorno her- g-g; .„SP J waards komende Deze was toen reeds 94 dagen.op reis geweeft: 5 tf a? In tegendeel zvn in Zee geftcokcn Jan Hanfe Ree na Serilj^n ,SsJféZoii - - - - e fi >.au S G"3 fa c -3 •-S»! *a o.ÏÏ"S? 3 0-3 b o 5 .a n£ 2 SA C et S4: c X E - SS <u S .a e Sës M er*-! i; •- S c ■cv* ass «0 :<css 0> fi s 5Ü- 3 g O C 2 SA C a S| w 5 Theunis Hogaard na Bilboa-, en Foppe Mynders na Londen. L-5 Aan deze Spul zyn genaderd Jan Leeft Van Bourdeauz.deSelVe s o o d "v g is door de Engélfe Kaapers van meer dan 200 Kasjes Pruimedan- J£ ten beroofd geworden, en Piet. Luytjes van Topsham. 5 'f Men heelt hier Brieven waarin gemeld word nick, zy'hdeeen Stad in de UvkennaH;drie mylto van Oranje- burgte'n eenetnaal vernield hebben. S - JXU *L 9. •ckrde.Zv/ec.dr ie Trouppes de vermaarde Pnlfiïïiche Yzer-Gie:ery te Zeiie- .g g '-Dt TL,. 23 ÏO r*Z rt~z T: -M r.t c c a <v o to-D O 'Ëu tcV nd e cj 12 - ■(b i) '- lev <1> - y>A ws S g-g, s I-s: c 'O jstt-g. CO 'S SS o •-1 J3 -Cts CS' rt "rG T3 - C? -1 I-s O cs g y rt cie 2 «is s 8 0 t A <y «O V .C cl 'h Q o- 2 o 2 den van Haar Hocg-Mog. in Conferentie geweeftzynde gsreci- j Pk ,-S.<g picerd ën uitgeleide gedaan door den Baron Piek Heer van/ios ienenBrakel, en den Heer Trip Gedeputeerd ,n in hooggem. Vergadering wegens de Provinciën Gelderland en Groningen, w o>r^ K-; <v fD vp'Ai Tw - - tr-t TA p i> M Uj' W 'U rc -r* c JJ De gem. Baron Piek is naar eerllgeth. Provincie vertrokken'om n 2 a g den Land-Dagdie den 20 deZcr te Nymegen (laat geopend te Sfgj Jï 'A> 3 worden, byte woorieh. De Heer van Hellen, Minifter des Ko- *1*3 2 c, 2 -n- S S 1—W O fL° af ■- 2 o||2 >15, o lg rt den zekere WiLLlriVlG.USTVEEiN die eenBroodbaSker ge- jp z. u g 'weeft is, en tor. het einde zyus ieevens volkome Kennis en Ver»"1 4 s'a Se", 2 £4 s (land gehad heeft. -0^3- nings van P nu Hen die ecnExpreffe van zyn Hof heeft ontfan- gen, is met Heeren van de 'Regeoring in gefprek geweeft. w LEYDEN den .15 Oftober.' Dezer dagen is teSoeterwoude «3 5545 o ,g., in den ouderdom van 103 jaaren, 7 Maanden en 4 dagen overlee- - A 3 den zekere WILLEM OG-STVEEN, die een Broodbakker ge- ""b 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1