LiYDSE lzis'l >•-.& Ifliis A*. 17) NEDERLANDEN. 11 W i i Maandagfe Cöürant. fa M O -vn j- '««A* w a ««-Ï3 te *- >.-a D E E N M A R K E N. KOPPENHAGEN dtn 16 Augufty. De vereeni^de Ruffi- fcheen Zweedfe Vjootisoa asnigen tyd op dc hoogte van Dtagoe vertoefd te hebbenonder ze il gegaan otn tuffcben Gothland en Bofnholm te kruiden. Deze Vloot, die door don Admir,aal Nifchukoff, den Vice-Admiraal Polans- ky, cn ds Schouten by nsgt Lapuchi* en Mardwiaotzjecona- jnandeerd word beftaat uit 17 Ruffifche Schepen van Linies daar onder dén van 88, ééa van 84ééa via,8o,elf van 66 en drie van 54, als mede uit vier Fnsgtttou, elk vat3aSr.K*nöhéén Bran at r en drie Bombardeer-GaJjdoteo.Wytl -ia uit vyf Zwted- U van Liniewaar van één 74iwe-t 64, één 6a en één 54 it. Ka non voeid; Daarenboven nog uit twee Fregatten ieder van 32, als mede één van 24 St. Kanos, nevfns een Advya-Sloep. DUITSLAND cn aangrenzende Ryken. MAGDEBURG den 19 Augufty. Mets mcend hiqj pofiuve ty- ding te hebben, "dit dn Koning onzeSau,erainden 14dezer "Maand nevens een groot Corps Trouppes zigmetdeArmée van dten Graaf van Dohna, dewelke zedert een geruimerötyd de "b:wtegingen van hetRufüfch Leger in 'toog gehouden heeft, werkelyk heeft vereenigd. "D;n 15 en 16 dezer Maand hebben de Ruften da Stad CU- "STRIN geweldig g bombardeerden daar door ongemeen "veel febade in dezelve veroorzaakt: Tellens hebbenzyden Commandant gcfommeerd om die Plaats over te geeven onder '"bedreiging, dat zy anderftats alles te vuur en te zwaafd ver- woeden, ja zelfs dc Kinderen niet vcrfchootjen zonden. .."Wattan^elaDgd de Zweedfe Trouppesweet men voor het "tegenwoordige van hen niet andersals dat zy zig den Jj dezer Maand te Ohiber en verders in dit nabuurfchip op de Grenzen vin dNieuwe Mark Brandenburg bevonden hebben. HAMBURG den 22 Augufty. H tis nu zekér, dat het Koning- ryk Bohec men door de Pruiflifehe Trouppes in '1 geheel ge ruimd is, en 4&t de Keyzerlykc VcldmaarfchalkGra-.fvanDtunmet zyn Leger méér én meer het Kfurvorrtendonl Saxen naderd. "Zedert ruim agtdagén kruifleo hier voor de Elbe elf Engei- fche Oorlogfchepenonder voorgecven om de Vaart op de Wtef-r tebeveiligfen, zynde één van dezelve reeds tot voor "Sude gekomen. "AindezeSta Izyn behalven verfchiide Schepen van Am- fterdam,BourdeauXe«z. aangekom - n, Ricw. Piétersmet I Vit 12 Q.enRHw. Jacbbimet 1 halve Vis 20 Q'i, uit Groenland, Saps Jansz. van Lisbon-, Jan Abrahams van Rotterdam. GROOT-BRITTANNIEN LONDEN den 19 Augufty. Dezen ogtent zyn twee Officieren bier aangekomenmet Brieven v*o denLt. Got. Blighen Kapt. Howegedagtetkeod Cherbourg den 16en 17 Augufty, behelzende "Ditzyue M j r*Trouppesna de kom, de Hoofden en de lla- ven van CHERBOURG voórs. g; fl e gtsis méde alle de Batt> ryenPortenMagszytsen eo Provifien zoo aldaar als langs de "Kuft vernield te h bben, zondtr eenige de mizftttcgenkan- "ting weder zyn aan Boord gegaan om den verderen Inhoud vin éynr Ma jts.IsiJrrftietj ter uitvoer «brengen; Al» mede "dat zy 22 Stukksn Metaal-Kanon ets twee Mimic Mattieren naar Engeland gezonden, en 173 Stukken Yzer Kaaohnevens '"rfrVMortiereu vernield hebben. LONDEN der. 22 Augufty. heden heeft het Hof et nBti f van depMajor-Generitl Abetcrembj doen publicreren; Dezelve i» gèrjagteekend in 'tCA.WP tc Lake George den 12 July, en bebtlsd: "Dat die Generaalna dat de Arti'l ry enz. den 4 July op 135 "Boom w«singcfch:ept, den völjenden ogtent met6367 Mtn "gerendeerde en 9-24 Provirciaale T ourpes aan boord van 900 Vaartuigen gegaan was Dit by den 6 des oytenta ter plaat- U was r&ngekoraen diar de Iktidiag moeft gefchiedendcwcl- "ke zon-ftr ee-ige tegenkanting volhragt Wierd. "Dttde Arirée Vervolgens den tnarleh na Ticondtrr.gt voort- zettedc, om die Plaats te berennesmrar dat doer dc uikte van "het Bofch de Colommcn in wan order geraakten Darde Lqid Mow: aan 't hoofd vin de regter Colom met een Fragile Party, "fterk 400 Man cregiileerde Tfcuppt* ca eenige Inciiaanen, "aaa't fcharmti'f lan kwam een groot getal daar vthneder- "thikkte, en 148 Man» daar onder Officieren en 3Gaderten, ge- vaneen krec: Dat deze geringe Ovwwihcing aan de onzen zetg duur te ftaan gekomen iszynde de Lord Howe in 't begin "van batGavcgtgef.'.enve'd. "Ditde Voorhoede den 8 Ju'yopdenafftanl vaneefcMylby Ticmierago w»s satmkomen, ;ltv ;ar het gros vtn deyyandl'/kc ''Armée zeer voordeslig goc'ampeerd cn verfcbtnftlag Dst de oüzen mat dro Vyand in Aftie raakten, maar jvrgens gebrek "^aan zsvaare Artillery, en na dat de Aftie viernuren itnzhad J geduurdm t verlies van 1907 Min, daaronder 117 Ofli :icr?n "diezoogefneuVïldalsgekwetft zyn raaJzaam vonden om zig ^methetgros van de Armée te gaan veraen'zett; En dat de on- "zen door deze Nederlaagverpligt zyn geworden om weder aan Boord te gaan en ever 't Meir di Sacrament te rug te keer en. Drie Efquadrons ligteRüitery zyn a an. boord van zeven Trant- te<t-8chepen cn onder Convoy van eea Fpgat en e. n Sloep van Portsmouth onder zeil gegi anona Zig by de Armée van d»n És. vweraa! BJigR te Voegen: Chef d'Efquadre Howc,f die Inde titels en Goaderén van *Ir' i' America gtfntuv'eJden Lord Howe fucecdttrd) heeft écn 'anffm Kaaper uéa 2a St. Kanon tu 200 Man ta Wey woutir op- tezondea. verzeekerd, niet méér dan vyf tig duizend tivre»; maarzyheb- S ixS ben vetieStukaen Kauon medeginoomen, enverlbhsideSterk- S,u o Sc vr.ü itensgeflegt ofgtpiuudtrd. ,c E <4 •a "is t 5 tpït <t- 5 0 n O F «i, »r, ifell "f.iteo %?mz S c JÜ •g ,«tS i-g «ï:^B S 9 N 'O «I heeft, ésaar dat bV doot de onzen betrapt en ia arreftgebragt is, S S c° om zyn vardiaodeLoen te krygen. D^ Coutributiendie door dcEngclfca istN ;rm«iidyen zyn gbyi'fcht ,b(dra>gco zoo mtn ju - ,XJ Oc-O «e V f*. C- N ert &g, w s S '^i -Sü ja B 5 ff« te* «x DEVENTERdea24 Augufty. ",Den2i deztrktrsmen alhier g aan dén Tigcb il-Ovenzynde een h*lf uur van deze Swd', dertig u -5 H) i T» o a te O G UI CX vel van den Magiftraat de Braggcrswartnifgeligtomh'uane 0 5s= ■- "paffage des te gemakkelykerrcmaskeozull.nd: hetvootn. *1.3 Volk wyders met i30 Wagens ut Beuéüeim vervot rd worden. g "ij, B ja g g AMSTERDAM dca 26 Augufty. Van BENGALEN word ia o"H> g"ö g 2»^ d»to U January het volgende gefchreévenl "Gednurende de-w.S® S^SS°a~n8 "jongde Zuider MouiTon is uit Europa Un en van Tr«queb*r 8 u 5" u a g «»»»Detnfe Schepen hier aangekomenZy zuU, n by de eerfte jj v 0 S o geieegenheidhnnneterugreikeaanntemen'voorhetoveti- g 3 ÜS.oÜ g ge is hier gifter in goeden ftaat gearri<$erd Kapt. Jan Slnysken "i 0 aB 0^3 bS 5 roet het Comp. Schip DE SNOEKóver Malacca van Bat*- C o j> vi*van waar hy den 13 OAobtr '757 in Zee gefto oken is. - I Z "Zl F.trgifter is nogbehalven de vier reeds .te yooren gemelde b-.°„w Schépen door de Bewindhebbers der O. L COMP. ter Kamer a/- f a *2 gt»-*"0 Ta bier begeeven het Schip DE PETRONELLA MARIA aan w 5 Z B J -o o SchipperReinier JanElfevier, om met hetzelve na BataviateQ Óuë S^.5 g vertrekken&c. Z a i: Met de iantfta Brieven van GIBRALTAR heeft men tydiogEnËu2"ïis "Dat de Ed. Heer Abr. Bctlditr, Hollandfche Confultegen- woordig te TaEgerais AmbsiTadenr van den Nieuw-Verkoö- „o -2 Jg 0 sj B S '5 "ren Keyzr van Marecee zal ever komenom eenige Gefchen -o Ofl a ca 5 P S fcZ ken van dien Monarch a»n de Staaten Generaal tcprefentee- •3 >ffi5 r-n en teifans tan Haar Hoog-bïogende des zelfs komfte tot den Throon b kendte maaken. z v- 0 - e - u Op de boogtc van Millagt is den 17 July Kapt. Jan Jonker, van Cett-na Rotterdam beftemd in goeden Raat gtfehtiden van J.é. Ph.Root, na dat zy beide dei daags te vóoren door een Engtife Kïap.T gevifiteerd tv arendie htn tgter verders ongeftootd had - laaten voortzeilch &c. In hètKanaaltéasook in goeden ftiatg préit jan Hanfz. Muz, S,-B 62.5 OA s w sp 0 ,g .S K ?T -> s - 5, O Ra r m tai RV SPv *-1 ar ~«r» van Dantzig na Kadiit gedeftineerd deze Was door de Engel- a fe Kaapr.rédeerlyk mishandeld, zy hadden wel aan de Ladlcg die s 2-Ü XT Hout beftond geen leed gedaan, maar aan den Schipper veele 3 ««3 Goederen,diehetntoibeheord.-n,ontnoomen. g? Te St. Valory was g-trriveerd Anne Baukes van Dantzig, di g 4, ook van de Engt lft Kaapers ve> 1 gelecden tsd- Volgens de laatfte Engelfe Brl'.ven waren wederom viVr Hol- q a,: o eo V rt» Si»"2S-8§ 1.1 "<5 91 o -S •sP tB.«g 0 0 s»-4 landfKonpvaardy-Scbcpendoord-eKaaparsbemagf'glteS a m» Carlt. Muider en Piet. Laagerboom dewelke d:n 4 July te a jB s i 3 Nieuw-York zyn opgebragtwyders Cblift. Laurens yao Kuraf £«'3 *4 J.pï-S f.uherwa_srdskoaicide, ne*n.rchipvan St- EuftschIRswaarop S.g5 van de naam zonw zyn de Bric C.eeuften, welke beide te P.lmouth z <s wsren öpgebragt. cóo& fl S3 c o S :N 'S 'J H w (1S C i-'Oqj-* C DirksFlapptrnidrÖoftzcei Ferrifter is het Hol'ands Convoyonder geleide.van het,Oor- logfcbip 'TIIÖFTE S:- JANSKERIvE, Kipt Fiitïr van Hoog- g fté JK" o wcrif, Uit Go,ree in Zeeg ftookrn &c. "Sij'fewt'S 3 Aan deze S:ad zyn gfkomenBereut Oetjes enAldéft Fokkts^^-o f va^ Breéniep. s 71 -Kt .öiiv-5^ NELLEVOETSLUlSdeffl a6 Augufty. Giftsrisalbirrfearri- 3'^ 25>B je S"j. o veerdRichar iMarrinvanStaadcrlmdD.ezertyondsniv erde* g 5 S^'® j> yp-e op de Mais John Siddel van Sunderland, Jam. Sym,e van Borfte- g S'a g ots.rn W:ll. 'glis van Dyfert. -c -g£ o .g.,», «1* rr n M M a A jy m EBj M A A -O tn A A A. vJ r~t ér C. O r*i\-- v •s gRAVÉNHAOE den e-f Augnfty. De Hecren Susten van - S _g tu^naiv&acB s/. wv.v»vi. c.vsau« v«c« j w c Weft-Fiieslandzyngiftcr nageboudebefognes ver- s :cft--cnzullen Dit jisdaghtinne Deliberation ver.ol- —n S Holür.d en gadtrd g; weeftcn zullen Dit ijsdag hünn Boh->*,Jen zal eciftdtags aaii de Rufli^he Armée onder den i< a. t f3 te -M W UI U Fwnffijn d.e Hcer:n Raaien, w;lke zy als Gyzrlaars var. Kleef fn Wcfe! hviden medegevoerd, wederom ontua?ei> hebben, f 3 S °- 2 jz X èi SI pQ '-ft fj> 2* Q r> 9 K «v -r C SJ doch daTde"nli^rroExecutie ten opzigtc van deagnrftaliige gte -Sós2 Cot.tribtttifti voortgezet wierdOokwast-Kitef by Publicatie g« tfg.w H b-.kend gemsakt, dat iëdér zïg by ren ouiftaande alarm zóuw a t J g-SÖ S n S-'H tbbpnmbiiisreho'ndcn.5 Voor 'toverige Juddea de Ha overfe a «-3^^ - A, M ii HudTairep zigweéfer over dek Rhyp wwea zétten, om de Franfle V R A N K R Y K. «.A. j „...«n..» asn de nn. Riirier "2 e f S J?"~l E -r 8* O FARYS drö fit Augufty. De Eagelf u hebben de Kuft van -'Otm tndyen tÜeélér verlattenMan «egtdA zekere Scheept- - a «Ai n - geHé*md D*»bmi Zoowel by deze Landing *ié by ^ltfiecr-'e Rtmée den 24 dpzyrMaadd byCoesfeld, vyf Mylen 2 .a. S? s» a-S «3 r? Caacaü de behaipitatce hind tan de Vyzndea geboodén van Mucftergccampeird beeft,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1