lïtds W mt PÖOLSCH PRÜISSEN. k ANTZIG den 4 Mey. De Koning van Praiflên heeft door Izynen Reft dent alhier aan de Regeering dezer Stad zyn genoegen doen te kennen geeven over het Befluit om in hat tegenwoordig tyd gewrigt volftrefct onzydig te bly- Vea en geen Rus Keyzerlyk Garnizoen in de Staatse te lasten, bygtnttgdca Raaii, out niet alleen by dit Buluit te volharden Tiaar zig ook tegen allé onverwagtc Onderaeemtngen in veilig heid te (lellenen ten dien einde een Garnizoen van de Pooue Kroons-Armée in de Stad te doen komen. DUITSLAND en aangrenzende Rvkek. K ASSËL den 8 Mey. Eergifter is de Landgraaf met de Erf- Princss alhier van Hamburg te rug gekomen KEULEN den ra Mey. De Koning vin Vrankryk heeft den HeerduTorcy, Maarfchalkde Camp en Commandant van de alhier leggende Franft'e Trouppestot Lieutenant Generaal be vorderd. DePrüiffifche HuiTaaren ftroopen by continuatie tot in de nabuurfchap van Dufleldorpzynde nog dezer dagen piet meer dan een kwartier van die Stad af geweeftalwaar zy zig ee- nige Levsrantiea hebben doen bezorgen enz. KLEEF den 13 Mey. Vermits de Voeragie in deze Kwartieren gantfeh «iet overvloedig is, heeft de Hertog van Randadgoed gevonden de Rations van 4e Ruitery, waar van iedertotnutoe in.'agtien Pond beftaan heeft, tót 'óp twaalf Pond te verminderen. VRANKRYK. PARYS den 8 Mey. Het is buiten twyffel dat de Armée van den Graaf de Clermont wel haaft wederom den Rhyii zei over trekken S- Meh 'is iii Metz, Toul en Verdun zoo als ook in den Elzas inet veel iever bezig met het aanwerven van byzondere Cörpfen, die na vereifch van Zaaken gebruikt zullen worden, Men ziet hier Brieven van Cartbagenawaarin gemeld word, dat de fleer de la Cl us den 19 der voorleede Maand met het Efqua- vL. onder zyn Gebied van daar is onder zeil gegaan. Van Turin heeft men, dat de Koning van Sardinien zyne Ver- bintcnilTen met de Keyzerin Koningin öm gednurende dezen 'Oorlogonzydig te blyvenop nieuws b'eferagtigd heeft. GROOT-BRIT TANNIEN LONDEN den 5 Mey. Eergifter hebben de Gemeentensin Committé over de Subfidien het befluit genoomen dat de Som- mevanr;«j»4aiz<i«lP. St. zil worden toegedaan om de Haver, van Milfordte verfterken. De Infchryving tot de vy/MILLIOE-NEN P.St.die by wege van Annuiteiten en een Lotery volgens de Refolutie van het Huis van den 21 laatftleeden genegotieerd zyn, isopdenbepalldendagvolgeweeft; wantv»rfcheidegegaed,de Lieden hadden bereids Van te iaeorcn met het Minifterie Verbin- teniflea aangegaan, zoo dat buiten dezelve niemant anders tot de InteekeniPg toegelaaten is. Eergifter heeft het Hof na dat eenige dagen te vooren ver- fcheide groote Raadsvergaderingen op het Paleis van Kenfing- ton gehouden warenqgn Courier na den Haag met gewigtige Depeches zoo aan dè Staaten Generaal alsaanHaareKotaingl. Hoogheid de Princes GOUVERNANTE afgevaardigd. Men maakt hier zeer groote toebereidfelen tot 4e Expeditie, welke men dezen Zqmer tegen de F rati (Te Kroon ter uitvoer, brengen zalDe Tenten enVeM-Equipages van verfcheide jonge Keeren welke déze Expeditie het zy in hunne militaire quali- teithet zy als Vrywilligers zullen bywoonenworden gereed gem taktMen verzeckerd dat de Admiraliteit zoodaanige fenikkiagen omtrent de uitrufting van de Vlootdewelke men iet deze Expeditie gebruiken zal, gemaakt heeft, dat dezelve éntzagchelyker en trirykcr weezet» zal als er ooit een Vloot ge- Wteft is, die uit dp Havens van óitRykis onder zéil gegaan. De drie Bataillocs Gardes te voet, dewelke men naar het Ei- Uad Wight zal overvoeren, zullen deo 8 dezer op de Kóninglyke Wild-Baan by deze Stad, genaamd Heyic-Park campeeren Ms wanneer zyne Majt.zoo men meend dc Revue over dezelve doenzal; don volgenden ogtent zal dat Corps den marfch aaa- heemen ,om aan boord te gaan, en naar htt voorn. Eiland gebragt te worden Om kort té gaanmen verzeekerddat de Vloot voor 't midden vrn dcainftaande Maand bereids na de plaats van hiare dtftinatie zal vertrokken zyn. Giftcr hebben de Lords in Committé de Bill ,omde gefeque- ilrterde. Goederen in Schotland aan 4e Kroon ts begten en de Gemeenten» het Befluit van den voorigen dag goedgekeurd Wtirtia de iaacftgemelde in Committé over de Bill om des Ko- nings Vloot beter en fpocdiger uit te ruften eenige Veranderin gendaarin gemaakt hebben, Van Madrid heeft men dat de Koning van Spanjen opdety- ding dat de GrSaf van Briftol, Ambafladenryan dit Hof by den Boning van Sardinien benoemd is, om dezelfde qualiteit by zy- «tKath. Majt. te gaan bekl»eden, het befluit genoomen heeft, insgelyks een AmbalTadetir hcrwaards te zsécien. Door één van ónze Kaapers is het Schip la Charmante van St: Domingo na Nantes gaande, genoomen en in Nieuw-Engeland opfebragt. Op de Theenis zyn gearriveerd de Kapts. Rofe, Men- éenaren Fretts,alle drie van Amtterdam Ruskell van Dantzig; Coaflman en Nelfon uit Noorwegen White van Gottenhurg &c, Den 2 dezer zyn de Öörlogfchepcn ili Fainuüri. en the Grty found met dc Sloep tie Faveurite eti het Convoy van Plymouth na Gibraltar vertrokken alwaar den 7 laatftleëden het Öoriogfchip liiMttrntfi met de Viétualie-Sehepen van Cork is aangekomen.. r: Dé A&ien vaade Bank zyn i ao 3 vierde 1 halfO. I. C. en Z. 2. geep-vafte Prysmaar waren giftfer t$l! 'i 147 3' sierdëén jödj dito Ann,. 95 en i agtftë. Maandajgfè Cöüirantl H ■- k '-JP fcbg s v2.0 „S ja E v- •w.IllI* bi S.l'sï v 2 u U'S'S-i? ■Sj d S. 2 W e .-O O DT3 V5 S 9. T: -ï O -5 ep5 s'3 .-3 Ui C - B» g.SW Eïpe NEDERLAND i- s E JSR.USSEL den 10 Mey. De eerfte divifïe van de 28 Comfiag T' - -it- V_ - - .Bli, - nien Militie^»e voor de Fraude Armée aan den Neder - .Rhy'a A gait's beftemd zynis 4en 6 dezer Maand hier aangekomen,en den 3 5 2 a S v volgenden dag vertrokken .Wanneer de tweede uivifie aan- 'S,^' 9 o kwam ladeïCompagniebeftaatuit.85MaU. SrZ S Het gro'o,fte4i>deei'te van,het Garnizoen dezer ;Stad is dep 'g"S3 iS van hierna Bnn^OBemarfcheerd, welke Stad met ,ten zeer tal- g -S -jjg o rykeBezetiing van de Uottenrykfe Trouppes die-in deze Pro- gtg 2 ■-'« 0 tl'S vincien zyn, voorzien zal worden teneinde, ingeval onze Zee- StidenofKuftendoprceiBigeOndernecmingi dcrEngelfen mog- 1?;.: ten worden onttuft, Jic-t.Corps van de~ Duinkerken ufcuoneö öuderltcunen, v AMSTERDAM den 13 Mey, Kap Bourdeaux gearriveerd, fchryft in dato,2 Mey het. volgende t s Se 5 Jf!s« "Den 27 April zynwy.op deze-Rivier aangekomenzynde a "alles wel zoo ten ópzigte van het Schip als het Volk-, m»arMerS« j; 2^'H §'3*2 gTl-2 "wat aangaat de Lading; want wy hebben op onze reis agt En- "gelfe Kaapers aan boord gehad, ,-v W "g S3 3 A g S a u o g "Den.ac April kwamen tuffche-n deHoofdenendeCingelsby g'^ s "S V'k ons vy'f verfcheide Kaapers dewelke drie Luiken open Maken, -g-g.g aji JSm ISng "en alles daar uit lumlden tot dat zy aas de Kanewl, Kaften kwa- -g g o'K.-r 2Z fl u o SS - O «I" i0 c:a"f J- -| TT' OW- men va* welke zy vier of aan Hukken Ooegen oio^cnhralten v c g o S het kaneel daar uit naman en.de Kaften oyer hoofd,^ierpcD J* a, x S Van dezelve waren drie gemerkt AV. No. 90,98,en 9$k en de Vj «-0*2 m vierde;jCPN No. 6. Wyders wm de buiunfte EwbaHferip|{ S c '!S- "dezer Kaften gemerkt met een Klaaverblad Nó. 6.Daar en S S ia-A O c S-» rt* al boven hebben zy my van negentien Guldens b,ri,ofd. JS fffc g -P *3 "Op de hoogte van Heyfant kwam wederreen Kaaper aan o S F-S< Boord, dezelve maakte een gat in ccpPepcsr-BaaLftjt'baaldt na g fl O ap® jt. 5 S ''giifing 30 fg Peptr daar uit, waar medt'-zigdezeizqorïls ook Jj# J-js® g.aëS S a "met de Klederen van het Volk en etnige kleinighe4en uitde Jj p g 2^-g 5 "Kajuit vergenoegde en heen ging, V 5 g G 8 g b "In het gezigt van Cordaan digt voor het gat yairdeRivier-^ g -S-S jl'5 'kreegen wytweeandere KaapersaanBoord,:dewelke;onseg-tg g:3 terongemoeid lieten voort zeilenvan 't eenen'tan4erheb- b "iS -S-S^ ben wy een Verklaaring gemaakt &c, i- »- l-oïo S So-2P Dep 30 April isg ondi-rde.C'ngcisiü got.de ftaat het SéhiRde g o f 2 C «-S Gekramde FolkKapt. Michivl (Gollands, van Curacao hestvaagds, -w J I <12 2.8 è-S dezelye was den, 28 January van daar in Zeegeftooken. Te Lisbon war in gearriveerd Guifeppe Ayerainy van Livorno JE In en Broer Janfle van St. Andéroj trDintzif, Piet. Broers en flati. «o«w ts S*e Carrtens van Koppenhagenen Mich. Blank :yin hierte Kojtr penhagen Poul Hanien van hier; teBilbaoJ. Klais Hulftvan Pe* tersburgte Bonrdqaux Dan van Dahlbuyfen van hior^laaift uit EngelandSietfe Tjeerts de Vriosivan Brert, Aid-Bouwe-s.van - - Morlaix, Atfe Gerkes Drooge, van Port Lopis, Rèmm. Wiggcrs g 4 en Ald.ivan Rheen vanhier, en'Hend,, Stoffels van Brugge; te j; 2 g g Rouën jarig Andrjes van hier; teDtouthem jof. SjnltvanfNan. G -5 u -j. l tes; re Hamburg Aid. Jacobs van hier en-SegerSibolts van Bour- g >-sVa j^-'g deaux; te Breemen Hend. Myer van hier, 1-V! - '8 I 2 |r g Te Dublin was ingeloopen jan Hpextjes Srip,dezelve had zys «5*5 MaftAnker en Touw verloeren, öt,c..; te4>ieppe.ldfe Coenes g, 0 v m If if s B a 8 e?d4 -U O »S p,S e n, Sr«f e -£ s5> Ct N ■S ei k f $,9 van hier, en lag weder gereed om harwaards te rug te kceren-,- c Te.Biaye lagen zeiltéé Lubb'a GerritS na Rotterdam Arent'l^ g g Hendriks na St. Malo; te NormantjcTj. janfle na deOoftzee ;te 2 gi -• NieuwcafteelWipke-D.Flapper,herwaafdstalfopkteBergenD. gtg g J«ffe na Dantzig, j. A. Kek na-Goeréé, en PMarcusna-Stéttin. "a'S-f Gifter is uit Teflel vertrokken ChriftiBarf-nds.uaSt.Euftachius. t S' 2 -I 4 's GRAVEN l'yAGE den 14 Mey. De Herren Staatcu van Hol- "3-2 S S latndenW-"--'*'- - ----- terzelver go 3 v- «5 -;R 4' r< 'SS» ^°°Js id en Wed-Frieslanddie Vrvdag ^yn vergaderd geweeft, zyn «a-f f ï-S g zeiver tyd gefcheideu. De Pruiffifcbe Miniftcr de Heer van 3 J c 1%-S 2 II1P, TT 3 Tt n ..tv-, - U O 1 - t» dl! W Hellen heeft met Heercn van dt Reyeeging geconfereerd. <5 3 -w s a 5 i* y De Hser H Gockinga heeft ter Verga'd^ringg van Haar Hoog- j= ®S 5 Sg o §S,S regens de Provincie Groningen,als O 5 g g -n ei Mog. den Eed afgelggtom wegens Raad ter AdmiraliteiurcFriesland,Zifting teneernqn. De Baron g -2 yanHaaften, Heer van Senncwyne is u,it Gelderland te rug ge-c '-E 7d Pi y 3 j B|p w w o o 'S '3^5 komen en ter hooggem. Vergsderbge verfch-.enen. - <S I Aanftaande Woensdag den 17 dezer zal hetRcgiihen.t//«//<"i>iA ^Z^o-S *-3 5 S Gardes enden j'8 het Regiment Zwhfirfi Gardes voorde Hoog- *2 Vorftelyke Familie van Orange-uNaifau de Revue pafletren. EO £1)^.5 a De extraordinaire COLLECTE, Donderdag alhier gehouden, -3q bedraagt over de EdelenSuppooften Burgers en ïnwopSders -5 x g S dcc. de«er Stedede flönime van negentien dujzep J eö vier en J ,.2gS^Oi'B2 vyftig Gulden. jj f.S» JD Sg 3 De Marfch des Kónings van Pruiffen na MORAVlEN waar C 2 aan men tot nog roe uit hoofde van de onzek.er fchynemk Berig- "S c o», g g 'P ten getwyffeid heeftword tegenwoordig door yerfchei.de Brie: «g Zs£ venbekrpgtig^mer deze O.mftafidjL.vheeden"Dat dieVofit in 03 5 g F dat Lsnd een zeer grpote Leverantie ysn Wagensen Karren tot^ü4 vtd g,. "het vervoeren der Leger- Amrnunititii geeifcht heeft, qn reeds aV.' n g.jj. ;8 r .8 w tot in 't hartje van -de gem. Proviue.ie doorgedrongen is i *x- «t* a Dat het Öogtiierk hier van fchyttt te zyn om de Communicath; uU'- |- fchenWenen cn hctPoftemyksLegëraf.tefnyden: fiat .de I a uU. ei SS "5- «Hc,u a <n «.Sob - RPR «**lT dag ijng te Örititn was, maar nu naar «11c gèdagteu eérftdaags inèt 1-g 2!? zyn Volk weder op marftlhzouw gaan. x s !«i Van |Ép' van den voorleedeMaapdaldaar aangekpmeui?., en darde Keyzeryi vftn g- g Jj. geheel Rusland den Generaal Prins, van Helfl(i>\- iBteidewejue •yoqgonptwént tien Jaarcn Goavernéiir van ltevcl wsiwederdin met dat GnnYernciBetjt .jpsgiftigd lt«tff

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1