DUITSLAND en aangrenzende Ryken. leydse ,r« s aF at<fi err a e' üd? t£ N V "*J Sis ,B SS^5^1 s |è"l« sgi - ,S - c vs rrj >-!S i, ,s» Woensdagfe Courant» I Z% f«SÜg£ v -r P jö j», r.jg-;,« |J»VJ Shafts -rJ rl *|'£-f a&SïÊ Kg«3? fcfr-8-g («""I's-'TS N. SPANJE v ADRID den 6 Juny. Nadien de Koning van Groot-Brit- m tannien den Graaf George William van Briftof, in plaats [V/l yanwylendeii RidderKee^SjtptzVnenextr. Arnbaffa- X*-*- dsnr en Plenspoteutiaris by dit Hof heeft verklaardis goer den Koning onzen Souverain de Graaf de Fuentes, zynde (jjsnde van Spanjsa en één der Kamerhéeren van zyne Kath. Majt.ookbenojtmd om bet zelfde-Cferaéter by het Hof var. zyne 'GroopBritt. Majt. te bekleedë'n. De Graafde Torrepaima, die aJsMinifter Plenipoteatiaris van dit Hof te Weenen reilde erd^ ïs terzelver tyd tot Ambafladsur by den Koning van Jfardinienbe- ftemd, en zal door den G raaf de Mahoaidie eenige CommilBcn van zyne Katl^Majt.by de Rooms-Katholyke Zwitzerfe'Cantóns heeft afgelegt, te Weenen voPrn. opgevolgd worden. POOLSCH PRUISSEN. DANTZIG den I a juny. De Rus-Keyzerlyke Trcuppes heb benden 67 8 en 9 dezer Maand hun Campement by Dirfchau alwatr dezelve zedert zoo langen tyd geftaan hebben eindelyk verlatten, zynde van dezelve nïet meer daa twee duizend Man in hetgem. Campementg*b!eeyehfee Generaal Leóatïeffft mat hetgrootfte gedeelte van die Tronppes ha Stargartleggende om «entdrie of vier Mylen van de Weixelgetrokkenterwyl een «dar Corps 't welk naPommeren trekt, teifftW-disaangeko- ?enby welke Plaats den 5 dïZer tufleheu de ligte Ruffifchè rouppes en een Pruiflifch Detacbenunt van drie honderd Hns- 1 ftaren en twee honderd Dragonders een hevige Schermutfsüng voorgevallen is zonder dat men weet, welke van de beide Par tyen voordeel daaiby bevogten heeft; alleenlyk heeft incn in den omtrek Vaa deze Stad veele Wagens met Gekwetftcn zien ftffeer: p. Het Corps van de Ruflifche Trouppes 't welk by de StaB titern gecampcerd heeft,, is van da.tr tot asn Bromberg voertgetrokkenen, zoo men verneemt, heeft de Generaal Bjotane voor de Rus-Keyzerlyke Armée onder zyn gebied niet verre van Warfciauvetzn Campement doen afftetkèn. WEENjiN den X4 Juiiy. Da hier zynde Minifter van de Porte heeft Zaturdag by den Keyzer en d.zen ogtentbydeKeyzccia Andientle van affcheid gehad. Zaterdag heeft de Keyzer dea Veldmaarfchalk Graaf van Na- Mydewelke zig nog in deze Stad bevindrot Groó: Kruisdraa- ptder militiire ORDE van Maria Thercfia verk! A&td *- Eerder hebben zig hanne Keyzerlyke M^i ;ftekcn rti Kloo fter-Neuburg begeeven en aldaar de Revue gedaan over het fraaye Regiment Artilleri(len,'t Welk door den Prins Wenceflaus van Lichtenftein onlangs is opgeregten e.eWtdaags den marfch na Mors vien aan heem en zal. V R A N K R Y K. VERSAILLES den iS^Juny. Men meeud nu met zekerheid t'- weetendat by de Expeditie der Engelfvn omtr at St. Malo v> f tigofzeftig Schepen verbrand zyn daar onder veele Karpers, als mede drie Hollasdfe, vyï k zes Spaar.fe, vier Decnfe of Zweedfe en vcrfcheide EngelFe te vooren prys-gema'akte.Sch - peaHet Arfcnaal van St. Malo legt in de Stad zelfszoo dat het de» Vyanden niét mogelyk gcwcefi is hetzel te vernieten. Te Parys zyn dezer dagen verfcheitle Lieden In hegtenis ge- oóotn.n, die in agcerdogt zyn, dat zy met ons* Vyanden een ver- boode Briefwiffeling gehouden hebben; Den 12 in den ogrctit beeft zig één der Bedienden van het OoM'd^Comptoir zoekge maakt, kort voor d<tmen na zyn Logementkwam, om hem by de kop te vattenHier op hjè'.ft men zyne Pipisren en Goeder, n verzegeld; en men twyff ldnlttofhyheeft Medepligtigendie eoahoogerRang zya als hy. De Prins Xaverins van PoolenBroeder van Madame de Dan- pftine', is bereids n iarons Leger ónder het gebied van den Graaf de Clerinont vertrokken. PAUYSdcn 19 juny. Donderdag heeft Zig de Heerllf«/é, eer- fte Prfcfident van het Parlement alhierna Vei failles hefet ven zoatkr twyffelom ten opzigte van de Vergadering van het Par- lemertdie dan volgenden dag gtfehieden moeftdes Konines gevoelen te verseemen Men ztgtdat zyne Majt. op het zien van dca Heer Molé gevraagd l}»dIs myo Parlement voornee- "mnas otn ia deze Vergadering, die rot de Beroeping vaode II PAIRS gelegenheid segccven het ftgeep andere Zaak als clir van Gamier te overweegen En dat de Hetr Molé da arop had geantwoord De Compagnie fehync genef gen te weezen om zig deze gelegenheid te mirte msaken coins ten opzigte van de "Regten van het Pairfchap vaftt: Hellen Hiefop had de Ko- oil,g gezegt: TK belaft U om aan Myn Parlement kennis te gceven, dat Ik nooit Van zins gpweeft ben om aan het z Ive te ontneemen het Regt't welk de Compagnie heeft om de PAIRS te beroe- ü^en.nogte aan de PAIRS hetRegt, 't welk zy hebben omin "hu Parlement te verfchynen. Tóen de voorn. Prefident den volgenden dag nopens hetbo vengem. Antwoord van zyne Majt. aan de Vergadering hïd.Ver- fljg gedaan, bevóq>'en zig in dezelve niet meer dan twee Prinflën "an den Bloede,te weeten de Hertog van Orleans cu de Prins van Cuntinevens tien Pairs om dat 'er veele1 by onze Armée zyn. Na dat dcVoorflajr gedaan was, ohi detiKoning te danker over het geen zyne Maj iftelt door den Heer Molé aan z\n Par lement had gelieven te verklaarenhad de Hertog Orleans Spzegtr Dat hy geen rede konde vinden oin zulks te doen om i( dat de Koning het Parlement met niets begnnftigde, maar aan httzelve glieenlyk het genot van deszeifs Regten toeftood. ^•arop de Prins ie C#w(Zinfubftantie had gezegt: •n. CBderdaanen zyn altoos yerpligt om aan hunnen Meefter „"wktn van crknntcnista geeven, zoo dikwils als Hy aan dezel ni«uwe*ewff6Ïi van zyneGoodheldgeeft: En alhoewel leKoning by deze geleegenheid geen niéuw Vóoir.egt aan het Hof der PAIRS heeft tèegeftaaaishatialveegternkttemia aan zyne Majt. dank fchuldig Voor de anthentike Verktaaring, S«B Dtkt 2 gl-E c B - U M g -0 dewelke dïo Monarch nopens zy» Gevoelen door den.eerfteo 2 ti-f t .ur»iafchL- k '.r iA ia. Lk» w pj 'Ci 5-^ 'Prefident inliet Hof bet ft lfflrt*D-doï z^, «aam*ttthk\ ait het^ "5 ^£'2 t/S „Xin-rA r~« - -O v y rr n t> tr. zelve zyn'"ciBdeRegtenbehoutlen zai&c. Dit A.dvistanden Prins de Conti wierd me tiagtig tegen veertig v Stemmen goedgekeurd en befiootén "darde Deer JVfolé sa Ver- g 'b 8"^ failles kcéreii en idea Koning uit zaam van de Compagnie oot- o -g c"g ;j móecig dank zeggéazo'uw 'C «g'j 'Pia'w /sint AVA tMn «-l .- r\ f-ï tc. .-» fr. ■/"?- -itfof K,ee K/ktfó1 f j -Z f* r! P.1T a1 - E Z "P w C4 c AJ c a péi »-j0» r71 Af R Ï3 vw JHP I Tea opzigi^ Van deö Heer Grf«f;Vr gaf het Hjsf be vel, dat dezel- cK£ iri-fl keus, nea, punt van zyc Dood by deBifcl uldiging, die hy tegen.iemant o c hevftgedaan, volhard, men geSuuretidè eer. Jaar., en na dat het "vi S zelve verftreeken is, zoo lang de BeifchuKligde leeft, Informatie c 5 g. „J, /r,_ ft» «H w-H i?» *3* -a-rt .H tégen denzel vtft neemtDus is de ong lokkige Heer Geutier eer- g -u.SS fe g gifter uit zyaArreftontftaagi-nén na zyn Huis gebragt. q o g,.g J o In de voorn. Vt rgadering is ook het Zoo-genaamde ARREST g •au 7-..,-rrül rvw ,3\-% vxrallr 'Tsé»i- t>r» rfaa vrs or»f A tart A mirt 1 T *7 Ci cj A s-ftgs van Reglement geleezeii't welk het Parlement den 6-April 1756 sN"3^ g S c o tegen de Ondernecmingehvvan den Groeien Raad gemaakt het ft, j® q a -o 'Jf g S trn einde de PRINSSEfJ en PAIRS deWelke hetzelve nu be- fi £-3 fltragtigd hebben, van d-n Inhoud to,ogten onderregt worden. o"H^J «"n"» Ze'derteeaigedsgen is alhier een Gedigt in Druk uitgekomen, E S 5S Wnlvvrlfn in t'dmn n«/l7»PrIptt fifAl' D 1? AIIFfiT f J2 X n - X.w ai rpligdng van de Geeftelykhtidom den tWintigfl>-_ g Penning te betaalen en voornaani ntlyk overdeDuui tc yan|ri <4; 0 u 't Brood zedert het Jaar 1751ea pvt. r de buitenfpoorige hóoge g g<5 -- ."PrysderLecftogten dewelke al ftilzwygende een foort van -g a IOom' -• g Cl «3 a a, zrg 8 Si ss4 r-ü-a P c bi oOg«f u a *o.g.o M O O cC r. O"O Belading uitmaakt. ^5 A® L PARYS den 23 juny. Alls de Brieven nit Bretagne bekMgti- o "g gen eênpkafig dat de Engelfen den li -r2.cn 13 met fchrik an -« S J overhaaftefpoed weder fcheep egaan zyn en dat al dSchad» - die zy-^hroomakt hebben ziy all< en aan St. ServantVoorftad'a gs o S'S-^n» van St. Malo, bepaald. De Admiraal Anfon had den 15 zyne 3g*> Vloot ttitdiBaay van Cancale doen wegtrekken, maar door dó S o 3 Tegcnwiudén had hy zyne Schepen wederom daar moeteh doen g S èd S g o g ra'§ inloopen, zoodathy zig dea 18 nog "aldaar bevonden hetft q 2? g'-ê'S Ts S't. -M.'ló voorn, légt Uu een Garnizoen van twee duizend «g j| e g a 'g 5' Msn, o'nderftcu'-id van drie duizgn'd Burgers alle wel gewapend, en yantoéverfchrokktn moed. Alle de Icwoobders van Bretagno hebben dé grooifte lever betoond om bun V.iderhnd r" verdce- digca DeEuidlleofn verfcheidePrtfidenten en Rnadsheeren van 't Parïament vanRcnnes tlestltn all hunne Ond-erhoorigen V dll 1 1 ai A IC. UI Vttö LV.I-UUV.0 UtwUbU a 11uuiltil. v/Mviw j li \j 1 ,t - 11 j, g c p, met Wapenep voórsjetf, en de Sehoiier.s ia de Regten hadden JJ g hunnZndiieEft aaugéboóden, om tegen dc-, Engelfen op te trek- 3 g p p k. ti, indien men hun maaf Oftkierén bezorgen wilde. G R O O T-BR I T T A„N N I KN 43 a c S £-5 «•É-S \i n3 0 P ts p ■tt fesi-o r» O a LONDEN den 20 Juny. Terwyl men alhier met groot vérl,an- '5 g g..g dén uitil 'g der Onrlerneetnir.se ds s Konftigs va-» liis- 5 e - fen in het Markgraaffcfcap MORAV'IEN yn wel voofnaatnentlyk ^Hajoh >>g gen van c SA na <u ten opzigte VittJjttBJögvuiOilmatzharigt verwagtzyn ver- o gts. o g -o fcheidf* Wedderifchappen gedaandathetGarnizoen iu die Ve-s- O S v cing zig voor het einde van deze Maand zal genioodz \aktZien om S g te c&pituleeren en dezelve aan zyne PruiïBfche Majt. in te hii- z fc- X; wf gr5 B I--S s o ets u men j als mede (jUt die Vórft vervolgens ook de VelijngBrir n beleggeren zii, <en.ware de VelJipaarfebajk Graaf van Dann S4j^^ raadzaam vond om aan zyne Prniffifchs Majt. jn het open Veld v Beftv O een dcciflyeBataiile, té leveren. g a ïfë Uit Noord-America wagtmenopkeerftdaagstydingen vanhet S £7 a 3 S uiterfte gewigtWant alzoo het zeker is dat deFranffen ,in S-§ a 8'S ^3"® aanmerking .van de tegenwoordigs Geftc-ldn. id van ónzv Vloot b -| wS'Ja langs de Kuft van Bretagne enz. 01 t één Sc'dp uit hunne Havens Ni o a 0 S 0^ na de Waft-Indiëa zuljen diifvihdoén uitlpoprn pmPróviUfiB ofVclkderwaardstebrenivn, is het ook van den andere» kapt 8-ë S"» 3 mhS zeer waarfchynlykdatby stlJien dc TVouppes van de Franife rj S? g a^-SjS J Kroon in America (alhoewel dezelve bieren daar veel nieuwe Forten hibbsn aangelef-t ui t r.cds met dén nódigenTVoqrraad g.g g o'j;"5 voor den tïgenwtiordi jen Velcitpgt voorzien zynzy aldaar voor-g s ^5 S 0fa" dc ónzen zullen moeten bukkemom dat onzs -Zee- en Land- c |S Magt in dat Gewrft de hunne,verre ovenrdft. N E D E R L A N D RN. S^s§-5 AMSTERDAM den.aó juny. De Brieven van Suriaatnenbe ofe - M Z* rf* 3 r* •- a -j X H o v •2 <5 c B T3 o T3 ür*- VT3 P N w 1^ m w y-, vq si O - 9 jp-o 2r'2 'S-s5'« hti'-P n -vi bfe 1" heizen, dat in 't midden "van Mey vandaar zouden vertrekken |"S S' tg a. J |J5 |:g Klaas WarnardsCorn. Liedbergen Jan Michielfen de Jonge .««lol 8-^ herw»ards terwyl reeds dén 16 April mede van daarsa.St. Eu- •«'o T ftacbitjs waren in Ze.egeilóoken Mich. PietcrsBovel eh Johan- .2 b? Se-"* nes Caftelei-i, Welke lanftgemelde ook reeds .was.gearri.veerd, "eS-z* Ook beeft men niet Brieven in dato 8 April van Curacao dat - - 1 - - t> a veertien dager? daarna zouden herwaards-zeilen Joris Hendrik k 5 *- Pronken Jacob Viffer. e&5 - i - - - - -- ,-iri TeLivorn'oiwasg arriveerd Jac. JansKlyn vanGenuaqtoVe- "»'-SSS 0 8<| 0 I netien^^het Schip de Providentie r Kapt. Niels Bakker uit Noorye- b k gen;te Molden Hans Gabr. Daniels uit de Crposwykte.RUa *2^© |^-g &S S a verfci\eid»Sch-tp n,waaronderRoctAunes vanBourdeaux,J. 5S s Brevcj» en Piet. Beurs van St. Marten &c. ^55 S -3 a g Te Hamburg waren aangekomen Andr. Mycr, en Berend Flug •S^ 52 g.f? r.§2wT -11 èS a:S loco wederom door een Engelfen Kalper iS Zee aangehouden, die vier Stukken Brjndewyn en eenige Clxhaofden tfynen de a n c 2 «<S"S-*'Q «hipper van al zyn Geld, beijaande ia 28 Guld,beroof ,1e. i Gifter kwamen onder apderen inTeffcl binnen If.Ranify uit .S g S - Z. Carplitia eh wis voor de Wal gelooft Gool'Kalf van St, Eu- o, Ari g ftaciüuip*ifi1>fs*f dèZelvain gcziirchap vtndytWee rcatté voóf "3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1