W: ,.C^J A\ ï/jflV Mi rki 4 jt 'gi l,j s; LIT ©SB ft - lm N\i li ?ï«,lS h a s r>2.£ H>Ö.SfS2 L r* LO, *- w D-. (-, Maandagfc Courant-, rj-j k K O OfC «.SP B >MO VO.S B a S5«5.§ 6-4 g-g Sf. &M «4 an t 6i "w k s 2 w S w>^ 2 T3 K «5 - t1. v rn o ^3 *w e Sptó T; g Pt is s,È i-SS tï° ktj tn w top Ut opi aii :ni[ n» P O O L E N. AR.SCHAU den 31 Augufty. Gifter omtrent midder- higt heeft een Veld-J«ager, die den 27 dezer des avonds ten agt uuren door zyne K. H. den Prins Karei uithctRuffifch Leger bcrwsards afgevaardigd isde tyding gebragt van een zeer bloedige Bastilledie den spfen 26 dezer tuftchen dat Jaeger en bet Praiflifchc digt by Cuttrin is voorgevallenDit Gevent heeft op den et rftgtm. dag des og- teats ten tien uuren een begin génpomentoen de Koning van Prniffen den Aanval op de regter Vleugel van de Ruften zoo "dikwils en zoo hevig hècft tioen hervatten, dat dit Vleug J, "dewelke den Vyand reeds tw.-eraaal tot het deinzen gebragt "bak, Zig genoodzaakt zag te wyketi, en van de linker Vleugel ^afgefaeeden wierd: By die Retraite wierd dezelve doordris "Dorpengejaagd, en vermits men aldaardxisBruggensmoeit "Overtrekkendie egtèr door de Boeren waren afgebrand "raakten eenige Bataillous in een groot Moerasin het welke de "hooegem.PrinsendeGtneraalSt. Andrd ook veele van hua "volknevenseenigePaardtn verloeren hebben. Den vblgendenogtent vleiende Ruft": n wedeiom als Leeu- wen op hunnen Vyand aanen hadden het geluk van Op hunne "beurt denzelven te doen wykea en Terrain te winBfen. Een ieder kan ligt b rgrype/dat ditGevegt veel bloed gekeft "heeft: De Generaal F :rmer zelfs is gekwetft. De Generaal Vorft Luboroirsky word met meer andere Hoge Offi eieren ver- mift, ert de Gen rul Major van Tóttleben is, terwyl hy met den "Prins Kartl fprak, door het hoofd gefchootcn. DUITSLAND gR aangrenzende Rykïpj. BAREUTH den 3 September. Men verftast dat de Prins HENDRIK van Praiffen Fr'.ybtrg, Dippoldiswalda en Pirna heeft verlaaten, en nn tuftchen Maxen cn Zcdliff csnapeerd, maar in 't kort na KeffeldorfFzal trekken. De Ryks-Arméedie in verfcheid* Corpfeu verdeeld wasis nn onder het gebied van den Prins van Tveebruggea in één Corps vergaderd en vyftig duizend Man fterkwaar tegen die van den Prins HENDRIK, het Garnizoen van Dresden daarby .gereekesd, ten hoogden twintig duizend Man bedraagt. HAMBURG den 12 September. VolgenaricjongftcBcrigten nit Saxen was de Koning van Pruiftca met bet Corps van den Markgraaf Karei't Welk nit Silezien gekomen isveteenigd en B touweergifterofgiftermeteeu Armée van omtrent veertig dui zend Man zig by Dresden bevinden. De Ooftenryif. en Ryks- Armée hebben tegen de Veiling Sonnefteia reeds drie Battcryen let aaugelegt gehadmaar uovoornaamfte daar van is door de Prnis- fifcben overhoop gefchootcn -dewelke ook een Ooftenrykfc Schip-Brug niet verre van Pirna vernield hebben V R A N K R Y K. PARYS den 11 September. De Engelfen brengen nu de Kus te? ved dit Ryk aan verfchri-Je kanten mser en meer in onruft want zy hebben niet alleen den 4 dezer Maand by Dinar, leggen de drie mylen van St. M ALO, virr duizend bfan, maar ook eeni- ge dagen te voorenby la C/cm; in Prover ce niet verre van Tou- 1 on, ceh vrv talcyker Corps atn laöd gezet. ZyneMajt.'heeft dea Prefid-ntden Heer i'Ormtpnbriioemd, om de Vacatie-Kamer van h;t Pajkmtutte houdeu. NEDERLAND E N- AMSTERDAM den 16 September. Gifter is ondereen gunfti- geWiod uit T flel in Zee geftookrn het Convoy nadeMidde- j0', hedfe Zee met het Oorlogfchip de AM.* ZONF,, Kapt. Roemer Vlak; als mede het Convoy naKadix met het Oorlogfchip het ZEEPAARD, Kspt. DirkHsrtog, onder dezelve bevinden zig Hans Rave na Smirna verfchcideSchtpen na de Strut «na. Ook zyn uitTcffei vertrokken Chr. Nicuenburg, Chr. Ruel en iiooy Lauri-, na Kuraflau Corn. Jandrop. Div. Speet, Tan Atidr. StuiverMart. EggersSalom. Dill en Jan Schram na'St. EuftachiusAnke Valkenburg, Benj. Strmske. J. Paul. Bakker, Hetidr. IzcnzceJan Koolhof, Corn. Spruyt, Kl.deBoe'r, en P. j ScbtlfisalienaSurlnamra, nevens cenise na Vrankryk. In Te (Tol is te rng gekomen het Oorlogfchip MAARSEN Kapt. Jaa Biskes van zyne Kruistogt om de Noord, en voor pi Outs is. zoo men zegt, het Oorlogfch'p HAARLEM ME - iet KOUT, Kapt. Jacob de Wildeook vsn zyne Krnintogt&C. Met het Schip w.Tk van Traequebar te Koppenhagen t'car- 4b rivserd is, hebbest ds Ed. Heeren lUwindhrbbets der O. I. Cotnp. alhier Brieven van de KAAP it Coeds Hoep in data 11 Mey, id JP'ringEmeldword "datopdeRhedcvaodicKAAPzyngear- inj „ri'v:erd.den5Mcy hct.Scbip LANGEWYK, dcn7MeyLY- tif COGHTONbelde van de Kamers van het Naprder-Kwartier na Idt i.Katmvj*RENSWOUDE r.a China en den 9 dito VUKT- LUST na Ceylon, btide voor doie Kam rr: Deze Schepen wa ren te St. jag0 aangeweeft osri Ververfine in tentemencn ^hadden van daar tyding gebragt dat,te PortoPrayenopSt. Jago taf „r'ïren aangekomei» den 7 Febr. GIESENBURGoaC T1on, Ift „df SFebr. DE BATAVIER na Batavia, enden loFebr.VEL- SEN pa Chin*alle drie van dtze Kamer. w.Te Rig* waren gearriveerd P. Gitper, W. Calf. J.M.Blom, fit' fdbr.Pietors. Sjoert Thomas, Ocite Janfz, A. en H. Tymcnsea jjl J- J. Blomalle van hierH. Tadfen vsn HimbnrgP. Fredriks 'Jil fl!dt Crooswyk, P. Erikfon van Karelskroon M»df. Balen van eS l!n*bolm, Anna Hobbes, Matb. CrrelszSikke JentiesenKoe- i r ifkohskiitVrankryk', Sim. AndrenwivanM m 1; teKuras- Ma SmitV,n ^'er'CD teSf' EuftachiasD. RidderBernhofvin iRi JeBajonne w»sgearriveerd J. Fvkrs ei>D. Corntlisvm S«da; rCl Tu ';ni A,lge Fokkes van Petersburg; te Cioonftsdt Thomas ^.n,fJ- N.Mitfcheifenen H. Johanf-nVsn Lubcken Tiele «uis TieltKun van Hamburg; te StOkholm J. H. Viffer van hier, ec rit tol sin Zii tui Ui rji >0! o« ro' pi E. Hultman vsn koppenhagen, k, Krafr van t'inieh, And. 'Vier- ,'„-S t e.S ftroom, cnNic.Fr.PaxsvanSt. Ubes; teLubekH. Goffel, en £a Barth. Scharfeebetg vzr. Petersburgw55ke iaatfte op de fccogte S k -1 vanRoftok gezien had ds Schepen van J.P. Brand en Joh.Fryd y 9 <2 land,ook van Petersburg na Lubek gaande; te Ktrelskroon Joch. na Fr. Boitg; te^Straalfund L. Arwidfon vu- Petersburgötc B i? ^OSvS*'55^ kS E I •O S bi) W Den 5 S.pï. wss-het Engels Convoy uit ruim v ettig Koop- -h o J"'» In hl V s= vaiarders van die Natie bïftaande onder geleide van twee Dor- gp 5 S ï?1§"a lig-Schcpec uit dcSund in ZfC gcitoökcnby het welke zig nég érnige Schepen uit Noorwegen enz. zonden vervoegen. È5 g ,k a W c 8) O' -J» h -«•ë O, ben van Hamburg te Archangel retrriverd zyn. f; a A g -^5 a j» HELLEVOETSLÜIS den id September. Dtzen ogteht U al- 1-5 g hier aangekomen PieterPaulfe van Bergen ia Noorweeen; daar-, tegen zyn gifter namiddag twee en dezen ogtent twaalf Schepen as [i m 'S-J15 "t! g onder geleide van's Lands Öorlojfcbip DE ÓRANJÈ-ZAAL in Zee geftooken darr onder Jan St&Venaar na Snrinathenw "S S 'st;RAVENHAGE den 17 September. De Heeren Stsaten j; van Holland en Weft-Fricsland zyn Vrydsg gefcheidcnenzal-43 len WoensdM hunne Ordinsrir. Vergadering aanvangen; De 1 ---- - - -t- 5 s 2 L.oiïEsgi löpi - - -*l> 'S - V" S SS tj g Gmfd'Affry, Minifter Plenipotentiaris des Konings vin Vrank- S tl a E 5 ryken de Heer de Cheuflesextr. Envoyë des Konings van eet D »enmarken,hehbeh ieder met Heeren v»n de Regceringgéconr g is! .2 Sc S fercerd. Vrydag is alhier na een korte Ziekte overlteden de Wel PT.2 „a*L ^'■3 Ed^G-ftr.Heer en Mr.Pieier Changnión, Ordinaris Raad in S g'J.C «f® u g-ip denRaadeenLeenhnve vacBrabtnd en Lande van Overihaaze. '22-ï ï-STvo Van de BATAILLEdcW:lke den 25 Auguftv bv Cuftrin is T p 3 i 2 ÓS n ^2 'S voorgevallenziet mro nu het volgende VERHAALgedag di H g "5 -S 5 fc 5 te«k nd Demm in de NIEUWE MARK den 27 AuguftyS 'e I 3 7 g o' 5 "POen des Konings Leger drn 24 by Dermitztl ftonddeed dc u "3, 2 g; B^vs^'S Generaal Firmer de regter Vleugel vanzyne ArméevanCu- H j S 5 m J® ftrin naar het Dorp Ziekeren de linker sa 'Qumfchen te rug 3 g 2 .S trekken: Des ogtetsts tuftchen evfee en drie uure a trok hst Pruif: oa £0 43 t4 fifch Leger over de kleifee Rivirrpst y.-rvolgms door het Bofch w g g c vanMatfinenh:tDorpBaz.-lototaanZorndorft",alwa'rtnendeng Sp gjg S Vyand in'tgezigt kreeg en kans zag om hem van ter zyde aan te g '2>H -5 F S. taften: Ook wierd terftöud door onze Generaals bet bevel tot ft) jn\ den Aanval gegeeventn hoope dat de Vyaad daar door In wan- 2 2 order raaken znuwmasrzy vondtn zig bedrooge»wanr het Voordeel, 't welk de Vyand tenopzigtevan zyneGefteldheid miffen morftwierd door het getal van zyne Troupfes vergoed, cn aizoo hy geen rnimte had om zig uit ts breiden vonden wy zyne Arméc in vier Linien gtffchaarddewelke vut alle kanten tegenftand boodenengelykals van Grfchut en Friefte Ruiters omcingeld warenHaaf linkr r VDugel wierd dóór Ir t Dorp Zie* S kcrgedckt,vobrbyh^rweIked«Ruitfrygefchaardftnnd. o Dc Prins Maurits commandeerde onder deft Koning de eerft Liniedc Lt. Generaal ManttufFel de linker Vleugel van het 45 Ik Voetvolk, en de Generaal Seidlitz de Ruitery van de laatftgem. Vleugel. Hit Voetvolk beron de Attaque van het Dorpouder g« het losbranden van dertig Stukken Ksrton zet- cn twan'-f Peeasrso KortdaarnaavbrceerdeeenBriga-ie van caooPruifiifcheGrani- *2 diers Of^der'ecn g? daurig Vuur, om dat Dorp ftormender hand te g '3 vermeeftrr;nNi tién uuren zag men, dat de Vyanlen hunne -a g Artillery gereed maakten om tn mg tswyken, maar eensklaps w deinsde de voorn.Brigade,zonder dat men dc rede daarvan wift, terug.eBkondenietdanmetvielmoeiteopdenafftandvandui- E S zend Schreden weder by een gebragt wordenDit Voorral ver- oOrzaakte ren merkelyke Opening zoo tuftchen de Ruisery als hetVoctvolk, en dc F!s ok van de laatftgcm. was daardoor zoo g'J goed als geheel bloot geftf l d. <S By gduk verzuimde de vyandlyke Ruitery dat voordëeligtyd- ftip om tegen de onz n in te dringen, en de Généraal Seidlitz o-^ vond middel om, niet tegenftaaede de Grond aldaar metee* g> meenigte Mo*r>ft.;n doorfneeden is, met de Ruitery te naderen. m Ook deed de Koning ten eerften de Regimenten van Bruns>vyk-S Bcvefn, Kalkftein en Prins van Pruiffen nevens twee Baraiilons na dioc k.:nt trekken térwvl vyf Efquadrons Dr^onders van -g Czetteritz, vyf EfquadronsG -ndarmesendrit Efquadrons Gar- Sj a dea dn Corps den AsnvaJ c u den middts hervat wierd 8 2 tCé*.S l i, c .a ia 'VOnjS B - "U «3 S|#|l g -f-as ëeg 4? 23 -j a f S-* «1 S5 85 «'55 o S "S 'S S S 923 o£Ct4_rss'<3 «S pO-a a "K 0S.2 ti "Srt B-Sns^, w ^sCÏ"ïq~ |aCS-5|S,S,g B"3 M Xe* i? - fr5 *3 J" rn' fa W o a_n r,o.2 o - o "O o u Corps den Aanval zondcis osderftttinen dewelke tegen jS aiddie hervat wierdals wanneer de Generaal Seidlitzna ca dt- P. ufflfch- Rnitrry ovrrboop geworpen tehibb ,den Vyand f zoo wel van pis in de Fist'k visl ,dathet voorn. Dorp Zickerae- vensdeKrygs-KasendeBatrge. rgter hetzelve Kaandenaeen ff hardnekkig g«vegtbemagtigd wierd. '4 - In weerwil van de waa-erderwaarin zig derrgter Vleurél a vandeRuflifcheArmée bevond, wiid-dezs nog.ans.hrtSlag-.g-g veld nist ruimen, 't geen dan geleegenheid tot een verfchrikke-1^ lykBio.-rdlitd safHet Verlies.tan de Ruflifchs zyde was onge- 2 meen groot, maar van deonzezter maarig: Het Slagveld was J5® metvyffienduizer-d Man var, henbed'kt; ondtrtuiTchcn vrree- S ®f O. in .0 t3 W £3 tx-g ca sjmW f>p^ et S 3 ,5^ -55 v 5 P A -g E 'M t 0 b st! CJ« ff C7 M *£i fv et? "2 p-o «S 9 s Cl. c S «oö o o K ^„ts "X N R( eSeM PO .-p o! E»2 R'-g^ r" éng-S if PA nirden zig d: oveiblyff tien van <L» gaw. regter Vleugel met de c e }»SS 8T ïf-o m Jf linkrr cn het Corps de Referve by h?t Dorp Qumfchen,'t w Ik 2 ».£°5 J3 0 tot em tweede Sla zranlei ling gaf, di: sis onder ccn hagelbay g er- fc van Kogtla 'n nr gtan van de Z m tr deOvrmaj.tvacden Vv-ndhi-m veel meert-tVerlies, mnajr v g'g.o^ c stlfnfcSyn rouw een i.cer grringgsi.al van rJt Rnffircbc Armée 2 oH g g< «1 5 g. ontfoantzya. indien van hunoe Geit' raij* niet lihet-f cue der g g befte Lege r-Beud-n de regter Vi.ugel van onz: Armée wasko-g" wgn* g >z men'aanval! t»: Iletgrnótfte ged»elte van zyn Volk wierd wel g ef gevsvgchgeao->m--n; maar indtentoftch'n-tvii eo pefluuretsde S g g d-iii tisjt vond het Ovetblyffcl van;-betRuftlfcbVó"t bik gelee- w genheidom zig wtde oFeti ge C -rpfen op ren ni u we STand:.§ o g Sa ^"2 3 napedenophetSltgveld. 0 J 5 g®-af plaatstevrrecnigen: Wyoyern<_ Gifter wierd deksporrade.vgende Vyandenhérvats die de zelve den geheel;n dag uiihitlden. Pi Ó3rO E O -s it -O ts CJ U«aeo p <0 li tv j VM r> I pt 11 X a Rif -5 Z 5 i b0"* itS t S u t, 5 1? w V nn -v.» sa k 0(1 ofil ve tli et« ïyt ede tetl Jol ■ei N. No ftt wj tLO tvain .-T1 TCotai ■- k A-a n/Ta - Asv/T/aff. iv^IaIJI.. --..m a-m a C1 tH O 1* S tJJt f*4 aM oite w - v.. - PS - x. *i Z U Wt) >7 M Vi g «"S<B3 o 5 3 s*"-4»^ - T| r LWIIlZif VJt.£il^U4UlriUn\.T >IU«IIUvi>t.UUUVttiajU4Cl>JUV va»a era- Kj ri»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1