iHtyllttliHSf I*# M|Li£?rif|f NÓ |f$f |r - f- {iMUIfilil!i|||iiM||ii|FI! 11 |fIII!f I Ij5?.»lis3Is*°fi|«3 lljli.a '1. m r fii |ir=i- it in fuiiHii I it! i|!if isp- IPs mii I si mnisisgl fSilHii^u ft "iffv|iw«U- tïKï»sfi r«* -.«, a<3e-5?^ssr sr-s5ss*<gb «3^8g:s:owigsrs-gs-fr g. pf <4k ïTSTs-öS-S g"g 5.2 ?B-B§ Sï-Os o.g S s S ö- S '3 5 2,2 o<* ÏTSer^. ®i:;la4|lw ^WeSP 0 Z.» -- a ""SSo R K o-Kso ae a 2 H S" -T - c2.«»O<K,"*.,-^®5Q. (RV^^raML 53 5? ft. o»^S 5^.^S^.'-"o_r,2.<B.oi20u'lBoc1 tr-o 5 B 2 e.^ T Hv ?§fM ÜS^8 s g<5 S 8V4 8g>7g 6»ag-3 &f»>; fci»S8.8?3*8 ?#S g«" if SB w,f»«S£«(Sod^"2t a2™ r. O'^-oi'S MvC x'&0%ïe£b -^«r o C ^q.5 ^2.' "l' S O a u O* r£ c-^p B y* S r» r» o f> 1v W O 2 B 7 ?J* ?f B K 2 2 H S* 0 2 n 2* -/r «"^gg*ss|«s g a." S-sSftS «■«*;4j|&s§3-yf5-ftg.g5WffirSg?}-B •-Zya a U -9» »-• O B il A M n h CT- SP?« ^r^Öv^pa^ftg^g;-, 2 5 s 3 3<h<s sc<as ff-gr'&a s 8| s wg:s 3 s?« g g-° |--y? ?.Iifr||l'Bi*i' »l 'si |s5 If Iffsii? a «8 iiigilsi-lisi 11innus*irgHs.'iitiPitir |l|g"isjl.8f|r li!"4l3.f|f|r|s!»|lfö||ill! I I ?®3 SS-g-?S-f?r ?f S-P.ï.ïï'fw-* B oS ?-■•?*? rS P8 ®jt S»?? ?- $-2 wr* A. Rurgera, C; van Ophoven, J. Carftens, Anihren D. drs RUelies de JongeMakelaars ,zullen OpMiindagden October, s*s~ - vonds t«n 5 «urea, te Amfterdam in't O. Z. Htern Logement, vet kopen drie HUY2EN tn bonne Erven, teme»in em Kotf,Ri an- de eagelegenop dt hdek van de S'oofftergen O. Z. Agter'adrgwal en in dito Steeg breeder by Biijetten gemeld en's Maandefé en Gingsdags te rienzyndt inmiddtt;ooi ut't de handui°op- De Bewyzen van Eigendom ödti zullen vy f dagen voor/en op de VcrkOcp-'- dag's morgens ten Comptoire van den NottrlsJf.'/Mssrleagte zicnzyn en nader oaderrigtingb^degeitn. BfiURl»**g-ftfbeko»e»«» C. Pollen,O. Rebel en H. HógetValMakelaars zullen op Maardrgden 16 Oftober 175S te Amfterdani in 't©|dézytl«.ib#fen Lo^t ment» verkopen No. Iïea nieuw KCOPMANS-SUYSft aan de cp de Colveitiers Burgwal, he't tweede HWffbec dorcfen ds'ï Raamgragt; Nö. a.Een HUYSopdcKeyzersgragt.aande Oo(lzyde,tuffchtn deéiBinnen-Araftelen UlrcchtreR#«at; Nc. 3. Elo* HUYSopde Nleuwizyds Agterburgwal, ovrrdeWydefteeg Nö. 4. Esn I.UY3 Op de Rtguliersgragt, regt over de Amflli üërk i, 'v en No. 5. Een EOETSHUYS en STALL ING voor 5 Paarden in de JCèïkftrafcjj Noó'rdzyddtuffcht n de Vyzel- en Sp)ege3ftï«tca-k breeder by»Biljettenen nader ondeirigtlng by de gem. Makt laars. De Bt wyzeft va» Eigendom en V< il-Cópditiea 'zullesr'VicT «ep voor en op de.Verkoopd»g, 's morgens van 10 tot uwmefl, ten Cemptpire vaadeo Ndtaris H. van %Mb zttn zyn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1