i*2'Sf bc o '3 -vm. u-j1.n„., ai, -r1.r*m. trrtl» s tï IBYDSE VRANKRYK. PAR.YS den 31 July- Dezer dagenis een Expreflïs doorons Hof na Madrid afgevaardigd, welkers Depêches, zoomen verzekerd, betrekking gehad hebben op het Verzoek, *t geenvolgent het zeggen van fomnigekort n a de laatft gedaans Landing der Engeifeil in de Btay van Caitcale aan het Spaaef* Hof gedaan-ia» otn tiMtr.tntlykaan oczc Kroonde Se- courffea tebezorgendewelke by de TRACTAATEN van Madrid tn Smliit» in de Jaaren 17m en 17*9 bedongen zyn, DUITSLAND en aangrenzende Ryken. HANOVER, den o8JuIy. Alle de gehcitne Raaden, uitgezon derd de Heerea van Hacke en van Behr hebben na de ongelukki ge Slag» die voorkedc Zondag ten nadeele van de HeiGlkhe Tronppea by Sangershgufen voorgevallen isdeze Stad verlaa teer Macealzoo men heden door een Stafette matigt gtkreegen beeftdat de F tandenwelker verlies in het voorn. Gevegt eeU- paariglyk driemaal zoo groot alt dit der Meffifches gereekend word, KASSBL wederom verlaaten hebben, en op nieuw in't geheel te mg trekken, word de Kamer-Prefident, Heer van Munchhanfen morgen weder hier verwagtHet kleine, Heffifch Corps onder het bevel van den Prins van Yfenbürg legt tégen- woordigbyEimbeckeniet verre van Hameien. HAMBURG den eerften Augnfty. Ménverftaat, dat den 13 der voorletde Maatid veertien Oorlogfchepentwee Branden, twee Bombardeer-Galjootén en agt Fregatten van Petersburg ondet zeil gegaan, en den .19 op hoogte van Gothland door zet Oorlogfehepen,dewelke van Revel kwamen, verfterkt zyndat Zig by deze Vloot een Admiraal nevens twee Vice-Admiraals, een Schout-by-nagt en een Chef d'Efcadre bevind; dat deze Vloot den ao te Kögeleggende op het Deen fe Eiland Zeeland, ten anker gekom :n italwaar Zig nog vyftien Schepen by dezel vegevoegdhtbben, datden ai vyf en dertig ZooRüflifeheals Zwcedfs Oorlogfchepen en Fregatten op d t hoogte tan Kopen hagen verfcheenen zynen des daagt te vóoren «én Ruffifch Fregat op de Rheedc van die Stid aangekomen 11.' Ütt FOMMEREN word gemelddat hét Fort Penemuade leggende op het Ei'and Uf-.dom, den 27 der Voorieede Maand door de Zweedfe Troupps bïnjigiigd en de Commandant al "daar nevens het Garnizóm, b'fta-nde in afan^fcrygègtv "vangen gemaakt isDat risee in d« Fort een grooten Voorraad van Oorlogs- en Mond-fcehotf,eas gevonden had &c. HAMBURG deu eerften AugnftyDen 53 Isatftleeden zyn 700 Mie ZweedfcTrouppet te Rifteci en7o te<!«<fl/»to aangeko menHunCommandant verklaardedat hy óp bévet van zynen. Generul den Graaf van Hamil ton derwaards gekomen was om da Contribution teeifchen, die menatndePruióifcbénbeloofd bad; en om t« beletten, dit het Hertogdom Mecklon burg ver der eenige Contributien atn dezelve betatleDe Magitlraat van Ge^rsttfgeantwoordktbbendn, dat 'er geen Geld in kas, en be reid» alles gelecv-rd wtt, nokkende voorn. 70 Man, zonder iémant te moej -n, van daar na Roftock. Voor dat dit alles gefehied isheeft de Graaf van LSwenhaupt tan ds Gedeputeerden der Stenden vin Mecklenburg een Brief gefehreeven, hehclzcndé: Dat de Generaal Hamilton onder- "regt was, dat de Gevolmagtigden der .Edelen van Mecklen- bnntte Roftock vergaderdaan de Arraée des Konings van "PruiiTeh nog eenige Sommen contant Geld of by Wïitl-Brie- ven onder den nsaip van"het Reliant der geëifchte Contnbu- tien bezorgden'; Datdis Generaal hem om die rede derwaards htdgézonden om zulks tebel-ttcn en hetGeld, 'cgeen by ''een vergaderd WUs, te ejfchen Dat deze Eifch op het Oorlog* "Regt gegrond was, en het Wel zyn en de V.iligheidder In- en "Opgezfeeteuen van het Hertpgdom tot oogmerk haddewyl de ia gedunrig aan gevaar zouden bloot gefteld zyn, zoolang then aan den Koning van Pmiflen de middelen niet ontnam om zync "Magtte ondcrhouicnénhetDaitïeRyk teonderdrnkken&c. "Dat tegenwoordig het Hertogdom Piet meer aan de Pruiffi - fche Magtmaar aan den Souverain en de wettige Regieringen van 't Land onderworpen wisDicdcrhslvende Koning zyn "M cfter, indien men verders ara zynePrulffifche M.-jr. wilde "Gsld leevcren, Zulks riet anders dan als een partydi ,heid zou w kennen aanmerken Waar door Hy het regt zouw hebb,n om de ftrengfte middelen daartegen te gebruiken &c. Op dezen Brief hebbek de Gecommitteerden hoof jzsikelyk geantwoord: "Hetis metkennisvendenHsrtogo-zenSouvc- "rain, dat de Edeljn.endeStedetj vasMtcklsnburgin Ontkr- handeling zyhgetreedenover dfeContributien wclkedoorde PruilTrchen geeifcht, en tot i Millioen Daalders verminthtrd "zyn: Zyne Doorl. Hoogheid heeft narnsatevanzy'ne Doitni "nen en de InkoMften der Kamer daar toe gecontribueerd, zoo ais in hot Edift vm de Veróeeling, 't welk in ieders handen is vermeidftatt. UWE zal derhalven niet kwaalyk duiden dit wy, alvoorens ons over den Inhoud vandeszelfs Brief te uiten, onzen Soaveraindair vaoonderregten, 021 zync ordres tkry "gen. Wy ge?ven denzelven heden daar van kennis, en "joódrawy zyn Befluir wetten» zullen wy ons breedvoeriger "léerklaaren. Wyzyu&e. RQSTOCKden as July 1758- MUKLHEIM den eerften Xuzufty. Gifter ishier door gepaf- feerd een Corps van agtatien duizend Min Frahffa TróBppes, dewelke den marfch na DulFddorp hebban voortgezetom die Êtidingellootentebonden of tebelageren. KLEEF den a Aagufty. Gifter 3s het Hoofd-K wittier vaft de geallieerde Armée te Heigtrai, leggende aan deze kant van Roe- ♦eifcohde ,gc weeft Neu»ate de Prins Perdinsudterug ge wec ken is zyn deFraniTen voorwaard» gerrokkei^ en f^mmlge van hunne Beticbtmectente Nüys CrefejdRhyeberg en te Affer- den, leggende maar vier uurea van deze 3tad vetfimcelniM Giftcr rftk veertig FfttbiTtB pVHft*. doiè iabfaen jfl-siïW"? CotiranL U tT' ia g nLv«» tiro cf .5 *0 wax 'W; in bjo 0.1a B JÜV m «JO C O sa i||H8 niets verrigtals dat zy deBrng aldiar gertii'heerd hebben jWÊ? S*® 3 eindegeene Detachrmekten van de GetUieèrden hen zonden ,5 S tsilssllllfl C sl-d kunnen vervolgen^ N DER VEfILO dcy a Attgufty. Hulp-Tronp)'<.'«. s, zoo L A N D N. x e'Sf-Së j- ».S e c? S BgSli, •22.s g,jj>lï skb j( g e s c g ufty. De eerfte DiVifte van ide ÊngelQ1. !S f> a Sf^ '3 S g, o men verftaatgifter te Rees aangekomen, S g>7> >o "g, g i 5. en beftiat uit agt honderd Ruiters-, -bÖ-s S S® S BE.US5EL den 3 .Augnfty. Mfen beeft tydfog dat den 30>^oo,SA;SslE,-:t'^c liatftleeden in de Nibuurfehip vanRoeremoede een Schermut- g g feliug tuffchen een gedeelte van de linker Vleugel der Geallieer--g «Ja de Armée en het Frsnfle Corps, ftaande onder bet commando K c S vanden Graaf de ftt.Sermain, voorgevallen ia, waar door depj]S 0!»'° Geallieerden zig genoodzaakt gezien htbben om Roeremonde a g Sf-g o g ft te verlaaten, en naden kant van Vênlotewyken. •'..-■ei' tii-,v Hét fcheza dat de voognaamfte rede, waarom de Gaalljeérdea "dj o~ Sóu _o na dien kant getrokken zynhier in beftond oih uaimentlyk zoo 3 <5 1 SP fpoedigalsdoenlykwasReesenEmmerikte bereiken, tenein-oO g, de aldaar térug over den Rhyn te trekken 5 hiaar deFraniTen 2"° -5 S S g<öf^ hadd-n,krygeudehiet vindelugt, te Crefeld poft gevat, en ver- grf* - - 0 fchelde Corpfcn voorwtarda gezonden. Het zouw derhalven niet te verwonderen zyn als men hiér bienendrie t vier dagen tyding kreegdat in die Kwartieren we der een Bataille voorgevallen isvermits dezelve ten opzigte v«n dé geftsldheid, in dewelke beideXegers zig tegenwoordig! w m bevinden, voor ónvermydelyk gehouden wórdte meerdewyl S-aü*ÏC§ volgens dé Berigtendie met) heden gekreegen heeftde Getjli-g p -S "u eerde Armée zig gifterbsnidanEoeremohidetuflchende^Roér S en een andere kleine gtrónuj Bévondèn heeft, eft deFraniTen tus- g S B'a'S fchen Waffenberg eqRoprémonds te Duikendaar hun Hoof4» ||'BS— -„ i?j{ Kwirtitr was,^n verders v'ooTwaards te RempenStrsalen en gajja -•§ g "3 pt» g IftMl "lil®! w O ij p .CLj -w 5 Bl ISII i •*'DoWWts,vs)n,B*mbnrgnkBourdeatlxtïdeftineerd, heeft de»" 7 - zelyi iej Eng elfe Kaapereean Bbord gehaddie hém evenwelr-r~~~ na eenige f ltinlgheeden Weggcnoomcn te hebben ,;haddcn lasten v osrtzeilen»4ar een zevende badZig.van hem meefteir - '!gei»i>ktél>denzelventp.Donvres opgebragtHywierdfpoe- o-vü pj» tw >S' dig omJl»gea, dpfcVVer volgens wéder ié Zee zyndeontmoete -'them ften agfat Kasp«r', dlenHH op nieuwbemagtigde en insge Y.bykl.te, Douvres opbta^ti'" Hy kreeg éven »ls de vooriget reis g P "een fpoedig ontllagm'atrhoèff Irjter tnentitn P. Sterling aan n w ij, l'Vuur-geld moeten betaajïnéct. In de Corunha Was géafrlveérd Piet. Geerlof S wsn van hier, c aan wie» de Bngelfa Knpers een party Kmcel uit zyn L^diojg ontnoomen haddente Lisbon Sym. Ysbr. Mou-hian van Bou.r-r'g S g dtaux, dezelve mor-ft eenige dagen Quarantaine houden, om dito's byees En>els üorlogfchipby zjghaduan boord gehad ötc.te "eg o, Petersburg Jan Siebes van Cette', laatft van Dantzig tc Straa.l-: o fund Jon. fongreen en Thomas Wolters, beide van Petersburg 3 g teMirfeilla het Toskaanfe Schipvan Bern. SlUionimy van Car-«S 0 thrgcr.a; en te Calais Hend. Minnes van Roebelle, laatft iiitEn- - 0 IrrtiM <u{* geland, alwaar hyopgebragt was geweeft. 5 O o S Te St. Andcro is aangekomen Ide Annss 5 -te Port h Port Jan m o. ws Hanften Rhce,; cu te Kadix Louis Chenard.z'k van hier. 5 "^-5 JinPruytvanhiernaCnrthayen4gedeftincerdwia teGibraitiT J g ingelónpeftom aldaar dertig MraïsoEtfchcepen, dieian zyn fe JS boórd gezet waren door een Engels Oorlot fchip. S 2 g, Tc Hamburg waren g arriveerd Joh. Storck vanBourdeaüxM'S laatft van Lónticn, Jób. Jtt. Maas, J-.c. Theuöisen And. Stender «jj ga van Lisbon-, Scbipp. Kruger van MallagaJoin Tehnfon van Le- - 3 "g 'fhrift. Maneke ,'Okkc "3 m S g,' piial 1«5 flCi - ii 9 w ft 8.S a sS2l|l v M ^5-5 - v-- s Sé**** 5 pu iVo <J O cf* w a 5 «j S -5 a e »e SS 3 verpool j Harmtii JirfTe vacMechelenChrift. Maneke ,'Okkc u(& Hendriks, Roti. Thyfen, Aid. Jacobs,Frerik Janfen enOlf. Ok lts, aile-van'hier,B.Rlkm:rs dejongemeftaeni halvé V.i2oQ., o fa J.RoelófsenRoel. J.nfed, iederi VisQ;,enCorn.Boovfvn,3» a sw> ledigj als mede dé Kcbhcflagers Niet S;eiometz riirti^oQu.,^ 5 g Ctjrn. CorncilfTcn 80 Quart.H. ThomfejièoQti. enCornelis =i5 S Carfteus50Qu.irt idenRobb:nfpek,slIetóGif>cnDnd- v^gftS 2 3 u 05 k g "3 O ,2 3 -s I7 g g 8 I *s v C al a Gifter zyn uit TelTcI in Zss gefiooken Jan PoppeS, Gabbé Lol- S a W m "s 5>q kes enSictfc Jic. Hemricana Vfaaiityk-, Itfe Coenes na RouënI? )^"4J S- - "I janBarkuaRiga,enMyadertSieves'nadéÖ)ftzee. ii?o b§"'' «ïloB Aan deze Stad zyn genaderd Gerr. Theünes en Ökke Fyker Sj S" J g f ^4, g van< Hamburg, KI. Bpperét Jan {Lemmers Van Breemen. '8 E Sg 5 S Sil j'ti Volgens een Brief ttit'a Hertogesbofch in d.:to 31 July waa'htt" 3 g fc S JJ 3 S 's g w iter aidasr zoo hoog gereezen "datv-rfcbcideXvïoes-Thüy --w 3~- c -y. c "oe"enLamleryen ondetwaterftondenfitc. HELLEVOETSLU1S den Augufty. Giftér zynalRleraiuge- «3 -" u koman J»e. Gort». Root met n Viflt n en ój Va.ien S^ek ölt Gro'e»r-w i»nd Dirk Hoogéra?d van Bergen ia NT-'" v»nRouën: daartegen zynbedea uit Fred. Smith na Petersburg, J-c; Andrles na Mallaga, Hans Jo^ "7 a g-°SÖÊ *5>> ham>i3 «aImnden'an.Sam.Ró' tienn*Elyffiostli.' 3 3< <J' r g£ J-S 3 's GRaVENHAöE den 6 Augnfty. DéHirrên Staatett vsn Holland an Wtft-g rieslanddie filler vergaderd, zyn geWeéft, g "S'e.jJ üc-g S zullen Dingsdag htinne DéliberZtiev vcrvplguti. D'e Groot-Brdt-, c-j Sg'oef a o 'Siq-j ifeti <d 3 I 3^-A's C 1_Z o 3 - -n •x? a I tannife.txtri Envoyë de GeneraalMijof York heeft met llCcr o o S"S Gécommittcérde» v?.n de S r:zfcaGeiier3i;lgeCt>yf,r;érd ,zyade gerecipieerd en uitgeleide gediutn door den Bsron.vsnUne.-ho- 7?9 «3© veh, Heer van Bottefté'yt\,eti den Koer Ber;ftna,Ged-.putè-rd«n g s ®-g 5 - in de Vergsdefing vift Haat Hoog-Mog. wegens dé Provinciën^ -a "g S S 5 5 4 ,S Uttccht en FriesiStrd. Ook is fièjHeer La Qu «dfaLegationv 5 Secretaris des Konings v'ahSpsttjeBi met Haw Hoog-Mog. Pre- rjl c 1 fiijéurlngefptclr gsweeft.'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1