TB SE R1 D' fi fit Bt< 52 A". J? 5*' 'mjMm t U B M 109 g Maandagfc Cöórant. r- w'J, T3 41 3 o'Q N S c cD o °-c0 c »«ra w -St» o~»y*a 2 c ,a r-sw •a 1-1 3a w>w-> rj v a H-%5* s.-S-S ^2 „•a t-w*3 r«-a G> X -2 O J>e e Eajfo l|> Ma S.B'fcjsïgi ,2-g O'- ag p-tï: 7T 4 Vt - -CO -iA D-_, -»t tó r?-> "-tfs *:*a buj pz; DÜiTSLAND en aangrenzende Rykin. ERLYN den a September. De Voordeden vin de O ve r- wisniog, dewelke den 25 Iaatftleeden op de Ruften be haald Is, worden van dag tot dag grooter: Het getal der veroverde Stukken Kanon beloopt redds honderd en drie en dat van de Vaandels zeven en twintigDe Krygsgevangenttn 't wiarvandemenigtefteedsaa-igrociddoordie,waarvan zig de t Cpjezeetenen bier en daar meeftermsaken ,zya reeds over de tweeduizendwaar ondër meer din ugtig Officiers zyn, van de- e Welke men etrftdiaf» een fpècifiquaLyil bekend zal mtaken: jDe Krygsgevaagine Gentraals-Peifoonea zyB de Ut, Généraals vmCzcrnichewenSoltikow, ea de Generaal Majors van Man- nUtuffcl, van Tiefenbaufen en van Sievere: Hierbykoiaennog 2. de Colonels Fullcrtcn en de Prins van Sulknwsky. De Generaal j. *b thtf Braun bevind zig onder de vermiften, zbo dat dezelve met verfcheide anders Generaals zalgtfnenveldzyn. a De Rnffifche Generaals Romanzo w en Stoffel, al» mede de Co- ,t lonel Cheffney,die met een byzonder Corps by Schwedc,König«- berg en Stargard in Pommeren waren, zyn den volgenden dag r gig in alle fpoed by de wykende HoofJ-Arurfe gaan vervoegen (t doch men kan van dezelve getuigen dat zy door hunne Krygstugt et ten hoogden hebben uitgemunt boven andere van hunne Land- 1 r geaootea, die de beklaaglykfte Voetftappea van barbaarsheid in den omtrek van Cuflrbn gelasten hebben. ,a Terwyl de Koning met de Ruffcn bezig was is de Ooftenrykfe le Generaal Laudohn met een fttrk Corps in de uitsrfte baad de ,e Mark Brandenburg komen naderen: Zyn Volk was reeds op de Grenzen daar alles geplunderd en onder contributie gedeld a. wierdtoen hetzelve eensklaps op de aannaderisg van een Corps't welk terdond na dn Bataille afgezonden isheeft moe- lente rug wyken, zynde eergider een Lieutenant co 34 Ooftcn- f. rykfj Huffaircn te Beeskow opgeligt. De Zweeden hebben tot nog toe geen Progreffen in Pommeren j jedaan,en zynpogin de nabifurfchap vanAnclam. De Prins Hendrik heeft den 21 Anguftyzyn Hoofd-Kwartier te Gros-Sedlitz gehaden alfchoen zyne Armée tegenwoordig zoo 'goed als van alle kanten door Vyjnlea omringd iskannen deze evenwel nog niets vangewigt tegen hf m uitvoeren. HAMBURGden 5 Septemb r. Volgens de jongde Brieven van Berlyn"zyn de meefte Trouppesmet dewelke de Koning ."tiitSilezien na Cuflrin gekomen wasreeds tien s&Auguily ^"door Frankfort aan den Oder na de Lanfltt gcaurfcheerdAl W"h-t Geld't welk men vandeRuffen tot buit gek'eegenbad, "was onder deSoldaatcnuitgedeeld tot opeen zekereSornme, '"dewelke door zyne Pruiffifche Sïajt. teroaderdcunhgc van de vt'\gelukkige Inwoonders teCu'lri-a bedeind is. De Ruffem trekken langs de Netze vmort na Poolen, en hebben zter vetle "'"Bagage-Wagens indeMoeraffen moeienagterlaaten. b; V R A N K R Y K. PARA'S den 4 Septembtr. Alhoew sl het Hof tot nog te* niet lea heeft doen bekend lasakendat de l^egelfen de Veiling LOUIS- E,BOURG in Avttrha bemsgtigd hebbea, word egter daaraan niet ^.metr g:twyff ld, cn dit verties zalonsMinifteriovtipiigten voortaan fchikkin®en te Hiaakeowasr door ïncndlcnaleél lal kunten herllcllen te ttiéer otn dstde Oadcrdaanefi des Ko !csBia;s meer dan re welbifeffsn dat zyne Majt. by dc tegen woor- Pii.üigtt-efteidhtid-derZiaken geen honorablen Vrede zouwkun- rtaenflnitea, en zy met leedweezen zouden rien datten Vtrge- Tt.lykgetroffen wit-rd'twclkniet dan zeer nadcellg voorhunnen X, Koophandelzou w kunnen weeztn. 4i- Vermits nu hst Hof volkomen van dit algemeen gevoelen der rB: Nuie kennis heeftis hetzelve daardoo* aangemoïdigd om by verfcheide EDICTEN nieuwe IMPOSTEN nit te fchrjVt n ik mde Verkiezing der bekwaamfte en minllirokkcnde Lallen ,,jf «ta het Parlement ovt r te laatea. A Dsbeileeding dér Sommen, welke msn door die nieuwe lm-, peftan ligtenzsl is nu het vooraaamftejOnderwerp derRaadpl .- fiagen van het Mioifterie, en men is in 't algemeen van gedagtc n ;Sil dstiadien men een goed gedeelte vsn dezelve tot de Mirint gc- m. brniken wil, deze In Ykortdoorde Ilteran d^Mafliac en leNor- ,,t ia»ntdeMoefi(ïlewelke, zedertdatde Hccrde M^chiuli jndes ml Kooitigs Ongenade vervallen is, het Bellier vaa het Departement jd der Marine hebben') herlteld z»l worden, te mrer om dat deze Hteren herhaalde Vertoogen hrbbeii redstn dat aan hén een rke Vt1 Fonds,'t welk van de Finantie onafaankclykis ,toihtrllel- mt hog vad de Mariaemogt worden tóegeftaan. oj., Byaldien aan de beide voorn. Heeren dit hunregtmaatl» Ver- 0 Zoek word ingewilligd - zullen de Za'kan in 't kort van gedaante vtriadéren; want zy hebban reeds bsvcl naBREST afgevatr- digd, om aldaar zeven Oorlogfcbepen en vier Fregatten uit te ut tuften, te weeten,Pff«»eren Couragtitx, beide van 74St.K«uon •rs■y°V> y»iUaHt, U Vrotbès en P/ttbi If, alle vier van 64 St.Kinoa iA»fUm van 54U Ztplir Van 34UrSyrenola FUür it Lys :s la Sau- lBi Mf»,alle drie van 30 St. Kanon van welke Scbjptnbetajrjïfsm. rs door den Heer de Roquéfeuille.het iwmie door den He er de Cou- ws. fjges, het ierie doof den Heer de Choifcnilbet »(Wj door den ReerdeRicufhet vyfit doop den Hear Fouqn*t, hctzariidoof ;ft! ""HstrClavanx, het zttnndt door dec Heer dc Majmi r^bet bo-W^» door den Heer deTernay, httmginit door den Hoer Dumas, het limit dóór dca Heerd*Oify en't elfdt door den Heer de GraiT ff, Itcommandeerd zal Worden, om naar America te zéilca. gi- 1'AR.VS den 4 September. Dc Preltaten van do Provinric tan- fu",,c9Zynin de voorlctde Maand te Ttulovfi, Hooflila i van de J'^ Frovincfe«rergaderd gcweellom do Gedeputeerden je 't, 1, „iez*B> dewtïkeln de aanflasnde maand Oftobcrdegeneraa- dié'P Y*W'deiing van de Geellclykheidalhi«r^ull?nbywoooen, nt' ttffens hrLhennitgenoomen dat die Gedc-putacriier ii*. «^ÏNihwsdenWeifthca tUT3 I. Efe te rug ontbieding van den Aartsbiffchóp VanParysen o van den BiffcHo^vat St. Pons. II. De Vryheid voor de SORBQNNEom Leerftukkendie- a, ,K-a bekwaam zyn otn de tcgecwooidige Dwaaüngcutcbeftryden, te ondcrwyzec en Baande te houden. «'id III. Dat de Koning he türavw vaa wyien dénPaus EENEDIC-'g o "£.y TUS XIV. ic int woord op den Brief derGeeftslykeVergi.de- m q o r- e e, :a ringin't Jaar 1755 wil doen uitvoeren, als mede zyae Vcrjlaa ringen van den 2 September 1754, en van den 10 December 1756 ^ijDg a intrekken, off guaftig vcor de Kerk uitleggen wil. o1^ w IV. Dat de G«lt putterd.'B zullen piotcftacreo tegen alle On- g deraeemingeo der Parlementen ten opzigte van de CONS T1TU- K w. M TIE UtigtnituTw W«1 in v byzonder fgen bet Arreft van 't Par- h 2 .SlS lement van Parys ia dato 18 April 1754 overalr, Sacramenten.-3 S V. Dat zy zullen eifchea ds K -unisneeming oaatrent de be- N oé S "g weegredenca van de Sentcniie, dewelke ten voordeele van da és - a -g ik °®C -O «N v:g RW 3 X «.W H O w o fa g o S u H'X v W >-3 g" m »r O o 'Ifw S"f '■S|g5SS s 'S R a c ffg s NJÜ -o Geellelyke Dogters 1 de Vobrftad^t. Marcean tegen de Oraón- -ï S nastisvanden AambiflchopvanParjsgtgeevenis. En SH'O viz-]in toritdc Niet dan..- -n---t.s„o - s - de Abt J» Ca fanzynde Groot-Vicaris van Touloufe geduurende O het openftaan van den Biffchoppelyken Zetel, hebben zig tégen g g dit Befloit aangekant i By ilika nu in de Vergaderingen van ds O 8 B overige Proviscien diergclyk Beflnit genooraen word, moetK^ «K a S men met ïede vreezen dat door de aanftsande generaale Verga- 0 gPSw^vs w-§ dering der Geeftelykbcid alhier dc Kerken-Vrede ap nienwa 2 S -|f vexftoord zal worden &c. r-> SjQ - «3 8 N e.D E R L A N D E N. AMSTERDAM den 9September. Gifter kwamen in Teffel g> g J g S binnen Piet. Harm. Sluytèr van St. EuftachiU8, van waar dezelve qJ o &JS g*3 ihgszelfchapvtnObb*Schaa|en,enCorn.Berkhoutden I2julyg u u W isinZeegeftookeu zynd - op de hoogte vsn de VlaamfsEilin-g s S o E g. mas Cattenach, br ide vsn hier. ^"3 fïj aÖ»<^ 8 Voorfaas vanTclfel isgePsderdJ. JinffeBooa van Jamaica, u>^ alwaar dezelve opgebrsgczyn Laading geconfisqueerdmaar het Sebip vry gegeeveni»: Evs-cwel ha.'de Schipper niet uio- 1 gen vf rtrekkeneerby voorzynSchipbadBoritgrfteld.alzoode Kaapertepenhrt Von»i»hadgfappelle- rd(gf/y4 ittioleji'ctCoü- ratitNo. góitgnneM-') De voorn. Xapt3oon beeft aan zyb Boord l g 5 S alsPairagiersdeHollandfekapii-cins,welkfrScheprntisJ<msi-a g caopgebragteametdeLaadicgvoorgpedePrysvcrkhardzyn, S "gco tfwtettifjzc. Keetel, Jac. Haak, (tc. Leeft, Nanning Cornells en g o g -a Johannes Ehlers, alle vyfalhiert'huishoorcnde. jj Volgens d« laatlle Brieven uitEngtland was te Portsmouth op- a g gebragt hst Schip de Memvia, Kapt. J. Jonkcrvsn CettcnaRor- 2^ 6 c terd»m,als mede eco Hollands Efn-Maft-Hotfor,gevoerd by Kapt. o Wartelaar v*o Rotterdcm na Lisbon gedeftineerdficc. Te Port iport was gearriveerd 01. Lundgreen van Stokholm; «j-je o S.g te KnniugtbergenG.'rritDirks van Koppenhagen; iJideCroos-. «t? a g S - wyk J.Will. Lap van hier y e Orient Able Annèa van Petersburg; Jj-» te HamburgP*t. Mabler, Th.Gtelsen Kspt. Edwsrds.alledrie- van Londen, Th. Harthorn van Filadelfia, Kapt. TornhilJrm. S a g en Dixotf, alle drie van HullHead. Hsrmfcn van Rnscoff, Bar. «^,2 Rafche, cb P.Sipkct V3n Bourdt auXjAry vander Hcrfs van Mor--*1 o c! laix G- Aid. Groot, II. Chr. Mauwen Hieron. Bar holHolft vin 5*5 Archangel, lac. JatifT; met:3 en 1 halve V.15SQ,en H. R.Schol jüj^© M /-V.- -Ll .i.A. 1 S 1. '1/1Tl T,l.» tU r u 2 S?aS «no tn n c O aX2 g<3 ZS "OtlX m 'IS ö*»- e 3. w o K' 2 «:„"S O w <2* 50 *^5 lag N Igl? S ax |o ed^-0 Bitlt O© 2 43 met 58On.Robbtüfp k',btideuitGroenl»ad, P- Metfe.Teton. g a<o m - r, -» .i 1 -n n *t»l. a r. 1' C- P* '—f O R otlofs en Rynd. itdiaap; als medete Bergen Bar. Nicolaas, g -ö.i r IT PAh«a I.UiArm.« niV» Ï»X«ilATt*»» kt'of Ci.k Ta», QTsi Ti 1» 9* T* V* H CoêxtHobermsn, eeDzV. Marcns,,si1evau hier,Syb. Jta(e,D. -S '3 g Cool, e« Kl. Paulüi» art* drie van Lisbon,- Joha'ttHend. vandcr «f»^3 2 gs AL".- A. fl.K.."**1 Can^.cX H 2 ss 3 ObevanSt. Manen, Card. Holterman vanElbing, K'. Schulkeu B t^'ss M van Hamburg, en Wiife J[ij» Te nitVrtnkryk; te LubekJ. Jacob o '".fl »-5o^ A «SM - 3S M fc u 2 wö -W--55 x.ycü o «5 5?.a R..2S uü Kruger van Bourdeaux; teWiodonwRotnke F - kes van Libonw; Jfots»; teDattzigBr. "fltrrr-» v*« Atblburg; ti GeffeJen 01- Abige vaa g o \-£ g p.« 3 hier: en te Londen D. Tiede«aacn J.Klit kert vanhier. g SS g Tc P .-tersburg zyn a ang k omèn P. Nieubnif eu H. Joch. Vo- jg 'is S3 aS 2<* ic i-.rcrsuii/g ^yn zspf«onui r. isueuoutg eu n.-juvo, 5. 8 gelzang vén Stokboltn e» J. Rasley van Reveldaar tegen wa- -ü - rtn vertroLbesKI.P.Wynb rgh rwaarde, Jac.ToodettaLubtk, ij Jcr-M ls na Lotrde", H Rufch en Hclnrig Smit na Koppenhaf. 2= -a g g >.<u£ Ltibeit Itg ze lig II rikPieters Hoü-rop ntBo>fdcapx; tej^j Sa Hamburg S»pe Jaafz na D-.ntzigi 'te R.onënGerritBootesharT w.«-3 5,° 2 S wa»rdsen te Bergen SegerHaimer-sPrintn» d: Ooft-Zee. q Q f3 Z o Al Te Ofteutie is gearriveerd een Vx-T rv*o Yslandm t iöLaft 5 a S S w-0^'ir Vis; d-n 5dezer te VliffingenCora. CoMer metijep 1 h Ive V, gS'Ö» o van 8p h pa V«tcn Spgk uit Gr»- nl»* ddez.ilve ludop ApCr.*?- a S A a,34Mia.Noardcrbr edfë en 7 Gp;3<5Min. lengteio».ocdëa S-5 - o~ "RENmerk lyk te verft srkesen vat vier Schepen met Artii- B vg «.*5» 5 5 a "lsry enz. d rw-ards zuBeng»zoaden worden. TJ 44 u"2 "9 'sGRAVENHAGE den xo Stpttmb-r. De HecrenSrwtcp g Bo 2^-5 5 van Holland eu Wcft-Frieslsnd zyu giflt.r vergaderd esuuik.n n e« gëig DinrsdagiunneD iib-tatien vervolgen. D- Heerep Gedepa- -Sjg.3»J 5 §<Ï3 voyd de» Koniogs v^n Groot-Bt'ttaani' n als, Krurvo.il vaa 'f vo S Bruaswyk - Lunenburghehb'i met den Pre&dent van Htar öE- ci^ «>'3 *t Hod?-Mo«-.?ccorff.rr rd. KiüCcunci van.tflüdefi kómcade S g«3 is u* Duittliua vertrokken. 4s°^>

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1