LEYDSE Maandajgk Cöürant, ISSI l|ïlï \i It* i S s AVi 758» 6 6 L fe If. W ARSCHAU den 27 Mey. Het Corps Rus-Keyzerlyke Trouppe* onder h« Gebied van den Generaal Graaf van Broüne ftaat werkelyk by iffowdporalwaar de Bug zig i»«t de Weixel vepeenigd: De voorn. Gene ral is den 22 dezer alhier aangekomenen gifter ogtent weder vertrokkenóm zig aan 't hoofd van zyn Corps to rtellen en met het zelve del marfch voort te zetten. Voor omtrent veertien dagen is een Expreffe door deze Stad gepafeerdVolgens deszelfs zeggen was de Armee van den Ge teraal Fermer bereids in Pemmereningeruktmaar men weet nu zteker, dat zulks zonder grond is; want in vc-rfcheide Brie ven van Dantzig van den 22 dezer word cenpaarig gemeld, "dat op dien dag nog vyf en twintig duizend Man RufEfche "Trouppes omt»tmt Dirfchau gecampeerd hebben en dat de "voern. Generaal totnogtoehoewel «"vergeefs, by den Magi- ftfaat en de Burgery van Dantzig aanzoek doet, om Ruffifch Garnizoen in te neemen. DUITSLAND cn ««np-enrrride Rrtr«. NEURENBERG den 2 Jnny. Ten opzigte vjn 't geen by de Ryks-Armée zedert den-2i iaatftleeden voorgevallen is 4 heeft jnen het volgende vernqomen. "Den 22 Mey verrok die Armée van Ëgra na $and«u, en deed "den volgendèfi'dag'een zeer moejelyken marfch ali wanneer "in de nabuurfchsp ran Schoffen-Reuth eèn hevige Schermutfe- "ling tuftchen de Huffaaren van den Prins Hendrik van Pruifien, ea die van dè Ryks-Arhiée voorvieldewelke den 24 in de na bunrfchap van Dobcitz nht verre van Carlsbad nog duurde. "Den 25 veimeefterden de Pmiflifchen een klein Magazyn by *Egr« en 'rgeen zy daarvan niet konden medeneemen wierd döór ben in brand geftoolrenDién zelfden dag kwam de Voor "hoede met de ligte Troup*pés vandeRyks-Arméc totainEln- bogenterwyl het Corps van den Generaal Serbelloni by Lab ny waskomen campeeren. "Den 29 vervorderde de Aröiéehaaren marfch tot iahSarZ, "daar dezelve zig ihet het Corps van den Generaal Scrbellosi, "beftaindein vyftien Regimenten, behaiven de Croat'n, veree- nig deóg Generaal Major Vaö Hollen ftein voesrde zig teff ns "by dezelve met de Vóothóedc die in vier ennvintig Compa- gnien Grartadiers eü ben Regiment Dragonders van Anfpach "beftond, en vier Veldstukken by zig had. D1 Regimenten van Vareü en Ferntbeil zyn met twee Es- "quadrous Dragonders van Wqrtenberg te Bnmberg agter ge- bleeven,en dé Trouppesdewélke in hetCarapementbyBa- "reuth waren fclyveö leggen, zyn', *00 dra zy van den marfch der Pruiffifcbe Troupp'-s, behoorende tot hetCorpevanden "Prins Hendrik van R uiflen, narigt gekreegen hadden, met het "Re#m?nt HnflaareB van Spleni door Calmbach én Lichtenfels ''naat het Bisdom Bamberg gswetken doch onder Wog terwyl zycroor de Prniffifcheti vervolgd wierden, Voor een groot ge- deelte verfpreid gsraakt. "Zedertis de Generaal Ferötheil, als Snede dé Adjutant Ge "neraalmetverfcheide Officieren en Chiruigyns van de Ryks- Armée in deze Stad aangekomenzynde voor het overige een groote menigte Bagage en Ammunitienevens een Hofpitaal, "indemagtderPruiffifchen dewelke eók hier endaar eenigo Rrygsgevangenen gekreegen hebben, vervallen. "Odder anderen heefr.de PruiÖifahe Generaal Major Meyer te Bareutheéti Magazyn bemagtigd, waar in honderd duizend Ra- dons Voeragie geweeft zy»Zelfs wil het gèrugtdat hy een ''gedeelte van de Krygs-Kaffe beftaande in twaalfduizend Flo- "rvnep, verm *efterd heeft: Naderhand hebben eenigePruiffi- "fcfie Regimenten zoo Voetvolk sla Rüitery te Culmbach ko pert poft vattenterwyl alle de Baillnagien van 't Bisdom Batn- "birj teffens door hen onder Contributie gefield gyn waar by nog komt datvermits nu geheel Franckehland voor de Pruif- fifchen openlegtdeze al len toevoer van Levensmiddelen vin "dien kant «a de Öuitfe Ryks-Armée affnydenen dezelve "noodzaaken om voortaan haar Onderhoud uit de Magazynen, die in Bobeeraen aangelegi zyn, te krygen. BERLYN den 3 Jisny. Men heeft tyding dit de Prins JUndriit ttganwoordig met zyn Legér by Hof in het Voigtlsnd eampeerd, én aldaar <fe laatfte ordres van den Koning afwagt,die men vreefd dat door Vyandlvke Partyen opgdigt zullen weezouZelfs is men bedugt, dat dit Lotgeval nok zal overgekomen zyrt aanver- fcheide Couriers in de N'buurfchap vanTroppau, alwaar Zig «énige Ooftenrykfe Detachementen bevinden Uit Si/ezTe» word gemélddit den 23 liatftleeden een Oofter.- tyks Detichemétat een Party van öos Regimeyr Roois Hnjjaartn te Lsndshutverraft een gedeelte daar van riedergefabeld en om- irtmdrie honderd Paarden weggenoosben heeft. KLEEF i?B9 Juny. All» de Operation der geallieerd*: Armé» gfeven genoegzaam te kennen dat haar voornsamfte oogmerk sierin beftaat, om aart de Franffln den Toevoer van Provifign zoo van den Opper-als Neder-Rhyn if te fnyden, en hen dasr door buiten ftiat te ftellonom zig in hunne tegenwoordige Standplaats te handkaavea. V R a n k ,R Y k. PARYS den J jusy. ffit Hof heefc met een EkprefT-: tyding gekreegendit dGeallieerden alles ia gereedheid brengen oni «verdenRfiyn tepafT eren Aizoomenvaftfield, d;tdcGraaf dtChrmont zig tegen dezen Overtogt niet zaï aankanten, om dit hydien aangainde vergeeffche móeite zpuw doen, terw.vlde Ge- N°. 70i.il a N 'fe p >v V a is-i {j 3 u u ♦S G 0 3 v 2 0 r» fe O -O 5? O r a 2i gs X) '3 d 4-1 a >0 •S.SN 50 c «lo S c '<r ft 3 i O c c Q O' c 0 a a* C O •a tj M - s p 5« n Sf g iandehNedef Rhyn aahdenMaBr'fcfiaikd'Efttéés, In ovet 4* 15 Arn'ce by den Mayn aan den Graaf de Clermo'atopdrasgen zs j. Blenishiernogvangedagtea, dat de Expeditie van de groote Engelfe Vloot tegen de Provincie Güyetine als medetegi ndeo i g Eilanden en OUron of ook wei tegen Wette-i^femuntis, v-g en dat die Vi-^ in aanmerbinjg van baar fterk>e meer dan eeüe "3 Onderneem^ te.gelyk zal doenDevöorn. Eilanden zyn Wel® "'e met fterkeRiiteelen voorzien malr evenwel niet on verwinne- g1 lykKort om men is 'op het Eiland Bclie-Ifle voor een Aanval g bedugt, en zoo dra msndaar vande zekere tyding heeft, zullen aan het Corps Trouppes in Vlaanderen de nodige ehires afge- zonden wordkn, 't welk énderfints wanneer de Engelfen de Kuf- S^«"uS ten van Bretagnc of het Land van Auniis mogten aanvallen 1 bt- e c g SgaLS» fte in J is, o'm de Armée aan den Neder-Rhyn te gaan vctftc-rkeh. 2 jg TeBrcft ismen bezigmet het nitrutten van een nieuw È'fqua- 5 S der, over't welk de Ridder de Grafie lit gebied zal voeren. w K 2 M?n zegt datdeMaarfchalk Hertog de mthtiUu, dit- in de vóör- g o leede Week na zyn Gouvernement in Guyenne is vertrokken, a a s a'5 e a nr M S" Si S3 onder weg bevel van den Koning gekreegen heeft,om tot nader g o ordre op zyn Landgoed Rrrfklfa te blyven. g S o P.S. Zoo even verneemt men dat een Cotlrierte VerföilJcs 1LJ- 1 T* TVT T7 r OT7 TTIv,^ in hnnw U O T? 3 ♦-Z-P 5 .""ttO n» .v-J g ^3 - O --S A'S -n R fl (2,0 g S T? <u o 2 29 Sé s 5g?r «U O 4> o; p O JW I 5 H E S3 »o E isaangekoinen.metberigt ,datd«ENGELSE Vloptopde hoog- Q(2 g- te vért BrctagnegeziehiSi en dat dezelve cours na die Ktaft gezet 'C c O 04 S Jw E ee> *3 *8. J3 S v O h cfc. GROOT-BRITTANNIEN LONDeM den 6 Juny. Den s dezer heeft de Koning hlet goed- *jj o g vinden van zyn geheimen Raad een Ê?vel doen publiceeren be w at iS S s-8 >f 4i 3 as T! N I» g'egjsJ.'Sq-^» jï - O B c s bt 8 3 éi 'f' *IVI Q "rt hélzende: Bat vermits zyne Majt. carigt 'gekreegen heeft, dat* I, S J <5 g 5 de Engelfe Kaapcrs, dawlke in de Mitldelandfe Eee kruidenJg r| «J 2 3 5 5 1 o IJ tj -T P V «C~ *3? '.4* S "verfcheide nemriale Schepen, komendesint de Letïnt, van< 5ï>!Ê S S-c Smirna en de Kurt van fiarbaryen alwaar de fc .fmettelyke Ziek- i g J ~4j "teregeerddoorzoéken .«yneMaft. beveelddatalla Kaaper- g *X"2 jjt èa g "S'ch^Pïö zoowel ais'de Perfooneucn Goederen, dewelke ï'f S c -- B - e - s kan boord Vati dezelve bevinden en naar één der Havens van 1 ditRykkomen niet dan na dat zy veertig dagen Quarantaine gg Sré o Ri i oT'ï - r k BÜ? S P-S gehoucenhebbfRjin'd'Zelvc zullen Wórdentocgeiaae n&C."^, w u g. - j» 5 6 j- Deft adeztrhebbtö deLordsdc Billom den Invoer van zout «o -til; g, ^O"0 3 Vleefch en Spek uit IERLANÖtoetc rtaan voor de eerfte en jjj c -| k -z, 5 2 E 9 d-ïBill, om de Afte.te heiroepoiSwaarby de buiten- 8 V p J c 2 tandfe naar OOST-INDIEN handelende Sèhcpenbdet isvooir mm va de tweede maai geleez.n Vervolgens hebben de Lords in.by- -zy a kan deOpper-Regtersoverd' Bill van Habede Cerpn: zynde eèn Mandement'twelkzoodaanige die wegens Schulden -of een geringe Misdaad door de Vreede-Regtrrs aangeklaagd, en, indien zy geen borg kunnen ftellen gevangen geZet zyn van ae o Opper-Regters erlangen kunnen langm tyd gedelib reerd en 2^ n eindelyk die Bill verworpenmet b 'veldat de Regters een Bill 'g. K j in gereedheid brengen en in de eerftköiTrcnf1* Zitting aan het^ - S3 g u - Huis,overhandigétt aloeten, waatby deMagtem bevel te geeviii r S u §1.^ -tot het gevangen ncemea vai Schuldenaars en Misdaadigers tcü a S "Jj g g a tyde van de Vacatie in gevallenohntrent dewelke de Wetten .3 -g tg 9 5 3 niet voorzien lubben tot alle Rcgters der Geregts-Hoven van "f 8 o-f./"-"S Weftmóafter zal worden uitgebreid; De Gemeentens hebben de Bill wegens het ZilverwCfk gepas- S 5 JJ feerd en «enige Schikkingen om een gelykheid in de Gowigtcn o S t. eat Mwten van dit Ryk t« veftigen goedgekeurd: Waarna de J g beide Huizen zig, tot hedcr. geadj iurneerd hebben ter oorzaake 5» S g g van de Verjaar - Dag Van zyn- K. H. (fcnP'ritis van Wi!»s dio 5 o s eergifterinzynii jaargetrceden iszynde die Verjaaring din^ a 5 volgenden dag pkgtig gevierd. S 45 OnZe groote Vloot, dewelke den eerften dezer van het Eiland 2 S St. Helena onderzeil is gegaanis. veel öntragclielyker als men c S heeft békend gemaakt: Want de «^DIVISIE van dezelve, die g ,J» g door den Lord Anfon en den Admiraal Hawke gecommandetf d g g g 2 word, beftaat uit één Schip van 160vi& van 96éw»i van'80vUr 5. g—""g van 74, vier van 64twee van 60 drie Fregatten van 36 en twee van B j- r» i so St. Kanon; En deftcW/Olv'ISIEonderhctgebiedvandcm g j"5 Chefi'Efcadre Howe uit,'/» Schip van 70 etrte van 50vier f re- js g o gatten van 36, irit van 20. negen Sloepen van 16 cn «e» van 14, tien 5; E^ Advys-Jagten ieder van 10 st. Kanon, tier Branders en twee Bom- *a o bardeer Galjootenels mede Uit bor.dcrA Trar.fport Scheptn g a Je twintig Ligters en tien Provifie-Schepen bedraagende te zimen !S honderd negen en tagtig Zeilen. o N 2 o Het getal van de Trouppeswelke by de Expeditie van deze Vloot zullen gebruikt worden word op vier cn twintig duizend 'E u ijvt Man begroot: Doze Vloot is reeds voorbyfiartmoutbgépafleefd, De Heer Weyrtantz, Secretaris der AmMffide van den Koning van Zweedén,heeft vah't Hof affcheid genooirietlen is van hier g>-s o -j na Stskbolm gekeerd. M»n ziït oen Lyft «olgetis welke zedert J.K „"Ig den 'ig December Isatftleeden vier en vyftizFrauiTeSchepena 2 e u E13 8 5 o Z v w d- Sm Z m -9 0 ^5 S6 «ö-fl 53 Aa 4> 1*11- RR 00 £.'2 jjgg s "o U. o O e« N bt O U p 21» •a - «5 a gN.^g «oolg -a S 3 co f-f-sl-s S: 2 o 9 t* o S a 'T 11 13 5 E S 3 g»a*l a j> 5 5-1 a 5 s 5 Öp de Theems zyn titider anderen aangekomen de Rapts. Êer- Wtwintig Flaatfen «e gelyk over die Rj vier komen kucienzul rsa zy zulk» naar al'e gedagten reeds gedaan hebbenMen ver- *,Jgtdffhalven alle uuren narigt van een voorgevallene Bataille la geval nu deze tot one nadeel mogtuïtaAlI -n is men in 't alge- Been van gevoelen, Ar de Koning het Gebied ovér zyn Leger u QJ van, Herfe en Ëlefthot, alle drie van AmrtenlarriBurgon etis,1« Abclance van RotterdamDdnkard v»n M'ddelbcrg&c. AéÊ S Dc Aéiitn van de Bank zyn 12a cn i half k 1 yierd», O.I.C. g 2 2*o 3a g: 1enihalfk i vierde,Z.2.geenFrys, Annuit.95en5agtfte. .S-w °"2 g u R SM S NEDERLANDEN |sll g,~'xs AMSTERDAEi den iojuny. De Edélc Heerea Gecoihiilit-u teerde Raad; n rer Admiraliteit alhier hebben heden doen publi- u -rd-£t S v - - - -» o 15 Eb - et ,r" ai-KT: -f-, - W v— - -T|.~ -u. -J.J. PJ "S {5 4> allieerdenineenuitgeftrektheidVin tiriatig S dertig Afylsn wetcaefcn, darde Ktiopvavdyfchopen dezer Landen door het Ke- r S"2«'S jf-ffS «-xi.v-1»"naai tót op dc hoogte van Heyfant zullen worden geconvoy "T,^r o.2 -Sg g Y eerd met de «y.rfte goede Wind na den iddr^.qr Maan 1, vat! c jj 5 o~ a voor Hillevoetfiüisdoor hét Oorlogfchip 'T HOF St. jANS- 5 KERKE., gevoerd door Kapt. Pleter van Hoogwerf «1« nu:dé DM "dat deScfiippérade S.t»i*zv»u;ea Seinen vin Verkenning-, mit* CA X M

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1