leydse S ds Werkzaamheid van dt- Ruffifche Trouppes is niet grooter "dan die vaa de onzen Haane Armée campeerd tuffchende "Warth* en de Oder; Een van hsare Colommen is door Mcfe- "ritztytaanCroffen voortgetrokkencn twee andere zyn door "dtn weg van Sternberg niet verre vaa Frankfort aan pie Oder "genaderd: DiGeumal Fermer do- tdev;roverdeStad Drie- fen ea andere in die Streek leggende Poften verftcsifea. g! e:S ft ft A0.175* Ï5§Ej ^.1 H Woensdagfë Courant* Ci <a 43 53 - •-^as? a^3 .s« ■g iii s-ssl DUITSLAND en aangrenzende Ryken. .AMBURG den n Augufty. Volgens een Brief van Stroaifund, gedateerd den 5 dezer Maand, hebben de Z.-ytcdf; Trouppes n-, hetverovcjj'n van de Pcnemun- er-Schans veel moeite gehad om de Vaartuigen uit de ij-osd ts ligten die de Pruiffifchen hebben doen zinken, om te belettendit de Zwecdfc Gileyen de Rivier de Oder door het Greets Dgfnitt k'-adsti paffeerenHst geweezen Garnizoen in (k voorn. Schans is geenflstskrygsgcvangen, maaralicenlykby C;p> ulati; verbondenom finnen een Jaar niet tegen de Z wee- der ofte hunne Jeallieerdsu te dienen. Wyders meid men ia dien Bri: f het volgendeOnze Armée "is vry langfiim in ha-are Progreffen Als dezelve niet nut, meerfposd tewerk gaat,'zal men in dezen VcIdtogtdffVefting "Siettin niet kunnen bemagtigen welke Plaats nogtans de ee- «igfteïs waar door wy oaze Coaqusft; n behouden kunnen. Volgens Brieven van BERLYN kerft de Eoajag van Piaiffen den 4 dezer Maand byjefenitzaan de Metaugscampetrd. KLEEF dcc 12 Augufty. De'Geallieerde Armée is den 8 109 dezer in goede order over den Rhyn te rug getrokken, doch de op het Veld;,Juinde Grtanen zyn door dezelve jjper befcha- digd. ^TollrDtmd rdagl ogtect de laatftc in 't Klceffe Veld ftaaade* Trouppes. der Geallkerdsn wilden afmarfcheeren ktjfltn eeu party Fraude Huffaarctt en Voetvolk van omtrent 300 MaayanGoch veertig Jaagera der Geallieerden waren in een Sterrebofch geporteerddie zig van daar agter een Hceve rcti- reerdsn tcr,wyl de Franffen voorttrokken tot in de helft der Al- Jée by de Linde, wanaser uit twee aan de Linde ftaaissde Stuk- kï»Kaaos op de Franfleirgefchooten wierdwaar op dezelve te rug wecken: Aaumerkelyk Wss het dat toen dit voorviel, nog ccoo Graaadiers van de Geallieerden aan de Liuds ftonden Vervolgens is een gedeelte door deze Stad getrokken en' des avonds ten zes uurea door de overigen gevolgdwaarna alle de Poorten vso deze Stadgefloocen whrden. Ëenkwartier-uars dsar nakwam,endsFrasffcn vooréén der Pootten die terftond gcopsnd wierd waarna' 40 Huffaarenec 200 Man Voetvolk binnen de Stad kwamenen na dc Brug poort trokkenmaar dezelve irsgelyks vernageld vonden. Vrydag ogtent vrosg gingen de Franffen voort om de Geallieer den te vervolgen, doch te vergefs, want de eerftgem. hadden de Brug over den Ouden Rhyn verbrand. Voor *t overige hebben de Franffen tot nog toe gaene Bnitenfpoorighoeden gepleegd. G R O O T-B R IT TANNI EN LONDEN den 11 Augufty. Gifter arriveerde aan *t Hof een Exprcffe vsn den Chef d'Efquadrc dc Heer Howemet Bcrigt "Dat, toen dis Hier het Befluit gsnoomen had om de Trouppes "onder het gebied vsn den GeBeraai Bligh omtrent CHER- 1 "BOURG aan land te z:ttea, twee duizend en vyf honderd Man Ftanffe Land-Militie zig tegen derzelyer Landing hadden aan- gekant, maar op de cerft Decharge vaa de onzen in wan-order "gebragten vcrtlrooid waren; Dat zyce Mfjts. Troupptsver- volgéns een Fort aan dc mond van de Haven van Cherbourg hebben aaagetaft, vermeefterd, en kort daarna ia dc lugt doen "fpringen; Datzy vervolgens na de Stad getrokken, en dezelve "na esa geiiagen tegenftandjasgelyksbemagtigdhebben, by w;lke gelegenheid niet meer dan twintig Man vaa deonzen gc- fseuveld en dertig gekwetft waren enz. In ccnBrkf vsn Perisnoutbva dato todezer word daaromtrent httvolgende gameid: "Den 6 Augufty desavonds om rrntze ."ven uures kwam het Efqoader van den Commandeur Howe "op de Rhede van Cherbourg ten anker; ten elf uurea begon "men die Stad te bombardeerendesogtentsteuzeven uurtn zeilde de Vloot weg en wierp ten negen uuren het acker in een "zandige Baay, leggende verder dan twee mylen ttn Wcftesv "van Cherbourgomtrent ten half één begonnen de Fregatten, "Sloepen en overige géwtspsnde Vaartuigen tegen de.Vyan- dea, welks agter de Zand-Bar.ken geporteerd ftoaden en om "treat drie duizend Man fte tk waren, hevig te fchie ten; Ten "twee uurea wierdea ©nze Gardes enGranadiersaanlandge- "Zet, dewelke zig met veel fpoed in één Corps formeerden "Oaitrtnt drie uurea kwacs do Generaal Èfocry by hen maar "wierd, voer dat hy de Vyanden aKaquetrde door drie Soap- "iuan-Scbooten gekwetft; Dit niet t-genftaande wierdeii de Vyanden met zoo veel hevigheid aangetaft, dat zy ca een groot verlies ia de naby liggende Boffchcn vlugtedenuit dewelke "zv rgter no 5 voor den avond verj aagd wierden. "Wy hebben by üit Voorval niet meer dan twintigMan ver- loeren, en twee Stukken Kanonmet dewelke zy onze Landing hebben willen bthtten, bemsgtlgd; Den 8 desogtentsisde "Ruittry es Artillery zonder esnigen hinder asa land gezet; "Omtrent den middag heeft de Armée dcnmarfch naCHER- "BOJJKG aangjccomen cn dien dag 2 Vaandels vermaefterd. "Toen het Schip, methetwrike men dez-stydifigengekna- g n heeft, vertrok, was ds Vloot onder zeil gegaan, om dc Bat- terytn te attaqueeren e n des middags,ten vier uurea badien "os2* Trouppes bereids hst Fortleggende aan 't Wellen van "CHERBOURG, in bezit genoomen, maar hst Magazyn aldaar "iade lugt doen fpriaget). Do Admiraal Sattnders is den 7 dezer asn boord van het Oor logschip ebt Wind for van Portsmouth onder zeil gegaan om in 4. s 5 c Jj a .ei »ï.s™ tö I E -S *-W S 3 söw-5g« - I Hst Ógriqgfchip tit Seaierfi heeft een ïfollands Schip van twee »o f g e IboiiderdTo», m^cS'uikcr&c. gelaaden te Yarmouth; de Ka»- o-i'3^-S "JS per-ie Duks of Cornwall een Hollands Scftip, *t welk voor vvf^Wee- £.0 e> "g 6 es C 3, per tbc Duke of Cornwall eeu Hollands Scftip, *t welk voor vyf^Wee- £^5 ti -g ge ken' van Se. Euft;chiu» is onder zeil gegaante Brifto'en de 3, g,«s - w ivcu vao S5E. 1.UUU.UIU1 15 uiiuci zeil gegaau te Brifto* S3 dt B Q, jS Kar.per tie Tarter hét HalIantWichip de Zoon N.met ?02 Vatsn - -0 g Suiker,39s V#ettKoffy,.en^i Vaten Cacaouitde Weft-Indiën c komende, te I'L'mouth opgsbragtOok heeft dc Eaaper tie Her- Ti r*-> 3 S 5-**8 - i- w w ït 'vi,\:-r (U Jlï„ euies vsn Briftol ce^^Spaaqs Schip vin ^50 TV'a, *t w«lk met 1300 g -o V Vaten Blom en andere Provifi n vin bourdcaux na Csbada bt- "g i (hemd was genoomen en ia hit Kanaal vaa Briftoï grpreit een 5 J ----- - - - - -L "- V f5 p3 W t) f.' N-*i; groot Hollands Schip, home bde van St. Euftadiius, 't welkzoo g men zegt, zes honderd Vaten Suiker aan boord heeft. Kct Oor- o. ge; w o ^2 éeS co "~^o -S logfebip tie Menmentb beeft h«t !*r&niffe Frégat la Refevoerende 2 C 36 St. Kanon, by Maltha op ftraad gejaagdea-veraisld. NEDERLANDEN- AMSTERDAM dén 14 Augufty.' Dezen ogtent omtrent half zesisde KRU1D-MOOLKN, genaamd SOLLEN BURGftaiade M 4SS1« a Sf^S-w o m c O op de Overtoomfe Weg by de Peft-Brugen toebeh >oren4s aan ji g 3 den Wel - Ed. Agtbaaren Hser Abraham Crook, Schepen deztr 5 ES 'c S S Sradin ds iTiéfvefnronyenMen hoorde eerft een vreeffelyke - 9 «•-> 0 e* lt s 4S t« Stad, in d Slag, waar lugt gefprongen door in veelenuiz O - «2 r dvzelve door eene nog vcifchrikkélyker Slag gevolgdwaar StsJ^^oö'c o° door de Venftcrs verbryzeld de Huizen zeer bgfehdiigdeu og veele Goederen geruïneerd wierdon. uizec op de Prinffe- en Baangragt een g. .S C .S menigte Daken nederftorted.n: Een korte poos daar na wierd >S Sr/rf S o.'S "2 - sft.E H Mo o S c2sZ52z^ 33K<ü'MoSï> Drie Menfchtndie op de Moolen werkten, zyn elf ndig daar.g g SH™' - o "H by omgekomen: lie Huizen opde OvertoomifeWeg z^nallezeer k 3 Kg; 5 S "3 "2 -o befchadigdIn de Katoen-drukkery is alles van binnen grrul- JS H seerd Ook heeft het Ptfthuis groote fchade gelecdenDe Boo- 5 g_ g a1 5 >5 "C - men agter de Kruid-Moolèn en in de nabuurige TTHfftn zyn mot c e-, de Wortels uit de grond geruktEen Moolenaars-Schtjit, dis in j, Sf a de Vaartlag,isindegrondgeflagen,ensettftukvandéMoolea-'2 «a 1<I-W I 3 Sf Roe aan de overzydein hetiand vaftgeraatt. In *t midden vaa deze overgrooteElcnde is bet zeer aanroer cr o. ee ti O, •B I 2 5 kclyk dat ia de Stal van de voorn. Kruidmoolen,alwaar'de Kreb- g g S t C ja O O sta -- 1 m t-j hetDak weggeflagea is, de aldsarftaande Paarden ia 't ge- O o ft O S. g ïffg g mbifchidigd gcbleevea zyn., g g «- ««8 AMSTERDAM den 14 Augufty. Men 4iet hier het volgende Uitrrekfd ui: het JOURNAAL vis Schipper Karei An- driisMartiqi .voerende hctSchip</« drie GebrotAen, envanNan- ws naar Udewal, beftemd. - "Dsn 10 Mey zyn wy van Poaïinfuaa vertrokkendoch be- "fpeurdeneeajgelekkïgie, Virmits wy een Schip voor de bodj 0 ao "gehad hadden. o 'S "Den 11 Mey kwam een EugflfeKsaperian Boord, die ec-n ^2 cftg "Êtub-Brjndewya, een Ton Vleifch.ccn halve Ton Er wc tengeS-C drie Lyspon.lBrood, vyf Lyspond Botervier C^spond Spek S." g en een Anker Brandt, wyn wegnam; 2 "Den ia Mey kwam een Sloep van een Engels Schip aan g k> S boord, die ons geen leed tosbragt 83-3>8 jiefi 2 C S ,ÏT - Z t c 2 <u p C M t* Ci D Den I3kriegeu wy weder een EngelfenKaaper doch zonder èi u d leegte doan. - "S g £.0 u a >- 52 v Il-Jte4 So a H ea 8 6> I? aid E5 ..4 O ei ra w j- u ,i B DoniswierdenwydoorcenKaapergep^eidjdochhykwam^ gtï Sbg niet asn boord. -sTta O Den 26 kreegen wy by Wight twee Kaapersdis twee tdeu- g. ~i we Touwen tweeTop-Zi ils Schootcnvier Lysp. Kaarflèn "vier en een bait Lysp. Kruid, een nieuw; groote kop; re Ketel, w c® agtien nieuwe Lynen, sa eenige VtrwHarpuysen Lyn-Olie W TW - (n a - - 'buJr v wegnamen. S o "Den 27 wederom vi*r Kaspers: De terfl-j beroofde ons vae t-i ^3 -a ten Stuk Brandcwyn D~ twetde nam tw:s diergdyke Stukkeo Jj g S 'weg, en btfchadigd-i andere Vaten ra et "ocvojteo Dc derde Jj g 'roofde een SiukBraitöewyfijflotg den bodem van een Oxhocfj a>0 Sav-) W .g - O «r» Tl ft "S (S.' - o Wyniu, floes h t Volk, ennajawydets nog met zig twee Sak- r-ö c w ken, twee Pakken, en era Vat verfchcide Goederen j als mtdc 8 h! "107 en eenbslveLivrt aan Geld van den Schipper nevens het O grootfte gedetltc var. dt s Schippers ea Volks ICleedcrenDe vierde maakte zig meefter van tw'ee Stukken Brandewyn en "2 "vaa eeu kepere Pan, dia op het vuur ftoadwasr uicdeSpys 3_ wjggtfintetea wierd; wydas floeg m^n het Volk alsof he: o^; "Betftcs wariHDit duurde tot des avonds ten zeven uureno ti g "toen wy bevryd raakten: Kort daar na vonden wvdrievoet g Water in het Schipvermits racn oas verhinderd had om op de g "g g o 8 Pomp te paffen^en eindelyk zy 0 wy te Udewal tangtkpuien. <2 £j|e si Kapt. Bartel Mooy, van Hamburg tn Bilbao-gedeftineerd ,*g jS g '4> o 5 e hecfcinhetKanasidrieEngelfe Kaap-rs saa Boord gehad,die g f, Jg hem zeer flegtgohttsdeid, de Linn-cnKiftenopcngebroqke&on g.5 g pt! >«a a van zyn Laading zoo vetl zy maar kouden btrgeumsdegenoo- T 5-7 t B h .k'nan Kmlrt.ft «.'ArtrB. ITsftif'Isi bailiff ifP- .5 aa- t o ei- CJ iMÖ-^ w - a a h «•§,8 I* z a»i3-- - ^■'a o - --J s -j c S C t- bö V -3 5 o 6- g S,§-^ 5 ie o o .- v> S O - "G o o s men volgd htbbeD. Hietop belcft da voorn. Kspitrin dien Kaapcr ge- 5-^ l k drotin de HavenvtuDouvres alwaar hvtan opzigtc van cfe u S 5» fi - S- i .2 Q (T> T3- t; T, 2S Volgens de Er.g lfc Brieve n is door de Engelfe Kaapers te £5 i e'S^yt-e {j Falmouth opgebragt het Schip van Corn. Liedberg va» Suriiua' J5 «ug ^^.3 8^J menherwisrdskomendeen wydera waren door de Eageifen g' BS 8 geuooa-ien de Schapen van ObboSchigen, Sym. Voft-trenÊvert 2 S a 5? I a Marlof, alle drie van St. Erfftccbius, oojthetwasrds b .ftemd. VierMyhn v9a.h2tE.Uaad Walpharca v^as ook in dehatsdo,* o s o g v td tfj li Cf g - c y- P. ÖJD N ïr i dtrlsgeifengcvailsa en ir.Dhins opgebragt het Schip dc Jeban- 15 a o'^g J 5 2 najÜriatiaJLzpt. SéewardChurchilvat» St.Eullachiu6tVliffin TdfS ~sC* gen gaande cn ta Douvrcs was opfebmgt het Schip van OJóf.g.<~ 8 fegg Skogluad, van Boardeau%iiaS:okii.din gaande. S s"H S S,*15 v 2,2 b w V'5 55 f) <Ti (fS, 0 *r> flut o Tc Portk Port wis gearriveerd Amir. Bennes van Brjotine j Genua J-.ris Ronaete CMts Vccchia Jacob Hilktste Onert -Piet. Ec'.kes, Hend. Fykés, en Ker.'jJ.nffe; en te Riga Joh. J *a« r c-, P|s«s van den Lord Aïfon het gebied ovtr onze groote Viootcobsalle vanhierre Vtaeticn Jjc. Garriffyuit de Archipel; g 2 £3 y ^"5 die nog op^e hoogte van BREST kmift, te aauvaardea, s« LiWTUwR.Fjrkéfi vauLiaben; te Petersburg 26 Schcpia van S'dS tb ft g 'j; g 2

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1