lëyöse VERVOLG van het DAG-VERHAAL >s";s A0.175 Vryctagfe Göuranb in=1 sin? s i-1 a a |JJ §OB w o c, -a At JA M W> lïïfSil'spI'f Sw S K g éréT?- tfgdfil&f «PW S 6« S TjtJ g jt -Sje 9 p< •-■.,= to dm rt* 1,33 O 6r,j 2-GiSè^ efeo g S .2-331 S«J« ||l O omtrent het Verblyf der ENGELSE VLOOT by St. MALO. ^"vEn 8 Juny ten ha!f agt des avonds kwam een Corps van I vyftien honderd Man beneedea Pan a ra en men befpeur- 15 d in het Vyaadlyk Campement by dé Fontein aiix-Peli- rim veel beweegingVermits men nu vreesde, dat zy van zins waren om een Attaque te doennam het Garnizoen en de Burgery de Wapenen opDe geheele nagt was men op de groote Buiten-Wagt, terwyl df Grenadiers en de Compagnie Edellie den zig voorwaard* by de Slag-boom bevonden Men had tot des ogtents toe ecu zeer verfchrikkeiyk Onweer van Donder Blixem en Regen, doch dit belette niet dat men zoo veel moog- lyk op zyne hoede waste meer om dat de Vyanden ook een groote Bniten-Wagt haddenmaar zy bleeven fa dezelfde ge- fteldheid, als men hen des avonds te vooren gezien had. In de Stad wierd onophoudtlyk aan het voltoojen van de Bat- tetyen, en het (lellen van Paliffaden eh Slag-boomen gearbeid: Men maakte kleine Kruid-Mynen op de Kaajpnals mede nog andere, om de Bruggens van den Dyk onder de Voeten van de Vyanden te doen fpringeningeval deze den Aanval aan dien kant doen mogten't geen ook niet wel aan een anderen kant ge- fchieden kondecm datdeZeegeduurendedengebeelen nagt zeer hoog was. De Vyanden, die Sen voorigen nagt St. Servan verlaaten had den, kwamen daar ten dén uur weder binnen, maar deeded geen fchade, en gingen tegen den nagt weder heenMen gaf evenwel voor, dat zy Batteryen maakten, doch het is fen vollen zeker,, dat zy daarpiet eens aan gedagt hebben, mogelyk om datdemoeje- Jykheia der Wegen ofte wel de Waakzaamheid van ons Volk hen dsgrln verhinderd heeft. Ondertuffchen wierd het Garnizoen met nog twe« Compjgnien Dragonders van Marbeuf verfterkt. Dén 9 Juny kwamen alle de Trouppesdie de groote Buiten- Wagt gehad, en een zeer naaren nagt uitgedaan haddeninde Stad te rug: Ook kwam de Heer d'Aiguillbn, die des daags te vooren met den Heer de la Chatre over; de bekwaamde middelen totverdcediglngin Onderhandeling geweeft was weder van Di nirdin d« Staddaar op het Kafteel zyn verblyf ging ne^men. Met het krieken van den dag wierd by de Vyanden weckrora een groote Buiten-Wagt uitgefteld't geen wy vin onzen kant ook deeded: Ten zes uuren des avonds waren zy by het Fort«k h Variadaken de htIJt van hetCorps-de-Garde in brandzoo ill ook alle de daar zynde Gereedfehappen met de Affuiten maar deeden voor het overige weinig nadeel aan de Werken die men daar had beginnen aan te leggen. Den 10 Juny omtrent den middag befpearde men, dat de En- gelfen uit hunne Legerplaats by de Fontein amtPeierim opbra ken; dat zy de vyf Tenten beneden Paraml hadden ingehaald; dat zy hunne Bagage en Ammunitie wegbragtenen op niets meerils op de Retraite bedagt warm ,na dat zy des daags te voo- *e« eenige Lóopers na Charésuneuf en Pontorlon hadden uitge zonden, daar deze de Voorhoede ontdekten van deTrouppes, dewelke tot ft cours ie ianaogt warenen waar door de Vyanden in zoo groote Verisge;; beid raakten dat zy in de grootfte fpoed, hoeweiin de befte Ordrc, hunne Schepen zogten te krygen, heb bende niet m«er dan ééne Ttat op St. Coulomb agtergelaaten werwaards ten zes uuren des avonds eenig Volk wierd Uitgezon den, om den aftogt der Vyanden des te beier na te fpeureu. Een Piquet Vrywilligers kreeg bevel om de Punt le la fardé te gaan befpiedenZy vonden aldaar een Corps Engelfenfterk omtrent agt honderd Man, die terftond op hen vuurdenZy lee den een Verlies van agt k tien Man zoo dooden als gekwetften (q,nadien zy maar alleen beftémd waren om te recognofeeeren, gingen zy zig naar St. Coulomb by bet aldaar zynde Detachement vervoegen: De voorn. Punt de la fardé wierd in den «agt en wel met groote ftilte verlaatenen de Vyanden namen den weg langs de Kuil door St. Michel en Roteneufen ten elf nuren des a- Vonds (laken zy hft andar gedeelte van bet Corps-de Garde by de voorn. Punt in brand. Hit fervolg bier na. T U R K V E N. EXTRACT uiteen Brief van SMIRNAdtn 17 Mty. De elonde jnhetTurkfeRyk, inzonderheid landwaarde in is niette be- fthryven wegens den grootcn Hongersnood. Te Konftantirppo- len word het Brood dagelyks zeer fchaars aan se Inwoondtrs nit- gcdeeld, zynde hetzelve gemengd èp een wyzc.dat het niet veel Voedfelgeeveu kan, en byna zoo zwart als een Kool. Te Aleppo derven dagelyks 100 h taoMenfehen van honger; ep meerland- waards in zoo als ook op de Ruften van Perl en verkoopen de Ouders hunne Kinderen voor een (luk Brood. Wy moeten den Hemel daiken dat', hoewel het Graan hier drie i vier maal zoo duur is als in voórige Jaarenmen egter daar mb geen groot gwbrek heeft ,terwyl het Grasri-Gewas in deze «reek zeer voordeeiig (laat, weshalvyn wy höopcn dat de Elen- de binnen twee Maanden wel ophouden zal: Ondertuffchet! is men nog niet ten eenemaal van de Peil - Ziekte bevrydwant voorleede week zyn verfehcide onder de Joodcnen deze week één onderde Grieken daar van aangetaft. S P A N J E N. ft AD tX den ai Juny. Pen 15 dezer zyn in deze Bas ygcarri- werd El Superbe, EJfineeder, en El HeUor, in indagen Van Cartha' genaDen 9 Juny raakten dezelve negen 2 tien M7len vaa Tor- molmos daags met twee AlgervnfeSchepen; Eeu va 0 dezelve w fvj1 AdmiraaIs Schip van de geheele Algeryafe Vloothet welk door de onzen in de grond gefchooten is,zynde op de Sche- pen £1 superbe en El Venceier gefalveerd 3ctf Turken en Moorcn, £3 Sillyen v»n verCcheide Natiën&c. wen8 is zlhter gearrivecÉi het Oorlogfthrp La Raiea, va» zyo -3 02 5 rj .CJ Eruistogthebbende onder zyn Convoy het Hollands Schip, és -o g Goede Heep, Kspt jiend. Kledctvan Rotterdiih 11a Sftirnage^e- ,g g g «A g (iineerd: wyders zyn nog aangekomen het Engels Gorlogfchip S g J5 g "5 tl» Sbeernofs, Kapt. Juau.Clark, KI.Lette van Havre d; Grace, Fr. g n Nunes vanDubiia,Dion.de Ancrorcna vanj3ourdeaux,Sd*n. da g m>8 s sS? •- ".ft u Soufa van Wsterfort, Th. Guiot vac St. Dotningó, Man. de Pan "g 3 bD i B .Sy3t:2B do van Bajonae, Mich. Bioen van OflendeFr. de Coto van,Ge- nua en Alicanten, Ign.Suarcs van Londen, en FraUci'fco Caffl rO van Barcelona. I1» f 9* a S a Zo© even arriveerdL hier het Hollands Convoy onder geleide 5" ré S g 2 i "P "^'s /.O© even arnvecra. «ver n« nuuiuu5i.miv«y uaucrsciciet i1 #5 «uJQ - van de Oorlopfch-penVEERE, Kapt. M.Haringsman, DELFT, ^agS Kapt. Dan. Pi7sb't,ea EDAM, Kapt. Jac.de Kets, beftaaode uit ï?g§-2 'i'SW H vier Koopvaarders, waar onder Jacob Hendriks, van Alicanten a g u g g m naar Havre de Grace beftemd ®tc. aè? 5 a, m'ee) v Tl V ü-.l W '/A %-». »t» rit r 1^.25 .-,--£3 £3 B Öfe C3 2Z Van hitr zyn venrokken Man. del Oadoen Alonf© Jófrpits w ,a> H 'S VI ni j.«.erUemKiira riw«l "V S es V. ÏZ u at naar Havre de Grace, K,I. Piet. Pink naar Hamburg, Chsrl. Örte-o gré,J i van vry grooter >'.ewigt zal zyc. den Admiraal Aafon kruift nog op de hoogte Van Bred fu w y a» f i a"S\ agSs gana-Mallaga.Dom. Alvaresna Londen, Will. Braun na Ni; uw Engeland, And. Brand naar Amfterdam, Isd. Moranes na cien, Th. Witewood Ruby rta de Levant, Le Canade, Kapt. Garenje na St. Domingo en ft/ma, L.Frcyfe, na Martinique, o x> GROOT-B RITT AN NI EN INHOUD ter BRIEVEN van LONDEN van den 30 Juny4 en 7 July. Den eerften July ia de Commandeur Howe met het Ef- S - - quader onder zyn gebied en de TrouppeS dewelke onderden a S"g „jg 'a'g Hertog van Marlborough in de yoorleede Maand de bewufte c 11" ■sl'B »o Landing by St. Malo gedaan hebbenop het Eiland St. Helena te S D 2 v e rug-gekomen Etrgifter hebben deze buide Bevelhebbers den k"* tu 5.- .g <u o KpningteKenfiagtonbajgroet.enaanzyimMajt. vatihunneVer-'3® a S n c a rigtisg verflag gedaan. De bovengem. Vloot word op nieuws ^3 D U. Jg met Provifien voorzien en zal, zoo dra zulks gefchied is een li g TT ~t S K1" a S Is oo-a* a 3 N r w j* gou:. a nieuwe Expeditie gaan onderneemen, dewelke, zoomen zegt, u De Vloot onder her gebied van ï'*3.'2:a Die Ad el v 3 p 'A> S, v O gk O dyo; i a o miraal js tot nu toe door de geduurde tegen-winden belet om zyn 3 *2 rt P3 aerk ter uitvoer te brengen. J3 S s toebereidfelen tot het Tranfport van het Corps nationaale ig 7; '5 -Sq ippes't weï'K door defc-cgdcring tot verft irking van de Af- iS L t* y «ft j Ai i" rt K O bD-a-1 a—» oogmerk ter uitvoer te brengen. De TrouppeS t wem tLuyi lvg tui vau uc nf ♦- «u w mée van denPriniFerdinand vanBrunstvykbeftemd is, worden j g Sa; g met veeliever voortgezet; Sómmige metnen te weeten dat de S. boveng- m. Hertog van Marlborough en onder deazelven de Lt. Generaal Blich dat Corps commandeeren zal. 7 Onze Kaaper6 hebben zoo in de Weft-Iadiën als in de Havens van dit Ryk weder verfcheide Hollandfu Schepen opg bragt; Veor't overige word gezegt"Dat van de Hollandfe.Sche- pen, dewelke zederteenigen tydzyngeneomenverfflieide g "zullen, vry gegeeven worden. Menfchypt in Holland van ge- ".jj g "dagten te zyn, dat het wegnemen vande Hollandfc Schepen^ g "(Irydigism'thefTRACTAATyan't Jaar 1674als mede hiet Z h Jm de CONVENTIEdewelke in h.tdaar opvolgende Jaar ge gj-g flopten tJS CP W w 2 «6 »oog tVir-S ré* l°| a -*2 .1 I «sa o"S Ü-R V "nige "die wy met de FranlTt Króón voeren na en opt "landenin Aiftericahan delen, de Confifcatieonderhevigizyn, VRANK R Y K. PARYS den 7 July. De Vergadering van de OEESTF.I.YK- <g g> d HEID van dit Rykdewelke befchreeven is om aan den Koning -v deOnderftahd-Gelden die zyne Majt. gtëifchtheeft, te Betaa-5 rg— len, is in de maand Oftobtr vaftgelleld. o-, S2 S 1°^-= *2 S Het gerugtdat de Maarfchalk Graaf d'Eftrées naar het Leger 'a "2 'J l.!s e '5 aan den Neder-Rhyn vertrokken was, om 't gebied over hetzel- g ve in plaats van den Graaf de Clermont te aanvaardenis zonder M - itva «1A yiillnfijla tJ/. flnnnf na« 'e Knnf/1 klutrrén oei Txm bn a 1 •§3.13 is** Jl«l ss-e,N -- S r cï a Hs«'j «5,0 N c grond, zullende de hatilgem. Graaf aan 'thoofdjalyvenen zyn -S §4 O bD s-fifl-ssilgi c o "d Ue >,-cr U e G li <L> d V. S S O r-, i* «ré i -Tl C4 val der Heffifche Trotjppesdewelke in dtn omtrek van Mar- Z S «3 hnre camreeren. te dekken. - o S o c 2 -o 2..1» Leger door de Armée onder het gebif d van den Prins de Soubife g '5 vérfterkt ivoren in welker plaats de Saxifche Trouppes en die g J vanden HertojtvM Wurtenbrrg aan dén Mayn zullen kom«>r a om het Graaffchap Hanau en de Franckifche Kreits vooreen In g - val der Heffifthe Trouppes, dewelke in dtn omtrek van Mar- - burg campeeren, te dekken. De Graaf d'Eftrées bevind zig onpa(TeJyk,-en,wei in zoo verre, a g dat hy volgens bet Advis der DoAoreh niets anders dan meffc «72 "2 2 3 r. a- Vr" S oPt. QJ '0> nuttigd: Egter he. ft de Koningóm van de goede Hoedaanig- r heeden van dien Gt-neraal te profiteereadin zei ven nevens den T Heer Brulart de PüyJieÜxdie in 't Jaar 1753 Secretaris van Staat w ïnhetDepartement der bnitenlandfe Zagkenwas énden Heer Sri.' 5^ o - V r. - J, Cafl Ci ea p4->, PJ-, Bgrryer, ?eweez«n politike Stedehouder van dezé Stad, in plaats g 0 &S S 'B m van de Heer«n Rouillé, dèPanlmyendeMbïtfs totMiniflers'3 ^^5 o S «.S van Staat en Leden van zyn geheimenR-aad benoemd. Giftcr heeft men hier een algemeen gerugt gehad, dat de Kar 1. ÏJ r, 2 n "'h 'b*0 dinaal^Sagripanii tot PAUS vrrkooÉeo was. g-g .S?^ fi i °2 -2 pS De Biffchop van St. MAL® heeft eeh MANDEMENT dóén g Sva Sf e< S c w o phbHceeren, om publike Gebeden te doen en den Hemèl voor J g '2 >9 e de Verloffing van die Stad te danken Dit Mandement zinfpeeld g «-| 5 voornaamentlyfe op de Woorden van Judith 13 vf. 17.21. en 16 -£ k .0 ha g geé '"u vf.3,4. Jefaiss37vf. 7. 33,34. Roth. 8 vf. 31. Pfalm 43 vf. 4; S 2'3 i -g «s a^eaHtb--. 13 vf. 16. Jx.2 5>-o g^-2 a Van Marfeilie word gemelddat men aldaar mrt Brieven vin g b - Z°y g Meqttitiiz narigt gekreegen heeft dat de Kcyzcr van Marocco 2 "2, S -o gó 3 "bereids tien Schepen van tien tot dertig Sr. Kanon beeft doet) giS,S |<S'*3§4c uitrfflien, om tegeiade Schep'co der Chriftenen te kroiffhaala &'S j,. KSöv'tiq mede dat hy bevel gegeevén heeft om ten zelfden einde twee k. ïf F „aïïsUM-SS* ml* 2 heS F Pregaheik, elk Van veertig St. Kanon, te bo.owen,. P. S. "Zoo eVen Word verzeekerd ,datdeRulitfcbeTroüp- j- pts den n8 der voorleede Maand by Frauftadt en Liffa zyn S v>.S "aangekomen en den marfch na Glogati en Frankfort aan dé g "Oder voortz-etfa als mede dat de Price dé Soubife met de S "Armée ondtr zyn gebied den marfchhetftaangenoomenom o o"c, a g ïS in Heffen en vervolgens iu feetTHrKivorftefidum Haaoveï S j X S <j-ë "diïageaStc, g ^3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1